Bina İçinde Muhafazaya Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık

Bu yazıda yalnızca bina ve eklentileri içinde işlenen hırsızlık suçu üzerinde durulmuştur. Hırsızlık suçuyla ilgili çok daha kapsamlı ve ayrıntılı bilgiye ulaşmak için Hırsızlık Suçu ve Ceza Miktarını Etkileyen Haller başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Bina veya Eklentisi İçinde Yapılan Hırsızlık

Ceza Kanunumuzda düzenlendiği üzere, hırsızlık suçunun herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında işlenmiş olması halinde beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmedilir. Kanunda “bina veya eklentileri” dense de eklentinin tanımı yapılmamıştır. Dolayısıyla bu kavramı eşya hukuku kapsamında tanımlamak yerinde olacaktır. TMK m. 686/2 hükmünde yapılan tanıma göre, “Eklenti, asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel âdetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır.“. Dolayısıyla garaj, depo, bahçe, balkon gibi yerlerin binanın eklentisine dahil olacağını kabul edebiliriz. Yani bir binanın eklentisi kapsamında olan bahçesindeki veya otoparkındaki bir eşyanın çalınması durumunda hırsızlık suçunun temel halinden değil, nitelikli halinden ceza verilecektir. Bu suçun işlenmesi sırasında konut ve iş yeri dokunulmazlığının ihlal edilmesine de sıkça rastlanılmaktadır. İlgili suça ilişkin içtihatlara şu paylaşımımızdan ulaşabilirsiniz: Konut ve İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal Suçuna Dair İçtihatlar.

Eşyanın Terkedilmiş, Unutulmuş veya Kaybolmuş Olması Arasındaki Fark

Hırsızlık suçunun konusunu bir başkasının zilyetliğinde olan taşınır mallar oluşturmaktadır. Terkedilmiş malların alınması hiçbir suçun tipiklik unsurunu oluşturmazken, kaybolmuş malların alınması hırsızlıktan başka bir başka suçun tipiklik unsurunu oluşturabilir. Unutulmuş malların ise yine hırsızlık suçunun konusu olabileceği kabul edilmektedir. Unutulan ve kaybolan mallar arasındaki ayrım pek belirgin olmayabilir. Örneğin bir cep telefonu ziyaret edilen bir lokantada düşürülmüşse ve nerede düşürüldüğüne dair sahibinin hiçbir fikri de yoksa kaybolunmuş eşyadan söz edilebilir; fakat lokantadaki masasında unutulduğu düşünülürken aslında kasanın önünde düşürülmüşse bu eşya kaybolunmuş değil, unutulmuş eşya niteliğindedir. Zira telefonun lokanta içinde olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla bina içinde muhafaza edilen eşya hakkında hırsızlık kapsamında ceza verilir. Kaybolan eşyalar üzerinde yapılan tasarruflarla ilgili yargıya yansıyan örneklere şuradan ulaşabilirsiniz: Kaybolmuş veya Hata İle Ele Gecmiş Eşya Üzerinde Tasarruf – İçtihatlar.

Cezayı Artıran Haller

Gece Vakti Yapılan Hırsızlık

Ceza Kanunumuzda kullanılan gece vakti ifadesi, güneşin batmasından bir saat sonrasıyla güneşin yeniden doğumundan bir saat öncesi arasındaki süreyi tanımlamaktadır. Hırsızlık suçu gece vakti işlenmişse, verilecek ceza yarı oranında artacaktır.

Sıvı ve Gaz Halindeki Enerji Hakkında

Suç, sıvı veya gaz halinde bulunan enerji hakkında işlenmişse, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Örgütlü olarak işlenmesi durumundaysa ceza yarı oranında artırılır ve onbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Haberleşme, Enerji ya da Ulaşım Hizmetlerinin Aksaması

Hırsızlık suçu sebebiyle bu alanlardaki kamu hizmeti aksarsa verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

Gerçek İçtima Hükümleri

Hırsızlık suçu işlenirken aynı zamanda konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçu da işlenmişse, bu suçlar şikayete tabi olmaktan çıkar. Ayrıca fikri içtima hükümleri de uygulanmayacaktır.

Cezayı Azaltan Haller

Hırsızlık suçundan dolayı verilecek cezayı azaltan haller:

  • Zorunluluk hali,
  • Malın değerinin az olması,
  • Birlikte mülkiyetin bulunduğu mal üzerinde işlenmiş olması,
  • Alacağı tahsil etme amacı,
  • Şahsi cezasızlık sebepleri (Eşler, altsoy-üstsoy ve aynı konutta yaşayan kardeşler arasında),
  • Cezada indirim yapılmasını gerektiren kişisel nedenler (Birlikte yaşamayan kardeşler, ayrılık kararı verilen eşler vd.)
  • Etkin pişmanlık

Bina ve Eklentisinde İşlenen Hırsızlığa İlişkin İçtihatlar

Müştekinin İşyerinde

“…Sanığın müştekinin çalıştığı bina niteliğindeki iş yerine gelerek cep telefonunu ve cüzdanını çaldırdığını, banka şifrelerini değiştireceği için kesik uçlu hattını takabileceği telefona ihtiyacı olduğu bahanesi ile aldığı cep telefonunu iade etmeyerek çalması biçimindeki eyleminin, TCK’nın 142/1-b maddesindeki Bina veya eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış eşya hakkında hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden…”

Y. 2. Ceza Dairesi 2017/6125 E. , 2018/16219 K.

“…Sanığın temyiz dışı suça sürüklenen çocuk … ile birlikte, müşteki kuruma ait etrafı tel örgü ile çevrili bahçeden su borusu ve lastik çalması şeklindeki eyleminin TCK’nın 142/1-b maddesinde düzenlenen Bina veya eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden…”

Y. 2. Ceza Dairesi 2016/14439 E. , 2018/15869 K.

Okulda

“…Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun Dairemizce de benimsenen 28.02.2017 gün ve 2016/2-833 Esas ve 2017/115 Karar sayılı ilamında, 28.06.2014 tarihinden sonra işlenen hırsızlık suçunun bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında işlenmesi halinde eylemin 5237 sayılı TCK’nın 142/2-h maddesinde düzenlenen hırsızlık suçuna uyduğunun belirtildiği, somut olayda hırsızlığın okul bahçesinden yapıldığının anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 142/2-h maddesine uyduğu gözetilmeyerek…”

Y. 13. Ceza Dairesi 2018/14492 E., 2019/7537 K.

“…somut olayda suça konu cep telefonunun çalındığı okul bahçesine ait fotoğrafların bulunduğu CD içeriği, olay yeri krokisi ile müşteki …’ın kovuşturmada aşamasında alınan beyanına göre, hırsızlığın okulun eklentisi niteliğindeki bahçe içerisinden yapıldığının anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 142/2-h maddesine uyduğu gözetilmeyerek…”

Y. 13. Ceza Dairesi 2018/12671 E., 2019/6525 K.

“… somut olayda hırsızlığın Kırklareli Üniversitesi içerisinde yapıldığının anlaşılması karşısında, sanıkların eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 142/2-h maddesine uyduğu gözetilmeyerek…”

Y. 13. Ceza Dairesi 2018/13806 E., 2019/7383 K.

Lokantada

“…Katılanın kovuşturma aşamasındaki 27.02.2014 tarihli ifadesi dikkate alınarak, sanıkla birlikte bir lokantada yemek yedikten sonra görüşme yapacağı bahanesi ile sanığın aldığı cep telefonunu iade etmeyerek çalması biçimindeki eyleminin, TCK’nın 142/1-b maddesindeki Bina veya eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış eşya hakkında hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden…”

Y. 2. Ceza Dairesi- 2017/5978E – 2018/16249K

Apartman Bahçesinde

“…Dosya içerisindeki olay yeri krokisi ve görgü tespit tutanağı içeriğinden suça konu motosikletin apartmanın eklentisi niteliğindeki bahçesinde bulunduğu sırada çalınması biçimindeki eylemin TCK’nın 142/1-b maddesindeki Bina veya eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış eşya hakkında hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden…”

Y. 2. Ceza Dairesi 2016/19088 E. , 2018/16211 K.

Cami Avlusu

“…somut olayda hırsızlığın cami avlusundan yapıldığının anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 142/2-h maddesine uyduğu gözetilmeyerek, aynı Kanun’un 142/1-a maddesi ile hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık …’ın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA…”

Y. 13. Ceza Dairesi 2018/12857 E., 2019/6124 K.

Eksik İnceleme

“…suça sürüklenen çocuğun müştekiye ait suça konu 2 adet hurdanın nereden çalındığı, müştekinin evinin eklentisi içerisinde olup olmadığı hususu araştırılarak, gerekirse mahallinde tespit ve keşif yapılarak sonucuna göre suç vasfının nitelendirilmesi gerektiği, akülerin yoldan alındığının tespiti halinde konut dokunulmazlığını bozma suçunun oluşmayacağının gözetilmemesi, ayrıca mağdur …’in ifadesinde,hurdaya ayırdığı akülerini hurdacılar alsın diyerek evinin önündeki yola çıkarıp bıraktığını söylediği, suça sürüklenen çocuk ise savunmasında yol kenarında duran aküleri aldığını söylemesi karşısında mağdurun akülerin zilyetliğinden vazgeçip vazgeçmediği hususu araştırılarak sonucuna göre suça sürüklenen çocuğun hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi…”

Y. 2. Ceza Dairesi 2018/285 E., 2019/7175 K.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul