Yazılar

Islahtaki Yeni Vakıalara Dayanarak İkinci Tanık Listesi Verilmesi

Yargıtay 2. HD. 2016/5659 E., 2017/11092 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı kadın evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak boşanma davası açmış, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.Hüküm …

Islahtaki Yeni Vakıalara Dayanarak İkinci Tanık Listesi Verilmesi Devamı »

Islahla Açılmak İstenen Karşı Boşanma Davasının Yeni Vakıalar Bakımından Kabulü

Yargıtay 2. HD. 2016/10193 E., 2017/14570 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı erkek evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak boşanma davası açmış, davalı kadın süresinde cevap dilekçesi …

Islahla Açılmak İstenen Karşı Boşanma Davasının Yeni Vakıalar Bakımından Kabulü Devamı »

Boşanmada Islah Harcı

Islahla Yeni Boşanma Sebebi Ekleyen Davacıdan Harç Alınmaması Yargıtay 2. HD. 2018/1484 E., 2018/8676 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Taraflardan her biri, yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya …

Boşanmada Islah Harcı Devamı »

Bileşik İkrar – Vasıflı İkrar Farkı

Yargıtay 11. HD. Hukuk Dairesi 2014/6671 E. , 2014/12073 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTARİHİ : 19/11/2013NUMARASI : 2012/1159-2013/960 Taraflar arasında görülen davada Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/11/2013 tarih ve 2012/1159-2013/960 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili, katılma yoluyla davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış …

Bileşik İkrar – Vasıflı İkrar Farkı Devamı »

Hukuka Aykırı Delile Dayanan İkrar

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2014/166 E., 2014/514 K. “İçtihat Metni” Kararı verenYargıtay Dairesi : 8. Ceza DairesiMahkemesi :Sulh CezaGünü : 02.04.2013Sayısı : 63-124 6136 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık …’ın 5271 sayılı CMK’nun 223/2-e maddesi gereğince beraatine ilişkin, Bozdoğan Sulh Ceza Mahkemesince verilen 17.03.2011 gün ve 387-51 sayılı hükmün o yer Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine …

Hukuka Aykırı Delile Dayanan İkrar Devamı »

Kazai Rüşt Davasıyla Ergin Kılınma

TMK m. 12 hükmü uyarınca onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteğiyle ve velilerinin rızasıyla ergin kılınabilecektir. Ergin kılınma talebiyle açılan davaya uygulamada kazai rüşt de denilmektedir. Bu davada hasım yoktur, dolayısıyla davalı gösterilmez[1]. Çekişmesiz yargı işlerinden olduğundan görevli mahkeme ise sulh hukuk mahkemeleri olacaktır[2]. Kişilik hallerine ilişkin hususların her ne kadar kamu düzenine ilişkin olduğu …

Kazai Rüşt Davasıyla Ergin Kılınma Devamı »

Resen Terkin Edilen Şirketin İhyasında Süre (Geçici Madde 7)

TTK Geçici 7. Madde uyarınca re’sen terkin edilen şirketlere ilişkin ihya davası açmak 5 yıllık süreye tabiydi. Durum böyle olmakla birlikte eğer ki şirketin üzerine kayıtlı bir malvarlığı varsa bu süre 10 yıl olarak kabul edilmekteydi. Uygulamanın bu şekilde olması şirket ortaklarının mülkiyet hakkını da güvence alıyordu. Zira şirket re’sen terkin edilmeden önce üzerinde tasfiye …

Resen Terkin Edilen Şirketin İhyasında Süre (Geçici Madde 7) Devamı »

Aldatan Eşe Yapılan Bağışların Geri Alınması

Y. (Kapatılan) 6. HD. 2012/11482 E., 2013/5041 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Ziynet eşyalarının iadesi Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı ziynet eşyalarının iadesi davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava ziynet eşyaların iadesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın hak düşürücü …

Aldatan Eşe Yapılan Bağışların Geri Alınması Devamı »

Boşanma Davası Açıldıktan Sonraki Vakıaların Islahla İleri Sürülememesi

Y. 2. HD. 2021/68 E., 2021/1764 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı erkek tarafından 05.04.2017 tarihinde, davalı kadının sık …

Boşanma Davası Açıldıktan Sonraki Vakıaların Islahla İleri Sürülememesi Devamı »

Miras Paylaşıldıktan Sonra Katılma Alacağı Davası

Evlilik birliği devam ederken eşlerden birisinin ölmesi durumunda diğer eş ve çocukları(çocukları yoksa ölenin üstsoyu) müteveffanın mirasçısı olacaklardır. Fakat sağ kalan eşin alacağı yalnızca miras payıyla sınırlı değildir. Öyle ki aile hukukumuzda 2002 yılından beri yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejimini ise detaylarına girmeden kısaca açıklyacak olursak, çalışma …

Miras Paylaşıldıktan Sonra Katılma Alacağı Davası Devamı »

Boşanma Davasında Eşin Mal Kaçırması

Bilindiği üzere ülkemizde 2002’den beri eşler arasında yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaktadır. Yani eşlerin evlendikten sonraki çalışmalarının karşılığında edindiği gelirle aldığı ev, araba, arsa, dükkan gibi malvarlığı değerlerinin yarısında diğer eşin de katılma alacağı hakkı vardır. Dolayısıyla taraflar boşanma aşamasına girince veya boşanmanın kaçınılmaz olduğunu hissedince ya da en başından beri …

Boşanma Davasında Eşin Mal Kaçırması Devamı »

2023 – İsim Değiştirme Davası Mahkeme Masrafı ve Avukatlık Ücreti

Enflasyonun etkisiyle mahkemeye yapılan yargılama giderleri ve avukata ödenen vekalet ücretleri her yıl artmaktadır. Hatta önceleri yıl sonunda yapılan fiyat güncellemeleri artık 6 ayda bir yapılır hale gelmiştir. Dolayısıyla bu yazıda isim değiştirme davalarındaki güncel masraf ve avukatlık ücretleri üzerinde durduk. Bu yazıda verdiğimiz bilgiler yalnızca isim değişiminde değil, ekletme/çıkarma işlemlerinde ve soyadı değişikliğinde de …

2023 – İsim Değiştirme Davası Mahkeme Masrafı ve Avukatlık Ücreti Devamı »

Boşanmada Kusurun Nafaka ve Tazminata Etkisi

Türk boşanma hukukunda şiddetli geçimsizliğe (evlilik birliğinin sarsılması) dayalı boşanma davalarında mahkeme esas olarak iki hususu tespit eder: Evlilik birliği sarsılmışsa ve kusurlu davranışlar da tespit edilmişse mahkemenin gerekçeli kararında hangi tarafın daha kusurlu olduğunu da belirtmesi gerekecektir. Zira kusur belirlemesinin -diğer bazı hususlara da olmakla birlikte- nafaka ve tazminata doğrudan etkisi vardır. Şöyle ki: …

Boşanmada Kusurun Nafaka ve Tazminata Etkisi Devamı »

Boşanma Davasına Eşin Günlüğünün Sunulmasının Hukuka Uygunluğu

Y. 12. CD. 2019/1554 E., 2020/5223 K. “İçtihat Metni”Mahkemesi :Asliye Ceza MahkemesiSuç : Özel hayatın gizliliğini ihlalHüküm : CMK’nın 223/2-a maddesi gereğince beraat Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:Sanık hakkında beraat kararı verilmesi nedeniyle CMK’nın 232/2-c madde, fıkra ve bendi gereğince suçun işlendiği …

Boşanma Davasına Eşin Günlüğünün Sunulmasının Hukuka Uygunluğu Devamı »

Ziynet Alacağının İlk Defa Islahla Talep Edilmesi – İçtihat

Y. 2.HD. 2016/14035 E. , 2018/3501 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma-Ziynet ve Eşya AlacağıTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı kadın tarafından kusur belirlemesi, reddedilen tazminat talepleri, yoksulluk nafakasının miktarı ile açılmamış sayılmasına karar verilen ziynet ve eşya alacağı davasına yönelik olarak …

Ziynet Alacağının İlk Defa Islahla Talep Edilmesi – İçtihat Devamı »

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Manevi Tazminat İstenmesi

Anlaşmalı boşanmada taraflar birbirinden hiçbir tazminat talebinde bulunmamış olabilir. Peki diğer eşin kusurlu davranışını boşandıktan sonra öğrenen taraf manevi tazminat hakkından mahrum mu kalacaktır? Aşağıdaki Hukuk Genel Kurulu kararına yansıyan olayda koca, evlilik birliği içinde doğan çocuğun aslında kendisine ait olmadığını boşandıktan sonra öğrenmiştir. Bir kısım üyeler bu olaya dayanan manevi tazminat talebinin TMK m. …

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Manevi Tazminat İstenmesi Devamı »

Hakaret Davalarının Suistimal Edilmesi

Hakaret, pek çok ülkede suç teşkil etmemekle birlikte ülkemizde üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasını gerektiren bir suçtur. Buna ek olarak mağdur, ceza yargılamasının haricinde bir de manevi tazminat istemiyle hukuk davası da başlatabilir. Hakaret sebebiyle başlanan ceza yargılaması sonucunda sanık suçlu bulunursa, alacağı cezaya ek olarak bir de müşteki avukatına …

Hakaret Davalarının Suistimal Edilmesi Devamı »

Karşı Boşanma Davasının Süresinden Sonra Açılması

Yargıtay, süresinden sonra açılan karşı boşanma davasının -en kötü olasılıkla- tefrik edilip yeniden birleştirilmesi görüşündedir. Aşağıda yer alan kararın hem bu uygulamaya hem de boşanma davalarındaki derdestlikle alakalı usul hukuku uygulamasına değinmesi nedeniyle çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Süresinden sonra açılan karşı boşanma davasının usulden reddi yanlış olmakla birlikte, ayrıca aynı tarafça aynı vakıalar …

Karşı Boşanma Davasının Süresinden Sonra Açılması Devamı »

Karşı Boşanma Davası Açmak Neden Gereklidir?

Özel boşanma sebepleriyle açılan boşanma davasının ispatlanamaması halinde dava reddedilir. Örneğin zinaya, hayata kasta, terke dayalı bir davada bu hususların gerçekleştiği mahkeme önünde ispatlanamamışsa boşanma hükmü verilmez. Fakat özel sebeplerin yanında evlilik birliğinin sarsılması genel nedenine dayanan bir dava da açılmışsa ve/veya karşı dava da mevcutsa boşanma hükmü verilebilir. Peki genel nedene dayalı boşanma davaları …

Karşı Boşanma Davası Açmak Neden Gereklidir? Devamı »

Katılma Alacağı Miktarının Karar Tarihine Göre Hesaplanması

TMK m. 225/2 uyarınca mal rejimi, boşanma davasının açılmasıyla sona erer. Dolayısıyla katılma alacağı hesaplanırken esas alınacak malvarlıkları boşanma davasının açılış tarihindeki duruma göre belirlenir. Fakat bu malların hangi tarihteki duruma göre değerlendirileceği ile ilgili kanun hükmü bulunmamakta, içtihatlar yol gösterici olmaktadır. Y. 8. HD. 2015/20909 E., 2015/23030 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ …

Katılma Alacağı Miktarının Karar Tarihine Göre Hesaplanması Devamı »

Boşanma Davası Sırasında Ölen Eşin Mirasçılarından Katılma Alacağı

Boşanma davası sürerken eşlerden birisi ölmüş olabilir. Bu durumda evlilik boşanma ile değil, ölümle sona ermiş sayılacaktır. Yine de sağ kalan eşin müteveffaya mirasçı olabilmesi için boşanma davasında kusur belirlemesi yapılmalıdır. Fakat sağ kalan eş boşanmada kusurlu olsa da olmasa da katılma alacağının baki kalacağı unutulmamalıdır. Zira 2002’den beri yürürlükte olan yasal rejimimiz edinilmiş mallara …

Boşanma Davası Sırasında Ölen Eşin Mirasçılarından Katılma Alacağı Devamı »

Boşanma Davası Sırasında Ölen Eşe Mirasçı Olunması

Ölen Eşin Mirasçılarının Boşanma Davasına Katılması Boşanma davası sırasında eşlerden birisinin ölmesi durumunda, sağ kalan eş sadece mirasçılar tarafından takip edilen boşanma davası reddedilirse mirasçı olabilir. Peki boşanma davaları kural olarak hangi koşullarda reddedilebilir? Bu sorunun cevabı verilirken dikkat edilecek iki unsur vardır: Eğer ki evlilik birliği temelinden sarsılmamışsa dava reddedilir. Fakat kusurlu davranışlar söz …

Boşanma Davası Sırasında Ölen Eşe Mirasçı Olunması Devamı »

Cinsel İstismar ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçlarının Ayırt Edilmesi

Cinsel istismar, temel hali 8-15 yıl arası hapis (vücuda organ sokulmuşsa en az 16 yıl) gerektiren bir suç iken, reşit olmayanla cinsel ilişkiye girilmesi ise temel hali 2-5 yıl arası hapis cezasını gerektiren ve şikayete tabi bir suçtur. Dolayısıyla kimi durumlarda birbirine karışan bu iki suçun ayırt edilmesi oldukça önemlidir. Mağdurun Yaşının Kimlikte Hatalı Olması …

Cinsel İstismar ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçlarının Ayırt Edilmesi Devamı »

Oral İlişkinin Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Kapsamında Olmaması

Y. 14. CD. 2014/4639 E., 2016/1324 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarıHÜKÜM : Eylem reşit olmayanla cinsel ilişki kabul edilerek şikâyetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının düşmesi İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:İlk derece mahkemesince;Mağdur ile sanığın 30.12.2009 günü …. …

Oral İlişkinin Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Kapsamında Olmaması Devamı »

Yargıtay’ın Tazminat Miktarını Değerlendirme Yetkisi

Y. HGK. 2022/280 E., 2022/409 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi I. YARGILAMA SÜRECİDavacı-Birleşen Davalı İstemi: II. UYUŞMAZLIK III. GEREKÇE IV. SONUÇ:Açıklanan nedenlerle;Davacı-birleşen davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA,İstek hâlinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,Dosyanın HMK’nın 373/2. maddesi uyarınca …

Yargıtay’ın Tazminat Miktarını Değerlendirme Yetkisi Devamı »

Tarafların Bozmaya Uyma Talebi Varsa Mahkemenin Direnme Kararı Verememesi

Y. HGK. 2017/2293 E., 2019/190 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Taraflar arasında birleştirilerek görülen “boşanma” ve “ziynet alacağı” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda Küçükçekmece 5. Aile Mahkemesince asıl ve birleşen boşanma davalarının kabulüne, ziynet alacağı davasının ise kısmen kabulüne dair verilen 18.07.2013 tarih ve 2011/1209 E., 2013/657 K. sayılı karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Yargıtay …

Tarafların Bozmaya Uyma Talebi Varsa Mahkemenin Direnme Kararı Verememesi Devamı »

Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonu Kararına İtiraz ve İptal Davası

Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonuna Başvuru Böbrek, karaciğer ve kemik iliği gibi organlar, ölmüş bir kimseden uygun organ bulunamaması ve başka bir tedavi yolunun da olmaması durumunda canlı vericiler tarafından da bağışlanabilmektedir. Organ nakline ihtiyacı olanlara canlı verici olabilecekler şu şekildedir: Ayrıca nakil akraba veya eşten yapılacak olsa bile, alıcının kural olarak en az üç …

Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonu Kararına İtiraz ve İptal Davası Devamı »

Silahla Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit suçunun nitelikli hallerinden olan silahla tehdit, TCK m. 106/2-a hükmünde düzenlenmiştir. Hükme göre silahlı tehdidin cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. Silah deyiminden yalnızca ateşli silahlar değil, bıçak, sopa, taş vb. cisimler de anlaşılmaktadır. Öyle ki saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli şeyler kanun gereği …

Silahla Tehdit Suçu ve Cezası Devamı »

Köpeğin Tehdit Suçunda Silah Olması

Çoğunluk görüşü köpeğin silah olarak değerlendirilebileceği yönünde iken, canlı olması sebebiyle köpeğin silah olamayacağı yönünde karşı görüş de bulunduğunu da görmekteyiz. Dolayısıyla bu konuda bir görüş birliği olduğunu ileri sürmek doğru olmayacaktır. Y. 4. CD. 2020/25432 E., 2022/18406 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇLAR : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, tehditHÜKÜMLER : Mahkumiyet KARARYerel Mahkemece verilen hükümler …

Köpeğin Tehdit Suçunda Silah Olması Devamı »

Boşanmadan Ayrı Açılan Manevi Tazminat Davasında Aynı Sebeplere Dayanılamayacağı

Önceden açılan bir boşanma davasında manevi tazminat istenmesi durumunda, aynı sebeplere dayanılarak ayrı bir manevi tazminat davası açılabilecek midir? Kimi Yargıtay üyeleri, talebin yasal dayanağının farklı olması sebebiyle istenebileceği görüşünde olsa da HGK çoğunluğu bu fikre katılmamaktadır. Özellikle pratik sonuçları açısından baktığımızda biz de çoğunluk görüşüne katılmaktayız. Zira aksi kabul edilirse davaların kabulü durumunda aynı …

Boşanmadan Ayrı Açılan Manevi Tazminat Davasında Aynı Sebeplere Dayanılamayacağı Devamı »

Bipolar Bozukluğun Boşanmada Kusura Etkisi – İçtihat

Hukuk Genel Kurulu 2008/2-169 E., 2008/210 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Gaziosmanpaşa 1. Aile MahkemesiTARİHİ : 12/11/2007NUMARASI : 2007/1049-2007/956 Taraflar arasındaki “Boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gaziosmanpaşa 3.Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 14.07.2006 gün ve 2005/444 E., 2006/447 K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 06.06.2007 gün ve …

Bipolar Bozukluğun Boşanmada Kusura Etkisi – İçtihat Devamı »

Bebeğin/Çocuğun İsminin Değiştirilmesi ve İsim Eklenmesi/Çıkartılması

Eşler arasındaki iletişim problemi veya anlaşmazlık sebebiyle ya da sonradan değişen fikirler nedeniyle bebeğin ismi sonradan değiştirilmek istenebilir. Bu durumda çocuğun ismini değiştirmek, isim ekletmek veya çıkarmak için bir dava açılması gerekecektir. Bu durumda velayeten hareket etmek gerektiğinden, dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır. Avukat tutmadan dava açılacaksa: Anne-baba evliyse ya da ortak velayete sahiplerse …

Bebeğin/Çocuğun İsminin Değiştirilmesi ve İsim Eklenmesi/Çıkartılması Devamı »

Boşanma Davasında Tanıklık Yapandan Manevi Tazminat İstenip İstenemeyeceği

Boşanma davasında lehe hüküm kurulmasını isteyen taraf gerçeğe aykırı beyanda bulunan bir tanık göstermiş olabilir. Ancak ileri sürülen iddialar sebebiyle manevi tazminat talep etmeden önce elde bir mahkumiyet kararının bulunması yerinde olacaktır. Yargıtay, aşağıdaki kararda da görüleceği üzere ilk derece mahkemesinin davayı kabul etmesine rağmen tanığı gösteren tarafın iddia ve savunma özgürlüğü sebebiyle; tanığın ise …

Boşanma Davasında Tanıklık Yapandan Manevi Tazminat İstenip İstenemeyeceği Devamı »

Eşin Büyü ve Muska Yapmasının Boşanma Sebebi Olması

Y. 2. HD. 2014/2379 E., 2014/14280 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :İzmir l. Aile MahkemesiTARİHİ :26.11.2013NUMARASI :Esas no:2012/1011 Karar no:2013/861 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı tarafından her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı-davacı kocanın mahkemece belirlenen kusurları …

Eşin Büyü ve Muska Yapmasının Boşanma Sebebi Olması Devamı »

Çocuğu Babasına Göstermeyen Anneden Velayetin Alınması

Y. HGK. 2013/1926 E.,2015/1139 K. “İçtihat Metni”Taraflar arasındaki “velayetin değiştirilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 6.Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 26.05.2011 gün ve 2010/1024 E.-2011/663 K. sayılı kararının incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 09.04.2012 gün ve 2011/15511 E.-2012/8921 K. sayılı ilamı ile;(…Tarafların müşterek çocuğu 02.07.2007 doğumlu Mehmet’in velayeti boşanma …

Çocuğu Babasına Göstermeyen Anneden Velayetin Alınması Devamı »

Onur Kırıcı Davranışla Boşanma

Y. HGK. 2017/2420 E., 2019/750 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Taraflar arasında görülen karşılıklı “boşanma” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda Silifke Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesince asıl davanın kabulüne, karşı davanın reddine dair verilen 03.07.2013 tarih ve 2012/484 E., 2013/846 K. sayılı karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk …

Onur Kırıcı Davranışla Boşanma Devamı »

Minnet Borcu Varsa Muris Muvazaasının Bulunmadığı – İçtihat

Y. 1. HD. 2018/716 E., 2019/952 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ Taraflar arasında görülen davada;Davacı, mirasbırakan …’nun maliki olduğu 1087 ada 26 parsel sayılı taşınmazını 29.08.2013 tarihinde kızı olan davalı … Ulu’ya satış suretiyle temlik ettiğini, devrin mirasçıdan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek tapu kaydının iptali …

Minnet Borcu Varsa Muris Muvazaasının Bulunmadığı – İçtihat Devamı »

Mirasçılara Açılan Katılma Alacağı Davasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı

Y. 8. Hukuk Dairesi 2014/13124 E., 2015/23133 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Sakarya 3. Asliye Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ : AlacakA.. K.. ile T.. K.. ve müşterekleri aralarındaki alacak davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen … gün ve … sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, …

Mirasçılara Açılan Katılma Alacağı Davasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Devamı »

