İçtihatlar

Islahtan Sonra Tefrik Edilen Davanın Islahı

Yargıtay 2. HD. 2021/8427 E., 2022/4595 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : …Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Katılma Alacağı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Dava, artık değere katılma alacağı istemine ilişkindir.İlk Derece Mahkemesi tarafından, davacı lehine 295.000 TL katılma alacağı […]

Islahtan Sonra Tefrik Edilen Davanın Islahı Read More »

Islahtaki Yeni Vakıalara Dayanarak İkinci Tanık Listesi Verilmesi

Yargıtay 2. HD. 2016/5659 E., 2017/11092 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı kadın evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak boşanma davası açmış, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.Hüküm

Islahtaki Yeni Vakıalara Dayanarak İkinci Tanık Listesi Verilmesi Read More »

Islahla Açılmak İstenen Karşı Boşanma Davasının Yeni Vakıalar Bakımından Kabulü

Yargıtay 2. HD. 2016/10193 E., 2017/14570 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı erkek evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak boşanma davası açmış, davalı kadın süresinde cevap dilekçesi

Islahla Açılmak İstenen Karşı Boşanma Davasının Yeni Vakıalar Bakımından Kabulü Read More »

Boşanmada Islah Harcı

Islahla Yeni Boşanma Sebebi Ekleyen Davacıdan Harç Alınmaması Yargıtay 2. HD. 2018/1484 E., 2018/8676 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Taraflardan her biri, yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya

Boşanmada Islah Harcı Read More »

Bileşik İkrar – Vasıflı İkrar Farkı

Yargıtay 11. HD. Hukuk Dairesi 2014/6671 E. , 2014/12073 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTARİHİ : 19/11/2013NUMARASI : 2012/1159-2013/960 Taraflar arasında görülen davada Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/11/2013 tarih ve 2012/1159-2013/960 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili, katılma yoluyla davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış

Bileşik İkrar – Vasıflı İkrar Farkı Read More »

Hukuka Aykırı Delile Dayanan İkrar

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2014/166 E., 2014/514 K. “İçtihat Metni” Kararı verenYargıtay Dairesi : 8. Ceza DairesiMahkemesi :Sulh CezaGünü : 02.04.2013Sayısı : 63-124 6136 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık …’ın 5271 sayılı CMK’nun 223/2-e maddesi gereğince beraatine ilişkin, Bozdoğan Sulh Ceza Mahkemesince verilen 17.03.2011 gün ve 387-51 sayılı hükmün o yer Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine

Hukuka Aykırı Delile Dayanan İkrar Read More »

Tanık Deliline Dayanma ve Tanık Listesi Sunma

Yargıtay 2. HD. 2021/10901 E., 2022/1760 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından kusur belirlemesi ve kadın yararına hükmedilen tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:1-

Tanık Deliline Dayanma ve Tanık Listesi Sunma Read More »

Cevap Vermeyen Davalıya Delil Bildirmek İçin Süre Verilmemesi

Yargıtay HGK. 2014/695 E., 2016/522 K. \”İçtihat Metni\” Taraflar arasındaki “boşanma ve fer’ileri” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Denizli 2. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 19.12.2012 gün ve 2012/455 E., 2012/1020 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 27.06.2013 gün ve 2013/5480 E., 2013/18157 K. sayılı ilamı ile;(…Davalı, davaya cevap

Cevap Vermeyen Davalıya Delil Bildirmek İçin Süre Verilmemesi Read More »

Bağımsız Tedbir Nafakasıyla Boşanmadaki Geçici Nafakanın Çakışması

Yargıtay 2. HD. 2020/5821 E., 2021/406 K. \”İçtihat Metni\”MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Nafakanın Kaldırılması Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı dava dilekçesinde; davalı kadın tarafından açılan bağımsız tedbir nafakası (TMK 197 m.) davasında; aleyhine 12/03/2012

Bağımsız Tedbir Nafakasıyla Boşanmadaki Geçici Nafakanın Çakışması Read More »

Çocukla Kişisel İlişki Tayininde Farklı Şehirde Yaşamanın Talepsiz Dikkate Alınmaması

Yargıtay 2. HD. 2015/25536 E., 2016/1587 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Mahkemece, müşterek çocuk ile baba arasında \”aynı şehirde oturmaları hali\” ve farklı şehirde oturmaları hali\” için ayrı ayrı kişisel

Çocukla Kişisel İlişki Tayininde Farklı Şehirde Yaşamanın Talepsiz Dikkate Alınmaması Read More »

Farklı Şehirde Yaşayan Çocukla Kurulan Kişisel İlişkinin Uzun Süreli Olabilmesi

Yargıtay 2. HD. 2021/1738 E., 2021/3339 K. \”İçtihat Metni\”MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı baba tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı baba tarafından açılan kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesine yönelik davada;çocuğun

Farklı Şehirde Yaşayan Çocukla Kurulan Kişisel İlişkinin Uzun Süreli Olabilmesi Read More »

Velayetle İlgili Karar Verirken Çocuğun Dinlenmesinde İdrak Yaşı

Yargıtay 2. HD. 2022/1691 E., 2022/3905 K. \”İçtihat Metni\”MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi…. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından, velâyet yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:İlk derece mahkemesince, tarafların boşanmalarına ve 2014

Velayetle İlgili Karar Verirken Çocuğun Dinlenmesinde İdrak Yaşı Read More »

Dede ve Babaannesinden Korkan Çocukla Kişisel İlişki Kurulamaması

Yargıtay 2. HD. 2020/1388 E., 2020/2448 K. \”İçtihat Metni\”MAHKEMESİ : Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından hükmün tamamı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davacılar

Dede ve Babaannesinden Korkan Çocukla Kişisel İlişki Kurulamaması Read More »

Anneyle Uyumsuz Çocuğun Velayetinin Babaya Verilmesi

Yargıtay HGK. 2017/2445 E., 2017/2027 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki birleştirilen “boşanma” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda İzmir 10. Aile Mahkemesince her iki davanın kabulüne dair verilen 20.05.2014 gün ve 2013/582 E., 2014/348 K. sayılı kararının davalı birleşen davacı vekilince temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 27.04.2015 gün ve 2014/17942 E., 2015/8446 K.

Anneyle Uyumsuz Çocuğun Velayetinin Babaya Verilmesi Read More »

Yabancı Mahkemedeki Boşanma Davası Sebebiyle Derdestlik İtirazı Yapılamaması

Yargıtay 2. HD. 2014/12316 E., 2014/23427 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ :Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı (koca) tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Mahkemece, aynı zamanda Rus vatandaşı olan davalı (kadın) tarafından, Moskova (Ostankinsy) mahkemesinde davacı aleyhine açılmış derdest bir

Yabancı Mahkemedeki Boşanma Davası Sebebiyle Derdestlik İtirazı Yapılamaması Read More »

Boşanma Kararından Sonra Feragat

Boşanma kararından sonra davacının karar kesinleşmeden feragat etmek istemesi halinde, feragat dilekçesinin istinaf dilekçesi olarak kabul edilip harcının tamamlattırılması gerekir. (Gençcan, Boşanma Usul Hukuku, 2018, s. 824) Yargıtay 2. HD. 2016/20040 E. , 2018/7520 K. \”İçtihat Metni\”MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve

Boşanma Kararından Sonra Feragat Read More »

Derdest Dava Varken Yeniden Nafakanın Artırılması Davası Açılabileceği

Y. HGK. 2009/3-352 E., 2009/348 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ : Ankara 4. Aile MahkemesiTARİHİ : 13/02/2009NUMARASI : 2008/1266-2009/138 Taraflar arasındaki nafakanın arttırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 4.Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 03.10.2007 gün ve 2007/542-958 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 25.02.2008 gün ve 2008/338-2809 sayılı ilamı ile ; “…Davada; yoksulluk

Derdest Dava Varken Yeniden Nafakanın Artırılması Davası Açılabileceği Read More »

Edinilmiş Mal Kaçırma Sebebiyle Tapu İptal Tescil Davasında Görevli Mahkeme

Yargıtay 17. HD. 2014/25090 E. , 2015/138 K. \”İçtihat Metni\”MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasında … Asliye Hukuk Mahkemesi ve …Aile Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: Dava, muvazaa yolu ile davalı 3. kişiye satıldığı iddia edilen aracın satım işleminin

Edinilmiş Mal Kaçırma Sebebiyle Tapu İptal Tescil Davasında Görevli Mahkeme Read More »

Soruşturmada Verilen İfadenin Boşanmada Af Sayılması

Yargıtay 2. HD. 2015/4515 E., 2015/18488 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı kadın tarafından; erkeğin davasının kabulü, kusur belirlemesi, tazminat taleplerinin reddi, iştirak nafakasının miktarı, davalı-davacı erkek tarafından ise; kadının davasının kabulü, kusur belirlemesi, tazminat taleplerinin reddi

Soruşturmada Verilen İfadenin Boşanmada Af Sayılması Read More »

Değişeceğini Söyleyen Kocayla Yaşamanın Boşanmada Af Sayılması

Yargıtay 2. HD. 2022/2524 E., 2022/3462 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ : …Bölge Adliye Mahkemesi… Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:İlk derece mahkemesince davacı kadın tarafından açılan Türk Medeni Kanunu\’nun

Değişeceğini Söyleyen Kocayla Yaşamanın Boşanmada Af Sayılması Read More »

Aynı Evde Yaşamaya Devam Etmenin Boşanmada Affetme Sayılacağı

Yargıtay 2. HD. 2013/10625 E., 2014/1633 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ :Hatay 1. Aile MahkemesiTARİHİ :05.03.2013NUMARASI :Esas no:2011/1400 Karar no:2013/148 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı tarafından; kocanın boşanma davası, kusur belirlemesi ve tazminatlar yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 30.01.2014 günü

Aynı Evde Yaşamaya Devam Etmenin Boşanmada Affetme Sayılacağı Read More »

Tepkiyle Söylenenlerin Boşanmada Kusur Olmaması

Yargıtay 2. HD. 2020/1004 E., 2020/2136 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı kadın tarafından kusur belirlemesi ve tazminatların miktarı yönünden; davalı erkek tarafından ise tamamına yönelik olarak temyiz

Tepkiyle Söylenenlerin Boşanmada Kusur Olmaması Read More »

Cinsel Hayatın Yokluğu Sebebiyle Boşanma

Yargıtay 2. HD. 2014/11934 E., 2014/25373 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ :Seydişehir Asliye Hukuk (Aile) MahkemesiTARİHİ :16.01.2014NUMARASI :Esas no:2011/470 Karar no:2014/15 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı (koca) tarafından, ziynet alacağı yönünden; davacı (kadın) tarafından da, kusur belirlemesi, reddedilen tazminat ve nafaka talepleri ile vekalet ücreti

Cinsel Hayatın Yokluğu Sebebiyle Boşanma Read More »

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka ve Tazminata İtiraz

Yargıtay 2. HD.  2014/15387 E., 2014/26340 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ :Gaziosmanpaşa 1. Aile MahkemesiTARİHİ :23.01.2014NUMARASI :Esas no:2013/816 Karar no:2014/85 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından, velayet, maddi tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka ve Tazminata İtiraz Read More »

Bağımsız Tedbir Nafakası Kaldırmanın Boşanmadan Ayrı Harca Tabi Olması

Yargıtay HGK. 2017/2727 E., 2020/846 K. \”İçtihat Metni\”MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi I. YARGILAMA SÜRECİDavacı İstemi: II. UYUŞMAZLIK IV. SONUÇ:Açıklanan nedenlerle;1) Davacı vekilinin boşanma davasının reddine yönelik temyiz itirazlarının reddi ile yukarıda açıklanan (III-A) nedenlerle direnme kararının oy çokluğu ile ONANMASINA,Gerekli temyiz ilam harcı peşin alındığından harç alınmasına yer olmadığına,2) Davacı vekilinin nafakanın kaldırılması talebine ilişkin direnme

Bağımsız Tedbir Nafakası Kaldırmanın Boşanmadan Ayrı Harca Tabi Olması Read More »

Kendi İsteğiyle İşten İstifa Eden Kadının Nafaka Alamaması

Yargıtay 2. HD. 2013/23053 E., 2014/7166 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ :Denizli 4. Aile MahkemesiTARİHİ :04.10.2013NUMARASI :Esas no:2012/176 Karar no:2013/620 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından, kusur belirlemesi, nafaka ve tazminatlar yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 27.06.2014 günü

Kendi İsteğiyle İşten İstifa Eden Kadının Nafaka Alamaması Read More »

Terk Sebebiyle Boşanmada Manevi Tazminata Hükmedilmemesi

Yargıtay HGK. 2017/2717 E., 2021/761 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki \”karşılıklı boşanma ve bağımsız tedbir nafakası” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 10. Aile Mahkemesince verilen asıl davanın reddi, karşı davanın kabulü ve birleşen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar davacı-karşı davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece

Terk Sebebiyle Boşanmada Manevi Tazminata Hükmedilmemesi Read More »

Boşanmada Eşit Kusur Varsa Manevi Tazminat Alınamayacağı

Yargıtay 2. HD. 2022/6726 E., 2022/7159 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun

Boşanmada Eşit Kusur Varsa Manevi Tazminat Alınamayacağı Read More »

Eşit Kusurlu Kocadan Maddi Tazminat Alınamayacağı

Yargıtay 2. HD. 2022/5795 E., 2022/7854 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ : Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından davanın kabulü, kusur belirlemesi, hükmedilen maddi tazminat yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı

Eşit Kusurlu Kocadan Maddi Tazminat Alınamayacağı Read More »

Mobilya ve Kira Masraflarının Boşanma Tazminatıyla Alınamaması

Yargıtay 2. HD. 2014/11461 E., 2014/22617 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ :İstanbul 6. Aile MahkemesiTARİHİ :20.02.2014NUMARASI :Esas no:2012/458 Karar no:2014/120 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı (kadın) tarafından; boşanmanın kusura ilişkin gerekçesi ve maddi tazminatın reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:1-Mahkemece davacı-davalı (koca) ile

Mobilya ve Kira Masraflarının Boşanma Tazminatıyla Alınamaması Read More »

Evlenme Masraflarının Boşanmada Tazminat Olarak Alınması

Yargıtay 2. HD. 2018/8002 E., 2019/6181 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı kadın tarafından; manevi tazminat miktarı ve maddi tazminat yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp

Evlenme Masraflarının Boşanmada Tazminat Olarak Alınması Read More »

Boşanmada Nafaka ve Tazminat Miktarlarının Birbirini Etkilememesi

Yargıtay HGK. 2009/2-500 E., 2009/557 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ : Kadıköy 1. Aile MahkemesiTARİHİ : 07/05/2009NUMARASI : 2009/111-2009/349 Taraflar arasındaki “Boşanma, Yoksulluk Nafakası, Maddi ve Manevi Tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 1.Aile Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 9.10.2007 gün ve 2007/290 E., 2007/672 K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 15.07.2008 gün

Boşanmada Nafaka ve Tazminat Miktarlarının Birbirini Etkilememesi Read More »

Emekli Maaşı Almanın Nafakaya Engel Olmaması

Yargıtay HGK. 2007/2-275 E., 2007/275 K. BOŞANMAMADDİ VE MANEVİ TAZMİNATYOKSULLUK NAFAKASIYOKSULLUK SINIRI4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 174 ]4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 175 ]\”İçtihat Metni\” Taraflar arasındaki \”boşanma\” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Karşıyaka 1.Aile Mahkemesince davanın davalı-k-davacı davasının reddine, davacı-k.davalı davasının kabulüne dair verilen 7.9.2005 gün ve 2004/612, 2005/783 K.

Emekli Maaşı Almanın Nafakaya Engel Olmaması Read More »

Tarafların Aynı Avukatla Temsil Edildiği Yabancı Boşanmaların Tanınamaması

Yargıtay 2. HD. 2009/7321 E., 2009/20304 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ :Bünyan Asliye Hukuk (Aile) MahkemesiTARİHİ                  : 28.01.2009           NUMARASI                   :Esas no:  2008/64     Karar no:2009/10 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Türk hukukuna göre, aynı davada hasım durumunda bulunan davacı ile davalıyı aynı avukatın temsil

Tarafların Aynı Avukatla Temsil Edildiği Yabancı Boşanmaların Tanınamaması Read More »

Boşanma ve Butlan Davaları Birleşse Bile Nafaka Talebinin Ayrı Yapılması Gereği

Yargıtay 2. HD. 2021/3642 E., 2021/5578 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Evliliğin İptali-Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı-davalı erkek evliliğin mutlak butlanla iptali olmadığı taktirde

Boşanma ve Butlan Davaları Birleşse Bile Nafaka Talebinin Ayrı Yapılması Gereği Read More »

Birleştirilen ve Karşılıklı Boşanma Davalarında Vekalet Ücreti

Yargıtay 2. HD. 2011/21746 E., 2012/17195 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ :Bafra 2. Asliye Hukuk (Aile) MahkemesiTARİHİ :11.5.2011NUMARASI :Esas no:2009/540 Karar no:2011/269 Taraflar arasındaki \”boşanma\” ve \”nafaka\” davalarının birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı kadın tarafından; tedbir nafakası miktarı ve vekalet ücreti, davalı-davacı koca tarafından ise; tümü yönünden temyiz edilmekle,

Birleştirilen ve Karşılıklı Boşanma Davalarında Vekalet Ücreti Read More »

İştirak Nafakası Talebi İçin Islahın Gerekmemesi

Yargıtay 2. HD. 2010/8242 E. , 2011/9737 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ :Kastamonu 2. Asliye Hukuk (Aile) MahkemesiTARİHİ :1.2.2010NUMARASI :Esas no:2009/465 Karar no:2010/43 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde

İştirak Nafakası Talebi İçin Islahın Gerekmemesi Read More »

Anlaşmalı Boşanmaya Dayanan Tapu Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Yargıtay 2. HD. 2016/24954 E., 2018/6762 K. \”İçtihat Metni\”MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Tapu İptali ve TescilTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından birleşen davanın reddi ve intifa hakkı yönünden; davalı tarafından ise asıl dava, vekalet ücreti, yargılama giderleri ve önceki intifa hakkının terkin edilmesi

Anlaşmalı Boşanmaya Dayanan Tapu Tescil Davasında Vekalet Ücreti Read More »

Evliliğin İptali Davasının Boşanmaya Bekletici Sorun Olması

Yargıtay 2. HD. 2021/3642 E., 2021/5578 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Evliliğin İptali-Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı-davalı erkek evliliğin mutlak butlanla iptali olmadığı taktirde boşanma talep etmiş, davalı-davacı

Evliliğin İptali Davasının Boşanmaya Bekletici Sorun Olması Read More »

Tazminat Miktarının İtiraz Etmeyen Aleyhine Usuli Müktesep Hak Olması

Yargıtay 2. HD. 2021/379 E., 2021/1281 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma-Mutlak Butlan Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Davacı kadın tarafından davalı erkek aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonucunda, ilk

Tazminat Miktarının İtiraz Etmeyen Aleyhine Usuli Müktesep Hak Olması Read More »

Boşanma Davasının Islahla Evliliğin İptaline Dönüşmesi

Yargıtay 2. HD. 2012/20025 E., 2013/5946 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ :Ürgüp Asliye Hukuk (Aile) MahkemesiTARİHİ :05.06.2012NUMARASI :Esas no:2011/311 Karar no:2012/215 Taraflar arasındaki \”boşanma\” ve bağımsız olarak açılan \”nafaka\” davasının birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı (kadın) tarafından, asıl dava ve tazminat istekleri hakkında verilen hüküm ve lehine

Boşanma Davasının Islahla Evliliğin İptaline Dönüşmesi Read More »

Evliliğin İptali Davasının Islahla Boşanmaya Dönüşmesi

Yargıtay 2. HD. 2011/17856 E., 2012/13741 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ :İnegöl 1. Asliye Hukuk (Aile) MahkemesiTARİHİ :06.05.2011NUMARASI :Esas no:2008/553 Karar no:2011/280 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve

Evliliğin İptali Davasının Islahla Boşanmaya Dönüşmesi Read More »

Boşanma Vekaletnamesinin Özel Yetki İçermesi

Yargıtay 2. HD. 2019/6187 E., 2019/12669 K. \”İçtihat Metni\” MAHKEMESİ : Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Dosya içerisinde bulunan davalı erkek vekili Av. …\’a ait

Boşanma Vekaletnamesinin Özel Yetki İçermesi Read More »

Aldatan Eşe Yapılan Bağışların Geri Alınması

Y. (Kapatılan) 6. HD. 2012/11482 E., 2013/5041 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Ziynet eşyalarının iadesi Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı ziynet eşyalarının iadesi davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava ziynet eşyaların iadesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın hak düşürücü

Aldatan Eşe Yapılan Bağışların Geri Alınması Read More »

Boşanma Davası Açıldıktan Sonraki Vakıaların Islahla İleri Sürülememesi

Y. 2. HD. 2021/68 E., 2021/1764 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı erkek tarafından 05.04.2017 tarihinde, davalı kadının sık

Boşanma Davası Açıldıktan Sonraki Vakıaların Islahla İleri Sürülememesi Read More »

Boşanma Davasına Eşin Günlüğünün Sunulmasının Hukuka Uygunluğu

Y. 12. CD. 2019/1554 E., 2020/5223 K. “İçtihat Metni”Mahkemesi :Asliye Ceza MahkemesiSuç : Özel hayatın gizliliğini ihlalHüküm : CMK’nın 223/2-a maddesi gereğince beraat Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:Sanık hakkında beraat kararı verilmesi nedeniyle CMK’nın 232/2-c madde, fıkra ve bendi gereğince suçun işlendiği

Boşanma Davasına Eşin Günlüğünün Sunulmasının Hukuka Uygunluğu Read More »

Ziynet Alacağının İlk Defa Islahla Talep Edilmesi – İçtihat

Y. 2.HD. 2016/14035 E. , 2018/3501 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma-Ziynet ve Eşya AlacağıTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı kadın tarafından kusur belirlemesi, reddedilen tazminat talepleri, yoksulluk nafakasının miktarı ile açılmamış sayılmasına karar verilen ziynet ve eşya alacağı davasına yönelik olarak

Ziynet Alacağının İlk Defa Islahla Talep Edilmesi – İçtihat Read More »

Katılma Alacağı Miktarının Karar Tarihine Göre Hesaplanması

TMK m. 225/2 uyarınca mal rejimi, boşanma davasının açılmasıyla sona erer. Dolayısıyla katılma alacağı hesaplanırken esas alınacak malvarlıkları boşanma davasının açılış tarihindeki duruma göre belirlenir. Fakat bu malların hangi tarihteki duruma göre değerlendirileceği ile ilgili kanun hükmü bulunmamakta, içtihatlar yol gösterici olmaktadır. Y. 8. HD. 2015/20909 E., 2015/23030 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ

Katılma Alacağı Miktarının Karar Tarihine Göre Hesaplanması Read More »

Oral İlişkinin Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Kapsamında Olmaması

Y. 14. CD. 2014/4639 E., 2016/1324 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarıHÜKÜM : Eylem reşit olmayanla cinsel ilişki kabul edilerek şikâyetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının düşmesi İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:İlk derece mahkemesince;Mağdur ile sanığın 30.12.2009 günü ….

Oral İlişkinin Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Kapsamında Olmaması Read More »

Yargıtay’ın Tazminat Miktarını Değerlendirme Yetkisi

Y. HGK. 2022/280 E., 2022/409 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi I. YARGILAMA SÜRECİDavacı-Birleşen Davalı İstemi: II. UYUŞMAZLIK III. GEREKÇE IV. SONUÇ:Açıklanan nedenlerle;Davacı-birleşen davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA,İstek hâlinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,Dosyanın HMK’nın 373/2. maddesi uyarınca

Yargıtay’ın Tazminat Miktarını Değerlendirme Yetkisi Read More »

Tarafların Bozmaya Uyma Talebi Varsa Mahkemenin Direnme Kararı Verememesi

Y. HGK. 2017/2293 E., 2019/190 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Taraflar arasında birleştirilerek görülen “boşanma” ve “ziynet alacağı” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda Küçükçekmece 5. Aile Mahkemesince asıl ve birleşen boşanma davalarının kabulüne, ziynet alacağı davasının ise kısmen kabulüne dair verilen 18.07.2013 tarih ve 2011/1209 E., 2013/657 K. sayılı karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Yargıtay

Tarafların Bozmaya Uyma Talebi Varsa Mahkemenin Direnme Kararı Verememesi Read More »

Köpeğin Tehdit Suçunda Silah Olması

Çoğunluk görüşü köpeğin silah olarak değerlendirilebileceği yönünde iken, canlı olması sebebiyle köpeğin silah olamayacağı yönünde karşı görüş de bulunduğunu da görmekteyiz. Dolayısıyla bu konuda bir görüş birliği olduğunu ileri sürmek doğru olmayacaktır. Y. 4. CD. 2020/25432 E., 2022/18406 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇLAR : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, tehditHÜKÜMLER : Mahkumiyet KARARYerel Mahkemece verilen hükümler

Köpeğin Tehdit Suçunda Silah Olması Read More »

Bipolar Bozukluğun Boşanmada Kusura Etkisi – İçtihat

Hukuk Genel Kurulu 2008/2-169 E., 2008/210 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Gaziosmanpaşa 1. Aile MahkemesiTARİHİ : 12/11/2007NUMARASI : 2007/1049-2007/956 Taraflar arasındaki “Boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gaziosmanpaşa 3.Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 14.07.2006 gün ve 2005/444 E., 2006/447 K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 06.06.2007 gün ve

Bipolar Bozukluğun Boşanmada Kusura Etkisi – İçtihat Read More »

Boşanma Davasında Tanıklık Yapandan Manevi Tazminat İstenip İstenemeyeceği

Boşanma davasında lehe hüküm kurulmasını isteyen taraf gerçeğe aykırı beyanda bulunan bir tanık göstermiş olabilir. Ancak ileri sürülen iddialar sebebiyle manevi tazminat talep etmeden önce elde bir mahkumiyet kararının bulunması yerinde olacaktır. Yargıtay, aşağıdaki kararda da görüleceği üzere ilk derece mahkemesinin davayı kabul etmesine rağmen tanığı gösteren tarafın iddia ve savunma özgürlüğü sebebiyle; tanığın ise

Boşanma Davasında Tanıklık Yapandan Manevi Tazminat İstenip İstenemeyeceği Read More »

Eşin Büyü ve Muska Yapmasının Boşanma Sebebi Olması

Y. 2. HD. 2014/2379 E., 2014/14280 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :İzmir l. Aile MahkemesiTARİHİ :26.11.2013NUMARASI :Esas no:2012/1011 Karar no:2013/861 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı tarafından her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı-davacı kocanın mahkemece belirlenen kusurları

Eşin Büyü ve Muska Yapmasının Boşanma Sebebi Olması Read More »

Çocuğu Babasına Göstermeyen Anneden Velayetin Alınması

Y. HGK. 2013/1926 E.,2015/1139 K. “İçtihat Metni”Taraflar arasındaki “velayetin değiştirilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 6.Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 26.05.2011 gün ve 2010/1024 E.-2011/663 K. sayılı kararının incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 09.04.2012 gün ve 2011/15511 E.-2012/8921 K. sayılı ilamı ile;(…Tarafların müşterek çocuğu 02.07.2007 doğumlu Mehmet’in velayeti boşanma

Çocuğu Babasına Göstermeyen Anneden Velayetin Alınması Read More »

Onur Kırıcı Davranışla Boşanma

Y. HGK. 2017/2420 E., 2019/750 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Taraflar arasında görülen karşılıklı “boşanma” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda Silifke Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesince asıl davanın kabulüne, karşı davanın reddine dair verilen 03.07.2013 tarih ve 2012/484 E., 2013/846 K. sayılı karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk

Onur Kırıcı Davranışla Boşanma Read More »

Minnet Borcu Varsa Muris Muvazaasının Bulunmadığı – İçtihat

Y. 1. HD. 2018/716 E., 2019/952 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ Taraflar arasında görülen davada;Davacı, mirasbırakan …’nun maliki olduğu 1087 ada 26 parsel sayılı taşınmazını 29.08.2013 tarihinde kızı olan davalı … Ulu’ya satış suretiyle temlik ettiğini, devrin mirasçıdan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek tapu kaydının iptali

Minnet Borcu Varsa Muris Muvazaasının Bulunmadığı – İçtihat Read More »

Mirasçılara Açılan Katılma Alacağı Davasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı

Y. 8. Hukuk Dairesi 2014/13124 E., 2015/23133 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Sakarya 3. Asliye Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ : AlacakA.. K.. ile T.. K.. ve müşterekleri aralarındaki alacak davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen … gün ve … sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi,

Mirasçılara Açılan Katılma Alacağı Davasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Read More »

Boşanma Hükmünü İstinaf/Temyiz Etmeyen Aleyhine Usuli Müktesep Hak

Y. 2. Hukuk Dairesi 2019/1370 E., 2019/6652 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı kadın tarafından; kusur belirlemesi ve reddedilen tazminat talepleri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Taraflar arasında

Boşanma Hükmünü İstinaf/Temyiz Etmeyen Aleyhine Usuli Müktesep Hak Read More »

Hükümden Sonra Etkin Pişmanlık Gösterilemeyeceği – TCK 168/2

Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs ve taksirli iflâs suçlarında kovuşturma aşamasında gösterilen etkin pişmanlık, ceza kesinleşinceye kadar değil, ilk derece mahkemesince hüküm verilinceye kadar gösterilmelidir. Y. 6. Ceza Dairesi 2017/3994 E., 2018/1553 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ceza DairesiSUÇ : YağmaHÜKÜM : Mahkumiyet, istinaf isteminin esastan reddi Ankara 6.Ağır Ceza Mahkemesinin 23.01.2017

Hükümden Sonra Etkin Pişmanlık Gösterilemeyeceği – TCK 168/2 Read More »

Boşanma Protokolünün Yerine Getirilmemesinin Diğer Tarafın Edimine Etkisi

Y. 2. Hukuk Dairesi 2020/1714 E., 2020/5488 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ :Tescilin İptali Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından nafaka yükümlülüğünün sona ermesi talebinin reddi yönünden; davalı tarafından ise hükmün tamamı yönünden temyiz edilerek;

Boşanma Protokolünün Yerine Getirilmemesinin Diğer Tarafın Edimine Etkisi Read More »

Nafakadan Feragat Edenin Açtığı Yoksulluk Nafakası Davası Reddedilmelidir

Y. HGK 2012/836 E. , 2013/306 K. “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “Yoksulluk Nafakası” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bursa 5. Aile Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 12.04.2011 gün 2010/636 E.–2011/453 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 21.11.2011 gün 2011/14455 E –18101 K. sayılı bozma ilamı ile;(…Dava dilekçesinde, boşanmakla yoksulluğa

Nafakadan Feragat Edenin Açtığı Yoksulluk Nafakası Davası Reddedilmelidir Read More »

Ziynet Alacağına İlişkin Ek Davada Yeni Eşyaların İleri Sürülememesi

Y. 3. Hukuk Dairesi 2015/5970 E., 2016/3911 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİ Taraflar arasındaki ziynet alacağı davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K

Ziynet Alacağına İlişkin Ek Davada Yeni Eşyaların İleri Sürülememesi Read More »

Boşanmada Eşyaların Teslimine İlişkin İmzalanan Tutanağın Ziynet Eşyalarını Kapsamaması

Y. 2. Hukuk Dairesi 2013/13006 E. , 2013/17971 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma – Ziynetler Alacağı Taraflar arasındaki “boşanma” davalarının birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı (koca) tarafından, her iki boşanma davası ve ziynetler ile boşanmanın fer’ileri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve

Boşanmada Eşyaların Teslimine İlişkin İmzalanan Tutanağın Ziynet Eşyalarını Kapsamaması Read More »

Boşanma Davasındaki Beyanın Ziynet Alacağı Davasındaki Bağlayıcılığı

Y. 3. Hukuk Dairesi 2017/11185 E., 2018/989 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK (AİLE)MAHKEMESİ Taraflar arasındaki boşanmadan sonra açılan maddi manevi tazminat, iştirak ve yoksulluk nafakası ile ziynet eşyalarının aynen iadesi, olmadığı takdirde bedelinin tahsili istemine ilişkin davanın mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, maddi, manevi tazminat ile yoksulluk nafakası talepleri yönünden davanın reddine, iştirak nafakası ile ziynet eşyalarının iadesine ilişkin dava yönünden

Boşanma Davasındaki Beyanın Ziynet Alacağı Davasındaki Bağlayıcılığı Read More »

Birlikte Açılan Boşanma ve Ziynet Alacağı Davasına Yetki İtirazı

Y. 5. Hukuk Dairesi 2022/9472 E. , 2022/14047 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Ziynet alacağı istemine ilişkin olarak açılan davada, Devrek 2. Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Hukuk ile Ankara Batı 2. Aile Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı

Birlikte Açılan Boşanma ve Ziynet Alacağı Davasına Yetki İtirazı Read More »

İlaç Etkisindeyken Hırsızlık Suçu – İçtihatlar

Y. 13. Ceza Dairesi 2016/8096 E., 2017/10018 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : HırsızlıkHÜKÜM : Ceza verilmesine yer olmadığınaMahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:Sanık hakkında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen 28.01.2015 tarih ve 271 sayılı raporda, ruhsal muayenesinde herhangi bir anormalliğin bulunmadığı, olay tarihinde

İlaç Etkisindeyken Hırsızlık Suçu – İçtihatlar Read More »

Aile Konutunun Devredilmesinde Eşin Rıza Usulü – İçtihat

Yargıtay HGK 2013/2056 E., 2015/1201 K. Taraflar arasındaki “ipoteğin kaldırılması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Küçükçekmece 2. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 27.07.2011 gün ve 2011/29 E. 2011/964 K. sayılı kararın incelenmesi davalılardan T. V.Bankası T.A.O. vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 15.10.2012 gün ve 2011/23336 E. 2012/24471 K. sayılı ilamı ile;“…

Aile Konutunun Devredilmesinde Eşin Rıza Usulü – İçtihat Read More »

Cinsiyetin Değiştirilmesi Davası – Yargıtay Kararları

Görevli ve Yetkili Mahkeme Aktif Dava Ehliyeti Raporun Heyet Raporu Niteliğinde Olma Şartı Üreme Yeteneğinden Yoksun Olma Şartının Aranmaması Önceleri aranmakta olan bu şart uluslararası antlaşmalara aykırı olduğundan uygulanmamaya başlamıştı. Daha sonra bu hüküm AYM tarafından iptal de edilmiştir. Cinsiyet Değişiminde Dava Süreci Cinsiyet değiştirme için iki ayrı dava gerekmektedir. İlk dava ameliyat için izin

Cinsiyetin Değiştirilmesi Davası – Yargıtay Kararları Read More »

Kleptomani Hastalığının Cezaya Etkisi – İçtihatlar

TCK uyarınca kusura etki eden akıl hastalıkları, ağır durumlarda ceza ehliyetini kaldıran, daha hafif durumlarda ise verilecek cezada indirim yapılmasını gerektiren hallerdendir. Şöyle ki, Türk Ceza Kanunu m. 32 uyarınca: Kleptomani de failin davranışlarını yönlendirme yeteneğine etki ettiğinden, duruma göre ceza ehliyetini kaldırabilecek ya da cezada 1/6 oranında indirim yapılmasına sebep olabilecektir. Kleptomani İddiası ve

Kleptomani Hastalığının Cezaya Etkisi – İçtihatlar Read More »

Emekli Maaşından Kesinti Muvafakatinin Koşula Bağlanamaması

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:Alacaklı tarafından genel haciz yolu

Emekli Maaşından Kesinti Muvafakatinin Koşula Bağlanamaması Read More »

Hizmet Tespit Davalarında İşverenler Arasında Organik Bağ – İçtihat

“…dava dışı işyeri … Dış Ticaret A.Ş. ile davalı işyeri arasında organik bağ bulunup bulunmadığı açıklığa kavuşturup, organik bağın bulunmaması durumunda davacı adına neden dava dışı işyerinden bildirim yapıldığı tespit edilmeli, her iki işyeri araştırılmak suretiyle, işverenlerin kimler olduğu, kime ait olduğu, faaliyet alanlarının nelerden ibaret olduğu, davalı şirkete ait işyeri ile dava konusu dönemde

Hizmet Tespit Davalarında İşverenler Arasında Organik Bağ – İçtihat Read More »

İflas Eden Şirkete İlişkin İhya Davası – Karar Örnekleri

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2021/6042 E., 2022/2815 K. MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ14. HUKUK DAİRESİBİRLEŞEN DAVA : İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE TİCARETMAHKEMESİ’NİN 2019/493 ESAS TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 04.11.2020 tarih ve 2018/536 E- 2020/647 K. sayılı kararın birleşen davada davalı … vekili tarafından istinaf

İflas Eden Şirkete İlişkin İhya Davası – Karar Örnekleri Read More »

Nafakanın Kaldırılması ve Azaltılması Davası

Genel Olarak Bu yazıda konuya ilişkin özet niteliğinde bilgilerle birlikte çoğunlukla konuyla ilgili yargıya taşınmış örneklere yer verilmiştir. İlgilenenler yoksulluk nafakası ile ilgili olan yazımıza da göz atabilirler. Bilindiği üzere boşanma sonucu daha ağır kusurlu olduğu tespit edilen tarafın -diğer şartlar da oluşmuşsa- diğer tarafa maddi yardımda bulunması zorunlu tutulabilmektedir. Fakat karar verildikten sonra somut

Nafakanın Kaldırılması ve Azaltılması Davası Read More »

Eser Sözleşmelerinde Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2012/6728 E., 2013/4521 K. Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat.. ile davalı …. ve Güv. Hizm. San. Tic. A.Ş vekili Avukat … geldi. Davalı ihbar olunan …. ve Tic. A.Ş yetkilisi

Eser Sözleşmelerinde Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava Read More »

İdari Yargıda Manevi Tazminat Miktarının Artırılabileceği – İçtihat

T.C.D A N I Ş T A YONUNCU DAİREEsas No : 2009/9938Karar No : 2014/1117 Temyiz Eden (Davacılar) : …Vekili : …Karşı Taraf (Davalı) : İçişleri Bakanlığı-ANKARAİstemin Özeti : … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.Davalı İdarenin Savunmasının Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.Danıştay Tetkik Hakimi : …Düşüncesi

İdari Yargıda Manevi Tazminat Miktarının Artırılabileceği – İçtihat Read More »

Zinaya Katılan Üçüncü Kişiye Manevi Tazminat Davası Açılamaması – İBK

Yargıtay İBBGK 06.07.2018 T. 2017/5 E. 2018/7 K. ÖZET: Evlilik birliği devam ederken eşlerden biri ile evli olduğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişiye karşı diğer eşin manevi tazminat isteminde bulunamayacaktır. I. GİRİŞ A) İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ BAŞVURULAR Av. K1, Av. K2 ve Av. K3 Yargıtay Birinci Başkanlığına sundukları dilekçeler ile zina eden kadın veya erkek

Zinaya Katılan Üçüncü Kişiye Manevi Tazminat Davası Açılamaması – İBK Read More »

Fiili Taksim (Eylemli Paylaşma) Durumunda Önalım Hakkının İleri Sürülememesi

Y. (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesi 2012/3283 E.  , 2012/7554 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ : Önalım Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı önalım davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava, önalım hakkına ilişkin payın iptali ile davacı adına tescili

Fiili Taksim (Eylemli Paylaşma) Durumunda Önalım Hakkının İleri Sürülememesi Read More »

İpotek Bedelinin Uyarlanması İçin İpoteği Çözmekten İmtina – İİK 153

Y. 12. Hukuk Dairesi 2021/3567 E. , 2021/7477 K. “…İpotek borçlusu tarafından, maliki olduğu taşınmaz üzerinde tesis edilen ipoteğe ilişkin ipotek bedelinin, ipotek alacaklısının mirasçısız olarak vefatından sonra mirasçı olarak Hazinenin belirlenmesi nedeniyle alacaklı kurum lehine depo edilmesinden sonra, icra müdürlüğünce, alacaklıya muhtıra gönderildiği, ancak ipotek alacaklısının 15 gün içerisinde depo edilen bedeli alıp ipoteği

İpotek Bedelinin Uyarlanması İçin İpoteği Çözmekten İmtina – İİK 153 Read More »

Nokta Haczine İlişkin Şikayette Yetkili İcra Mahkemesi – İçtihat

Y. 5. Hukuk Dairesi 2021/13414 E. , 2021/14443 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Kıymet takdirine itiraz istemine ilişkin olarak açılan davada … İcra Hukuk ile … 6. İcra Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye

Nokta Haczine İlişkin Şikayette Yetkili İcra Mahkemesi – İçtihat Read More »

Pazarlıkla Satışın İptalinde Görevli Mahkeme – İçtihat

Y. 12. Hukuk Dairesi 2015/8365 E. , 2015/12780 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra

Pazarlıkla Satışın İptalinde Görevli Mahkeme – İçtihat Read More »

İtirazın İptalinden Sonra Haciz İsteme Süresi

Y. 12. Hukuk Dairesi 2015/30499 E., 2016/6521 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra

İtirazın İptalinden Sonra Haciz İsteme Süresi Read More »

İcra Takip Talebinde Borç Sebebinin Gösterilmemesi – İçtihat

Y. 10. Hukuk Dairesi 2015/25167 E., 2017/9220 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :İş Mahkemesi Dava, sigortalının geçirdiği iş kazası sonucu ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile faizinin tahsiline ilişkin olarak başlatılan icra takibine ilişkin itirazın iptali ile % 40’tan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi istemine istemine ilişkindir.Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulü ile itirazın iptaline,

İcra Takip Talebinde Borç Sebebinin Gösterilmemesi – İçtihat Read More »

Ödeme Emrinin İptali

Ödeme Emrinde Alacaklı Vekilinin Adresinin Bulunmaması Yargıtay aşağıdaki karara konu olayda, ödeme emrinde adres bulunmasa bile, bu bilgi takip talebinden de ulaşılabilir olduğundan ödeme emrinin iptaline sebep olmayacağı yönünde görüş bildirmiştir. “…İİK’nın 60/1 madde hükmüne göre ise ödeme emrinin, alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, 58 inci maddeye göre takip talebine yazılması

Ödeme Emrinin İptali Read More »

Süresinden Sonra Açılan Karşı Davanın Tefrik Edilip Birleştirilmesi – İçtihat

“…Davalı kadın tarafından karşı dava süresinde açılmamış ve mahkemece, bu sebeple karşı dava hakkında tefrik kararı verilmiştir. Aynı yer mahkemesinde açılmış davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir (HMK m. 166/1). Davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması, ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini

Süresinden Sonra Açılan Karşı Davanın Tefrik Edilip Birleştirilmesi – İçtihat Read More »

Alacaklının Açtığı Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası – İçtihat

Y. 14. Hukuk Dairesi 2021/1720 E., 2021/3521 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 14/04/2014 gününde verilen dilekçe ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 121. maddesi uyarınca ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 24/06/2016 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi tarafından davalı … istenilmekle süresinde olduğu

Alacaklının Açtığı Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası – İçtihat Read More »

Kısmi Davaya Cevap Vermeyen Davalının Islaha Cevapla Zamanaşımı Def’i

Y. 9. Hukuk Dairesi 2021/10852 E., 2021/15039 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi…DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I

Kısmi Davaya Cevap Vermeyen Davalının Islaha Cevapla Zamanaşımı Def’i Read More »

Davalının Sahtelik İncelemesi İçin İsticvaba Gelmemesi – HMK 211/a

Y. 13. Hukuk Dairesi 2016/26350 E., 2019/8761 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARARDavacı, davalının eşi ve kızı adına olmak üzere … 35 parselde 432

Davalının Sahtelik İncelemesi İçin İsticvaba Gelmemesi – HMK 211/a Read More »

Tanığın Davet Edilmesi (HMK 243/1) – İçtihatlar

Kesin Sürede Tanık Göstermeyen Tarafın Duruşmada Tanıkları Hazır Etmesi “…Ayrıca, tanık listesi için kesin süre verildiği ve dinlenme gününün belirlendiği hallerde, süresinde liste verilmemiş olsa dahi, taraf o durumda hazır bulundurursa tanıklar dinlenir. Bir başka deyişle kesin sürede tanık ismi bildirmeyerek tanık gösterme hakkı “düşmüş” olan taraf sadece izleyen duruşmada tanıklarını hazır ettiği takdirde bu

Tanığın Davet Edilmesi (HMK 243/1) – İçtihatlar Read More »

Yargı Yeri Belirlemesinden Sonra Davayı Takipsiz Bırakma – HMK 23 ve 150/3

Y. 22. Hukuk Dairesi 2013/10962 E., 2013/12406 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA : Davacı, ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Mahkeme, davanın açılmamış sayılmasına karar vermiştir.Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T

Yargı Yeri Belirlemesinden Sonra Davayı Takipsiz Bırakma – HMK 23 ve 150/3 Read More »

Davanın Açılmamış Sayılmasının Sürelere Etkisi – HMK 150/7

HMK 150/7 hükmü uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilirse, zamanaşımının kesilmesi, hak düşürücü sürenin korunması ve davalıyı temerrüde düşürme etkisi de ortadan kalkacaktır. Y. 11. Hukuk Dairesi 2019/2591 E., 2020/571 K. “…Mahkemece, Dairemiz bozma ilamına uyularak, somut olayda davalının ticaret unvanının 04.02.2003 tarihinde Ticaret Siciline tescil ve ilan edildiği, huzurdaki davanın ise 8 yılı aşkın bir

Davanın Açılmamış Sayılmasının Sürelere Etkisi – HMK 150/7 Read More »

Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Y. 3. Hukuk Dairesi 2021/7011 E. , 2021/11003 K. “…3-Açılan davada, davanın 303.916,00 TL üzerinden ıslah

Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Read More »

Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Y. 19. Hukuk Dairesi 2017/1457 E. , 2018/4218 K. “…2)Mahkemece ret olunan kötüniyet tazminatı üzerinden davalı yararına

Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Read More »

Süresinde Cevap Dilekçesi Vermeyenin Zamanaşımı Def’i – İçtihat

Y. Hukuk Genel Kurulu 2017/2782 E., 2020/87 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi 1.Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Kocaeli 6. İş Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.2. Direnme kararı

Süresinde Cevap Dilekçesi Vermeyenin Zamanaşımı Def’i – İçtihat Read More »

Tarafta İradi Değişiklik (HMK 124) – İçtihatlar

Davalıdan Taşınmazı Devralanın Davaya Dahil Edilmesi “…Dava, hile hukuki nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir… Somut olayda, dava konusu taşınmaz davalı … tarafından 23.01.2019 tarihinde …’na devredilmiş, dava ise 06.02.2019 tarihinde açılmış, davacının isteği üzerine kayıt maliki … davaya dahil edilmiş olup, davalı …’in davacının oğlu olması nedeniyle dava sürecini kolaylıkla öğrenebileceği ve

Tarafta İradi Değişiklik (HMK 124) – İçtihatlar Read More »

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul