Author: Av. Oğuzhan Yazıcı

Gabinde (Aşırı Yararlanma) Edim İadesi ve Fark Tazminatı

Genel Olarak Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerin geçerliliği için aranan şartlardan birisi de gabinin bulunmamasıdır. Gabini kısaca edimler arasındaki büyük oransızlık olarak tanımlayabiliriz. Örneğin evini gerçek değerinin çok altına satan kişinin akdettiği sözleşmede...

Hukuk Yargılamasında ve İdari Yargıda Adli Yardım

Genel Olarak Adli Yardım Adli yardım, hukuk muhakemeleri kanunu ve avukatlık kanununda düzenlenen, mali zorluk içindeki kişilerin adalet hizmetine ulaşabilmesini kolaylaştıran bir hukuki kurumdur. Yazımızda hukuk muhakemeleri kanununda düzenlenen adli yardımdan bahsedilecektir. Ayrıca belirtelim...

Mirasın Reddi Davası (Reddi Miras); Borca Batık Tereke

Mirasın Reddi Hangi Şekillerde Kendisini Gösterir? Yapılış yöntemlerine ve sebeplerine göre farklı şekillerde mirası reddetmek mümkündür. Temel olarak hükmen red ve gerçek red olarak ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Bunlar kanunumuzun farklı hükümlerinde düzenlenmiştir. Mirası Kimler...

Sahipli Köpeğin Öldürülmesi Durumunda Maddi ve Manevi Tazminat

Yargıtay, öldürülen sahipli köpekler için önceden beri maddi tazminat taleplerinin kabul edilmesi gerektiği görüşündeyken, ev hayvanlarının kişinin yakını sayılamayacağı gerekçesiyle manevi tazminat taleplerinin reddedilmesi gerektiğini savunmaktaydı. Aşağıda yer alan kararla birlikte Yargıtay doğru bir...

Basit Yargılama Usülünde Temyiz Süresinin Başlangıcı

“MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi KARAR 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK’nın 321.maddesinin 2.fıkrasına göre; kararın tefhimi için hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte açıklanamadığı ve bu nedenle zorunlu olarak hüküm özetinin...

Gerekçeli Kararın Tebliği

Talep Olmaksızın Gerekçeli Kararın Tebliğ Edilemeyeceği “MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen ek karar...

Miras Payının Devredilmesi

Bilindiği üzere miras hukukumuzda kabul edilen zümre sistemine göre mirasbırakanın yakın hısımları ayrıca bir ölüme bağlı tasarrufa gerek olmaksızın ona mirasçı olurlar. Bir de atanmış mirasçılık durumu söz konudur ki, bunun için ayrıca olumlu...

error: Content is protected !!