Boşanmada Eşyaların Teslimine İlişkin İmzalanan Tutanağın Ziynet Eşyalarını Kapsamaması

Y. 2. Hukuk Dairesi 2013/13006 E. , 2013/17971 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma – Ziynetler Alacağı

Taraflar arasındaki “boşanma” davalarının birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı (koca) tarafından, her iki boşanma davası ve ziynetler ile boşanmanın fer’ileri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle 26.02.2010 günlü belgenin ziynet eşyalarını kapsamadığının anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 103.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi. 26.06.2013 (Çar.)

.
KARŞI OY YAZISI
Dava tarihinden sonra taraflar aralarında düzenledikleri 26.02.2010 tarihli tutanakta her birinin kendilerine ait eşyaları eksiksiz olarak aldıklarını kabul etmişlerdir. Tarafların bir kısım ziynet eşyalarına ilişkin aralarında görülmekte olan bir dava varken, dava konusu edilmeyen eşyaların teslimine ilişkin bir tutanak düzenlemeleri ve hiçbir itirazı kayıt koymaksızın bu tutanağı imzalamış olmaları ziynetlerle ilgili ihtilafı da hallettiklerini gösterir. Bu tutanak ziynetlere ilişkin itirazı kayıt ihtiva etmediğine göre, dava konusu olan ziynet eşyalarını kapsamı dışında bıraktığı kabul edilemez. Bu bakımdan ziynetlere ilişkin isteğin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü usul ve yasaya aykırıdır . Açıklanan sebeple ziynetlere ilişkin onama kararına iştirak etmiyorum.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul