Adli Tatilden Sonra Biten Süreler İçin Re’sen Uzatma Yapılamayacağı – İçtihat

17 Ağustos gününde başlayan cevap dilekçesi verme, kanun yoluna başvuru ve benzerine ilişkin süreler talep gerekmeksizin 7 Eylül’e kadar uzarken, 18 Ağustos gününde başlayan süreler 1 Eylül’de sona ermektedir. Doktrinde bu uygulama eleştirilmesine rağmen Yargıtay, kanun koyucunun açık hükmü sebebiyle bu uygulamaya devam etmektedir. Dolayısıyla biz de adaletsizlik yaratan bu duruma kanun koyucunun el atması gerektiği düşüncesindeyiz.

…Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; İlk Derece Mahkemesi kararı davalı … vekiline 22.08.2017 tarihinde tebliğ edildiğinden istinaf isteminin son günü adli tatil sonrasına, 05.09.2017 Salı gününe isabet ettiği, buna göre HMK’nin 104. maddesi hükmünün somut olayda uygulanma yeri olmadığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce 06.09.2017 tarihinde istinaf isteminde bulunulduğu anlaşıldığına göre; Bölge Adliye Mahkemesince, İlk Derece Mahkemesi’nin istinaf isteminin süreden reddine dair ek kararına yönelik istinaf başvurusunun reddedilmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir…

Y. 8. HD., 2018/11315 E., 2019/10118 K.

…Eldeki davada Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince verilen karar, 23.07.2018 tarihinde tebliğ edilmiş, buna göre iki haftalık temyiz kanun yoluna başvuru süresi 06.08.2018 günü sona ermesine rağmen davalı Kurum vekili tarafından temyiz başvuru dilekçesi 07.08.2018 tarihinde dosyaya sunulduğunun anlaşılması karşısında, davalı Kurum vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince “temyiz işleminin süreden reddine” ilişkin “11.09.2018 tarihli” ek kararının ONANMASINA…

Y. 10. HD., 2018/5996 E., 2019/10032 K.

error: Content is protected !!