Boşanma Avukatı İstanbul

BOŞANMA AVUKATI – İSTANBUL

Boşanma avukatı, boşanma sürecinin yanında aile hukukunun ilgili diğer kısımlarında da faaliyet gösterir. Maltepe / İstanbul’da bulunan avukatlık ofisimizden boşanma, mal paylaşımı, velayet, nafaka ve tazminat davalarına ilişkin hukuk hizmeti vermekteyiz. Aile hukukunun diğer alanlarına ilişkin makalelerimize sitemizden ulaşabilirsiniz.

Boşanma süreci, boşanma davasının bitimiyle birlikte sona erecek olsa da devamında mal paylaşımı veya nafaka gibi sorunların giderilmesi için farklı davaların açılması gerekebilir. Zira bu hususların hepsi hakkında aynı davada hüküm verilmez. Sonradan talep edilecek hususlarda lehe karar verilmesi olasılığını arttırmak için, davada tespit edilecek bazı durumların da lehe olması gerekmektedir. Boşanma avukatı, ileride talep edilecek hususların olumlu kararlarla sonuçlanabilmesi açısından ilerisini düşünerek hareket etme yükümlülüğündedir. İstanbul’daki boşanma avukatı arayışlarınız için online danışma kısmında yer alan formu doldurarak iletişime geçebilirsiniz. Kısa sürede geri dönülmektedir.

Vekaletnamelerde kural olarak vekalet verenin resminin bulunması zorunlu değildir. Ancak boşanma avukatı vekaletnamesinde vekalet verenin resminin bulunması zorunludur. Dolayısısyla notere giderken iki tane vesikalık fotoğrafın bulundurulmasında yarar vardır. Ayrıca vekaletname genel olarak tüm davalar için verilen cinsten olmamalıdır. Vekaletnameden boşanma ve buna ilişkin diğer hakların talep edilebilmesine ilişkin verilmiş olduğu anlaşılmalıdır. Bunlar, hakkın kişiye sıkı sıkıya bağlı olmasının bir sonucudur. Ayrıca bu vekaletname en az iki nüsha olarak çıkartılmış olmalıdır.

Boşanma davası açarken avukat yardımı almak kural olarak zorunlu değildir. Ancak maddi hukukla ilgili yapılan araştırmalar, edinilen bilgiler davanın yürütülmesi için yeterli olmayacaktır. İstanbul boşanma avukatı olarak uyuşmazlığın maddi yönlerini gözeterek buna uygun adımlar atma sorumluluğunu taşımaktayız. Zira boşanma için kanunda birden fazla hukuki sebep öngörülmüş olup, kanun koyucu bunları farklı maddelerde düzenlenmiştir.

Boşanma Avukatının Yükümlülükleri

Boşanma avukatı, görevini yerine getirirken özen yükümlülüğüne uygun davranmaılıdır. Örneğin kanunda kesin olarak belirlenen süreler, mahkemenin ara kararlarında veya hükümlerinde yanlış belirtilmiş olsa da, avukat doğrusunu bilerek hareket etmelidir. Dolayısıyla kararda belirtilen süre geçmemiş olsa da, kanunda belirtilen sürenin geçmesiyle hak düşer. Kuralları bilmemek mazeret olarak gösterilemez.

Davanın yürütülmesine ilişkin özen yükümlülüğünün yanında somut durumun esasına ilişkin de yeterince araştırma yapılmış olmalıdır. Her somut olay kendine özgü bir araştırmayı gerektirir. Bu doğrultuda mevzuat hükümlerinin yanında doktrin ve içtihat araştırması yapmak da boşanma avukatının görevidir.

Avukat, iş sahibinden -müvekkilinden- gerekli belgeleri sağlamalı veya bunları sağlayacak bilgileri edinmelidir. Aksi taktirde dava sürecinde geri dönülemez olumsuzluklar doğabilir.

Boşanma avukatı, davanın sonucu hakkında kesin bir sonucu garanti etmekten kaçınmalıdır. Aksi taktirde meslek kurallarında aykırılıktan avukat hakkında disiplin soruşturması açılabilir. Bu yükümlülüğün yansıması olarak davanın kazanılması şartına bağlı sözleşme kurulmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılacaktır. Unutulmamalıdır ki hukuk birçok görüş farklılığını içermektedir. Ayrıca hakim de pekala hatalı hüküm kurabilir.

İstanbul – boşanma avukatı olarak, amacımız müvekkil adına elde edilebilecek en lehe kararların alınmasıdır. Dolayısıyla tüm gayretler de bu yöndedir.

Boşanma Avukatı
Evlilik birliği kesin hükümsüzlük, nisbi hükümsüzlük, gaiplik veya ölüm gibi hallerde sona erebileceği gibi boşanma davasıyla da sona erebilecektir. Boşanmanın gerçekleşmesi için bu hususta mahkeme kararı verilmiş olması zorunludur.

Boşanma Avukatı Olarak Dahil Olabileceğimiz Kimi Davalara İlişkin Bilgiler

Dava açılırken Medeni Kanunun öngördüğü sebeplere dayanılması zorunludur. Bu sebepler genel ve özel sebepler olarak ikiye ayrılır. Örneğin aldatma varsa zina sebebine dayanılabileceği gibi evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına da dayanılabilir. Ancak kimi durumlarda sadece evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ileri sürülebilecektir.

Boşanma sebepleri şunlardan ibarettir:

 • Zina,
 • Hayata kast,
 • Pek kötü davranış,
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması,
 • Terk,
 • Anlaşmalı boşanma,
 • Haysiyetsiz hayat sürme,
 • Ortak hayatın yeniden kurulamaması,
 • Akıl hastalığı,
 • Küçük düşürücü suç,
 • Onur kırıcı davranış.

İstanbul – boşanma avukatı olarak ilk olarak davanın hangi sebebe dayanılarak açılacağını belirliyoruz. Tarafların anlaşmalı boşanma yolunu tercih etmeleri süreci hızlandıracaktır.

Sebeplere ilişkin bir diğer sınıflandırma mutlak ve nisbi nedenler ayrımıdır. Mutlak nedenler gerçekleştiği kanıtlanmışsa boşanmaya karar verilmesi zorunludur.

Boşanma Nedenleri

Zina

Zinaya dayanarak boşanabilmek için cinsel ilişki unsurunun gerçekleşmesi gereklidir. Ancak homoseksüel ilişkiler zina kapsamında değerlendirilmez. Dolayısıyla karşı cinsle ilişki kurulmuş olması gerekir. Elbette eşcinsel ilişki kurulması da bir boşanma sebebi olabilir. Ancak bu durumda zinaya dayanılamayacaktır. Bir diğer unsur ise aldatan eşin bu eylemini kusurlu davranışlarla ifa etmiş olmasıdır.

Hayata Kast

Öldürmeye yönelik sergilenen davranışlar boşanmaya sebep olabilecektir. Öldürmeye ihmalen teşebbüs de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Onur Kırıcı Davranış

Eşi başkaları önünde küçük düşürmek veya onurunu incitmek bu kapsamdadır.

Pek Kötü Davranış

Hem bedensel hem de ruhsal sağlığı olumsuz etkileyen kötü davranışlardır. Eşi eve hapsetmek buna örnek gösterilebilir.

Terk

Özel sebeplerdendir. Ayrıca boşanma avukatı bu sebebe dayanırken, ikincil olarak şiddetli geçimsizlik sebebine dayanmadığına dikkat etmektedir. Zira bu ikisinin birlikte ileri sürülmesi talepte çelişkiye yol açar.

Terk sebebiyle boşanmak için karşı taraftaki eşe mutlaka ihtar çekilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma

Temelinde şiddetli geçimsizlik yatmaktadır. Doktrinde çekişmesiz yargı işlerinden olduğunu savunan görüşler de bulunmaktadır. Öteki sebeplerden farklı olarak tarafların ikrarı hakimi bağlar.

Haysiyetsiz Yaşam Sürme

Çoğu zaman sarhoş olma hali buna bir örnektir. Değerlendirme yapılırken süreklilik unsurunun sağlandığından emin olumalıdır.

Suç İşleme

Kanunda işlenen suçun küçük düşürücü olması aranmıştır. Bu nitelendirmeyi hakim yapacaktır.

Ortak Hayatın Tekrar Kurulamaması

En az 3 yıl öncesinde, eşlerin taraf olduğu bir boşanma davası reddedilmişse, eşler ortak hayatın tekrar kurulamamış olmasına dayanarak boşanabilirler.

Akıl Hastalığı

Bu sebebe dayanabilmek için hastalığın evlilik tarihinden sonra oluşması gerekir. Ayrıca akıl hastalığına dair rapor alınmalıdır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Çoğu boşanma davası bu sebebe dayanmaktadır. Şiddetli geçimsizlik olarak da bilinir. Bu nedene dayanılıyorsa hakim somut durumu değerlendirerek hükmünü verecektir.

Nafaka

Boşanma hukukunda üç çeşit nafaka bulunmaktadır. Bunlar tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasıdır. Yardım nafakası olarak bilinen nafaka ise zor durumda olan diğer yakınlara yapılmakta olup, konumuzla ilgisi yoktur. Dolayısıyla boşanma avukatı olarak alınmasına yardımcı olabileceğimiz nafakalar aşağıda saydıklarımızdan ibarettir.

Tedbir Nafakası

Dava sürerken talep edilebilen nafaka çeşididir. Burada amaç, ekonomik durumu iyi olan eşin, geçimini sağlayacak durumu olmayan eşinin giderlerine katılımını sağlamaktır. Kimi durumlarda ortak çocuklar da ekonomik durumu kötü durumdaki eşle birlikte kalmaktadır. Bu halde çocuğun masraflarına da katılım sağlanacaktır.

İştirak Nafakası

İştirak nafakası, dava sona erdikten sonra ekonomik durumu iyi olan eşin, çocuğun masraflarına katılmak için ödediği nafakadır. Bu nafakayı hakim re’sen gözetmekle yükümlüdür. Tarafların taleplerine bağlılık söz konusu değildir.

Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk nafakası, boşanma sonrasında geçimini sağlamakta güçlük çekecek tarafa ödenen nafakadır. Hakimin kendiliğinden gözetmesi mümkün değildir. Dolayısıyla ekonomik durumu kötü olan eşin talebi bulunmalıdır. Dikkat etmek gerekir ki, talep eden eş, diğer eşten daha fazla kusurlu olmamalıdır.

Mal Paylaşımı

Mal paylaşımı, tarafların önceden anlaştıkları mal rejimine göre yapılacaktır. Boşanma davasında tespit edilecek kusurlar artık değere katılma oranını etkileyebilecektir. Dolayısıyla boşanma avukatı, mal paylaşımının lehe gerçekleşmesi için dava sırasında tespit edilecek kusurlara dikkat edecektir.

Tazminat

Maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hakim talep olsa da tazminata hükmetmeme yönünde de kanaatını açıklayabilir. Önemli olan kusur ölçüsüdür. Aranan kusur ölçütü maddi tazminat için farklı, manevi tazminat için farklıdır.

error: Content is protected !!