Aile HukukuBoşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Bu konuda şu başlıklar düzenlenmiştir:

1. Anlaşmalı Boşanma Davası

2. Anlaşmalı Boşanma Protokolü

3. Örnek Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Boşanmaya ilişkin diğer yazılarımız:

1. Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası, boşanmayı diğer seçeneklerden daha hızlı çözüme ulaştıracaktır. Bu davanın özellik arz eden hususlarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Uzlaşma yoluyla boşanmak isteyen eşlerin anlaşmalı boşanma protokolü imzalamaları gerekmektedir. Ancak tarafların isteklerini hakim karşısında sözle ifade etmeleri durumunda da anlaşmalı boşanmanın yapılabileceği kabul edilmektedir.
 • Hakim, tarafların imzaladığı bu sözleşmeyi kabul etmek zorunda değil. Kanuna aykırı gördüğü veya uygun bulmadığı bazı konular olabilir. O halde boşanma protokolünde değişiklik yapabilecektir. Eşler bu değişiklikleri kabul ediyorsa boşanabileceklerdir.
 • Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Yasa koyucu bu sınırı koyarak eşlerin birbirlerini tanıması için fırsat vermeyi amaçlamıştır.
 • Anlaşmalı boşanma davası açmak için taraflar birlikte başvuru yapmalıdırlar. Veya davacının açtığı dava, davalı tarafından kabul edilmelidir. Ancak boşanma sebepleri arasından sadece evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan boşanma davasının kabulü anlaşmalı boşanma kapsamındadır.
 • Anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların kabul ettiği hususlar hakim için bağlayıcıdır.
 • Hakimin, eşlerin iradelerini özgürce açıkladıklarına ikna olması gerekmektedir. Bu nedenle eşler her ne kadar boşanma protokolü imzalamış olsalar da hakim bunları bizzat dinleyecektir. Vekil tayin edilen boşanma avukatı, bu hususta müvekkilini temsilen beyanda bulunamayaktır.

2. Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanmak için öncelikle bir boşanma protokolü imzalanması gerektiğinden bahsetmiştik. Bu sözleşme, boşanmanın fer’i sonuçlarını düzenlemek amacıyla hazırlanmaktadır. TMK m. 166/3 hükmünün lafzından anlaşılacağı üzere taraflar boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili anlaşmaya varmak zorundadırlar. Dolayısıyla bu hususların eksik kaldığı, uygunsuz bulunduğu veya hukuka aykırı düzenlendiği protokolü hakim onaylamayacaktır.

anlaşmalı boşanma davası

2.1. Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Düzenlenebilen Hususlar

Bu hususları temel olarak şöyle listeleyebiliriz:

 • Maddi tazminat,
 • Manevi tazminat,
 • Yoksulluk nafakası,
 • İştirak nafakası,
 • Tedbir nafakası,
 • Mal rejiminin tasfiyesi,
 • Çocukların velayeti,
 • Çocuğun diğer eş ve üçüncü kişilerle ilişkisi,
 • Kadının soyadı.

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken en azından çocukların durumu, nafaka ile maddi ve manevi tazminat istemleri hususunda anlaşılmış olması gereklidir. Diğer konular üzerinde anlaşılmış olması zorunlu değildir. Örneğin malların paylaşılması hususuna değinilmemiş bir boşanma protokolü de hakimce onanabilecektir. Ayrıca değinmek gerekir ki Yargıtay, anlaşmalı boşanma protokolünde ”…mal ve eşya paylaşımı ile ilgili herhangi bir isteğim yoktur…” şeklinde yapılan beyanı mal rejiminin tasfiyesi kapsamında değerlendirmemektedir. Yani bu beyana rağmen boşandıktan sonra katılma alacağı davası açılabilir.

Boşanan kadın kocasının soyadını taşımak isteyebilir. Eğer bu yönde bir menfaati varsa ve soyadını kullanmasının koca açısından bir zararı yoksa bu mümkündür. Dolayısıyla bu husus da boşanma protokolü içinde yer alabilir ancak hakimin boşanma protokolünü onaylaması yeterli olmayacak, ayrıca hükümde de belirtilmiş olması gerekecektir.

Boşanmanın ekonomik sonuçları açısından da aynısı geçerlidir. Hukuk Genel Kurulu, verdiği bir kararda boşanmanın mali sonuçlarının ayrıca hükümde yer alması gerektiğini belirtmiştir.

Edimler arasındaki oransızlık aşırı yararlanma -gabin- oluşturuyorsa hakim bu durumu düzeltmek için gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilecektir.

2.2. Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Şekli

Kanunda herhangi bir geçerlilik şartı öngörülmemiştir. Bu nedenle anlaşma sözlü dahi yapılabilir. Ancak boşanmanın sonuçları daha sistemli bir biçimde düzenlenmek isteniyorsa yazılı yapılması daha uygun olacaktır. Uygulama da bu yöndedir. Tarafların protokolü düzenlerken avukat yardımı almaları, anlaşmaya varmadan önce hakları konusunda aydınlatılmış olmaları açısından önemlidir.

3. Örnek Anlaşmalı Boşanma Protokolü

…… ile …… arasında Medeni Kanunun anlaşmalı boşanma hükümleri gereği açılacak boşanma davasına esas olmak üzere aşağıdaki şekilde protokol yapılmıştır.

1- Eşler boşanma kararı vermişlerdir. Bu itibarla açılan boşanma davası kabul edilecektir.

2- Yoksulluk nafakası talep edilmeyecektir.

3- ……’nin velayeti baba ……’ya verilmiştir.

4- Ortak çocuk …… ile …… arasındaki şahsi ilişki ise şöyle tesis edilecektir:….

5- Ortak konut ……’ye bırakılmıştır.

6- Tazminat talebi yoktur.

Anlaşmalı boşanma veya başka bir hususla ilgili hukuki danışma için “Online Hukuki Danışma” kısmında yer alan formu doldurabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir