18 Yaşından Küçük Çocuklar Adına Vekaletname Verilmesi – İçtihatlar

Velayeten Vekaletname Çıkartma Zorunluluğu

“… Davacı asıllar … ve …’ın kendilerini vekille temsil ettirdikleri, dava dilekçesinde davacılar … ve …’ın kendilerine asaleten davacı çocukları …, …, …’a velayeten dava açıldığı fakat, davacılar vekili olarak kararı temyiz eden Avukat…e davacılar …, …, …’a yönelik velayeten vekaletname verilmediği anlaşılmaktadır. Şu durumda; adı geçen davacılar bakımından Avukat …’e velayeten verilen vekaletnamenin dosyaya eklenmesi gerekmektedir…” Y.4. HD., 2018/1308 E., 2019/4948 K.

“…Ayrıca dava, …’e velayeten … tarafından açılmıştır. Ne var ki, davayı açıp yargılamalara katılan Avukat …’e … kendisi adına vekaletname vermiş;küçük …’e velayeten vekaletname vermemiştir. Belirtilen vekaletname eksikliği giderilmeden yargılama yapılarak karar verilmiş olması doğru görülmeyip bozmayı gerektirmiştir…” Y. 17. HD., 2015/18699 E., 2018/9569 K.

Dava Sırasında Çocuğun Reşit Olması

“… Davacı … tarafından kendi adına asaleten, kızı …..’a velayeten açılan davada, 07.10.1997 doğumlu ….a velayeten … tarafından avukat …’a vekalet verildiği, ancak yargılama aşamasında ….’ın reşit olduğu anlaşıldığından; anılan davacı tarafından asaleten verilmiş vekaletname aslı veya onaylı örneği veyahut icazet belgesinin tamamlanması için davacı ….’a olanak tanınması, vekaletname aslı veya onaylı örneği veyahut icazet belgesinin dosya içerisine sunulmaması durumunda ise gerekçeli kararın….’a tebliğ edilmesi ve yasal temyiz süresi geçtikten sonra gönderilmesi için dosyanın mahaline geri çevrilmesi gerekmiştir…” Y. 13. HD. 2019/1003 E., 2019/12871 K.

“…Dava, davacılardan … adına velayeten babası Morda Levi ve annesi … tarafından verilen vekaletname ile açılmıştır. Dosya kapsamından, …’nin yargılama sırasında reşit olduğu, velayeten vekaletname verilen ve kararı temyiz eden Avukat …’nın …’yi temsil yetkisi kalmadığı, dosyada bizzat … tarafından verilen vekaletnamenin de bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Şu durumda, öncelikle davacı … tarafından temyiz dilekçesi veren Avukat …’ya asaleten verilmiş vekaletname varsa temin edilerek dosyaya eklenmesi; yoksa davacı …’ye gerekçeli kararın tebliği ile temyiz süresi beklenip gönderilmesi için dosyanın mahal mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir…” Y. 4. HD., 2017/1351 E., 2019/5505 K.

Vekaletname Çıkartırken Velayetin Birlikte Kullanılması

“…Nüfus kayıt örneğine göre Anne … sağ olması ve tarafların halen evli olduklarının anlaşılmasına göre, Türk Medeni Kanununun 336. Maddesine göre velayet anne ve baba tarafından birlikte kullanılacağından açılan iş bu davada kanuni temsilde eksiklik söz konusudur. Annenin davada taraf olmasının sağlanması, küçük adına açılan davaya onay verip vermediğinin mahkemece yazılı veya sözlü olarak tespitinden sonra inceleme yapılıp esas hakkında karar verilmemesi hatalı görülmüştür…” Y. 17. HD., 2015/18699 E., 2018/9569 K.

Hatalı Vekaletnameyle Açılan Dava

“… Bu durumda, somut olayda çocuklardan … 18.09.1994 doğumlu olup dava açıldığı tarihte reşit olduğundan davacı … için velayeten … tarafından verilen vekaletname ile dava açılması hatalı ise de davacı …’ın dava tarihinde reşit olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, 6100 HMK’nun 115. Maddesi gereğince davacı Bedia yönünden vekaletname eksikliği giderilerek davanın esasının incelenmesi için kararın bozulması gerekmiştir…” Y. 17. HD., 2016/8374 E., 2019/3287 K.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul