Aile Hukuku

Islahla Açılmak İstenen Karşı Boşanma Davasının Yeni Vakıalar Bakımından Kabulü

Yargıtay 2. HD. 2016/10193 E., 2017/14570 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı erkek evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak boşanma davası açmış, davalı kadın süresinde cevap dilekçesi …

Islahla Açılmak İstenen Karşı Boşanma Davasının Yeni Vakıalar Bakımından Kabulü Devamı »

Boşanmada Islah Harcı

Islahla Yeni Boşanma Sebebi Ekleyen Davacıdan Harç Alınmaması Yargıtay 2. HD. 2018/1484 E., 2018/8676 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Taraflardan her biri, yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya …

Boşanmada Islah Harcı Devamı »

Aldatan Eşe Yapılan Bağışların Geri Alınması

Y. (Kapatılan) 6. HD. 2012/11482 E., 2013/5041 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Ziynet eşyalarının iadesi Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı ziynet eşyalarının iadesi davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava ziynet eşyaların iadesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın hak düşürücü …

Aldatan Eşe Yapılan Bağışların Geri Alınması Devamı »

Boşanma Davası Açıldıktan Sonraki Vakıaların Islahla İleri Sürülememesi

Y. 2. HD. 2021/68 E., 2021/1764 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı erkek tarafından 05.04.2017 tarihinde, davalı kadının sık …

Boşanma Davası Açıldıktan Sonraki Vakıaların Islahla İleri Sürülememesi Devamı »

Boşanma Davasına Eşin Günlüğünün Sunulmasının Hukuka Uygunluğu

Y. 12. CD. 2019/1554 E., 2020/5223 K. “İçtihat Metni”Mahkemesi :Asliye Ceza MahkemesiSuç : Özel hayatın gizliliğini ihlalHüküm : CMK’nın 223/2-a maddesi gereğince beraat Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:Sanık hakkında beraat kararı verilmesi nedeniyle CMK’nın 232/2-c madde, fıkra ve bendi gereğince suçun işlendiği …

Boşanma Davasına Eşin Günlüğünün Sunulmasının Hukuka Uygunluğu Devamı »

Ziynet Alacağının İlk Defa Islahla Talep Edilmesi – İçtihat

Y. 2.HD. 2016/14035 E. , 2018/3501 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma-Ziynet ve Eşya AlacağıTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı kadın tarafından kusur belirlemesi, reddedilen tazminat talepleri, yoksulluk nafakasının miktarı ile açılmamış sayılmasına karar verilen ziynet ve eşya alacağı davasına yönelik olarak …

Ziynet Alacağının İlk Defa Islahla Talep Edilmesi – İçtihat Devamı »

Katılma Alacağı Miktarının Karar Tarihine Göre Hesaplanması

TMK m. 225/2 uyarınca mal rejimi, boşanma davasının açılmasıyla sona erer. Dolayısıyla katılma alacağı hesaplanırken esas alınacak malvarlıkları boşanma davasının açılış tarihindeki duruma göre belirlenir. Fakat bu malların hangi tarihteki duruma göre değerlendirileceği ile ilgili kanun hükmü bulunmamakta, içtihatlar yol gösterici olmaktadır. Y. 8. HD. 2015/20909 E., 2015/23030 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ …

Katılma Alacağı Miktarının Karar Tarihine Göre Hesaplanması Devamı »

Yargıtay’ın Tazminat Miktarını Değerlendirme Yetkisi

Y. HGK. 2022/280 E., 2022/409 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi I. YARGILAMA SÜRECİDavacı-Birleşen Davalı İstemi: II. UYUŞMAZLIK III. GEREKÇE IV. SONUÇ:Açıklanan nedenlerle;Davacı-birleşen davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA,İstek hâlinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,Dosyanın HMK’nın 373/2. maddesi uyarınca …

Yargıtay’ın Tazminat Miktarını Değerlendirme Yetkisi Devamı »

Bipolar Bozukluğun Boşanmada Kusura Etkisi – İçtihat

Hukuk Genel Kurulu 2008/2-169 E., 2008/210 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Gaziosmanpaşa 1. Aile MahkemesiTARİHİ : 12/11/2007NUMARASI : 2007/1049-2007/956 Taraflar arasındaki “Boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gaziosmanpaşa 3.Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 14.07.2006 gün ve 2005/444 E., 2006/447 K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 06.06.2007 gün ve …

Bipolar Bozukluğun Boşanmada Kusura Etkisi – İçtihat Devamı »

Boşanma Davasında Tanıklık Yapandan Manevi Tazminat İstenip İstenemeyeceği

Boşanma davasında lehe hüküm kurulmasını isteyen taraf gerçeğe aykırı beyanda bulunan bir tanık göstermiş olabilir. Ancak ileri sürülen iddialar sebebiyle manevi tazminat talep etmeden önce elde bir mahkumiyet kararının bulunması yerinde olacaktır. Yargıtay, aşağıdaki kararda da görüleceği üzere ilk derece mahkemesinin davayı kabul etmesine rağmen tanığı gösteren tarafın iddia ve savunma özgürlüğü sebebiyle; tanığın ise …

Boşanma Davasında Tanıklık Yapandan Manevi Tazminat İstenip İstenemeyeceği Devamı »

Eşin Büyü ve Muska Yapmasının Boşanma Sebebi Olması

Y. 2. HD. 2014/2379 E., 2014/14280 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :İzmir l. Aile MahkemesiTARİHİ :26.11.2013NUMARASI :Esas no:2012/1011 Karar no:2013/861 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı tarafından her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı-davacı kocanın mahkemece belirlenen kusurları …

Eşin Büyü ve Muska Yapmasının Boşanma Sebebi Olması Devamı »

Çocuğu Babasına Göstermeyen Anneden Velayetin Alınması

Y. HGK. 2013/1926 E.,2015/1139 K. “İçtihat Metni”Taraflar arasındaki “velayetin değiştirilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 6.Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 26.05.2011 gün ve 2010/1024 E.-2011/663 K. sayılı kararının incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 09.04.2012 gün ve 2011/15511 E.-2012/8921 K. sayılı ilamı ile;(…Tarafların müşterek çocuğu 02.07.2007 doğumlu Mehmet’in velayeti boşanma …

Çocuğu Babasına Göstermeyen Anneden Velayetin Alınması Devamı »

Onur Kırıcı Davranışla Boşanma

Y. HGK. 2017/2420 E., 2019/750 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Taraflar arasında görülen karşılıklı “boşanma” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda Silifke Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesince asıl davanın kabulüne, karşı davanın reddine dair verilen 03.07.2013 tarih ve 2012/484 E., 2013/846 K. sayılı karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk …

Onur Kırıcı Davranışla Boşanma Devamı »

Mirasçılara Açılan Katılma Alacağı Davasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı

Y. 8. Hukuk Dairesi 2014/13124 E., 2015/23133 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Sakarya 3. Asliye Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ : AlacakA.. K.. ile T.. K.. ve müşterekleri aralarındaki alacak davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen … gün ve … sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, …

Mirasçılara Açılan Katılma Alacağı Davasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Devamı »

Boşanma Hükmünü İstinaf/Temyiz Etmeyen Aleyhine Usuli Müktesep Hak

Y. 2. Hukuk Dairesi 2019/1370 E., 2019/6652 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı kadın tarafından; kusur belirlemesi ve reddedilen tazminat talepleri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Taraflar arasında …

Boşanma Hükmünü İstinaf/Temyiz Etmeyen Aleyhine Usuli Müktesep Hak Devamı »

Boşanma Protokolünün Yerine Getirilmemesinin Diğer Tarafın Edimine Etkisi

Y. 2. Hukuk Dairesi 2020/1714 E., 2020/5488 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ :Tescilin İptali Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından nafaka yükümlülüğünün sona ermesi talebinin reddi yönünden; davalı tarafından ise hükmün tamamı yönünden temyiz edilerek; …

Boşanma Protokolünün Yerine Getirilmemesinin Diğer Tarafın Edimine Etkisi Devamı »

Nafakadan Feragat Edenin Açtığı Yoksulluk Nafakası Davası Reddedilmelidir

Y. HGK 2012/836 E. , 2013/306 K. “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “Yoksulluk Nafakası” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bursa 5. Aile Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 12.04.2011 gün 2010/636 E.–2011/453 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 21.11.2011 gün 2011/14455 E –18101 K. sayılı bozma ilamı ile;(…Dava dilekçesinde, boşanmakla yoksulluğa …

Nafakadan Feragat Edenin Açtığı Yoksulluk Nafakası Davası Reddedilmelidir Devamı »

Ziynet Alacağına İlişkin Ek Davada Yeni Eşyaların İleri Sürülememesi

Y. 3. Hukuk Dairesi 2015/5970 E., 2016/3911 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİ Taraflar arasındaki ziynet alacağı davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K …

Ziynet Alacağına İlişkin Ek Davada Yeni Eşyaların İleri Sürülememesi Devamı »

Boşanmada Eşyaların Teslimine İlişkin İmzalanan Tutanağın Ziynet Eşyalarını Kapsamaması

Y. 2. Hukuk Dairesi 2013/13006 E. , 2013/17971 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma – Ziynetler Alacağı Taraflar arasındaki “boşanma” davalarının birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı (koca) tarafından, her iki boşanma davası ve ziynetler ile boşanmanın fer’ileri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve …

Boşanmada Eşyaların Teslimine İlişkin İmzalanan Tutanağın Ziynet Eşyalarını Kapsamaması Devamı »

Boşanma Davasındaki Beyanın Ziynet Alacağı Davasındaki Bağlayıcılığı

Y. 3. Hukuk Dairesi 2017/11185 E., 2018/989 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK (AİLE)MAHKEMESİ Taraflar arasındaki boşanmadan sonra açılan maddi manevi tazminat, iştirak ve yoksulluk nafakası ile ziynet eşyalarının aynen iadesi, olmadığı takdirde bedelinin tahsili istemine ilişkin davanın mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, maddi, manevi tazminat ile yoksulluk nafakası talepleri yönünden davanın reddine, iştirak nafakası ile ziynet eşyalarının iadesine ilişkin dava yönünden …

Boşanma Davasındaki Beyanın Ziynet Alacağı Davasındaki Bağlayıcılığı Devamı »

Birlikte Açılan Boşanma ve Ziynet Alacağı Davasına Yetki İtirazı

Y. 5. Hukuk Dairesi 2022/9472 E. , 2022/14047 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Ziynet alacağı istemine ilişkin olarak açılan davada, Devrek 2. Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Hukuk ile Ankara Batı 2. Aile Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı …

Birlikte Açılan Boşanma ve Ziynet Alacağı Davasına Yetki İtirazı Devamı »

Aile Konutunun Devredilmesinde Eşin Rıza Usulü – İçtihat

Yargıtay HGK 2013/2056 E., 2015/1201 K. Taraflar arasındaki “ipoteğin kaldırılması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Küçükçekmece 2. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 27.07.2011 gün ve 2011/29 E. 2011/964 K. sayılı kararın incelenmesi davalılardan T. V.Bankası T.A.O. vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 15.10.2012 gün ve 2011/23336 E. 2012/24471 K. sayılı ilamı ile;“… …

Aile Konutunun Devredilmesinde Eşin Rıza Usulü – İçtihat Devamı »

Zinaya Katılan Üçüncü Kişiye Manevi Tazminat Davası Açılamaması – İBK

Yargıtay İBBGK 06.07.2018 T. 2017/5 E. 2018/7 K. ÖZET: Evlilik birliği devam ederken eşlerden biri ile evli olduğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişiye karşı diğer eşin manevi tazminat isteminde bulunamayacaktır. I. GİRİŞ A) İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ BAŞVURULAR Av. K1, Av. K2 ve Av. K3 Yargıtay Birinci Başkanlığına sundukları dilekçeler ile zina eden kadın veya erkek …

Zinaya Katılan Üçüncü Kişiye Manevi Tazminat Davası Açılamaması – İBK Devamı »

Sağ Kalan Eşe Aile Konutu Özgülemesi – TMK 652

Aile Konutunun Özgülenmesi Davasında Görevli Mahkeme “…Türk Medeni Kanununun 652. maddesinde yer alan tereke mallarından birinin mirasçılardan birine miras hakkına mahsuben özgülenmesi, paylaştırma niteliğinde olup, özgüleme kararı, o mal üzerindeki mirasçıların “elbirliği” şeklindeki ortaklığının izalesi sonucunu hasıl eder. Bu nedenle, Türk Medeni Kanununun 652. maddesine dayanan isteklerde görevli mahkeme, paylaşma isteklerindeki görev kurallarına göre belirlenmelidir. …

Sağ Kalan Eşe Aile Konutu Özgülemesi – TMK 652 Devamı »

Tereke Kayyımına (Miras Ortaklığı Temsilcisine) İtiraz

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2016/8291 E., 2019/2396 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki miras ortaklığına temsilci atanması davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen hüküm davalı … Bzokurt tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:K A R A RDava, TMK’nin 640/3. maddesi uyarınca terekeye temsilci atanması isteğine ilişkindir.Mahkemece, davanın kabulü ile …’un terekesine …’in …

Tereke Kayyımına (Miras Ortaklığı Temsilcisine) İtiraz Devamı »

Akıl Hastalığı ve Psikolojik Rahatsızlık Nedeniyle Boşanma Davası

Boşanma Akıl Hastalığına Dayanıyorsa Vesayet İncelemesi Yapılması “…Mahkemece davalı erkeğin hastalığı ile ilgili raporda, davalı erkeğin herhangi bir akıl hastalığı ve akıl zayıflığının bulunmadığı belirtilmiş, vasi tayini ile ilgili görüş belirtilmemiştir. Ancak davacı ve tanıkların beyanları da erkeğin rahatsızlığı nedeni ile bayıldığı, dişinin kilitlendiği, ağzından salya geldiği, elinde titreme olduğu, hayali şeyler gördüğü, tuvaletini uygunsuz yere yaptığı, “Ben …’yı …

Akıl Hastalığı ve Psikolojik Rahatsızlık Nedeniyle Boşanma Davası Devamı »

Akıl Hastalığı Nedeniyle Evliliğin Butlanı (İptali) – İçtihat

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2019/4181 E., 2019/11916 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Evliliğin İptaliTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen ve yukarıda tarih ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından tamamına yönünden, davalı kadın tarafından ise kusur belirlemesi yönünden temyiz edilmekle, …

Akıl Hastalığı Nedeniyle Evliliğin Butlanı (İptali) – İçtihat Devamı »

Yurtdışındaki Vasi Tayini Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi – İçtima

Görevli mahkemenin hangisi olduğu hususunda Yargıtay’ın farklı görüşleri mevcuttur. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/6609 E. , 2018/1418 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) MahkemesiDAVA TÜRÜ : Tanıma ve Tenfiz Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya …

Yurtdışındaki Vasi Tayini Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi – İçtima Devamı »

Resmi Nikah Vaadi Yapılan İmam Nikahlı Eşin Manevi Tazminat Hakkı

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2016/7057 E., 2018/4216 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … aleyhine 31/03/2015 gününde adil yardım talepli olarak verilen dilekçe ile resmi nikah yapılmaması ve evlilik nedeniyle çalışmasına izin verilmemesi nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine adli yardım talebi kabul edilerek mahkemece yapılan …

Resmi Nikah Vaadi Yapılan İmam Nikahlı Eşin Manevi Tazminat Hakkı Devamı »

Sonradan Evlenme Yoluyla Kasıtlı Olarak Hatalı Soybağı Tesisi

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/6331 E., 2017/7304 K. DAVA TÜRÜ : Sonradan evlenme yolu ile kurulan soybağına itiraz Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonucunda Mahkemece verilen davanın reddine dair kararın davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi’nin 19.04.2016 gün ve 2016/3740 Esas, 2016/6213 Karar sayılı ilamı ile gerekçesi …

Sonradan Evlenme Yoluyla Kasıtlı Olarak Hatalı Soybağı Tesisi Devamı »

Çocuğun Soyadının Annenin Soyadıyla Değiştirilmesi

Babanın Çocuğa Vakit Ayırmaması ve Yalnızca Annenin İlgileniyor Olması Durumlarında Annenin Soyadının Kullanılması Çocuğun üstün yararı gereği, anne hiçbir gerekçe göstermeden, sırf velayetin kendisinde olduğunu ileri sürerek çocuğa kendi kızlık soyadının verilmesini isteyemez. Anne tarafından çocuğun soyadının değiştirilmesi davası açıldığında, çocuğun üstün yararına bakılır. Eğer çocuğun üstün yararı varsa annenin kızlık soyadı çocuğa verilebilir. Üstün …

Çocuğun Soyadının Annenin Soyadıyla Değiştirilmesi Devamı »

Aile Konutunun Eşten İzinsiz Satılması

Aile konutu, eşlerin evlilik birliliğini beraber sürdürdükleri yerdir. Taşınmaz eşlerden yalnızca birisi üzerine kayıtlı olsa bile diğer eş bu evin aile konutu olduğuna dair tapuda şerh verdirebilir. Bu evin her iki eşin de isteği olmadan satılması veya kira sözleşmesinin feshedilmesi mümkün değildir. Bu yazıda yargıya taşınan olaylardan örnekler sunulmuştur. Aile Konutunun Satımında Eşten İzin Alındığının …

Aile Konutunun Eşten İzinsiz Satılması Devamı »

İştirak Nafakası İstemine İlişkin Davada Davacı – İçtihat

TMK m. 329 – Dava Hakkı Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir. Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük için gereken hâllerde nafaka davası, atanacak kayyım veya vasi tarafından da açılabilir. Ayırt etme gücüne sahip olan küçük de nafaka davası açabilir. Davacı Konumda Veli Olması “… Bundan ayrı; usulüne …

İştirak Nafakası İstemine İlişkin Davada Davacı – İçtihat Devamı »

Aile Konutunun Muvazaalı Olarak Devri – İçtihatlar

“MAHKEMESİ : KADIKÖY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTARİHİ : 30/05/2006NUMARASI : 2005/269-150 Taraflar arasında görülen davada;Davacı, davalı M.’dan 7.1.2005 tarihinde satın alarak kayden maliki olduğu 206 ada . parsel ..kat .nolu dairenin, tahliye taahhüdüne rağmen, halen davalılar tarafından işgal edildiğini ileri sürüp; elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteğinde bulunmuştur.Davalı M. çekişmeli  taşınmazı davacıya sattığını, tahliye taahhüdünü süresinin sona ermesinden önce …

Aile Konutunun Muvazaalı Olarak Devri – İçtihatlar Devamı »

Aile Konutuna İlişkin TMK 240 ve 652’nin Birlikte İleri Sürülmesi

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2014/5677 E., 2014/14501 K. “MAHKEMESİ : Zonguldak 2. Aile MahkemesiTARİHİ : 26/11/2013NUMARASI : 2013/83-2013/213 H.. K.. ile G.. İ.. ve G.. T.. aralarındaki değer artış payı, katılma alacağı, özgüleme davasının kısmen kabulüne, kısmen reddine dair Zonguldak 2. Aile Mahkemesi’nden verilen 26.11.2013 gün ve 83/213 sayılı hükmün duruşma yapılması suretiyle Yargıtay’ca incelenmesi …

Aile Konutuna İlişkin TMK 240 ve 652’nin Birlikte İleri Sürülmesi Devamı »

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul