Akıl Hastalığı Nedeniyle Evliliğin Butlanı (İptali) – İçtihat

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2019/4181 E., 2019/11916 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Evliliğin İptali
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen ve yukarıda tarih ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından tamamına yönünden, davalı kadın tarafından ise kusur belirlemesi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Davalı kadın tarafından usulüne uygun şekilde açılmış bir karşı dava bulunmadığından bu yöne ilişkin ilk derece mahkemesinin ilk verdiği karara karşı davalı kadın tarafından kusur belirlemesi yönünden istinaf yoluna başvurulmayarak kesinleştiğinden davalı kadının kusur belirlemesine yönelik temyiz dilekçesinin reddi gerekmiştir.
2- Davacı erkeğin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Davacı erkek tarafından terditli olarak açılan davada evliliğin butlan nedeniyle iptali, butlanın hukuki şartlarının bulunmaması halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki nedenine dayalı olarak boşanmaya karar verilmesi talep edilmiştir. İlk derece mahkemesi, mutlak ve nisbi butlan koşullarının bulunmadığından bahisle, davacının boşanma talebi yönünden hüküm kurmuş ve boşanma davasının reddine karar vermiştir. Hükme karşı davacı erkek tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş ve bölge adliye mahkemesi başvurunun esastan reddine karar vermiştir.
Türk Medeni Kanunu’nun 145/3. maddesinde, “Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması” evliliğin mutlak butlan nedeniyle iptali sebebi olarak düzenlenmiştir. Dosyadaki vesayet kararının incelenmesinden davalı kadının Türk Medeni Kanunu’nun 405/1. maddesindeki “Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı” nedenine bağlı olarak kısıtlandığı anlaşılmıştır. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 01/12/2016 tarihli sağlık kurulu raporunda davalı kadının “Hafif derecede mental reterdasyon, organik olmayan psikoz” rahatsızlığının olduğu ve rahatsızlığın evlilik tarihinde mevcut olduğu belirtilmiştir. Bu itibarla, davacı erkeğin davasının kabulü ile evliliğin mutlak butlan nedeniyle iptaline hükmedilecek yerde, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş ve kararın bozulmasını gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeplerle davalı kadının temyiz dilekçesinin REDDİNE, (2.) bentte gösterilen nedenlerle temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA ve (3.) bentte gösterilen sebeple bölge adliye mahkemesi kararının KALDIRILMASINA, ilk derece mahkemesi kararının BOZULMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 218.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran davacıya geri verilmesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 03.12.2019 (Salı.)

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul