İçtihatlar

Islahtaki Yeni Vakıalara Dayanarak İkinci Tanık Listesi Verilmesi

Yargıtay 2. HD. 2016/5659 E., 2017/11092 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı kadın evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak boşanma davası açmış, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.Hüküm …

Islahtaki Yeni Vakıalara Dayanarak İkinci Tanık Listesi Verilmesi Devamı »

Islahla Açılmak İstenen Karşı Boşanma Davasının Yeni Vakıalar Bakımından Kabulü

Yargıtay 2. HD. 2016/10193 E., 2017/14570 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı erkek evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak boşanma davası açmış, davalı kadın süresinde cevap dilekçesi …

Islahla Açılmak İstenen Karşı Boşanma Davasının Yeni Vakıalar Bakımından Kabulü Devamı »

Boşanmada Islah Harcı

Islahla Yeni Boşanma Sebebi Ekleyen Davacıdan Harç Alınmaması Yargıtay 2. HD. 2018/1484 E., 2018/8676 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Taraflardan her biri, yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya …

Boşanmada Islah Harcı Devamı »

Bileşik İkrar – Vasıflı İkrar Farkı

Yargıtay 11. HD. Hukuk Dairesi 2014/6671 E. , 2014/12073 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTARİHİ : 19/11/2013NUMARASI : 2012/1159-2013/960 Taraflar arasında görülen davada Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/11/2013 tarih ve 2012/1159-2013/960 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili, katılma yoluyla davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış …

Bileşik İkrar – Vasıflı İkrar Farkı Devamı »

Hukuka Aykırı Delile Dayanan İkrar

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2014/166 E., 2014/514 K. “İçtihat Metni” Kararı verenYargıtay Dairesi : 8. Ceza DairesiMahkemesi :Sulh CezaGünü : 02.04.2013Sayısı : 63-124 6136 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık …’ın 5271 sayılı CMK’nun 223/2-e maddesi gereğince beraatine ilişkin, Bozdoğan Sulh Ceza Mahkemesince verilen 17.03.2011 gün ve 387-51 sayılı hükmün o yer Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine …

Hukuka Aykırı Delile Dayanan İkrar Devamı »

Aldatan Eşe Yapılan Bağışların Geri Alınması

Y. (Kapatılan) 6. HD. 2012/11482 E., 2013/5041 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Ziynet eşyalarının iadesi Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı ziynet eşyalarının iadesi davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava ziynet eşyaların iadesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın hak düşürücü …

Aldatan Eşe Yapılan Bağışların Geri Alınması Devamı »

Boşanma Davası Açıldıktan Sonraki Vakıaların Islahla İleri Sürülememesi

Y. 2. HD. 2021/68 E., 2021/1764 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı erkek tarafından 05.04.2017 tarihinde, davalı kadının sık …

Boşanma Davası Açıldıktan Sonraki Vakıaların Islahla İleri Sürülememesi Devamı »

Boşanma Davasına Eşin Günlüğünün Sunulmasının Hukuka Uygunluğu

Y. 12. CD. 2019/1554 E., 2020/5223 K. “İçtihat Metni”Mahkemesi :Asliye Ceza MahkemesiSuç : Özel hayatın gizliliğini ihlalHüküm : CMK’nın 223/2-a maddesi gereğince beraat Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:Sanık hakkında beraat kararı verilmesi nedeniyle CMK’nın 232/2-c madde, fıkra ve bendi gereğince suçun işlendiği …

Boşanma Davasına Eşin Günlüğünün Sunulmasının Hukuka Uygunluğu Devamı »

Ziynet Alacağının İlk Defa Islahla Talep Edilmesi – İçtihat

Y. 2.HD. 2016/14035 E. , 2018/3501 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma-Ziynet ve Eşya AlacağıTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı kadın tarafından kusur belirlemesi, reddedilen tazminat talepleri, yoksulluk nafakasının miktarı ile açılmamış sayılmasına karar verilen ziynet ve eşya alacağı davasına yönelik olarak …

Ziynet Alacağının İlk Defa Islahla Talep Edilmesi – İçtihat Devamı »

Katılma Alacağı Miktarının Karar Tarihine Göre Hesaplanması

TMK m. 225/2 uyarınca mal rejimi, boşanma davasının açılmasıyla sona erer. Dolayısıyla katılma alacağı hesaplanırken esas alınacak malvarlıkları boşanma davasının açılış tarihindeki duruma göre belirlenir. Fakat bu malların hangi tarihteki duruma göre değerlendirileceği ile ilgili kanun hükmü bulunmamakta, içtihatlar yol gösterici olmaktadır. Y. 8. HD. 2015/20909 E., 2015/23030 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ …

Katılma Alacağı Miktarının Karar Tarihine Göre Hesaplanması Devamı »

Oral İlişkinin Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Kapsamında Olmaması

Y. 14. CD. 2014/4639 E., 2016/1324 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarıHÜKÜM : Eylem reşit olmayanla cinsel ilişki kabul edilerek şikâyetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının düşmesi İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:İlk derece mahkemesince;Mağdur ile sanığın 30.12.2009 günü …. …

Oral İlişkinin Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Kapsamında Olmaması Devamı »

Yargıtay’ın Tazminat Miktarını Değerlendirme Yetkisi

Y. HGK. 2022/280 E., 2022/409 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi I. YARGILAMA SÜRECİDavacı-Birleşen Davalı İstemi: II. UYUŞMAZLIK III. GEREKÇE IV. SONUÇ:Açıklanan nedenlerle;Davacı-birleşen davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA,İstek hâlinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,Dosyanın HMK’nın 373/2. maddesi uyarınca …

Yargıtay’ın Tazminat Miktarını Değerlendirme Yetkisi Devamı »

Tarafların Bozmaya Uyma Talebi Varsa Mahkemenin Direnme Kararı Verememesi

Y. HGK. 2017/2293 E., 2019/190 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Taraflar arasında birleştirilerek görülen “boşanma” ve “ziynet alacağı” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda Küçükçekmece 5. Aile Mahkemesince asıl ve birleşen boşanma davalarının kabulüne, ziynet alacağı davasının ise kısmen kabulüne dair verilen 18.07.2013 tarih ve 2011/1209 E., 2013/657 K. sayılı karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Yargıtay …

Tarafların Bozmaya Uyma Talebi Varsa Mahkemenin Direnme Kararı Verememesi Devamı »

Köpeğin Tehdit Suçunda Silah Olması

Çoğunluk görüşü köpeğin silah olarak değerlendirilebileceği yönünde iken, canlı olması sebebiyle köpeğin silah olamayacağı yönünde karşı görüş de bulunduğunu da görmekteyiz. Dolayısıyla bu konuda bir görüş birliği olduğunu ileri sürmek doğru olmayacaktır. Y. 4. CD. 2020/25432 E., 2022/18406 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇLAR : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, tehditHÜKÜMLER : Mahkumiyet KARARYerel Mahkemece verilen hükümler …

Köpeğin Tehdit Suçunda Silah Olması Devamı »

Bipolar Bozukluğun Boşanmada Kusura Etkisi – İçtihat

Hukuk Genel Kurulu 2008/2-169 E., 2008/210 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Gaziosmanpaşa 1. Aile MahkemesiTARİHİ : 12/11/2007NUMARASI : 2007/1049-2007/956 Taraflar arasındaki “Boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gaziosmanpaşa 3.Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 14.07.2006 gün ve 2005/444 E., 2006/447 K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 06.06.2007 gün ve …

Bipolar Bozukluğun Boşanmada Kusura Etkisi – İçtihat Devamı »

Boşanma Davasında Tanıklık Yapandan Manevi Tazminat İstenip İstenemeyeceği

Boşanma davasında lehe hüküm kurulmasını isteyen taraf gerçeğe aykırı beyanda bulunan bir tanık göstermiş olabilir. Ancak ileri sürülen iddialar sebebiyle manevi tazminat talep etmeden önce elde bir mahkumiyet kararının bulunması yerinde olacaktır. Yargıtay, aşağıdaki kararda da görüleceği üzere ilk derece mahkemesinin davayı kabul etmesine rağmen tanığı gösteren tarafın iddia ve savunma özgürlüğü sebebiyle; tanığın ise …

Boşanma Davasında Tanıklık Yapandan Manevi Tazminat İstenip İstenemeyeceği Devamı »

Eşin Büyü ve Muska Yapmasının Boşanma Sebebi Olması

Y. 2. HD. 2014/2379 E., 2014/14280 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :İzmir l. Aile MahkemesiTARİHİ :26.11.2013NUMARASI :Esas no:2012/1011 Karar no:2013/861 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı tarafından her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı-davacı kocanın mahkemece belirlenen kusurları …

Eşin Büyü ve Muska Yapmasının Boşanma Sebebi Olması Devamı »

Çocuğu Babasına Göstermeyen Anneden Velayetin Alınması

Y. HGK. 2013/1926 E.,2015/1139 K. “İçtihat Metni”Taraflar arasındaki “velayetin değiştirilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 6.Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 26.05.2011 gün ve 2010/1024 E.-2011/663 K. sayılı kararının incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 09.04.2012 gün ve 2011/15511 E.-2012/8921 K. sayılı ilamı ile;(…Tarafların müşterek çocuğu 02.07.2007 doğumlu Mehmet’in velayeti boşanma …

Çocuğu Babasına Göstermeyen Anneden Velayetin Alınması Devamı »

Onur Kırıcı Davranışla Boşanma

Y. HGK. 2017/2420 E., 2019/750 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Taraflar arasında görülen karşılıklı “boşanma” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda Silifke Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesince asıl davanın kabulüne, karşı davanın reddine dair verilen 03.07.2013 tarih ve 2012/484 E., 2013/846 K. sayılı karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk …

Onur Kırıcı Davranışla Boşanma Devamı »

Minnet Borcu Varsa Muris Muvazaasının Bulunmadığı – İçtihat

Y. 1. HD. 2018/716 E., 2019/952 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ Taraflar arasında görülen davada;Davacı, mirasbırakan …’nun maliki olduğu 1087 ada 26 parsel sayılı taşınmazını 29.08.2013 tarihinde kızı olan davalı … Ulu’ya satış suretiyle temlik ettiğini, devrin mirasçıdan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek tapu kaydının iptali …

Minnet Borcu Varsa Muris Muvazaasının Bulunmadığı – İçtihat Devamı »

Mirasçılara Açılan Katılma Alacağı Davasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı

Y. 8. Hukuk Dairesi 2014/13124 E., 2015/23133 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Sakarya 3. Asliye Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ : AlacakA.. K.. ile T.. K.. ve müşterekleri aralarındaki alacak davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen … gün ve … sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, …

Mirasçılara Açılan Katılma Alacağı Davasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Devamı »

Boşanma Hükmünü İstinaf/Temyiz Etmeyen Aleyhine Usuli Müktesep Hak

Y. 2. Hukuk Dairesi 2019/1370 E., 2019/6652 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı kadın tarafından; kusur belirlemesi ve reddedilen tazminat talepleri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Taraflar arasında …

Boşanma Hükmünü İstinaf/Temyiz Etmeyen Aleyhine Usuli Müktesep Hak Devamı »

Hükümden Sonra Etkin Pişmanlık Gösterilemeyeceği – TCK 168/2

Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs ve taksirli iflâs suçlarında kovuşturma aşamasında gösterilen etkin pişmanlık, ceza kesinleşinceye kadar değil, ilk derece mahkemesince hüküm verilinceye kadar gösterilmelidir. Y. 6. Ceza Dairesi 2017/3994 E., 2018/1553 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ceza DairesiSUÇ : YağmaHÜKÜM : Mahkumiyet, istinaf isteminin esastan reddi Ankara 6.Ağır Ceza Mahkemesinin 23.01.2017 …

Hükümden Sonra Etkin Pişmanlık Gösterilemeyeceği – TCK 168/2 Devamı »

Boşanma Protokolünün Yerine Getirilmemesinin Diğer Tarafın Edimine Etkisi

Y. 2. Hukuk Dairesi 2020/1714 E., 2020/5488 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ :Tescilin İptali Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından nafaka yükümlülüğünün sona ermesi talebinin reddi yönünden; davalı tarafından ise hükmün tamamı yönünden temyiz edilerek; …

Boşanma Protokolünün Yerine Getirilmemesinin Diğer Tarafın Edimine Etkisi Devamı »

Nafakadan Feragat Edenin Açtığı Yoksulluk Nafakası Davası Reddedilmelidir

Y. HGK 2012/836 E. , 2013/306 K. “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “Yoksulluk Nafakası” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bursa 5. Aile Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 12.04.2011 gün 2010/636 E.–2011/453 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 21.11.2011 gün 2011/14455 E –18101 K. sayılı bozma ilamı ile;(…Dava dilekçesinde, boşanmakla yoksulluğa …

Nafakadan Feragat Edenin Açtığı Yoksulluk Nafakası Davası Reddedilmelidir Devamı »

Ziynet Alacağına İlişkin Ek Davada Yeni Eşyaların İleri Sürülememesi

Y. 3. Hukuk Dairesi 2015/5970 E., 2016/3911 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİ Taraflar arasındaki ziynet alacağı davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K …

Ziynet Alacağına İlişkin Ek Davada Yeni Eşyaların İleri Sürülememesi Devamı »

Boşanmada Eşyaların Teslimine İlişkin İmzalanan Tutanağın Ziynet Eşyalarını Kapsamaması

Y. 2. Hukuk Dairesi 2013/13006 E. , 2013/17971 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma – Ziynetler Alacağı Taraflar arasındaki “boşanma” davalarının birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı (koca) tarafından, her iki boşanma davası ve ziynetler ile boşanmanın fer’ileri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve …

Boşanmada Eşyaların Teslimine İlişkin İmzalanan Tutanağın Ziynet Eşyalarını Kapsamaması Devamı »

Boşanma Davasındaki Beyanın Ziynet Alacağı Davasındaki Bağlayıcılığı

Y. 3. Hukuk Dairesi 2017/11185 E., 2018/989 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK (AİLE)MAHKEMESİ Taraflar arasındaki boşanmadan sonra açılan maddi manevi tazminat, iştirak ve yoksulluk nafakası ile ziynet eşyalarının aynen iadesi, olmadığı takdirde bedelinin tahsili istemine ilişkin davanın mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, maddi, manevi tazminat ile yoksulluk nafakası talepleri yönünden davanın reddine, iştirak nafakası ile ziynet eşyalarının iadesine ilişkin dava yönünden …

Boşanma Davasındaki Beyanın Ziynet Alacağı Davasındaki Bağlayıcılığı Devamı »

Birlikte Açılan Boşanma ve Ziynet Alacağı Davasına Yetki İtirazı

Y. 5. Hukuk Dairesi 2022/9472 E. , 2022/14047 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Ziynet alacağı istemine ilişkin olarak açılan davada, Devrek 2. Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Hukuk ile Ankara Batı 2. Aile Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı …

Birlikte Açılan Boşanma ve Ziynet Alacağı Davasına Yetki İtirazı Devamı »

İlaç Etkisindeyken Hırsızlık Suçu – İçtihatlar

Y. 13. Ceza Dairesi 2016/8096 E., 2017/10018 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : HırsızlıkHÜKÜM : Ceza verilmesine yer olmadığınaMahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:Sanık hakkında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen 28.01.2015 tarih ve 271 sayılı raporda, ruhsal muayenesinde herhangi bir anormalliğin bulunmadığı, olay tarihinde …

İlaç Etkisindeyken Hırsızlık Suçu – İçtihatlar Devamı »

Aile Konutunun Devredilmesinde Eşin Rıza Usulü – İçtihat

Yargıtay HGK 2013/2056 E., 2015/1201 K. Taraflar arasındaki “ipoteğin kaldırılması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Küçükçekmece 2. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 27.07.2011 gün ve 2011/29 E. 2011/964 K. sayılı kararın incelenmesi davalılardan T. V.Bankası T.A.O. vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 15.10.2012 gün ve 2011/23336 E. 2012/24471 K. sayılı ilamı ile;“… …

Aile Konutunun Devredilmesinde Eşin Rıza Usulü – İçtihat Devamı »

Cinsiyetin Değiştirilmesi Davası – Yargıtay Kararları

Görevli ve Yetkili Mahkeme Aktif Dava Ehliyeti Raporun Heyet Raporu Niteliğinde Olma Şartı Üreme Yeteneğinden Yoksun Olma Şartının Aranmaması Önceleri aranmakta olan bu şart uluslararası antlaşmalara aykırı olduğundan uygulanmamaya başlamıştı. Daha sonra bu hüküm AYM tarafından iptal de edilmiştir. Cinsiyet Değişiminde Dava Süreci Cinsiyet değiştirme için iki ayrı dava gerekmektedir. İlk dava ameliyat için izin …

Cinsiyetin Değiştirilmesi Davası – Yargıtay Kararları Devamı »

Kleptomani Hastalığının Cezaya Etkisi – İçtihatlar

TCK uyarınca kusura etki eden akıl hastalıkları, ağır durumlarda ceza ehliyetini kaldıran, daha hafif durumlarda ise verilecek cezada indirim yapılmasını gerektiren hallerdendir. Şöyle ki, Türk Ceza Kanunu m. 32 uyarınca: Kleptomani de failin davranışlarını yönlendirme yeteneğine etki ettiğinden, duruma göre ceza ehliyetini kaldırabilecek ya da cezada 1/6 oranında indirim yapılmasına sebep olabilecektir. Kleptomani İddiası ve …

Kleptomani Hastalığının Cezaya Etkisi – İçtihatlar Devamı »

Emekli Maaşından Kesinti Muvafakatinin Koşula Bağlanamaması

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:Alacaklı tarafından genel haciz yolu …

Emekli Maaşından Kesinti Muvafakatinin Koşula Bağlanamaması Devamı »

Hizmet Tespit Davalarında İşverenler Arasında Organik Bağ – İçtihat

“…dava dışı işyeri … Dış Ticaret A.Ş. ile davalı işyeri arasında organik bağ bulunup bulunmadığı açıklığa kavuşturup, organik bağın bulunmaması durumunda davacı adına neden dava dışı işyerinden bildirim yapıldığı tespit edilmeli, her iki işyeri araştırılmak suretiyle, işverenlerin kimler olduğu, kime ait olduğu, faaliyet alanlarının nelerden ibaret olduğu, davalı şirkete ait işyeri ile dava konusu dönemde …

Hizmet Tespit Davalarında İşverenler Arasında Organik Bağ – İçtihat Devamı »

İflas Eden Şirkete İlişkin İhya Davası – Karar Örnekleri

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2021/6042 E., 2022/2815 K. MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ14. HUKUK DAİRESİBİRLEŞEN DAVA : İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE TİCARETMAHKEMESİ’NİN 2019/493 ESAS TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 04.11.2020 tarih ve 2018/536 E- 2020/647 K. sayılı kararın birleşen davada davalı … vekili tarafından istinaf …

İflas Eden Şirkete İlişkin İhya Davası – Karar Örnekleri Devamı »

Nafakanın Kaldırılması ve Azaltılması Davası

Genel Olarak Bu yazıda konuya ilişkin özet niteliğinde bilgilerle birlikte çoğunlukla konuyla ilgili yargıya taşınmış örneklere yer verilmiştir. İlgilenenler yoksulluk nafakası ile ilgili olan yazımıza da göz atabilirler. Bilindiği üzere boşanma sonucu daha ağır kusurlu olduğu tespit edilen tarafın -diğer şartlar da oluşmuşsa- diğer tarafa maddi yardımda bulunması zorunlu tutulabilmektedir. Fakat karar verildikten sonra somut …

Nafakanın Kaldırılması ve Azaltılması Davası Devamı »

Eser Sözleşmelerinde Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2012/6728 E., 2013/4521 K. Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat.. ile davalı …. ve Güv. Hizm. San. Tic. A.Ş vekili Avukat … geldi. Davalı ihbar olunan …. ve Tic. A.Ş yetkilisi …

Eser Sözleşmelerinde Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava Devamı »

İdari Yargıda Manevi Tazminat Miktarının Artırılabileceği – İçtihat

T.C.D A N I Ş T A YONUNCU DAİREEsas No : 2009/9938Karar No : 2014/1117 Temyiz Eden (Davacılar) : …Vekili : …Karşı Taraf (Davalı) : İçişleri Bakanlığı-ANKARAİstemin Özeti : … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.Davalı İdarenin Savunmasının Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.Danıştay Tetkik Hakimi : …Düşüncesi …

İdari Yargıda Manevi Tazminat Miktarının Artırılabileceği – İçtihat Devamı »

Zinaya Katılan Üçüncü Kişiye Manevi Tazminat Davası Açılamaması – İBK

Yargıtay İBBGK 06.07.2018 T. 2017/5 E. 2018/7 K. ÖZET: Evlilik birliği devam ederken eşlerden biri ile evli olduğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişiye karşı diğer eşin manevi tazminat isteminde bulunamayacaktır. I. GİRİŞ A) İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ BAŞVURULAR Av. K1, Av. K2 ve Av. K3 Yargıtay Birinci Başkanlığına sundukları dilekçeler ile zina eden kadın veya erkek …

Zinaya Katılan Üçüncü Kişiye Manevi Tazminat Davası Açılamaması – İBK Devamı »

Fiili Taksim (Eylemli Paylaşma) Durumunda Önalım Hakkının İleri Sürülememesi

Y. (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesi 2012/3283 E.  , 2012/7554 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ : Önalım Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı önalım davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava, önalım hakkına ilişkin payın iptali ile davacı adına tescili …

Fiili Taksim (Eylemli Paylaşma) Durumunda Önalım Hakkının İleri Sürülememesi Devamı »

İpotek Bedelinin Uyarlanması İçin İpoteği Çözmekten İmtina – İİK 153

Y. 12. Hukuk Dairesi 2021/3567 E. , 2021/7477 K. “…İpotek borçlusu tarafından, maliki olduğu taşınmaz üzerinde tesis edilen ipoteğe ilişkin ipotek bedelinin, ipotek alacaklısının mirasçısız olarak vefatından sonra mirasçı olarak Hazinenin belirlenmesi nedeniyle alacaklı kurum lehine depo edilmesinden sonra, icra müdürlüğünce, alacaklıya muhtıra gönderildiği, ancak ipotek alacaklısının 15 gün içerisinde depo edilen bedeli alıp ipoteği …

İpotek Bedelinin Uyarlanması İçin İpoteği Çözmekten İmtina – İİK 153 Devamı »

Nokta Haczine İlişkin Şikayette Yetkili İcra Mahkemesi – İçtihat

Y. 5. Hukuk Dairesi 2021/13414 E. , 2021/14443 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Kıymet takdirine itiraz istemine ilişkin olarak açılan davada … İcra Hukuk ile … 6. İcra Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye …

Nokta Haczine İlişkin Şikayette Yetkili İcra Mahkemesi – İçtihat Devamı »

Pazarlıkla Satışın İptalinde Görevli Mahkeme – İçtihat

Y. 12. Hukuk Dairesi 2015/8365 E. , 2015/12780 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra …

Pazarlıkla Satışın İptalinde Görevli Mahkeme – İçtihat Devamı »

İtirazın İptalinden Sonra Haciz İsteme Süresi

Y. 12. Hukuk Dairesi 2015/30499 E., 2016/6521 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra …

İtirazın İptalinden Sonra Haciz İsteme Süresi Devamı »

İcra Takip Talebinde Borç Sebebinin Gösterilmemesi – İçtihat

Y. 10. Hukuk Dairesi 2015/25167 E., 2017/9220 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :İş Mahkemesi Dava, sigortalının geçirdiği iş kazası sonucu ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile faizinin tahsiline ilişkin olarak başlatılan icra takibine ilişkin itirazın iptali ile % 40’tan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi istemine istemine ilişkindir.Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulü ile itirazın iptaline, …

İcra Takip Talebinde Borç Sebebinin Gösterilmemesi – İçtihat Devamı »

Ödeme Emrinin İptali

Ödeme Emrinde Alacaklı Vekilinin Adresinin Bulunmaması Yargıtay aşağıdaki karara konu olayda, ödeme emrinde adres bulunmasa bile, bu bilgi takip talebinden de ulaşılabilir olduğundan ödeme emrinin iptaline sebep olmayacağı yönünde görüş bildirmiştir. “…İİK’nın 60/1 madde hükmüne göre ise ödeme emrinin, alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, 58 inci maddeye göre takip talebine yazılması …

Ödeme Emrinin İptali Devamı »

Süresinden Sonra Açılan Karşı Davanın Tefrik Edilip Birleştirilmesi – İçtihat

“…Davalı kadın tarafından karşı dava süresinde açılmamış ve mahkemece, bu sebeple karşı dava hakkında tefrik kararı verilmiştir. Aynı yer mahkemesinde açılmış davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir (HMK m. 166/1). Davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması, ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini …

Süresinden Sonra Açılan Karşı Davanın Tefrik Edilip Birleştirilmesi – İçtihat Devamı »

Alacaklının Açtığı Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası – İçtihat

Y. 14. Hukuk Dairesi 2021/1720 E., 2021/3521 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 14/04/2014 gününde verilen dilekçe ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 121. maddesi uyarınca ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 24/06/2016 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi tarafından davalı … istenilmekle süresinde olduğu …

Alacaklının Açtığı Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası – İçtihat Devamı »

Kısmi Davaya Cevap Vermeyen Davalının Islaha Cevapla Zamanaşımı Def’i

Y. 9. Hukuk Dairesi 2021/10852 E., 2021/15039 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi…DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I …

Kısmi Davaya Cevap Vermeyen Davalının Islaha Cevapla Zamanaşımı Def’i Devamı »

Davalının Sahtelik İncelemesi İçin İsticvaba Gelmemesi – HMK 211/a

Y. 13. Hukuk Dairesi 2016/26350 E., 2019/8761 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARARDavacı, davalının eşi ve kızı adına olmak üzere … 35 parselde 432 …

Davalının Sahtelik İncelemesi İçin İsticvaba Gelmemesi – HMK 211/a Devamı »

Tanığın Davet Edilmesi (HMK 243/1) – İçtihatlar

Kesin Sürede Tanık Göstermeyen Tarafın Duruşmada Tanıkları Hazır Etmesi “…Ayrıca, tanık listesi için kesin süre verildiği ve dinlenme gününün belirlendiği hallerde, süresinde liste verilmemiş olsa dahi, taraf o durumda hazır bulundurursa tanıklar dinlenir. Bir başka deyişle kesin sürede tanık ismi bildirmeyerek tanık gösterme hakkı “düşmüş” olan taraf sadece izleyen duruşmada tanıklarını hazır ettiği takdirde bu …

Tanığın Davet Edilmesi (HMK 243/1) – İçtihatlar Devamı »

Yargı Yeri Belirlemesinden Sonra Davayı Takipsiz Bırakma – HMK 23 ve 150/3

Y. 22. Hukuk Dairesi 2013/10962 E., 2013/12406 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA : Davacı, ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Mahkeme, davanın açılmamış sayılmasına karar vermiştir.Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T …

Yargı Yeri Belirlemesinden Sonra Davayı Takipsiz Bırakma – HMK 23 ve 150/3 Devamı »

Davanın Açılmamış Sayılmasının Sürelere Etkisi – HMK 150/7

HMK 150/7 hükmü uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilirse, zamanaşımının kesilmesi, hak düşürücü sürenin korunması ve davalıyı temerrüde düşürme etkisi de ortadan kalkacaktır. Y. 11. Hukuk Dairesi 2019/2591 E., 2020/571 K. “…Mahkemece, Dairemiz bozma ilamına uyularak, somut olayda davalının ticaret unvanının 04.02.2003 tarihinde Ticaret Siciline tescil ve ilan edildiği, huzurdaki davanın ise 8 yılı aşkın bir …

Davanın Açılmamış Sayılmasının Sürelere Etkisi – HMK 150/7 Devamı »

Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Y. 3. Hukuk Dairesi 2021/7011 E. , 2021/11003 K. “…3-Açılan davada, davanın 303.916,00 TL üzerinden ıslah …

Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Devamı »

Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Y. 19. Hukuk Dairesi 2017/1457 E. , 2018/4218 K. “…2)Mahkemece ret olunan kötüniyet tazminatı üzerinden davalı yararına …

Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Devamı »

Süresinde Cevap Dilekçesi Vermeyenin Zamanaşımı Def’i – İçtihat

Y. Hukuk Genel Kurulu 2017/2782 E., 2020/87 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi 1.Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Kocaeli 6. İş Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.2. Direnme kararı …

Süresinde Cevap Dilekçesi Vermeyenin Zamanaşımı Def’i – İçtihat Devamı »

Tarafta İradi Değişiklik (HMK 124) – İçtihatlar

Davalıdan Taşınmazı Devralanın Davaya Dahil Edilmesi “…Dava, hile hukuki nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir… Somut olayda, dava konusu taşınmaz davalı … tarafından 23.01.2019 tarihinde …’na devredilmiş, dava ise 06.02.2019 tarihinde açılmış, davacının isteği üzerine kayıt maliki … davaya dahil edilmiş olup, davalı …’in davacının oğlu olması nedeniyle dava sürecini kolaylıkla öğrenebileceği ve …

Tarafta İradi Değişiklik (HMK 124) – İçtihatlar Devamı »

Mahkeme Aracılığıyla Davanın İhbarı

Mahkemenin İhbar Şartlarını Denetleme Yetkisinin Olmaması “…Davanın ihbarı mahkeme aracılığı ile yapılabileceği gibi mahkeme dışı vasıtalarla da yapılması mümkündür. Davanın ihbarını mahkeme aracılığı ile isteyen taraf dilekçe ile mahkemeye başvurmalıdır. Mahkeme, davanın ihbarına ilişkin dilekçenin üçüncü kişiye tebliği için davanın ihbar şartlarının bulunup bulunmadığını inceleyemeyeceği gibi ihbar talebinin reddine ya da kabulüne de karar vermemelidir…” …

Mahkeme Aracılığıyla Davanın İhbarı Devamı »

Mecburi Dava Arkadaşlarına Yemin Teklif Edilmesi

Y. 3. Hukuk Dairesi 2020/1900 E., 2020/7470 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ Taraflar arasındaki adi ortaklığın tespiti ve tasfiyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda; davanın reddine yönelik olarak verilen hüküm, davacı vekili tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmekle; duruşma günü olarak belirlenen 08/12/2020 tarihinde davacı asil ve vekili Av. … ile davalılardan … ve …Dayanıklı Tüketim …

Mecburi Dava Arkadaşlarına Yemin Teklif Edilmesi Devamı »

İhtiyari Dava Arkadaşlığı (HMK 57-58) – İçtihatlar

Tahkikat Aşamasının Ortak Olması “…Bilindiği üzere, davanın birden fazla kişi hakkında aynı sebepten doğması hâlinde, birden fazla kişi birlikte dava açabilir veya dava edilebilirler (HUMK’nın 43/2. maddesi). İhtiyari dava arkadaşlığında her dava arkadaşının davası diğerlerinden bağımsız olup, tahkikat safhası ortaktır. Yani dava arkadaşı sayısı kadar dava vardır. Her bir dava arkadaşı hükme karşı ayrı ayrı …

İhtiyari Dava Arkadaşlığı (HMK 57-58) – İçtihatlar Devamı »

Hakimin Reddi (HMK 36 – 38) – İçtihatlar

Kanun Yolundaki Hakimin İlk Derece Mahkemesinde Hakim Sıfatında Olması “Somut olayda; ilk derece mahkemesinde yapılan yargılamada hakim sıfatıyla hareket eden Hakim Muhlise Yılmaz, temyize konu edilen kararı veren bölge adliye mahkemesi heyetinde de yer almıştır. Bu durumda, davalı tarafın Hakim Muhlise Yılmaz’ın reddine ilişkin temyiz isteminin kabulü gerekir.” Y. 3. Hukuk Dairesi 2020/6292 E. , …

Hakimin Reddi (HMK 36 – 38) – İçtihatlar Devamı »

Vekille Hakim Arasındaki Husumetten Ötürü Hakimin Reddedilemeyeceği – İçtihat

Y. 20. Hukuk Dairesi 2016/6315 E., 2016/9282 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş MahkemesiTaraflar arasında görülen dava sırasında hâkim tarafından çekilme isteminde bulunulmuştur.Çekilme talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın Yargıtayca incelenmesi davalı … İnş. San. ve Tic. A.Ş. vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği …

Vekille Hakim Arasındaki Husumetten Ötürü Hakimin Reddedilemeyeceği – İçtihat Devamı »

HMK 28 – Şartları Olmadığı Halde Duruşmanın Gizli Yapılması Nedeniyle Bozma

Y. 2. Hukuk Dairesi 2015/16788 E., 2016/9300 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Mahkemece 08.05.2015 tarihli duruşma gizli yapılmıştır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli olarak yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak …

HMK 28 – Şartları Olmadığı Halde Duruşmanın Gizli Yapılması Nedeniyle Bozma Devamı »

Yetki İtirazında Yetkisiz Mahkemenin Gösterilmesi – İçtihat

Y. 5. Hukuk Dairesi 2021/9915 E., 2021/14013 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Boşanma istemine ilişkin olarak açılan davada Ankara 4. Aile Mahkemesi ve İzmir 1. Aile Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce …

Yetki İtirazında Yetkisiz Mahkemenin Gösterilmesi – İçtihat Devamı »

Yetki İtirazında Tercih Edilen Mahkemenin Bildirilmemesi

Y. 5. Hukuk Dairesi 2021/11038 E., 2021/13999 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Trafik kazasından kaynaklı tazminat istemine ilişkin olarak açılan davada Ankara 1. Asliye Ticaret ve Seydişehir 1. Asliye Hukuk (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı …

Yetki İtirazında Tercih Edilen Mahkemenin Bildirilmemesi Devamı »

Zorunlu Dava Arkadaşlarının Yetki İtirazını Birlikte İleri Sürmemesi – İçtihat

Y. 5. Hukuk Dairesi 2021/12690 E., 2021/14420 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi İİK’nın 277. maddesinden kaynaklanan tasarrufun iptali istemine ilişkin olarak açılan davada … 15. Asliye Hukuk Mahkemesi ile … 14. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge …

Zorunlu Dava Arkadaşlarının Yetki İtirazını Birlikte İleri Sürmemesi – İçtihat Devamı »

İkinci Cevap Dilekçesinde Yetki İtirazı İleri Sürülememesi – İçtihat

Y. 19. Hukuk Dairesi 2016/3384 E., 2016/13901 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDAVALILAR : 1-… vek. Av. … 2- … Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.– K A R …

İkinci Cevap Dilekçesinde Yetki İtirazı İleri Sürülememesi – İçtihat Devamı »

Şikayetten Vazgeçmeyi Kabul Etmeyen Sanığın Suçlu Bulunması

Şikayetten vazgeçmenin kabul edilmemesi durumunda sanık suçlu bulunursa, ne tür bir karar verileceği hususu tartışmalıdır. Temel olarak üç farklı karar verilebileceği görüşü mevcuttur: Düşme kararı (Baskın görüş), Ceza verilmesine yer olmadığı (Azınlık), Mahkumiyet (Azınlık) Davanın Düşürülmesi Gerektiği Görüşü “…5237 sayılı TCK’nin 73. maddesinin 4. fıkrasında, kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda, suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesinin …

Şikayetten Vazgeçmeyi Kabul Etmeyen Sanığın Suçlu Bulunması Devamı »

Beraat Kararı Kesinleşmeden Katılanın Şikayetten Vazgeçmesi

İlk derece mahkemesince beraat hükmü verildikten sonra kararı temyiz eden katılan şikayetinden vazgeçerse, üst derece mahkemesi kararı bozup sanığın vazgeçmeyi kabul edip etmediğini mi soracaktır? Yargıtay 8. Ceza Dairesi, önüne gelen bir dosyada şikayetten vazgeçen müştekinin artık katılma ve dolayısıyla temyiz etme hakkı kalmadığı gerekçesiyle temyiz istemini incelememiştir. Somut olayda sonuca etkisi olmasa da, bu …

Beraat Kararı Kesinleşmeden Katılanın Şikayetten Vazgeçmesi Devamı »

Şikayetten Vazgeçme İçin Avukata Özel Yetki Verilmesi Gerektiği – İçtihat

Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2020/3429 E., 2021/8438 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : Açığa imzanın kötüye kullanılması Sanığa yüklenen eylemin TCK’nin 209. maddesine uyan takibi şikayete bağlı bulunan açığa imzanın kötüye kullanılması suçunu oluşturduğu, hükümden sonra temyiz aşamasında katılan vekilinin şikayetten vazgeçildiğine dair dilekçe gönderdiği anlaşılmakla; TCK’nin 73/4 madde ve fıkrası gereğince, şikayete tabi suçlarda şikayetten vazgeçme, hüküm kesinleşinceye kadar kullanılabilen …

Şikayetten Vazgeçme İçin Avukata Özel Yetki Verilmesi Gerektiği – İçtihat Devamı »

Avukatın Aslı Gibidir Yaptığı Belgeyi Sunamaması – Av. K. m. 56/3

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2016/1170 E., 2019/488 K. “İçtihat Metni”Kararı VerenYargıtay Dairesi : 19. Ceza DairesiMahkemesi :Ağır CezaSayısı : 79-251 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na muhalefet suçundan sanık …’ın 1136 sayılı Kanun’un 56/3, TCK’nın 62/1 ve 53/1 maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesince …

Avukatın Aslı Gibidir Yaptığı Belgeyi Sunamaması – Av. K. m. 56/3 Devamı »

Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti – İçtihat

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Konusuz Kalan Davada Verilecek Karar Konusuz kalan dava reddedilmez, karar verilmesine yer olmadığı kararı verilir. Tarafların dava tarihindeki …

Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti – İçtihat Devamı »

İhtirazi Kaydın Ayıp İhbarı Yerine Geçmesi – İçtihat

Y. (Kapatılan) 13. Hukuk Dairesi 2016/28811 E., 2019/12255 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARAR Davacı, … … İnşaat ile 22/05/2008 tarihinde Karina evleri B blok …

İhtirazi Kaydın Ayıp İhbarı Yerine Geçmesi – İçtihat Devamı »

Aile Konutu Şerhinin İnşaata Engel Olmaması

Y. 15. Hukuk Dairesi 2019/3337 E., 2019/5243 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm davacı-birleşen dosyalar davalısı vekili ile asıl ve birleşen dosya davalısı vekillerince temyiz edilmiş, asıl ve birleşen dosya davalısı vekili tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde birleşen dosya davacısı … vekili Avukat…ile davalı vekili …

Aile Konutu Şerhinin İnşaata Engel Olmaması Devamı »

Sağ Kalan Eşe Aile Konutu Özgülemesi – TMK 652

Aile Konutunun Özgülenmesi Davasında Görevli Mahkeme “…Türk Medeni Kanununun 652. maddesinde yer alan tereke mallarından birinin mirasçılardan birine miras hakkına mahsuben özgülenmesi, paylaştırma niteliğinde olup, özgüleme kararı, o mal üzerindeki mirasçıların “elbirliği” şeklindeki ortaklığının izalesi sonucunu hasıl eder. Bu nedenle, Türk Medeni Kanununun 652. maddesine dayanan isteklerde görevli mahkeme, paylaşma isteklerindeki görev kurallarına göre belirlenmelidir. …

Sağ Kalan Eşe Aile Konutu Özgülemesi – TMK 652 Devamı »

İmzanın Kime Ait Olduğunun Belirlenememesi – İçtihatlar

Adi bir kağıt veya kambiyo senedindeki imzanın sahteliği hakkındaki inceleme bilirkişi aracılığıyla yapılacaktır. Raporların imza hakkında kesin bir şekilde gerçek veya sahte kanaatinde bulunabildiği durumlarda sorun yoktur. Peki imzanın kime ait olduğu konusunda çelişki varsa ne yapılacaktır? Aşağıdaki içtihatlar incelendiğinde Yargıtay’ın borçlu lehine yorum yapılması gerektiği görüşünde olduğunu görüyoruz. Y. 12. Hukuk Dairesi 2016/9785 E. …

İmzanın Kime Ait Olduğunun Belirlenememesi – İçtihatlar Devamı »

İcranın Geri Bırakılması Davasında İcranın Geçici Durdurulması – İçtihat

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2012/25615 E., 2012/27721 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ankara 7. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 06/08/2012NUMARASI : 2012/648-2012/117 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı ve davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler …

İcranın Geri Bırakılması Davasında İcranın Geçici Durdurulması – İçtihat Devamı »

Kesinleşmiş Derdest İcra Takibi Varken Alacak Davası Açılamaması – İçtihat

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/32746 E., 2020/865 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:Asliye Hukuk (İş) MahkemesiDAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:Y A R G I T A …

Kesinleşmiş Derdest İcra Takibi Varken Alacak Davası Açılamaması – İçtihat Devamı »

Tereke Kayyımına (Miras Ortaklığı Temsilcisine) İtiraz

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2016/8291 E., 2019/2396 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki miras ortaklığına temsilci atanması davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen hüküm davalı … Bzokurt tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:K A R A RDava, TMK’nin 640/3. maddesi uyarınca terekeye temsilci atanması isteğine ilişkindir.Mahkemece, davanın kabulü ile …’un terekesine …’in …

Tereke Kayyımına (Miras Ortaklığı Temsilcisine) İtiraz Devamı »

Akıl Hastalığı ve Psikolojik Rahatsızlık Nedeniyle Boşanma Davası

Boşanma Akıl Hastalığına Dayanıyorsa Vesayet İncelemesi Yapılması “…Mahkemece davalı erkeğin hastalığı ile ilgili raporda, davalı erkeğin herhangi bir akıl hastalığı ve akıl zayıflığının bulunmadığı belirtilmiş, vasi tayini ile ilgili görüş belirtilmemiştir. Ancak davacı ve tanıkların beyanları da erkeğin rahatsızlığı nedeni ile bayıldığı, dişinin kilitlendiği, ağzından salya geldiği, elinde titreme olduğu, hayali şeyler gördüğü, tuvaletini uygunsuz yere yaptığı, “Ben …’yı …

Akıl Hastalığı ve Psikolojik Rahatsızlık Nedeniyle Boşanma Davası Devamı »

Akıl Hastalığı Nedeniyle Evliliğin Butlanı (İptali) – İçtihat

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2019/4181 E., 2019/11916 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Evliliğin İptaliTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen ve yukarıda tarih ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından tamamına yönünden, davalı kadın tarafından ise kusur belirlemesi yönünden temyiz edilmekle, …

Akıl Hastalığı Nedeniyle Evliliğin Butlanı (İptali) – İçtihat Devamı »

Yurtdışındaki Vasi Tayini Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi – İçtima

Görevli mahkemenin hangisi olduğu hususunda Yargıtay’ın farklı görüşleri mevcuttur. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/6609 E. , 2018/1418 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) MahkemesiDAVA TÜRÜ : Tanıma ve Tenfiz Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya …

Yurtdışındaki Vasi Tayini Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi – İçtima Devamı »

Davaların Birleştirilmesinde Ayrı Hüküm Kurulması – HMK 166

Birleşen Davalarda Ayrı Hükümler Kurulması “…Aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde (ayrı ayrı) açılmış ve görülmekte olan (derdest) davaların aralarında bağlantı bulunması halinde usul ekonomisi ilkesinin bir sonucu olarak birleştirilerek aynı dava dosyası üzerinden birlikte görülmeleri mümkündür. Bu duruma davaların birleştirilmesi adı verilir. (HMK 166. mad.) Birleştirilen davaların yalnızca tahkikat aşamaları birlikte yapılmakta olup, davalar …

Davaların Birleştirilmesinde Ayrı Hüküm Kurulması – HMK 166 Devamı »

Resmi Nikah Vaadi Yapılan İmam Nikahlı Eşin Manevi Tazminat Hakkı

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2016/7057 E., 2018/4216 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … aleyhine 31/03/2015 gününde adil yardım talepli olarak verilen dilekçe ile resmi nikah yapılmaması ve evlilik nedeniyle çalışmasına izin verilmemesi nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine adli yardım talebi kabul edilerek mahkemece yapılan …

Resmi Nikah Vaadi Yapılan İmam Nikahlı Eşin Manevi Tazminat Hakkı Devamı »

İkinci Tanık Listesindekilerin Dinlenseler Bile Hükme Esas Alınamayacakları

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2016/4037 E., 2019/4530 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL-TENKİS Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil, tenkis davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 10.09.2019 Salı günü için …

İkinci Tanık Listesindekilerin Dinlenseler Bile Hükme Esas Alınamayacakları Devamı »

Tescil Talepsiz Açılan Tapu İptali Davası – İçtihat

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2019/4534 E. , 2021/4530 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : TRABZON BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİDAVA TÜRÜ : SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ Taraflar arasında görülen tapu iptali davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine karar verilmiş,davacılar vekilinin istinaf başvurusu üzerine Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince 6100 sayılı HMK’nin 353/1-b-2 maddesi uyarınca istinaf başvurusunun kısmen …

Tescil Talepsiz Açılan Tapu İptali Davası – İçtihat Devamı »

Haczedilen Lüzumlu Eşyanın Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2020/28041 E., 2021/3176 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : Muhafaza görevini kötüye kullanmaHÜKÜM : Mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü:İcra ve iflas Kanunu’nun haczi caiz olmayan mallar ve hakları düzenleyen 82/3. maddesi uyarınca; para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında …

Haczedilen Lüzumlu Eşyanın Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Devamı »

Haciz Düşmeden Yenilense Bile Tekrar Şikayet Yapılabileceği – İçtihat

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2021/2301 E., 2021/6764 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm …

Haciz Düşmeden Yenilense Bile Tekrar Şikayet Yapılabileceği – İçtihat Devamı »

Yıkım Kararı Alınan Tapusuz Binanın Haczi – İçtihat

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2013/20354 E., 2013/29924 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Mersin 3. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 22/05/2013NUMARASI : 2013/46-2013/276 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten …

Yıkım Kararı Alınan Tapusuz Binanın Haczi – İçtihat Devamı »

Haczi Öğrenme Tarihinin Yazılı Belgeyle İspatlanması Gerektiği – İçtihat

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2014/4615 E. , 2014/7571 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İstanbul 6. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 23/12/2013NUMARASI : 2013/943-2013/962 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya …

Haczi Öğrenme Tarihinin Yazılı Belgeyle İspatlanması Gerektiği – İçtihat Devamı »

Borçlu Şirket Ortağına 89/1 Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi – İçtihat

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/3465 E. , 2018/8046 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten …

Borçlu Şirket Ortağına 89/1 Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi – İçtihat Devamı »

Avukatın Ayağa Kalkmadan Beyan Vermesi – İçtihat

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2017/2615 E. , 2017/3614 K. “İçtihat Metni” Cinsel taciz suçundan sanık …’nin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 105/1, 105/2-a, 52/2. maddeleri gereğince 2.700,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesinin 28.09.2016 gün ve 2016/505 Esas, 2016/719 sayılı Kararın, Dosya kapsamına göre, Ankara …. Noterliğinin 09/05/2011 …

Avukatın Ayağa Kalkmadan Beyan Vermesi – İçtihat Devamı »

Başkasının Yeşil Kartını Kullanarak Tedavi Olma – İçtihat

Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2012/19285 E. , 2014/4675 K. MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Nitelikli dolandırıcılıkHÜKÜM : Beraat Dosya incelenerek gereği düşünüldü;Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için;Failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, …

Başkasının Yeşil Kartını Kullanarak Tedavi Olma – İçtihat Devamı »

Zorunlu Müdafii Gereken Davada Stajyer Avukata Yetki Verilmesi – İçtihat

Y. 4. Ceza Dairesi  2021/29131 E., 2021/22538 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi KARAR Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler …

Zorunlu Müdafii Gereken Davada Stajyer Avukata Yetki Verilmesi – İçtihat Devamı »

Sosyal Medya, SMS ve WhatsApp Yazışmalarının Delil Olması

Mesajlar Arasında Kısa Süre Varsa Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamaması “…TCK’nın 43/1. maddesinin uygulanabilmesi için, bir suç işleme kararıyla, değişik zamanlarda aynı kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi gerekli olup, somut olayda iddianame içeriğinde ve gerekçede sanığın, mağdura yönelik tehdit eylemlerini aynı gün içinde kısa aralıklarla mesajlar göndererek gerçekleştirdiğinin kabulü ve dosyada yer alan mesaj …

Sosyal Medya, SMS ve WhatsApp Yazışmalarının Delil Olması Devamı »

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul