Ceza Hukuku

Hukuka Aykırı Delile Dayanan İkrar

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2014/166 E., 2014/514 K. “İçtihat Metni” Kararı verenYargıtay Dairesi : 8. Ceza DairesiMahkemesi :Sulh CezaGünü : 02.04.2013Sayısı : 63-124 6136 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık …’ın 5271 sayılı CMK’nun 223/2-e maddesi gereğince beraatine ilişkin, Bozdoğan Sulh Ceza Mahkemesince verilen 17.03.2011 gün ve 387-51 sayılı hükmün o yer Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine […]

Hukuka Aykırı Delile Dayanan İkrar Read More »

Boşanma Davasına Eşin Günlüğünün Sunulmasının Hukuka Uygunluğu

Y. 12. CD. 2019/1554 E., 2020/5223 K. “İçtihat Metni”Mahkemesi :Asliye Ceza MahkemesiSuç : Özel hayatın gizliliğini ihlalHüküm : CMK’nın 223/2-a maddesi gereğince beraat Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:Sanık hakkında beraat kararı verilmesi nedeniyle CMK’nın 232/2-c madde, fıkra ve bendi gereğince suçun işlendiği

Boşanma Davasına Eşin Günlüğünün Sunulmasının Hukuka Uygunluğu Read More »

Oral İlişkinin Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Kapsamında Olmaması

Y. 14. CD. 2014/4639 E., 2016/1324 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarıHÜKÜM : Eylem reşit olmayanla cinsel ilişki kabul edilerek şikâyetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının düşmesi İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:İlk derece mahkemesince;Mağdur ile sanığın 30.12.2009 günü ….

Oral İlişkinin Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Kapsamında Olmaması Read More »

Köpeğin Tehdit Suçunda Silah Olması

Çoğunluk görüşü köpeğin silah olarak değerlendirilebileceği yönünde iken, canlı olması sebebiyle köpeğin silah olamayacağı yönünde karşı görüş de bulunduğunu da görmekteyiz. Dolayısıyla bu konuda bir görüş birliği olduğunu ileri sürmek doğru olmayacaktır. Y. 4. CD. 2020/25432 E., 2022/18406 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇLAR : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, tehditHÜKÜMLER : Mahkumiyet KARARYerel Mahkemece verilen hükümler

Köpeğin Tehdit Suçunda Silah Olması Read More »

Hükümden Sonra Etkin Pişmanlık Gösterilemeyeceği – TCK 168/2

Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs ve taksirli iflâs suçlarında kovuşturma aşamasında gösterilen etkin pişmanlık, ceza kesinleşinceye kadar değil, ilk derece mahkemesince hüküm verilinceye kadar gösterilmelidir. Y. 6. Ceza Dairesi 2017/3994 E., 2018/1553 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ceza DairesiSUÇ : YağmaHÜKÜM : Mahkumiyet, istinaf isteminin esastan reddi Ankara 6.Ağır Ceza Mahkemesinin 23.01.2017

Hükümden Sonra Etkin Pişmanlık Gösterilemeyeceği – TCK 168/2 Read More »

İlaç Etkisindeyken Hırsızlık Suçu – İçtihatlar

Y. 13. Ceza Dairesi 2016/8096 E., 2017/10018 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : HırsızlıkHÜKÜM : Ceza verilmesine yer olmadığınaMahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:Sanık hakkında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen 28.01.2015 tarih ve 271 sayılı raporda, ruhsal muayenesinde herhangi bir anormalliğin bulunmadığı, olay tarihinde

İlaç Etkisindeyken Hırsızlık Suçu – İçtihatlar Read More »

Kleptomani Hastalığının Cezaya Etkisi – İçtihatlar

TCK uyarınca kusura etki eden akıl hastalıkları, ağır durumlarda ceza ehliyetini kaldıran, daha hafif durumlarda ise verilecek cezada indirim yapılmasını gerektiren hallerdendir. Şöyle ki, Türk Ceza Kanunu m. 32 uyarınca: Kleptomani de failin davranışlarını yönlendirme yeteneğine etki ettiğinden, duruma göre ceza ehliyetini kaldırabilecek ya da cezada 1/6 oranında indirim yapılmasına sebep olabilecektir. Kleptomani İddiası ve

Kleptomani Hastalığının Cezaya Etkisi – İçtihatlar Read More »

Şikayetten Vazgeçmeyi Kabul Etmeyen Sanığın Suçlu Bulunması

Şikayetten vazgeçmenin kabul edilmemesi durumunda sanık suçlu bulunursa, ne tür bir karar verileceği hususu tartışmalıdır. Temel olarak üç farklı karar verilebileceği görüşü mevcuttur: Düşme kararı (Baskın görüş), Ceza verilmesine yer olmadığı (Azınlık), Mahkumiyet (Azınlık) Davanın Düşürülmesi Gerektiği Görüşü “…5237 sayılı TCK’nin 73. maddesinin 4. fıkrasında, kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda, suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesinin

Şikayetten Vazgeçmeyi Kabul Etmeyen Sanığın Suçlu Bulunması Read More »

Beraat Kararı Kesinleşmeden Katılanın Şikayetten Vazgeçmesi

İlk derece mahkemesince beraat hükmü verildikten sonra kararı temyiz eden katılan şikayetinden vazgeçerse, üst derece mahkemesi kararı bozup sanığın vazgeçmeyi kabul edip etmediğini mi soracaktır? Yargıtay 8. Ceza Dairesi, önüne gelen bir dosyada şikayetten vazgeçen müştekinin artık katılma ve dolayısıyla temyiz etme hakkı kalmadığı gerekçesiyle temyiz istemini incelememiştir. Somut olayda sonuca etkisi olmasa da, bu

Beraat Kararı Kesinleşmeden Katılanın Şikayetten Vazgeçmesi Read More »

Şikayetten Vazgeçme İçin Avukata Özel Yetki Verilmesi Gerektiği – İçtihat

Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2020/3429 E., 2021/8438 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : Açığa imzanın kötüye kullanılması Sanığa yüklenen eylemin TCK’nin 209. maddesine uyan takibi şikayete bağlı bulunan açığa imzanın kötüye kullanılması suçunu oluşturduğu, hükümden sonra temyiz aşamasında katılan vekilinin şikayetten vazgeçildiğine dair dilekçe gönderdiği anlaşılmakla; TCK’nin 73/4 madde ve fıkrası gereğince, şikayete tabi suçlarda şikayetten vazgeçme, hüküm kesinleşinceye kadar kullanılabilen

Şikayetten Vazgeçme İçin Avukata Özel Yetki Verilmesi Gerektiği – İçtihat Read More »

Haczedilen Lüzumlu Eşyanın Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2020/28041 E., 2021/3176 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : Muhafaza görevini kötüye kullanmaHÜKÜM : Mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü:İcra ve iflas Kanunu’nun haczi caiz olmayan mallar ve hakları düzenleyen 82/3. maddesi uyarınca; para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında

Haczedilen Lüzumlu Eşyanın Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Read More »

Avukatın Ayağa Kalkmadan Beyan Vermesi – İçtihat

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2017/2615 E. , 2017/3614 K. “İçtihat Metni” Cinsel taciz suçundan sanık …’nin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 105/1, 105/2-a, 52/2. maddeleri gereğince 2.700,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesinin 28.09.2016 gün ve 2016/505 Esas, 2016/719 sayılı Kararın, Dosya kapsamına göre, Ankara …. Noterliğinin 09/05/2011

Avukatın Ayağa Kalkmadan Beyan Vermesi – İçtihat Read More »

Başkasının Yeşil Kartını Kullanarak Tedavi Olma – İçtihat

Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2012/19285 E. , 2014/4675 K. MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Nitelikli dolandırıcılıkHÜKÜM : Beraat Dosya incelenerek gereği düşünüldü;Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için;Failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı,

Başkasının Yeşil Kartını Kullanarak Tedavi Olma – İçtihat Read More »

Zorunlu Müdafii Gereken Davada Stajyer Avukata Yetki Verilmesi – İçtihat

Y. 4. Ceza Dairesi  2021/29131 E., 2021/22538 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi KARAR Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler

Zorunlu Müdafii Gereken Davada Stajyer Avukata Yetki Verilmesi – İçtihat Read More »

Sosyal Medya, SMS ve WhatsApp Yazışmalarının Delil Olması

Mesajlar Arasında Kısa Süre Varsa Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamaması “…TCK’nın 43/1. maddesinin uygulanabilmesi için, bir suç işleme kararıyla, değişik zamanlarda aynı kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi gerekli olup, somut olayda iddianame içeriğinde ve gerekçede sanığın, mağdura yönelik tehdit eylemlerini aynı gün içinde kısa aralıklarla mesajlar göndererek gerçekleştirdiğinin kabulü ve dosyada yer alan mesaj

Sosyal Medya, SMS ve WhatsApp Yazışmalarının Delil Olması Read More »

15 Yaşından Küçük Çocukların Rızaya Dayalı Cinsel Davranışları – İçtihat

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2017/4917 E., 2021/4381 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Çocuğun nitelikli cinsel istismarıHÜKÜM : Mahkumiyet İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle başvurunun muhtevası ve inceleme tarihine kadar getirilen kanuni düzenlemeler nazara alınarak dosya tetkik edildi, gereği görüşüldü:Katılan mağdure vekilinin temyiz isteminin incelenmesinde;Suç tarihinde on beş yaşından küçük mağdurenin velayet

15 Yaşından Küçük Çocukların Rızaya Dayalı Cinsel Davranışları – İçtihat Read More »

Telefon Ses Kaydının Ceza Mahkemesinde Delil Niteliği – İçtihat

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2019/5283 E., 2021/27483 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇLAR : Tehdit, hakaretHÜKÜMLER : Beraat KARARYerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü.Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;Ceza Genel

Telefon Ses Kaydının Ceza Mahkemesinde Delil Niteliği – İçtihat Read More »

Tanığın Müştekinin / Katılanın Akrabası Olması – YCD İçtihatları

Mağdurun, soruşturma ve kovuşturma aşamasında ısrarla kardeşi olan sanığın, kendisine silahla ateş ederek öldürmekle tehdit ettiğini ileri sürmesi bu hususların tanıklar Güllü ile Zahit’in birbirleriyle uyumlu ve her aşamada tutarlı beyanları ile desteklenmesi ve adı geçen tanıkların katılanın akrabası olmaları sebebiyle beyanlarına itibar edilmemesi karşısında, sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki birbirinden farklı ifadeleri ile, sanıkla

Tanığın Müştekinin / Katılanın Akrabası Olması – YCD İçtihatları Read More »

Haciz İhbarnamesine Karşı Vekilin Gerçeğe Aykırı Beyanı – İçtihat

…Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçunun oluşabilmesi için bildirimin bizzat borçlu tarafından ve gerçeğe aykırı olduğu bilinerek yapılması gerekli olup, birinci haciz ihbarnamesine yapılan 05.08.2010 tarihli itirazın vekil tarafından yapılması nedeniyle vekilin beyanından dolayı asil sorumlu tutulamayacağından; sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken… Y. 19. CD. 2018/3576 E., 2018/8461 K. …Birinci haciz ihbarnamesine sanıklar….ve ….’un yetkilisi, ….’ün ise

Haciz İhbarnamesine Karşı Vekilin Gerçeğe Aykırı Beyanı – İçtihat Read More »

Sahte Çeke İlişkin Kamu Davasında Bankanın Katılma Hakkı ve Vekalet Ücreti – İçtihat

MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilikHÜKÜM : Sanık … hakkında: beraat( her iki suç yönünden)Sanık … hakkında: dolandırıcılık: beraat, resmi belgede sahtecilik; TCK 204/1, 62,53 maddeleri gereği mahkumiyet Resmi belgede sahtecilik suçundan sanık …’in beraati ile nitelikli dolandırıcılık suçundan sanıkların beraatlerine ilişkin hükümler katılan banka vekili, sanık …’in resmi belgede sahtecilik suçundan mahkumiyetine dair hüküm ise sanık … müdafi

Sahte Çeke İlişkin Kamu Davasında Bankanın Katılma Hakkı ve Vekalet Ücreti – İçtihat Read More »

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçunda Geçici Velayet – İçtihat

Geçici Velayetin Suçun Tipikliğini Oluşturmak İçin Yeterli Olması Sanığın, suç tarihinde geçici olarak velayeti müşteki annede bulunan yaşı küçük çocuğunu yanına alıp annesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği tüm dosya içeriğinden anlaşıldığından, mahkumiyeti yerine oluşa uygun düşmeyen yazılı gerekçeyle beraatine karar verilmesi, Kanuna aykırı… Y. 14. CD.,

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçunda Geçici Velayet – İçtihat Read More »

Cinsel Suçlarda Delil Yetersizliğine İlişkin Bazı Yargı Kararları

Cinsel Saldırı Mağdurunun Zihinsel Yetersizliği Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulunun 19.02.2014 tarihli raporunda kendisinde orta ile hafif derece sınırında zeka geriliği bulunan mağdurenin vermiş olduğu ve vereceği ifadelere ancak ana hatları ile ve diğer delillerle desteklendiği taktirde itibar edilebileceğinin belirtilmesi, Şarköy Asliye Ceza Mahkemesinde 20.06.2013 tarihinde istinabe yoluyla alınan ifadesinde dinlenen bilirkişi …’ın, mağdurenin

Cinsel Suçlarda Delil Yetersizliğine İlişkin Bazı Yargı Kararları Read More »

Taksirle Öldürme Suçu

Genel Olarak Taksirle Öldürme Taksirle öldürme, uygulamada en çok trafik kazalarında ve iş kazalarında rastlanan suçtur. Yazımızda taksirle öldürme suçu ve bu suçun cezasına ilişkin bilgilere ve yargıya taşınan örneklere yer verilmiştir. Ceza hukukumuzda uygulama bulan taksir kurumu, basit ve bilinçli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Basit taksirde gerçekleştirilen fiilin oluşturacağı sonucun öngörülebilir ve öngörülmemiş olması

Taksirle Öldürme Suçu Read More »

Dolandırıcılık ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçları ve Cezası

Genel Bilgiler Türk Ceza Kanununun Malvarlığına Karşı Suçlar bölümünde düzenlenen dolandırıcılık, basit veya nitelikli olmasına göre farklı alt ve üst sınırlarda cezaları gerektiren bir suçtur. Dolandırıcılık suçunda mağdurun malvarlığı değerleri hedef alınmaktadır. Bu bir taşınır ya da taşınmaz olabileceği gibi, alacak hakkı dahi olabilir. Suçun faili herkes olabilmekle birlikte, failin suça aracı olması amacıyla büründüğü

Dolandırıcılık ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçları ve Cezası Read More »

Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası – TCK 155

Genel Olarak Güveni kötüye kullanma suçunda, bir sözleşme gereği kendisine eşya bırakılan kişi söz konusu eşya üzerinde yalnızca malikin kullanabileceği yetkileri kullanarak güven ilişkisini ihlal etmektedir. Örneğin emanet olarak verilen cep telefonunu satan kişi bu eylemiyle telefonun gerçek sahibinin güvenini suistimal etmiş ve dolayısıyla güveni kötüye kullanma suçunu işlemiştir. Görüldüğü üzere fail suça konu malı

Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası – TCK 155 Read More »

Naylon (Sahte) Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu

Özet Bilgiler Gerçeğe aykırı olarak düzenlenen özel belgenin kullanılması esasında özel belgede sahtecilik suçunu oluşturmaktadır. Vergi kaçırma amacıyla sahte fatura düzenlemekse hem vergi hem de ceza mahkemelerinde yargılanmayı gerektirebilecek, daha ağır yaptırımları olan bir eylemdir. Mal satan veya hizmet sunan tarafından düzenlenen ve bu ilişki sebebiyle doğan borç ilişkisini bekgelemek amacıyla müşteriye verilen bir vesikaya

Naylon (Sahte) Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu Read More »

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul