Boşanma Avukatı İstanbul

BOŞANMA AVUKATI – İSTANBUL

Boşanma avukatı, boşanma sürecinin yanında aile hukukunun ilgili diğer kısımlarında da faaliyet gösterebilir. Maltepe / İstanbul’da bulunan avukatlık ofisimizden boşanma, mal paylaşımı, velayet, nafaka ve tazminat davalarına ilişkin hukuk hizmeti vermekteyiz. Aile hukukuna ilişkin yazılarımıza sitemizden ulaşabilirsiniz.

Boşanma süreci, boşanma davasının bitimiyle birlikte sona erecek olsa da devamında mal paylaşımı veya nafaka gibi sorunların giderilmesi için farklı davaların açılması gerekebilir. Zira bu hususların hepsi hakkında aynı davada hüküm verilmez. Ya da boşanma kararıyla birlikte nafaka verilmesi durumunda daha sonra bu nafakanın kaldırılması gerekebilir. Yoksulluk nafakası gibi sonradan da talep edilebicek hususlarda lehe karar verilmesi olasılığını arttırmak için, davada tespit edilecek bazı durumların da lehe olması gerekmektedir. Boşanma avukatı da ileride talep edilecek hususların olumlu kararlarla sonuçlanabilmesi açısından işte bu hususları düşünerek hareket etme yükümlülüğündedir. İstanbul’daki boşanma avukatı arayışlarınız için online danışma kısmında yer alan formu doldurarak randevu için ön bilgileri ve sorularınızı iletebilirsiniz.

Boşanma Davası İçin Avukata Verilecek Vekaletname

Boşanma davası açarken avukat yardımı almak kural olarak zorunlu değildir. Ancak maddi hukukla ilgili yapılan araştırmalar, edinilen bilgiler davanın yürütülmesi için çoğu zaman yeterli olmaz.

Genel dava vekaletnamelerinde kural olarak vekalet verenin resminin bulunması zorunlu değildir. Ancak boşanma avukatına verilecek vekaletnamede temsil edilenin resminin bulunması zorunludur. Dolayısıyla notere giden kişinin yanında iki tane vesikalık fotoğrafını bulundurmasında yarar vardır. Ayrıca vekaletname genel olarak tüm davalar için verilen standart dava vekaleti cinsinden olmamalıdır. Vekaletnameden boşanma ve buna ilişkin diğer hakların talep edilebilmesine ilişkin verilmiş olduğu anlaşılmalıdır. Bunlar, hakkın kişiye sıkı sıkıya bağlı olmasının bir sonucudur.

“… Dosya içerisinde bulunan davalı erkek vekili Av. …’a ait vekaletname genel vekaletname olup, boşanma davası ile ilgili özel yetkiyi içermemektedir. Boşanma davası açmak ve açılan davayı takip etmek kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hakkın kullanımı niteliğindedir. Bu bakımdan vekaletname de bu hususta özel yetkiyi gerektirir…” Y. 2. HD., 2019/6187 E., 2019/12669 K.

“… Davacı-karşı davalı kadın vekili Av. … 26.11.2019 tarihli dilekçesiyle davadan feragat ettiğini bildirmiş ise de; vekaletnamesinde davadan feragat yetkisinin bulunmadığı görülmüştür. Bu bakımdan Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 77. maddesi uyarınca adı geçen avukata dosyaya davadan feragat yetkisi taşıyan boşanma davalarına yönelik özel vekaletnamesini sunması için kesin süre verilmesi…” Y. 2. HD., 2020/19 E., 2020/610 K.

Boşanma Avukatının Yükümlülükleri

Boşanma avukatı, görevini yerine getirirken özen yükümlülüğüne uygun davranmalıdır. Örneğin kanunda kesin olarak belirlenen süreler, mahkemenin ara kararlarında veya hükümlerinde yanlış belirtilmiş olsa da, avukat doğrusunu bilerek hareket etmelidir. Dolayısıyla kararda belirtilen süre geçmemiş olsa da, kanunda belirtilen sürenin geçmesiyle hak düşer. Kuralları bilmemek mazeret olarak gösterilemez.

Davanın yürütülmesine ilişkin özen yükümlülüğünün yanında somut durumun esasına ilişkin de yeterince araştırma yapılmış olmalıdır. Her somut olay kendine özgü bir araştırmayı gerektirir. Bu doğrultuda mevzuat hükümlerinin yanında doktrin ve içtihat araştırması yapmak da boşanma avukatının görevidir.

Avukat, iş sahibinden -müvekkilinden- gerekli belgeleri sağlamalı veya bunları sağlayacak bilgileri edinmelidir. Aksi taktirde dava sürecinde geri dönülemez hatalar yapılabilir.

Boşanma avukatı, davanın sonucu hakkında kesin bir sonucu garanti etmekten kaçınmalıdır. Aksi taktirde meslek kurallarına aykırılıktan avukat hakkında disiplin soruşturması açılabilir. Bu yükümlülüğün yansıması olarak davanın kazanılması şartına bağlı sözleşme kurulmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılacaktır. Unutulmamalıdır ki hukuk birçok görüş farklılığını içermektedir. Keza kurulan hükümlerin istinaf ve temyiz aşamalarında bozulmasına da sıkça rastlanmaktadır.

Boşanma Avukatı
Evlilik birliği kesin hükümsüzlük, nisbi hükümsüzlük, gaiplik veya ölüm gibi hallerde sona erebileceği gibi boşanma davasıyla da sona erebilecektir. Boşanmanın gerçekleşmesi için bu hususta mahkeme kararı verilmiş olması zorunludur.

Boşanma Davasının Olası Sebepleri

Dava açılırken Medeni Kanunun öngördüğü sebeplere dayanılması zorunludur. Bu sebepler genel ve özel sebepler olarak ikiye ayrılır. Örneğin aldatma varsa zina sebebine dayanılabileceği gibi evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına da dayanılabilir. Ancak kimi durumlarda sadece genel sebepler ileri sürülebilecektir. Cinsel ilişki kurmaksızın aldatmanın gerçekleştiği olaylar bunlardandır.

Sebeplere ilişkin bir diğer sınıflandırma mutlak ve nisbi nedenler ayrımıdır. Mutlak nedenlerin gerçekleştiği kanıtlanmışsa boşanmaya karar verilmesi zorunludur. Fakat bu konuyu burada detaylandırmayacağız.

Öncelikle davanın hangi sebebe dayanılarak açılacağının belirlenmesi lazımdır. Anlaşmalı boşanma yolu tercih edilirse süreç hızlanacaktır. Kanunda sayılan boşanma sebepleri şunlardan ibarettir:

Zina

Zinaya dayanarak boşanabilmek için cinsel ilişki unsurunun gerçekleşmesi gereklidir. Ancak homoseksüel ilişkiler zina kapsamında değerlendirilmez. Dolayısıyla karşı cinsle ilişki kurulmuş olması gerekir. Elbette eşcinsel ilişki kurulması da bir boşanma sebebi olabilir. Ancak bu durumda zinaya dayanılamayacaktır. Bir diğer unsur ise aldatan eşin bu eylemini kusurlu davranışlarla ifa etmiş olmasıdır.

Hayata Kast

Öldürmeye yönelik sergilenen davranışlar boşanmaya sebep olabilecektir. Öldürmeye ihmalen teşebbüs de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Onur Kırıcı Davranış

Eşi başkaları önünde küçük düşürmek veya onurunu incitmek bu kapsamdadır.

Pek Kötü Davranış

Hem bedensel hem de ruhsal sağlığı olumsuz etkileyen kötü davranışlardır. Eşi eve hapsetmek buna örnek gösterilebilir.

Terk

Özel sebeplerdendir. Ayrıca boşanma avukatı bu sebebe dayanırken, ikincil olarak şiddetli geçimsizlik sebebine dayanmadığına dikkat etmektedir. Zira bu ikisinin birlikte ileri sürülmesi talepte çelişkiye yol açar.

Terk sebebiyle boşanmak için karşı taraftaki eşe mutlaka ihtar çekilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma

Temelinde şiddetli geçimsizlik yatmaktadır. Doktrinde çekişmesiz yargı işlerinden olduğunu savunan görüşler de bulunmaktadır. Öteki sebeplerden farklı olarak tarafların ikrarı hakimi bağlar.

Haysiyetsiz Yaşam Sürme

Sık sık sarhoş olma hali buna bir örnektir. Değerlendirme yapılırken süreklilik unsurunun sağlandığından emin olunmalıdır.

Suç İşleme

Kanunda işlenen suçun küçük düşürücü olması aranmıştır. Bu nitelendirmeyi hakim yapacaktır.

Ortak Hayatın Tekrar Kurulamaması

En az 3 yıl öncesinde, eşlerin taraf olduğu bir boşanma davası reddedilmişse, eşler ortak hayatın tekrar kurulamamış olmasına dayanarak boşanabilirler.

Akıl Hastalığı

Bu sebebe dayanabilmek için hastalığın evlilik tarihinden sonra oluşması gerekir. Ayrıca akıl hastalığına dair rapor alınmalıdır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Çoğu boşanma davası bu sebebe dayanmaktadır. Şiddetli geçimsizlik olarak da bilinir. Bu nedene dayanılıyorsa hakim somut durumu değerlendirerek hükmünü verecektir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Boşanma, ayrılık gibi davaların aile mahkemesinde açılması gerekecektir. İstanbul’da birçok aile mahkemesi olmasına karşın, aile mahkemesi olmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesinde dava açılabilir.

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Ayrıca:

Türk vatandaşlarının kişi hâllerine ilişkin davaları, yabancı ülke mahkemelerinde açılmadığı veya açılamadığı takdirde Türkiye’de yer itibariyle yetkili mahkemede, bulunmaması hâlinde ilgilinin sâkin olduğu yer, Türkiye’de sâkin değilse Türkiye’deki son yerleşim yeri mahkemesinde, o da bulunmadığı takdirde Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinde görülür.

Bu kural göz önünde bulundurularak kişinin İstanbul’daki yerleşim yerinin bağlı bulunduğu adliye tespit edilmektedir:

İstanbul (Çağlayan) Adliyesi: Arnavutköy, Bayrampaşa Beşiktaş, Eminönü, Eyüp, Fatih, Kağıthane, Sarıyer, Şişli.

Küçükçekmece Adliyesi: Avcılar, Başakşehir, Küçükçekmece.

Büyükçekmece Adliyesi: Beylikdüzü, Esenyurt.

Bakırköy Adliyesi: Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Esenler, Güngören, Zeytinburnu.

Gaziosmanpaşa Adliyesi: Gaziosmanpaşa, Sultangazi.

Silivri Adliyesi

Çatalca Adliyesi

İstanbul Anadolu Adliyesi: Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar.

Şile Adliyesi

Beykoz Adliyesi

Adalar Adliyesi

Kaynak için tıklayınız.

Boşanmak İsteyen Öğrencinin Yerleşim Yeri – İçtihat

“… Davacı kadın … nüfusuna kayıtlı olup, resmi kayıtlardan davanın açıldığı tarihte yerleşim yerinin … olduğu anlaşılmaktadır. Davacı kadının İstanbul’da üniversitede öğrenci olması yerleşim yerinin İstanbul olduğunu göstermez. Yetkili mahkeme … mahkemesidir. Yetki itirazının reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir…” Y. 2. HD., 2014/24785 E., 2015/9950 K.

Yetki İtirazının Doğru Yapılmaması – İçtihat

“…Davalı süresinde ve usulüne uygun olarak yetki itirazında bulunmuş, yetkili mahkeme olarak da kendi yerleşim yeri mahkemesi olduğu iddiasıyla Manisa/Akhisar Aile mahkemesini göstermiştir.
Tarafların davadan önce son defa 6 ay birlikte Kocaeli/Gölcük’te oturdukları tartışmasızdır. Dava İstanbul/Bakırköy’de açılmıştır. Davacının dava tarihinde, yerleşim yerinin Bakırköy olmadığı dosyadaki bilgi ve belgeler ile (dava dilekçesi, aile nüfus kaydı, tebligatlar, davacıya ait vekalename vs.) sabittir. Ancak davalının yerleşim yerinin Manisa/Akhisar olduğuna dair dosyada delil bulunmadığı gibi halen İzmir/Karşıyaka’da ailesinin yanında oturduğu-dava tarihindeki yerleşim yerinin Kocaeli/Gölcük olduğu anlaşılmaktadır.Davalı yetki itirazında yetkili mahkemeyi doğru olarak göstermediğinden yetki itirazı reddedilip (HMK.m.19) işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekide hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır…” Y. 2. HD., 2012/22004 E., 2013/10627 K.

Boşanma Davasındaki Fer’i Talepler

Nafaka

Boşanma hukukunda üç çeşit nafaka bulunmaktadır. Bunlar tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasıdır. Yardım nafakası olarak bilinen nafaka ise zor durumda olan diğer yakınlara yapılmakta olup, konumuzla ilgisi yoktur. Dolayısıyla boşanma avukatı olarak alınmasına yardımcı olabileceğimiz nafakalar aşağıda saydıklarımızdan ibarettir.

Tedbir Nafakası

Dava sürerken talep edilebilen nafaka çeşididir. Burada amaç, ekonomik durumu iyi olan eşin, geçimini sağlayacak durumu olmayan eşinin giderlerine katılımını sağlamaktır. Kimi durumlarda ortak çocuklar da ekonomik durumu kötü durumdaki eşle birlikte kalmaktadır. Bu halde çocuğun masraflarına da katılım sağlanacaktır.

İştirak Nafakası

İştirak nafakası, dava sona erdikten sonra ekonomik durumu iyi olan eşin, çocuğun masraflarına katılmak için ödediği nafakadır. Bu nafakayı hakim re’sen gözetmekle yükümlüdür. Tarafların taleplerine bağlılık söz konusu değildir.

Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk nafakası, boşanma sonrasında geçimini sağlamakta güçlük çekecek tarafa ödenen nafakadır. Hakimin kendiliğinden gözetmesi mümkün değildir. Dolayısıyla ekonomik durumu kötü olan eşin talebi bulunmalıdır. Dikkat etmek gerekir ki, talep eden eş, diğer eşten daha fazla kusurlu olmamalıdır.

Mal Paylaşımı

Mal paylaşımı, tarafların önceden anlaştıkları mal rejimine göre yapılacaktır. Boşanma davasında tespit edilecek kusurlar artık değere katılma oranını etkileyebilecektir. Dolayısıyla boşanma avukatı, mal paylaşımının lehe gerçekleşmesi için dava sırasında tespit edilecek kusurlara dikkat edecektir.

Tazminat

Maddi ve manevi tazminat olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hakim talep olsa da tazminata hükmetmeme yönünde kanaatini açıklayabilir. Önemli olan tarafların kusurlarının birbirlerine oranıdır. Aranan kusur ölçütü maddi tazminat için farklı, manevi tazminat için farklıdır.


İstanbul dışındaki davalara bakmadığımızdan lütfen yalnızca İstanbul içindeki mahkemelerin yetkili olduğu boşanma davaları ile ilgili iletişime geçiniz.

error: Content is protected !!
Av. Oğuzhan Yazıcı - Maltepe/İSTANBUL