Boşanma Hükmünü İstinaf/Temyiz Etmeyen Aleyhine Usuli Müktesep Hak

Y. 2. Hukuk Dairesi 2019/1370 E., 2019/6652 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı kadın tarafından; kusur belirlemesi ve reddedilen tazminat talepleri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Taraflar arasında …

Boşanma Hükmünü İstinaf/Temyiz Etmeyen Aleyhine Usuli Müktesep Hak Devamı »

Hükümden Sonra Etkin Pişmanlık Gösterilemeyeceği – TCK 168/2

Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs ve taksirli iflâs suçlarında kovuşturma aşamasında gösterilen etkin pişmanlık, ceza kesinleşinceye kadar değil, ilk derece mahkemesince hüküm verilinceye kadar gösterilmelidir. Y. 6. Ceza Dairesi 2017/3994 E., 2018/1553 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ceza DairesiSUÇ : YağmaHÜKÜM : Mahkumiyet, istinaf isteminin esastan reddi Ankara 6.Ağır Ceza Mahkemesinin 23.01.2017 …

Hükümden Sonra Etkin Pişmanlık Gösterilemeyeceği – TCK 168/2 Devamı »

Sahte Borç Takibi Yapan Dolandırıcılara Karşı Yapılması Gerekenler

Çok popüler bir dolandırıcılık yöntemi olan “Borcunuz görünüyor. Şimdi öderseniz 500 TL, şimdi ödemezseniz daha sonra masraflarla beraber 10.000 TL ödersiniz.” vb. aramalara birçok vatandaşımız ya bizzat ya da bir yakını vasıtasıyla mutlaka tanık olmuştur. Failler çoğu zaman büfelerde satılan açık hatları ve ikinci el telefonları kullandığından siber suçlar da bunları tespit etmekte yetersiz kalmaktadır. …

Sahte Borç Takibi Yapan Dolandırıcılara Karşı Yapılması Gerekenler Devamı »

Boşanma Protokolünün Yerine Getirilmemesinin Diğer Tarafın Edimine Etkisi

Y. 2. Hukuk Dairesi 2020/1714 E., 2020/5488 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ :Tescilin İptali Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından nafaka yükümlülüğünün sona ermesi talebinin reddi yönünden; davalı tarafından ise hükmün tamamı yönünden temyiz edilerek; …

Boşanma Protokolünün Yerine Getirilmemesinin Diğer Tarafın Edimine Etkisi Devamı »

Nafakadan Feragat Edenin Açtığı Yoksulluk Nafakası Davası Reddedilmelidir

Y. HGK 2012/836 E. , 2013/306 K. “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “Yoksulluk Nafakası” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bursa 5. Aile Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 12.04.2011 gün 2010/636 E.–2011/453 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 21.11.2011 gün 2011/14455 E –18101 K. sayılı bozma ilamı ile;(…Dava dilekçesinde, boşanmakla yoksulluğa …

Nafakadan Feragat Edenin Açtığı Yoksulluk Nafakası Davası Reddedilmelidir Devamı »

Ziynet Alacağına İlişkin Ek Davada Yeni Eşyaların İleri Sürülememesi

Y. 3. Hukuk Dairesi 2015/5970 E., 2016/3911 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİ Taraflar arasındaki ziynet alacağı davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K …

Ziynet Alacağına İlişkin Ek Davada Yeni Eşyaların İleri Sürülememesi Devamı »

Boşanmada Eşyaların Teslimine İlişkin İmzalanan Tutanağın Ziynet Eşyalarını Kapsamaması

Y. 2. Hukuk Dairesi 2013/13006 E. , 2013/17971 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma – Ziynetler Alacağı Taraflar arasındaki “boşanma” davalarının birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı (koca) tarafından, her iki boşanma davası ve ziynetler ile boşanmanın fer’ileri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve …

Boşanmada Eşyaların Teslimine İlişkin İmzalanan Tutanağın Ziynet Eşyalarını Kapsamaması Devamı »

Boşanma Davasındaki Beyanın Ziynet Alacağı Davasındaki Bağlayıcılığı

Y. 3. Hukuk Dairesi 2017/11185 E., 2018/989 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK (AİLE)MAHKEMESİ Taraflar arasındaki boşanmadan sonra açılan maddi manevi tazminat, iştirak ve yoksulluk nafakası ile ziynet eşyalarının aynen iadesi, olmadığı takdirde bedelinin tahsili istemine ilişkin davanın mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, maddi, manevi tazminat ile yoksulluk nafakası talepleri yönünden davanın reddine, iştirak nafakası ile ziynet eşyalarının iadesine ilişkin dava yönünden …

Boşanma Davasındaki Beyanın Ziynet Alacağı Davasındaki Bağlayıcılığı Devamı »

Birlikte Açılan Boşanma ve Ziynet Alacağı Davasına Yetki İtirazı

Y. 5. Hukuk Dairesi 2022/9472 E. , 2022/14047 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Ziynet alacağı istemine ilişkin olarak açılan davada, Devrek 2. Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Hukuk ile Ankara Batı 2. Aile Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı …

Birlikte Açılan Boşanma ve Ziynet Alacağı Davasına Yetki İtirazı Devamı »

İlaç Etkisindeyken Hırsızlık Suçu – İçtihatlar

Y. 13. Ceza Dairesi 2016/8096 E., 2017/10018 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : HırsızlıkHÜKÜM : Ceza verilmesine yer olmadığınaMahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:Sanık hakkında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen 28.01.2015 tarih ve 271 sayılı raporda, ruhsal muayenesinde herhangi bir anormalliğin bulunmadığı, olay tarihinde …

İlaç Etkisindeyken Hırsızlık Suçu – İçtihatlar Devamı »

Aile Konutunun Devredilmesinde Eşin Rıza Usulü – İçtihat

Yargıtay HGK 2013/2056 E., 2015/1201 K. Taraflar arasındaki “ipoteğin kaldırılması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Küçükçekmece 2. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 27.07.2011 gün ve 2011/29 E. 2011/964 K. sayılı kararın incelenmesi davalılardan T. V.Bankası T.A.O. vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 15.10.2012 gün ve 2011/23336 E. 2012/24471 K. sayılı ilamı ile;“… …

Aile Konutunun Devredilmesinde Eşin Rıza Usulü – İçtihat Devamı »

Yetkisiz Mahkemenin İhtiyati Tedbiri

Ankara BAM 21. HD. 2021/960 E., 2021/801 K. Taraflar arasındaki ihtiyati tedbire ilişkin talebin dosya üzerinden yapılan incelemesi sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı ihtiyati tedbir talebinin reddine yönelik olarak verilen hükme karşı ihtiyati tedbir talep eden davacı vekilince süresinde istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.TALEPİhtiyati tedbir talep eden davacı vekili talep …

Yetkisiz Mahkemenin İhtiyati Tedbiri Devamı »

“Güzelsin” vb. Demek Cinsel Taciz Suçu Sayılır Mı?

Genellikle “sadece iltifat etmek” amacıyla söylendiği savunulsa da, Yargıtay “Güzelsin” ve/veya “Seni seviyorum” tarzındaki cümleleri cinsel taciz suçu olarak değerlendirebilmektedir. Fakat belirtmemiz gerekir ki ne söylendiği kadar somut olaydaki durum ve koşulların da değerlendirilmesi yapılmaktadır. Özellikle Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun daireler arasındaki işbölümü düzenlemesinden sonra bu tarz değerlendirmelere daha fazla önem verildiğini gözlemlemekteyiz. Öyle ki …

“Güzelsin” vb. Demek Cinsel Taciz Suçu Sayılır Mı? Devamı »

Darp Edilenin Tazminat ve Şikayet Hakkı

Darp edilen kişi, kendisine şiddet uygulayan kişi hakkında şikayetçi olabileceği gibi ayrıca tazminat isteminde de bulunabilir. Dolayısıyla durumu hem ceza yargılaması hem de hukuk yargılaması açısından ele almak gerekecektir. Konuya başlamadan önce önemle belirtmek isteriz ki, darp mağdurunun haklarını ileri sürebilmesi için elinde bir darp raporunun olması kolaylık sağlayacaktır. Darp Edeni Şikayet ve Kasten Yaralamanın …

Darp Edilenin Tazminat ve Şikayet Hakkı Devamı »

Emre İtaatsizlikte Israr Suçu ve Cezası (ASCK m. 87-88-89)

ASCK m. 87’de “İtaatsizlikte ısrar edenlerin cezaları” başlığı altında düzenlenen bu suç, kanunun “Askeri itaat ve inkıyadı bozan suçlar” kısmında yer almaktadır. Hükme göre: 1- Hizmete ilişkin emri hiç yapmayan asker kişiler bir aydan bir seneye kadar, emrin yerine getirilmesini söz veya fiili ile açıkça reddeden veya emir tekrar edildiği halde emri yerine getirmeyenler, üç …

Emre İtaatsizlikte Israr Suçu ve Cezası (ASCK m. 87-88-89) Devamı »

Ticari İşlerde Satın Alınan Malın Teslim Edilmemesi

Ticari bir ilişkinin gereği olarak sattığı malı teslim etmeyen satıcı açısından, imkansızlık söz konusu değilse borçlu temerrüdüne ilişkin hükümler uygulanacaktır. Peki satıcı tam olarak ne zaman temerrüde düşmüş sayılacaktır ve temerrüde düşen satıcıya karşı alacaklının sahip olduğu haklar nelerdir? İfa imkansızlığı mevcutsa taraflar bundan nasıl etkilenecektir? Satıcının Temerrüdü Nasıl Gerçekleşir? Borçlu temerrüdünün gerçekleşmesi için temel …

Ticari İşlerde Satın Alınan Malın Teslim Edilmemesi Devamı »

Alkollü İçki Satış Belgesi Verilmemesine Karşı İptal Davası

Genel Olarak Alkollü İçki Satış Belgesi Alkol ruhsatı da denilen içki satış belgesine ilişkin bilgi verirken öncelikle yönetmelikte geçen perakende ve açık alkollü içki satıcısı tanımları üzerinde durmamız gerekecektir. Önemli belirmemiz gerekir ki, özel mevzuatı tarafından iş yerlerine verilen izinler, Yönetmelik hükümlerine göre satış belgesi alma mükellefiyetini ortadan kaldırmamaktadır. Peki tek bir satış belgesine dayanarak …

Alkollü İçki Satış Belgesi Verilmemesine Karşı İptal Davası Devamı »

Katılma Alacağı Davasında İspat Yükü

Evliliğin sona ermesiyle birlikte mal rejiminin tasfiyesi gündeme gelebilecektir. Peki mal rejiminin tasfiyesi amacıyla açılan katılma alacağı davasında, mahkeme karine olarak tüm malları edinilmiş mal olarak mı kabul edecek, yoksa kişisel mal olarak mı kabul edecektir? Bu sorunun yanıtı bize aksini ispat yükünün kimde olduğu cevabını da verecektir. Kişisel Mal Olduğunu İspat Yükü TMK m. …

Katılma Alacağı Davasında İspat Yükü Devamı »

Dernek Lokallerinin Faaliyetten Meni ve İzin İptali

Dernek lokallerinin denetimi, sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü ya da kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Denetimden önce bilgilendirme yapılmaz ve bu denetimin mesai saatleri dışında yapılması da mümkündür. Peki bu denetimler sonucunda ne gibi yaptırımlarla karşılaşılabilir? Dernek Lokalini Faaliyetten Geçici Olarak Men Etme Yönetmeliğin 66. maddesi uyarınca: Tespit edilen lokaller mülki idare amiri tarafından otuz günü geçmemek …

Dernek Lokallerinin Faaliyetten Meni ve İzin İptali Devamı »

İstinaf Dilekçesi Örneği ve İstinafta Dilekçesinde Dikkat Edilecekler

İstinaf Dilekçesinde Nelere Dikkat Etmeli? İlk derece mahkemelerinin verdiği çoğu karara karşı istinafa başvuru yolu açıktır. Peki istinaf dilekçesi yazarken nelere dikkat edilmelidir? Öncelikle tebliğ ve tefhim kavramlarını anlamak gerekecektir. Uygulamada tefhim, kısa kararın duruşma sırasında yüze karşı söylenmesiyle gerçekleşmektedir. Tebliğ ise kararın davanın tarafına ayrıca posta yoluyla iletilmesidir. Kimi kararlara karşı istinafa başvurma süresi …

İstinaf Dilekçesi Örneği ve İstinafta Dilekçesinde Dikkat Edilecekler Devamı »

Cinsel Taciz Savunma Dilekçesi – TCK 105

Aşağıdaki savunma dilekçesi, uygulamada kullanılan gerçek bir dilekçenin kısaltılmış ve tarafların anlaşılmaması açısından düzeltilmiş halidir. Savunma hazırlanırken mutlaka her olay kendi içinde değerlendirilmeli, kullanılacak içtihatlar da olaya göre özel seçilmelidir. Elbette içtihat sunmakla da yetinilmemeli, maruz kalınan cinsel taciz suçlamasına karşı lehe olabilecek çarpıcı durumlar savunma dilekçesinde mutlaka açıklanmalıdır. İSTANBUL ( ) ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE …

Cinsel Taciz Savunma Dilekçesi – TCK 105 Devamı »

Emre Yazılı Senedin Zorunlu ve İhtiyari Unsurları

Emre Yazılı Senedin Unsurları Hukukumuzda poliçe, çek ve bono olmak üzere üç farklı kambiyo senedi düzenlenmiştir. Bunların arasından emre yazılı senet olarak da bilinen bono, en sık karşılaştığımız kambiyo senedi türüdür. Bu nedenle halk arasında senet dendiği zaman kastedilen aslında çoğu zaman bonodur. Peki bononun, yani emre yazılı senedin zorunlu şekil unsurları nelerdir? TTK m. …

Emre Yazılı Senedin Zorunlu ve İhtiyari Unsurları Devamı »

Nafaka İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Nafaka alacağına ilişkin icra takibinin şekli, nafakanın tedbir nafakası mı yoksa nihai hükme bağlanmış bir nafaka mı olduğuna göre değişir. Şöyle ki, boşanma davası devam ederken mahkemenin kararlaştırdığı tedbir nafakası olup, bu tarz nafakalar ilamsız icraya konu olur. Nihai hükme bağlanan yoksulluk ve iştirak nafakaları ise ilamlı icranın konusu olacaklardır. Peki nafakaya ilişkin icra takibinin …

Nafaka İcra Takibi Nasıl Yapılır? Devamı »

Cinsiyetin Değiştirilmesi Davası – Yargıtay Kararları

Görevli ve Yetkili Mahkeme Aktif Dava Ehliyeti Raporun Heyet Raporu Niteliğinde Olma Şartı Üreme Yeteneğinden Yoksun Olma Şartının Aranmaması Önceleri aranmakta olan bu şart uluslararası antlaşmalara aykırı olduğundan uygulanmamaya başlamıştı. Daha sonra bu hüküm AYM tarafından iptal de edilmiştir. Cinsiyet Değişiminde Dava Süreci Cinsiyet değiştirme için iki ayrı dava gerekmektedir. İlk dava ameliyat için izin …

Cinsiyetin Değiştirilmesi Davası – Yargıtay Kararları Devamı »

Yurtdışındaki Ameliyattan Sonra Cinsiyetin Değiştirilmesi Davası

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatını Türkiye’de Olmak Zorunlu Mu? TMK m. 40 hükmü, cinsiyet değişikliğine ilişkin operasyonun yalnızca Türkiye’de yapılması olasılığı göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Peki bu ameliyatı Türkiye’de olmayanlar hukuken cinsiyet değişikliği yapamayacaklar mıdır? Her ne kadar bu husus kanunumuzda düzenlenmemiş olsa da gerçek hayatta bu gibi durumlarla karşılaşılması mümkündür. Ve yurtdışında ameliyat olmayı tercih edenlerin …

Yurtdışındaki Ameliyattan Sonra Cinsiyetin Değiştirilmesi Davası Devamı »

İtirazın Kesin Kaldırılması – İİK m. 68

İtirazın Kaldırılması Dosyasında Duruşma Açma Zorunluluğu Basit yargılama usulüne tabi olmasına rağmen, itirazın kesin kaldırılmasına ilişkin dosyalarda duruşma açmak takdiri değil, kanun gereğidir. Borçlunun Borç İlişkisini İkrarı Halinde Alacaklının İİK 68/1’deki Belgelere Dayanmak Zorunda Olmaması İtirazın kaldırılması dosyasında “hukuki ilişki ve borcun” ispatlaması önem arz ermektedir. Dolayısıyla alacaklının elinde önceden İİK m. 68/1’deki belgelerden birisi …

İtirazın Kesin Kaldırılması – İİK m. 68 Devamı »

İhya Davası ve Ek Tasfiye İçin Şirketin Yeniden Tescili

İhya davası, sicil müdürlüğünden terkin edilen şirketlerin ek tasfiyesi için gerekli işlemler sonlandırılıncaya kadar yeniden tescili amacıyla açılan davadır. Bu davayla sicilden silme işleminin iptal edilerek ek tasfiyeye karar verilmesi ve şirketin yeniden tescili istenir. TTK 547 ve Geçici Madde 7’deki İhya Davaları Uygulamada ihya da denilen ek tasfiye genel olarak TTK m. 547 hükmünde …

İhya Davası ve Ek Tasfiye İçin Şirketin Yeniden Tescili Devamı »

Kleptomani Hastalığının Cezaya Etkisi – İçtihatlar

TCK uyarınca kusura etki eden akıl hastalıkları, ağır durumlarda ceza ehliyetini kaldıran, daha hafif durumlarda ise verilecek cezada indirim yapılmasını gerektiren hallerdendir. Şöyle ki, Türk Ceza Kanunu m. 32 uyarınca: Kleptomani de failin davranışlarını yönlendirme yeteneğine etki ettiğinden, duruma göre ceza ehliyetini kaldırabilecek ya da cezada 1/6 oranında indirim yapılmasına sebep olabilecektir. Kleptomani İddiası ve …

Kleptomani Hastalığının Cezaya Etkisi – İçtihatlar Devamı »

Emekli Maaşından Kesinti Muvafakatinin Koşula Bağlanamaması

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:Alacaklı tarafından genel haciz yolu …

Emekli Maaşından Kesinti Muvafakatinin Koşula Bağlanamaması Devamı »

Basit Yaralama Suçu Savunma Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki savunma dilekçesi, basit tıbbi müdahale ile getirilebilir bir kasten yaralama olayına ilişkin örnek savunma dilekçesidir. Vurgulamamız gerekir ki, kasten yaralama suçundan yargılanan her kişinin olayı kendi içinde farklı durumlar barındırır. Dolayısıyla uygulanacak hükümler, lehe olarak değerlendirilmesi için sunulacak içtihatlar vb. farklılık gösterebilir. Bu nedenle imkanı olanların avukat yardımı almaları daha iyi olacaktır. Ancak profesyonel …

Basit Yaralama Suçu Savunma Dilekçesi Örneği Devamı »

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı boşanma için öncelikle tarafların en az bir yıldır evli olmaları ve boşanmanın sonuçları konusunda önceden bir anlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir. Örneğin müşterek çocuk varsa velayetinin kimde olacağı, velayete sahip olmayan tarafla görüşme günlerinin nasıl olacağı, nafaka verilip verilmeyeceği, mal rejiminin tasfiyesiyle ilgili taleplerin bulunup bulunmadığı, maddi ve manevi tazminat isteyip istemedikleri hususunda ihtilaf olmamalıdır. …

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır? Devamı »

İsim Ekletme Davası

İsim ekletme davası, isim değiştirmeyle aynı usul ve esaslara dayanan bir hukuk davası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımızda konuya ilişkin özet nitelikteki açıklamalar ve örnek dava dilekçesi yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiler için İsim ve Soyisim Değiştirme Davası başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz. Genel Olarak İsim Ekletme Davası 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 15/5 hükmünde …

İsim Ekletme Davası Devamı »

Yurtdışındayken İsim Değiştirme ve İsim Ekletme Davası Açmak

İsim değiştirme davası açan kişinin, avukatıyla temsil edildiği müddetçe celse günü bizzat mahkeme salonunda bulunması zorunlu değildir. Temsilin bu şekilde sağlanması, özellikle geçici veya sürekli olarak Türkiye’de bulunmayan vatandaşların isim değişikliğini yapmalarını kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla yurtdışındayken de isim değiştirme davası açılabilecektir. Bu yazımızda yurtdışındayken isim değiştirme davası açmak isteyen vatandaşların bilmesi gereken hususlar üzerinde kısaca durduk. …

Yurtdışındayken İsim Değiştirme ve İsim Ekletme Davası Açmak Devamı »

Almanya’da Yaşayan Türk Vatandaşlarının İsim ve Soyisim Değiştirmesi

İsim ve/veya soyisim değişikliği yapmak isteyen Türk vatandaşlarının bunun için bir dava açmaları gerekmektedir. Almanya’da yaşamaları sebebiyle Türkiye’de dava yürütecek kadar kalamayan Türk vatandaşları isim değiştirme davalarını yürütmelerini istediği bir avukata vekalet vererek işlemleri halledebilecektir. Bunun için öncelikle konsolosluk.gov.tr adresinden en yakın yurtdışı temsilciliği neresiyse seçilir. Şu an için Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, …

Almanya’da Yaşayan Türk Vatandaşlarının İsim ve Soyisim Değiştirmesi Devamı »

İsim Değişikliği | Yabancı İsim ve Soyisim Alınabilir Mi?

Yabancı İsim ve Soyisimler Dava Açarak Alınabilir Mi? Yargıtay’ın da istikrarlı olarak kararlarında belirttiği üzere, 1353 Sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun’a aykırı olmamak koşuluyla, alınan yeni isim yabancı kökenli olabilir. Dolayısıyla isim değiştirme davasıyla Kürtçe, İngilizce, Arapça vs. isimler almak mümkündür. Örneğin Jutta, Janbi, Helena, Meys isimleri Yargıtay tarafından uygun görülmüştür. Önemli …

İsim Değişikliği | Yabancı İsim ve Soyisim Alınabilir Mi? Devamı »

İsim ve Soyisim Değiştirme Davaları

İsim değiştirme davası, kişinin adını veya soyadını değiştirmek ya da ismi üzerinde ekleme-çıkarma yapmak için açtığı davalara denmektedir. Dolayısıyla isim çıkartma ve isim ekletme davalarının da aslında isim değiştirmeyle aynı usul ve esasa tabi olduğunu söyleyebiliriz. İsim ve Soyisim Değiştirme Davalarında Haklı Sebepler İsim değiştirme davası, dayanağını Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesinden almaktadır. İlgili hükme …

İsim ve Soyisim Değiştirme Davaları Devamı »

E-Devlet’ten ve Nüfus Müdürlüğünden İsim Değiştirme Kalktı Mı?

E-Devlet ve Nüfus Müdürlüğünden İsim Değişikliğine İmkan Sağlayan Hükümler E-devlet ve nüfus müdürlükleri aracılığıyla isim değişikliği hizmeti, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun Geçici 8. ve 11. maddesiyle yürürlüğe girmişti. Geçici 8. maddeyle 2017 yılından itibaren iki yıl boyunca vatandaşlara bu imkan tanınmış; 2019’da yürürlüğe giren geçici 11. maddeyleyse bu imkan üç yıl daha uzatılarak 24.12.2022’ye …

E-Devlet’ten ve Nüfus Müdürlüğünden İsim Değiştirme Kalktı Mı? Devamı »

Ceza Davasında Savunma Dilekçesi Yazımı

7188 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden ceza mahkemelerine yazılan dilekçelerin önemi oldukça artmıştır. Öyle ki basit yargılama usulü sayesinde asliye ceza mahkemeleri artık duruşma dahi açmadan tarafların verdiği dilekçelerle ve soruşturma evrakıyla yetinerek hüküm verebilmektedir. Dilekçeyi yazarken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi dosyadaki verilerin beraat için yeterli olup olmadığıdır. Kimi zaman sanığın beraati için …

Ceza Davasında Savunma Dilekçesi Yazımı Devamı »

Hizmet Tespit Davalarında İşverenler Arasında Organik Bağ – İçtihat

“…dava dışı işyeri … Dış Ticaret A.Ş. ile davalı işyeri arasında organik bağ bulunup bulunmadığı açıklığa kavuşturup, organik bağın bulunmaması durumunda davacı adına neden dava dışı işyerinden bildirim yapıldığı tespit edilmeli, her iki işyeri araştırılmak suretiyle, işverenlerin kimler olduğu, kime ait olduğu, faaliyet alanlarının nelerden ibaret olduğu, davalı şirkete ait işyeri ile dava konusu dönemde …

Hizmet Tespit Davalarında İşverenler Arasında Organik Bağ – İçtihat Devamı »

Bağışlama Sözleşmeleri

Bağışlama sözleşmesinde, taraflardan birisi (bağışlayan), diğerine karşılıksız olarak bir kazandırma yapma yükümlülüğüne girer. Bağışlama Ehliyeti Bağışlama sözleşmesinde, bağışlayanın ehliyeti konusunda TBK m. 287 hükmü bize yol gösterecektir: Fiil ehliyetine sahip olan herkes, eşler arasındaki mal rejiminden veya miras hukukundan doğan sınırlamalar saklı kalmak üzere, bağışlama yapabilir.Bağışlamayı izleyen bir yıl içinde başlatılmış bir yargılama sonucunda bağışlayanın, …

Bağışlama Sözleşmeleri Devamı »

İflas Eden Şirkete İlişkin İhya Davası – Karar Örnekleri

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2021/6042 E., 2022/2815 K. MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ14. HUKUK DAİRESİBİRLEŞEN DAVA : İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE TİCARETMAHKEMESİ’NİN 2019/493 ESAS TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 04.11.2020 tarih ve 2018/536 E- 2020/647 K. sayılı kararın birleşen davada davalı … vekili tarafından istinaf …

İflas Eden Şirkete İlişkin İhya Davası – Karar Örnekleri Devamı »

Nafakanın Kaldırılması ve Azaltılması Davası

Genel Olarak Bu yazıda konuya ilişkin özet niteliğinde bilgilerle birlikte çoğunlukla konuyla ilgili yargıya taşınmış örneklere yer verilmiştir. İlgilenenler yoksulluk nafakası ile ilgili olan yazımıza da göz atabilirler. Bilindiği üzere boşanma sonucu daha ağır kusurlu olduğu tespit edilen tarafın -diğer şartlar da oluşmuşsa- diğer tarafa maddi yardımda bulunması zorunlu tutulabilmektedir. Fakat karar verildikten sonra somut …

Nafakanın Kaldırılması ve Azaltılması Davası Devamı »

Stajyer ve Çırakların EYT’den Faydalanma Koşulları

Mevzuatın ilgili hükümleri incelendiğinde, çırak ve stajyerler için uzun vadeli sigortalara ilişkin primlerin yatırılmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yaşlılık aylığının temelini oluşturan prim yatmayacağından, 08.09.1999’dan önce çıraklık veya stajyerlik yapmak EYT düzenlemesinden faydalanmak için yeterli olmayacaktır. Peki Eylül 1999’dan önce stajyer ve çırak olanların EYT düzenlemesinden faydalanması hiçbir şekilde mümkün değil midir? Aslında bunun mümkün olduğunu söyleyebiliriz. …

Stajyer ve Çırakların EYT’den Faydalanma Koşulları Devamı »

18 Yaş Öncesi Çalışmalara İlişkin Hizmet Tespit Davası

1.4.1981’den Önceki ve Sonraki 18 Yaş Altı Çalışmaları 1981 Nisan’dan önceki çalışmaya başlayanlar, 18 yaşını doldurmadan önce çalışmaya başlamış bile olsalar işe başladıkları tarih başlangıç tarihi olarak kabul edilecektir. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanlar ise, 18 yaşını doldurmadan çalışmaya başlasalar bile sigorta başlangıç tarihi 18 yaşını ikmal ettikleri tarih olarak kabul edilir. Bu husus özellikle …

18 Yaş Öncesi Çalışmalara İlişkin Hizmet Tespit Davası Devamı »

Eser Sözleşmelerinde Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2012/6728 E., 2013/4521 K. Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat.. ile davalı …. ve Güv. Hizm. San. Tic. A.Ş vekili Avukat … geldi. Davalı ihbar olunan …. ve Tic. A.Ş yetkilisi …

Eser Sözleşmelerinde Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava Devamı »

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Boşanmanın en hızlı yöntemi olan anlaşmalı boşanma, genellikle bir iki ay kadar sürebilmektedir. Bu konuda net bir süre vermek hiçbir zaman mümkün değildir. Zira davanın ne kadar süreceği çeşitli etkenlere göre değişiklik göstermektedir. Anlaşmalı boşanmayı uzatan sebepler şunlardan ibarettir: Tensip Tutanağının Düzenlenmesi Gerekli belgelerin teslim edilmesi ve yargılama giderlerinin ödenmesiyle birlikte dava hızlı bir şekilde …

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer? Devamı »

İdari Yargıda Manevi Tazminat Miktarının Artırılabileceği – İçtihat

T.C.D A N I Ş T A YONUNCU DAİREEsas No : 2009/9938Karar No : 2014/1117 Temyiz Eden (Davacılar) : …Vekili : …Karşı Taraf (Davalı) : İçişleri Bakanlığı-ANKARAİstemin Özeti : … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.Davalı İdarenin Savunmasının Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.Danıştay Tetkik Hakimi : …Düşüncesi …

İdari Yargıda Manevi Tazminat Miktarının Artırılabileceği – İçtihat Devamı »

EYT’lilerde Sigorta Girişinin Geç Yapılması: Hizmet Tespit Davası

2023 Ocak ayının ortalarında yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenleme uyarınca, sigorta girişi 8 Eylül 1999’dan önce olanlar aşağıdaki şartları sağladığı müddetçe emekli olabileceklerdir: Peki işe başlangıç tarihi 8 Eylül 1999’dan önce olmasına rağmen sigorta girişi daha geç yapılmış olan kişi EYT düzenlemesi kapsamında emekli olabilecek midir? Hizmet tespit davası sayesinde bu soruya olumlu yanıt verebilmekteyiz. …

EYT’lilerde Sigorta Girişinin Geç Yapılması: Hizmet Tespit Davası Devamı »

Tapu Haczinin Kaldırılması

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra borçlunun taşınmazlarının haczi için talepte bulunulabilecektir. Bu talep üzerine icra müdürlüğü tarafından tapuya haciz için müzekkere yazılır. Tapu haczinin kaldırılması ise borcun ödenmesi, tehiri icra kararı alınması, haczin düşmesi veya hukuka aykırı olması durumlarında söz konusu olabilir. Fakat icra müdürlüğünün yazılı talebe rağmen haciz fekki için müzekkere yazmamasına sıkça rastlanmaktadır. Bunun …

Tapu Haczinin Kaldırılması Devamı »

Banka Haczinin Fekki (Banka Hesaplarına Konan Hacizlerin Kaldırılması)

Alacaklı, borçluya karşı başlattığı icra takibini kesinleştirdikten sonra borçlunun malvarlığı değerleri üzerine haciz koyabilir. Haczedilebilen malvarlığı değerlerinden birisi de borçlunun banka hesaplarıdır. İİK m. 89/1 hükmü uyarınca gönderilen haciz müzekkeresini alan banka görevlileri borçlunun hesabına bloke koyar. Banka hacizlerinin kaldırılması ise icra takip dosyasına ilişkin kapak hesabı ödendiğinde, tehiri icra kararı alındığında, haciz düştüğünde veya …

Banka Haczinin Fekki (Banka Hesaplarına Konan Hacizlerin Kaldırılması) Devamı »

Tasarrufun İptali Davasındaki İhtiyati Tedbir Talebinin İhtiyati Haciz Olarak Nitelendirilmesi

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, tasarrufun iptali davalarında yapılan ihtiyati tedbir talebinin ihtiyati haciz talebi olarak anlaşılması gerektiğini belirtmektedir. Uygulamanın bu yönde olması, ihtiyati tedbirin sıra cetvelinde yer bulamaması sebebiyle davacının hak kaybının önüne geçebileceğinden bazı yazarlarca da destek bulmuştur. Bazı yazarlarsa talebin gerçek niteliğine göre karar verilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Teminatın gerekip gerekmediğini ise mahkeme …

Tasarrufun İptali Davasındaki İhtiyati Tedbir Talebinin İhtiyati Haciz Olarak Nitelendirilmesi Devamı »

Beraat Eden Sanık Lehine Hükmedilen Vekalet Ücreti

3 Eylül 2022 tarihli Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi m. 14/4 hükmü uyarınca, “Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.” Bu yazımızda Yargıtay’ın beraat eden sanıklar lehine hükmedilen vekalet ücretiyle ilgili bazı kararlarına yer verdik. Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin Bozmayı Gerektirmesi Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi …

Beraat Eden Sanık Lehine Hükmedilen Vekalet Ücreti Devamı »

Zina Nedeniyle Boşanmanın Etkileri

Zina Yapanın Artık Değerdeki Pay Oranı Edinilmiş mallara katılma ve paylaşmalı mal ayrılığı rejimlerinin uygulanmasında zina durumu için özel hükümler getirilmiştir. İlgili düzenlemeye göre, boşanma zinaya dayalıysa kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verilebilir. Fakat değer artış payı ve katkı payı alacakları için bu hüküm uygulanmamaktadır. Peki artık değerdeki pay oranının …

Zina Nedeniyle Boşanmanın Etkileri Devamı »

Boşanma Sebebi Olan Zina Nedir ve Nasıl Kanıtlanır?

Boşanma hukukunda zina, eşlerden birinin bir başkasıyla cinsel ilişkiye girmesini ifade etmektedir. Sadakat yükümlülüğüne aykırı olan bu davranış, Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesinde özel bir boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Taraflar hakkında TMK m. 170 uyarınca ayrılık kararı verilmiş olsa bile boşanma gerçekleşmedikçe sadakat yükümlülüğü devam ettiğinden, ayrılık süresinde başkalarıyla cinsel ilişkiye girmeler de zina sayılmaktadır. …

Boşanma Sebebi Olan Zina Nedir ve Nasıl Kanıtlanır? Devamı »

Zinayı Affeden Eş Boşanma Davası Açabilir Mi?

TMK m. 161/3 hükmü uyarınca, zinayı affeden eşin dava açma hakkı yoktur. Affeden kişi artık söz konusu olaydan ötürü boşanmanın ne özel ne de genel sebeplerini ileri sürebilecektir. Ancak elbette farklı olayların boşanma davasına dayanak yapılmasına bir engel yoktur. Zinayı Affetme Sayılan Davranışlar Affın açıkça söylenerek ifade edilmesi zorunlu değildir. Zımnen, yani örtülü davranışlarla da …

Zinayı Affeden Eş Boşanma Davası Açabilir Mi? Devamı »

Zinaya Katılan Üçüncü Kişiye Manevi Tazminat Davası Açılamaması – İBK

Yargıtay İBBGK 06.07.2018 T. 2017/5 E. 2018/7 K. ÖZET: Evlilik birliği devam ederken eşlerden biri ile evli olduğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişiye karşı diğer eşin manevi tazminat isteminde bulunamayacaktır. I. GİRİŞ A) İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ BAŞVURULAR Av. K1, Av. K2 ve Av. K3 Yargıtay Birinci Başkanlığına sundukları dilekçeler ile zina eden kadın veya erkek …

Zinaya Katılan Üçüncü Kişiye Manevi Tazminat Davası Açılamaması – İBK Devamı »

Haksız Yapı İnşaatında Arsa Sahibinin Açabildiği Davalar

Haksız yapıları üç kategoride inceleyebiliriz: Biz bu yazımızda, uygulamada sıkça karşılaşılmakta olan “Üçüncü bir kişinin, kendi malzemesiyle başkasının arazi üzerinde haksız yapı dikmesi” durumunda arsa sahibi tarafından açılabilen davalar üzerinde durduk. Elatmanın Önlenmesi ve Kal Davası (Haksız Yapının Yıkılması Talebi) TMK m. 683/2 hükmü uyarınca “Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası …

Haksız Yapı İnşaatında Arsa Sahibinin Açabildiği Davalar Devamı »

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul