Birlikte Açılan Boşanma ve Ziynet Alacağı Davasına Yetki İtirazı

Y. 5. Hukuk Dairesi 2022/9472 E. , 2022/14047 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi


Ziynet alacağı istemine ilişkin olarak açılan davada, Devrek 2. Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Hukuk ile Ankara Batı 2. Aile Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresinde kalan Mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verilmiş olması ve 5235 sayılı Kanun’un 36/3. maddesi gereğince Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan Adlî Yargı İlk Derece Hukuk Mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, ziynet alacağı istemine ilişkindir.
Devrek 2. Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesince, tarafların nüfus aile kayıt tablolarının ve mernis adreslerinin incelenmesinde dava tarihi itibari ile davacının yerleşim yeri adresinin Devrek olmadığı, davalının yerleşim yeri adresinin …olduğu dikkate alındığında ve davadan önce altı aydan beri oturdukları yer de araştırılmamış olup davalı tarafın süresinde yetki itirazında bulunduğu ve yetkili mahkemeyi doğru gösterdiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
Ankara Batı 2. Aile Mahkemesince, her ne kadar cevap dilekçesinde boşanma davalarındaki yetkiyi düzenleyen TMK 168’e dayalı olarak yetkisizlik iddiasında bulunulmuşsa ve mahkemesince TMK 168’e dayalı olarak yetkisizlik kararı verilmişse de ziynete ilişkin talebe dair bir yetkisizlik itirazı cevap dilekçesinde ileri sürülmemiş olup cevap dilekçesinde ileri sürülen TMK 168’e dayalı olarak boşanmaya ilişkin yetkisizlik iddiası olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
6100 sayılı HMK’nın 19/2. maddesine göre, yetkinin kesin olmadığı davalarda, yetki itirazının, cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerekir. Yetki itirazında bulunan taraf, yetkili mahkemeyi; birden fazla yetkili mahkeme varsa seçtiği mahkemeyi bildirir. Aksi takdirde yetki itirazı dikkate alınmaz. Aynı maddenin son fıkrasında ise yetkinin kesin olmadığı davalarda, davalı, süresi içinde ve usulüne uygun olarak yetki itirazında bulunmazsa, davanın açıldığı mahkeme yetkili hâle gelir düzenlemesi yer almaktadır. Davalı taraf cevap dilekçesinde boşanma davasına ilişkin yetki itirazında bulunduğu ziynet alacağı kapsamında herhangi bir yetki itirazının olmadığı anlaşılmakla HMK’nın 19/2 maddesi kapsamında usulüne uygun yetki itirazda bulunulmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda uyuşmazlığın, davanın ilk açıldığı Devrek 2. Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesinde görülüp çözümlenmesi gerekmektedir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri ve 5235 sayılı Kanun’un 36/3. maddesi gereğince Devrek 2. Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 17.10.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul