Adli Tatilde Açılabilen Davalar

Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlayıp, otuz bir ağustosta sona eren dönemdir. Mahkemeler yılın bu döneminde çalışmaya ara verse de istisnai bazı dava ve işler görülmeye devam edilir.

Adli Tatilde Hukuk Yargılamasında Görülebilecek İşler ve Davalar

 • Geçici hukuki koruma tedbirlerinin alınması. Kanun bu tedbirlere ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ve delillerin tespiti örneklerini vermiştir. Deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması da adli tatilde bu dönemde istenebilir. Ayrıca kabul edilen taleplere karşı itirazlar da yine adli tatil bitmeden yapılabilir.
 • Yoksulluk, iştirak, tedbir ve yardım nafakalarına ilişkin davalar.
 • Soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ve işler.
 • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi dava ve işleri.
 • İşçilerin, iş sözleşmesi nedeniyle açtığı davalar.
 • Çekişmesiz yargı işleri.
 • Tahkim hükümleri uyarınca mahkemelerin yetkisindeki dava ve işler.
 • Kanunda acele olduğu belirtilen ya da talep üzerine acele olduğu tespiti yapılan dava ve işler.
 • Adli tatilde yapılmasına karar verilmiş keşifler.
 • Ticari defterlerin ve kıymetli evrakların kaybolmasından ötürü kayıp belgesi verilmesi ve iptal işleri.
 • İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşarak yeninden yapılanması ile ilgili dava ve işler.

Yukarıda sayılanlara dahil olmayan dava ve işlerle ilgili dilekçelerin alınması, ilam verilmesi, tebligatlar ve dosyanın başka mahkemelere gönderilmesi işlemleri de adli tatilde yapılabilir. Diğer işlemlerin adli tatile rastlaması durumunda ise bu süre tatilin sona ermesinden itibaren bir hafta uzamış sayılır. Fakat süre adli tatilden sonra bitiyorsa uzatma yapılmaz. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Adli Tatilden Sonra Biten Süreler İçin Re’sen Uzatma Yapılamayacağı.

Ceza Muhakemesinde Adli Tatil

Ceza muhakemesinde adli tatil sırasında tutukluluk olan ve ivedi işlere bakılmaktadır. Bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay yalnızca tutuklu hükümlere ilişkin inceleme yapacaktır. İlgili maddede Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu’ndan bahsetse de bu uygulanmamaktadır.

Hukuk yargılamasında adli tatile rastlayan işler, tatil bittikten sonra bir hafta uzarken, ceza yargısında üç gün uzamış sayılırlar. Normal tatil zamanındaysa ertesi güne aktarılmış olur.

İdari Yargıda Adli Tatil

İdare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemeleri de adli tatilden yararlanırlar. Fakat belirtmek gerekir ki, bağlı bulunduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan ve sadece bir idare veya bir vergi mahkemesi bulunan yerlerdeki mahkemeler bu aradan yararlanamazlar. Bu istisna dışında kalan, çalışmaya ara veren yerlerde ise nöbetçi mahkemeler ve daireler bulunur. Bu nöbetçi mahkeme ve daireler şu hususlarla ilgilenir:

 • Yürütmenin durdurulmasına ilişkin işler,
 • Delil tespiti yapılması,
 • Kanunen belli bir sürede yapılmasını düzenlediği işler.

İlgili İçtihatlar

Ceza Yargısında Adli Tatil

“… 24.06.2015 tarihli hükmü o yer Cumhuriyet savcısının 31.07.2015 havale tarihli temyiz dilekçe ile temyiz etmesine ve temyiz süresinin son gününün Adli tatile denk gelmesine göre; 5271 sayılı CMK’nin 331/1-4. maddesi gereğince temyiz süresinin son gününün 03.09.2015 tarihine kadar uzaması nedeniyle temyizin süresinde olduğu kabul edilerek ve temyiz isteminin süresinde olmadığına ilişkin tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir…” Y. 3. CD., 2018/9165 E., 2019/9614 K.

Hukuk Yargısında Adli Tatil

“…Hemen belirtilmelir ki, eldeki dava, tapu iptali ve tescili istemine ilişkin olup, Adli Tatil içerisinde görülemeyecek işlerdendir. Adli tatilde bakılamayan davalarda 6100 sayılı HMK’nın 150/3. maddesindeki üç aylık sürenin son günü Adli tatile denk gelirse bu süre Adli tatilin bittiği günden itibaren (HMK’nın 104. maddesi gereği) 1 Hafta uzatılmış sayılacaktır.
Somut olayda, üç aylık yasal sürenin son günü olan 15.08.2018 tarihi Adli tatile denk geldiğinden, Adli tatilin bitiminden itibaren 1 Hafta içerisinde yenileme talebinde bulunabileceği açıktır. Mahkemece açılmamış sayılmasına ilişkin karar bu Bir haftalık süre içinde 07.09.2018 tarihinde yazılmıştır…” Y. 1. HD., 2018/4618 E., 2019/2454 K.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul