Diğer

Islahtan Sonra Tefrik Edilen Davanın Islahı

Yargıtay 2. HD. 2021/8427 E., 2022/4595 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : …Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Katılma Alacağı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Dava, artık değere katılma alacağı istemine ilişkindir.İlk Derece Mahkemesi tarafından, davacı lehine 295.000 TL katılma alacağı […]

Islahtan Sonra Tefrik Edilen Davanın Islahı Read More »

Islahtaki Yeni Vakıalara Dayanarak İkinci Tanık Listesi Verilmesi

Yargıtay 2. HD. 2016/5659 E., 2017/11092 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı kadın evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak boşanma davası açmış, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.Hüküm

Islahtaki Yeni Vakıalara Dayanarak İkinci Tanık Listesi Verilmesi Read More »

Bileşik İkrar – Vasıflı İkrar Farkı

Yargıtay 11. HD. Hukuk Dairesi 2014/6671 E. , 2014/12073 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTARİHİ : 19/11/2013NUMARASI : 2012/1159-2013/960 Taraflar arasında görülen davada Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/11/2013 tarih ve 2012/1159-2013/960 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili, katılma yoluyla davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış

Bileşik İkrar – Vasıflı İkrar Farkı Read More »

Tarafların Bozmaya Uyma Talebi Varsa Mahkemenin Direnme Kararı Verememesi

Y. HGK. 2017/2293 E., 2019/190 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Taraflar arasında birleştirilerek görülen “boşanma” ve “ziynet alacağı” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda Küçükçekmece 5. Aile Mahkemesince asıl ve birleşen boşanma davalarının kabulüne, ziynet alacağı davasının ise kısmen kabulüne dair verilen 18.07.2013 tarih ve 2011/1209 E., 2013/657 K. sayılı karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Yargıtay

Tarafların Bozmaya Uyma Talebi Varsa Mahkemenin Direnme Kararı Verememesi Read More »

Cinsiyetin Değiştirilmesi Davası – Yargıtay Kararları

Görevli ve Yetkili Mahkeme Aktif Dava Ehliyeti Raporun Heyet Raporu Niteliğinde Olma Şartı Üreme Yeteneğinden Yoksun Olma Şartının Aranmaması Önceleri aranmakta olan bu şart uluslararası antlaşmalara aykırı olduğundan uygulanmamaya başlamıştı. Daha sonra bu hüküm AYM tarafından iptal de edilmiştir. Cinsiyet Değişiminde Dava Süreci Cinsiyet değiştirme için iki ayrı dava gerekmektedir. İlk dava ameliyat için izin

Cinsiyetin Değiştirilmesi Davası – Yargıtay Kararları Read More »

Hizmet Tespit Davalarında İşverenler Arasında Organik Bağ – İçtihat

“…dava dışı işyeri … Dış Ticaret A.Ş. ile davalı işyeri arasında organik bağ bulunup bulunmadığı açıklığa kavuşturup, organik bağın bulunmaması durumunda davacı adına neden dava dışı işyerinden bildirim yapıldığı tespit edilmeli, her iki işyeri araştırılmak suretiyle, işverenlerin kimler olduğu, kime ait olduğu, faaliyet alanlarının nelerden ibaret olduğu, davalı şirkete ait işyeri ile dava konusu dönemde

Hizmet Tespit Davalarında İşverenler Arasında Organik Bağ – İçtihat Read More »

İflas Eden Şirkete İlişkin İhya Davası – Karar Örnekleri

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2021/6042 E., 2022/2815 K. MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ14. HUKUK DAİRESİBİRLEŞEN DAVA : İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE TİCARETMAHKEMESİ’NİN 2019/493 ESAS TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 04.11.2020 tarih ve 2018/536 E- 2020/647 K. sayılı kararın birleşen davada davalı … vekili tarafından istinaf

İflas Eden Şirkete İlişkin İhya Davası – Karar Örnekleri Read More »

Eser Sözleşmelerinde Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2012/6728 E., 2013/4521 K. Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat.. ile davalı …. ve Güv. Hizm. San. Tic. A.Ş vekili Avukat … geldi. Davalı ihbar olunan …. ve Tic. A.Ş yetkilisi

Eser Sözleşmelerinde Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava Read More »

İdari Yargıda Manevi Tazminat Miktarının Artırılabileceği – İçtihat

T.C.D A N I Ş T A YONUNCU DAİREEsas No : 2009/9938Karar No : 2014/1117 Temyiz Eden (Davacılar) : …Vekili : …Karşı Taraf (Davalı) : İçişleri Bakanlığı-ANKARAİstemin Özeti : … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.Davalı İdarenin Savunmasının Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.Danıştay Tetkik Hakimi : …Düşüncesi

İdari Yargıda Manevi Tazminat Miktarının Artırılabileceği – İçtihat Read More »

Fiili Taksim (Eylemli Paylaşma) Durumunda Önalım Hakkının İleri Sürülememesi

Y. (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesi 2012/3283 E.  , 2012/7554 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ : Önalım Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı önalım davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava, önalım hakkına ilişkin payın iptali ile davacı adına tescili

Fiili Taksim (Eylemli Paylaşma) Durumunda Önalım Hakkının İleri Sürülememesi Read More »

Süresinden Sonra Açılan Karşı Davanın Tefrik Edilip Birleştirilmesi – İçtihat

“…Davalı kadın tarafından karşı dava süresinde açılmamış ve mahkemece, bu sebeple karşı dava hakkında tefrik kararı verilmiştir. Aynı yer mahkemesinde açılmış davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir (HMK m. 166/1). Davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması, ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini

Süresinden Sonra Açılan Karşı Davanın Tefrik Edilip Birleştirilmesi – İçtihat Read More »

Kısmi Davaya Cevap Vermeyen Davalının Islaha Cevapla Zamanaşımı Def’i

Y. 9. Hukuk Dairesi 2021/10852 E., 2021/15039 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi…DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I

Kısmi Davaya Cevap Vermeyen Davalının Islaha Cevapla Zamanaşımı Def’i Read More »

Davalının Sahtelik İncelemesi İçin İsticvaba Gelmemesi – HMK 211/a

Y. 13. Hukuk Dairesi 2016/26350 E., 2019/8761 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARARDavacı, davalının eşi ve kızı adına olmak üzere … 35 parselde 432

Davalının Sahtelik İncelemesi İçin İsticvaba Gelmemesi – HMK 211/a Read More »

Tanığın Davet Edilmesi (HMK 243/1) – İçtihatlar

Kesin Sürede Tanık Göstermeyen Tarafın Duruşmada Tanıkları Hazır Etmesi “…Ayrıca, tanık listesi için kesin süre verildiği ve dinlenme gününün belirlendiği hallerde, süresinde liste verilmemiş olsa dahi, taraf o durumda hazır bulundurursa tanıklar dinlenir. Bir başka deyişle kesin sürede tanık ismi bildirmeyerek tanık gösterme hakkı “düşmüş” olan taraf sadece izleyen duruşmada tanıklarını hazır ettiği takdirde bu

Tanığın Davet Edilmesi (HMK 243/1) – İçtihatlar Read More »

Yargı Yeri Belirlemesinden Sonra Davayı Takipsiz Bırakma – HMK 23 ve 150/3

Y. 22. Hukuk Dairesi 2013/10962 E., 2013/12406 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA : Davacı, ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Mahkeme, davanın açılmamış sayılmasına karar vermiştir.Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T

Yargı Yeri Belirlemesinden Sonra Davayı Takipsiz Bırakma – HMK 23 ve 150/3 Read More »

Davanın Açılmamış Sayılmasının Sürelere Etkisi – HMK 150/7

HMK 150/7 hükmü uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilirse, zamanaşımının kesilmesi, hak düşürücü sürenin korunması ve davalıyı temerrüde düşürme etkisi de ortadan kalkacaktır. Y. 11. Hukuk Dairesi 2019/2591 E., 2020/571 K. “…Mahkemece, Dairemiz bozma ilamına uyularak, somut olayda davalının ticaret unvanının 04.02.2003 tarihinde Ticaret Siciline tescil ve ilan edildiği, huzurdaki davanın ise 8 yılı aşkın bir

Davanın Açılmamış Sayılmasının Sürelere Etkisi – HMK 150/7 Read More »

Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Y. 3. Hukuk Dairesi 2021/7011 E. , 2021/11003 K. “…3-Açılan davada, davanın 303.916,00 TL üzerinden ıslah

Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Read More »

Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Y. 19. Hukuk Dairesi 2017/1457 E. , 2018/4218 K. “…2)Mahkemece ret olunan kötüniyet tazminatı üzerinden davalı yararına

Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Read More »

Süresinde Cevap Dilekçesi Vermeyenin Zamanaşımı Def’i – İçtihat

Y. Hukuk Genel Kurulu 2017/2782 E., 2020/87 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi 1.Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Kocaeli 6. İş Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.2. Direnme kararı

Süresinde Cevap Dilekçesi Vermeyenin Zamanaşımı Def’i – İçtihat Read More »

Tarafta İradi Değişiklik (HMK 124) – İçtihatlar

Davalıdan Taşınmazı Devralanın Davaya Dahil Edilmesi “…Dava, hile hukuki nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir… Somut olayda, dava konusu taşınmaz davalı … tarafından 23.01.2019 tarihinde …’na devredilmiş, dava ise 06.02.2019 tarihinde açılmış, davacının isteği üzerine kayıt maliki … davaya dahil edilmiş olup, davalı …’in davacının oğlu olması nedeniyle dava sürecini kolaylıkla öğrenebileceği ve

Tarafta İradi Değişiklik (HMK 124) – İçtihatlar Read More »

Mahkeme Aracılığıyla Davanın İhbarı

Mahkemenin İhbar Şartlarını Denetleme Yetkisinin Olmaması “…Davanın ihbarı mahkeme aracılığı ile yapılabileceği gibi mahkeme dışı vasıtalarla da yapılması mümkündür. Davanın ihbarını mahkeme aracılığı ile isteyen taraf dilekçe ile mahkemeye başvurmalıdır. Mahkeme, davanın ihbarına ilişkin dilekçenin üçüncü kişiye tebliği için davanın ihbar şartlarının bulunup bulunmadığını inceleyemeyeceği gibi ihbar talebinin reddine ya da kabulüne de karar vermemelidir…”

Mahkeme Aracılığıyla Davanın İhbarı Read More »

Mecburi Dava Arkadaşlarına Yemin Teklif Edilmesi

Y. 3. Hukuk Dairesi 2020/1900 E., 2020/7470 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ Taraflar arasındaki adi ortaklığın tespiti ve tasfiyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda; davanın reddine yönelik olarak verilen hüküm, davacı vekili tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmekle; duruşma günü olarak belirlenen 08/12/2020 tarihinde davacı asil ve vekili Av. … ile davalılardan … ve …Dayanıklı Tüketim

Mecburi Dava Arkadaşlarına Yemin Teklif Edilmesi Read More »

İhtiyari Dava Arkadaşlığı (HMK 57-58) – İçtihatlar

Tahkikat Aşamasının Ortak Olması “…Bilindiği üzere, davanın birden fazla kişi hakkında aynı sebepten doğması hâlinde, birden fazla kişi birlikte dava açabilir veya dava edilebilirler (HUMK’nın 43/2. maddesi). İhtiyari dava arkadaşlığında her dava arkadaşının davası diğerlerinden bağımsız olup, tahkikat safhası ortaktır. Yani dava arkadaşı sayısı kadar dava vardır. Her bir dava arkadaşı hükme karşı ayrı ayrı

İhtiyari Dava Arkadaşlığı (HMK 57-58) – İçtihatlar Read More »

Hakimin Reddi (HMK 36 – 38) – İçtihatlar

Kanun Yolundaki Hakimin İlk Derece Mahkemesinde Hakim Sıfatında Olması “Somut olayda; ilk derece mahkemesinde yapılan yargılamada hakim sıfatıyla hareket eden Hakim Muhlise Yılmaz, temyize konu edilen kararı veren bölge adliye mahkemesi heyetinde de yer almıştır. Bu durumda, davalı tarafın Hakim Muhlise Yılmaz’ın reddine ilişkin temyiz isteminin kabulü gerekir.” Y. 3. Hukuk Dairesi 2020/6292 E. ,

Hakimin Reddi (HMK 36 – 38) – İçtihatlar Read More »

Vekille Hakim Arasındaki Husumetten Ötürü Hakimin Reddedilemeyeceği – İçtihat

Y. 20. Hukuk Dairesi 2016/6315 E., 2016/9282 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş MahkemesiTaraflar arasında görülen dava sırasında hâkim tarafından çekilme isteminde bulunulmuştur.Çekilme talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın Yargıtayca incelenmesi davalı … İnş. San. ve Tic. A.Ş. vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği

Vekille Hakim Arasındaki Husumetten Ötürü Hakimin Reddedilemeyeceği – İçtihat Read More »

HMK 28 – Şartları Olmadığı Halde Duruşmanın Gizli Yapılması Nedeniyle Bozma

Y. 2. Hukuk Dairesi 2015/16788 E., 2016/9300 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Mahkemece 08.05.2015 tarihli duruşma gizli yapılmıştır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli olarak yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak

HMK 28 – Şartları Olmadığı Halde Duruşmanın Gizli Yapılması Nedeniyle Bozma Read More »

Yetki İtirazında Yetkisiz Mahkemenin Gösterilmesi – İçtihat

Y. 5. Hukuk Dairesi 2021/9915 E., 2021/14013 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Boşanma istemine ilişkin olarak açılan davada Ankara 4. Aile Mahkemesi ve İzmir 1. Aile Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce

Yetki İtirazında Yetkisiz Mahkemenin Gösterilmesi – İçtihat Read More »

Yetki İtirazında Tercih Edilen Mahkemenin Bildirilmemesi

Y. 5. Hukuk Dairesi 2021/11038 E., 2021/13999 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Trafik kazasından kaynaklı tazminat istemine ilişkin olarak açılan davada Ankara 1. Asliye Ticaret ve Seydişehir 1. Asliye Hukuk (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı

Yetki İtirazında Tercih Edilen Mahkemenin Bildirilmemesi Read More »

Zorunlu Dava Arkadaşlarının Yetki İtirazını Birlikte İleri Sürmemesi – İçtihat

Y. 5. Hukuk Dairesi 2021/12690 E., 2021/14420 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi İİK’nın 277. maddesinden kaynaklanan tasarrufun iptali istemine ilişkin olarak açılan davada … 15. Asliye Hukuk Mahkemesi ile … 14. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge

Zorunlu Dava Arkadaşlarının Yetki İtirazını Birlikte İleri Sürmemesi – İçtihat Read More »

İkinci Cevap Dilekçesinde Yetki İtirazı İleri Sürülememesi – İçtihat

Y. 19. Hukuk Dairesi 2016/3384 E., 2016/13901 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDAVALILAR : 1-… vek. Av. … 2- … Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.– K A R

İkinci Cevap Dilekçesinde Yetki İtirazı İleri Sürülememesi – İçtihat Read More »

Avukatın Aslı Gibidir Yaptığı Belgeyi Sunamaması – Av. K. m. 56/3

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2016/1170 E., 2019/488 K. “İçtihat Metni”Kararı VerenYargıtay Dairesi : 19. Ceza DairesiMahkemesi :Ağır CezaSayısı : 79-251 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na muhalefet suçundan sanık …’ın 1136 sayılı Kanun’un 56/3, TCK’nın 62/1 ve 53/1 maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesince

Avukatın Aslı Gibidir Yaptığı Belgeyi Sunamaması – Av. K. m. 56/3 Read More »

Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti – İçtihat

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Konusuz Kalan Davada Verilecek Karar Konusuz kalan dava reddedilmez, karar verilmesine yer olmadığı kararı verilir. Tarafların dava tarihindeki

Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti – İçtihat Read More »

İhtirazi Kaydın Ayıp İhbarı Yerine Geçmesi – İçtihat

Y. (Kapatılan) 13. Hukuk Dairesi 2016/28811 E., 2019/12255 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARAR Davacı, … … İnşaat ile 22/05/2008 tarihinde Karina evleri B blok

İhtirazi Kaydın Ayıp İhbarı Yerine Geçmesi – İçtihat Read More »

Aile Konutu Şerhinin İnşaata Engel Olmaması

Y. 15. Hukuk Dairesi 2019/3337 E., 2019/5243 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm davacı-birleşen dosyalar davalısı vekili ile asıl ve birleşen dosya davalısı vekillerince temyiz edilmiş, asıl ve birleşen dosya davalısı vekili tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde birleşen dosya davacısı … vekili Avukat…ile davalı vekili

Aile Konutu Şerhinin İnşaata Engel Olmaması Read More »

Davaların Birleştirilmesinde Ayrı Hüküm Kurulması – HMK 166

Birleşen Davalarda Ayrı Hükümler Kurulması “…Aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde (ayrı ayrı) açılmış ve görülmekte olan (derdest) davaların aralarında bağlantı bulunması halinde usul ekonomisi ilkesinin bir sonucu olarak birleştirilerek aynı dava dosyası üzerinden birlikte görülmeleri mümkündür. Bu duruma davaların birleştirilmesi adı verilir. (HMK 166. mad.) Birleştirilen davaların yalnızca tahkikat aşamaları birlikte yapılmakta olup, davalar

Davaların Birleştirilmesinde Ayrı Hüküm Kurulması – HMK 166 Read More »

İkinci Tanık Listesindekilerin Dinlenseler Bile Hükme Esas Alınamayacakları

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2016/4037 E., 2019/4530 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL-TENKİS Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil, tenkis davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 10.09.2019 Salı günü için

İkinci Tanık Listesindekilerin Dinlenseler Bile Hükme Esas Alınamayacakları Read More »

Tescil Talepsiz Açılan Tapu İptali Davası – İçtihat

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2019/4534 E. , 2021/4530 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : TRABZON BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİDAVA TÜRÜ : SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ Taraflar arasında görülen tapu iptali davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine karar verilmiş,davacılar vekilinin istinaf başvurusu üzerine Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince 6100 sayılı HMK’nin 353/1-b-2 maddesi uyarınca istinaf başvurusunun kısmen

Tescil Talepsiz Açılan Tapu İptali Davası – İçtihat Read More »

Avukatın Ayağa Kalkmadan Beyan Vermesi – İçtihat

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2017/2615 E. , 2017/3614 K. “İçtihat Metni” Cinsel taciz suçundan sanık …’nin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 105/1, 105/2-a, 52/2. maddeleri gereğince 2.700,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesinin 28.09.2016 gün ve 2016/505 Esas, 2016/719 sayılı Kararın, Dosya kapsamına göre, Ankara …. Noterliğinin 09/05/2011

Avukatın Ayağa Kalkmadan Beyan Vermesi – İçtihat Read More »

Vekaletname Aslı Olmadan Yapılan Satışta Noterin Sorumluluğu

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2020/9917 E. , 2021/3708 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİMAHKEMESİ : … 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde birleştirilerek görülen tazminat davalarının kabulüne dair verilen karar hakkında bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda; davacı tarafın istinaf başvurusunun reddine, davalı …’ın istinaf

Vekaletname Aslı Olmadan Yapılan Satışta Noterin Sorumluluğu Read More »

Sonradan Evlenme Yoluyla Kasıtlı Olarak Hatalı Soybağı Tesisi

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/6331 E., 2017/7304 K. DAVA TÜRÜ : Sonradan evlenme yolu ile kurulan soybağına itiraz Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonucunda Mahkemece verilen davanın reddine dair kararın davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi’nin 19.04.2016 gün ve 2016/3740 Esas, 2016/6213 Karar sayılı ilamı ile gerekçesi

Sonradan Evlenme Yoluyla Kasıtlı Olarak Hatalı Soybağı Tesisi Read More »

İstinaf ve Temyiz Sınırında Esas Alınacak Tarih

İstinaf sınırında ilk derece mahkemesinin karar tarihinin esas alınacağı hususunda çelişki yoktur. Peki temyiz sınırı incelenirken ilk derece mahkemesinin mi yoksa istinaf mahkemesinin karar tarihi mi esas alınacaktır? 2019 yılı için temyiz sınırının 58.800 TL ve 2020 yılı için temyiz sınırının 72.070 Tl olduğu göz önüne alındığında, aşağıdaki içtihat metnine göre temyiz sınırının bölge adliye

İstinaf ve Temyiz Sınırında Esas Alınacak Tarih Read More »

Sahte Çeke İlişkin Kamu Davasında Bankanın Katılma Hakkı ve Vekalet Ücreti – İçtihat

MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilikHÜKÜM : Sanık … hakkında: beraat( her iki suç yönünden)Sanık … hakkında: dolandırıcılık: beraat, resmi belgede sahtecilik; TCK 204/1, 62,53 maddeleri gereği mahkumiyet Resmi belgede sahtecilik suçundan sanık …’in beraati ile nitelikli dolandırıcılık suçundan sanıkların beraatlerine ilişkin hükümler katılan banka vekili, sanık …’in resmi belgede sahtecilik suçundan mahkumiyetine dair hüküm ise sanık … müdafi

Sahte Çeke İlişkin Kamu Davasında Bankanın Katılma Hakkı ve Vekalet Ücreti – İçtihat Read More »

Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti – İçtihat

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Reddedilen Davada Harç Somut olayda, Mahkemece davanın reddine karar verildiği halde “Alınması gereken 13.662,00-TL peşin harçtan başlangıçta alınan 2.970,00-TL

Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti – İçtihat Read More »

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçunda Geçici Velayet – İçtihat

Geçici Velayetin Suçun Tipikliğini Oluşturmak İçin Yeterli Olması Sanığın, suç tarihinde geçici olarak velayeti müşteki annede bulunan yaşı küçük çocuğunu yanına alıp annesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği tüm dosya içeriğinden anlaşıldığından, mahkumiyeti yerine oluşa uygun düşmeyen yazılı gerekçeyle beraatine karar verilmesi, Kanuna aykırı… Y. 14. CD.,

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçunda Geçici Velayet – İçtihat Read More »

Adli Tatilden Sonra Biten Süreler İçin Re’sen Uzatma Yapılamayacağı – İçtihat

…Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; İlk Derece Mahkemesi kararı davalı … vekiline 22.08.2017 tarihinde tebliğ edildiğinden istinaf isteminin son günü adli tatil sonrasına, 05.09.2017 Salı gününe isabet ettiği, buna göre HMK’nin 104. maddesi hükmünün somut olayda uygulanma yeri olmadığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce 06.09.2017 tarihinde istinaf isteminde bulunulduğu anlaşıldığına göre; Bölge Adliye Mahkemesince, İlk

Adli Tatilden Sonra Biten Süreler İçin Re’sen Uzatma Yapılamayacağı – İçtihat Read More »

Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat Davası – İçtihatlar

Bu yazımızda haklarında haksız olarak şikayette bulunulmuş kişilerin uğradıkları iftira nedeniyle açabilecekleri manevi tazminat davasına ilişkin yargı kararlarına yer verdik. Şu yazımıza da göz atmanızı öneririz: İftira Atma, Cezası ve İftira Atandan Tazminat İstemi Cinsel Saldırı – Beraat Kararı Alınan Davada Şikayet İçin Yeterli Emarenin Bulunması Davacı vekili, davalının, müvekkilinin tecavüzüne uğradığını iddia ederek şikayetçi

Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat Davası – İçtihatlar Read More »

Babalık Karinesine Dayanmadan Kurulan Soybağının İptali

Babalık karinesinin çürütülmesi soybağının reddi ile mümkündür (TMK m. 286). Bu ise soybağının reddi davası ile sağlanabilir (TMK m. 286). Bunun dışında çocuk ile baba arasında kurulan soybağının ortadan kaldırılması imkânı bulunmamaktadır. Bir diğer deyişle Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacak kayıt düzeltme davası ile baba adının düzeltilerek soybağının reddi imkânı bulunmamaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken

Babalık Karinesine Dayanmadan Kurulan Soybağının İptali Read More »

Soybağının Reddi Davasında “Öğrenme” ve Hak Düşürücü Süre – İçtihat

Soybağının reddi davasında, davanın hak düşürücü süre içerisinde açılıp açılmadığı hususunda ve davanın temellendirilmesinde belirleyici olan “öğrenmenin”, ne zaman gerçekleştiği noktasında şüphenin veya söylentinin öğrenme açısından yeterli olup olmadığı üzerinde durulmalıdır. Yerleşik Yargıtay uygulamalarında, yargılama dışında elde edilmiş babalık raporlarına özellikle hak düşürücü süre niteliğindeki dava açma süresinin öğrenme tarihinden itibaren başlaması bakımından dikkate alındığı

Soybağının Reddi Davasında “Öğrenme” ve Hak Düşürücü Süre – İçtihat Read More »

Delil Avansı – İçtihat

Delil Avansının Dava Şartı Olmaması; Her İki Tarafın Da Ödeyebileceği “…ayrıca 900,00 TL bilirkişi ücreti ve 100,00 TL posta gideri olmak üzere 1.000,00 TL gider avansını yatırması için davacı tarafa kesin süre verilmesine karar verilmiştir. Sözü edilen bu gider, gider avansı olmayıp 6100 sayılı HMK’nın 324. maddesinde hükme bağlanan delil avansı niteliğindedir. Delil avansının verilen

Delil Avansı – İçtihat Read More »

Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti – İçtihat

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Y. 16. Hukuk Dairesi 2015/1781 E. , 2016/6219 K. “…Davanın atiye bırakılması talebi davanın geri alınması anlamına gelmektedir.

Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti – İçtihat Read More »

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı – İçtihatlar

Bir başkasının bakımında desteği olan kişinin ölümü durumunda, sözleşmesel veya sözleşme dışı sorumlu bir kişi bulunuyorsa destek alacaklısı olan kişilerin bu muhataba başvurması mümkündür. Maddi tazminat niteliğindeki bu alacağa destekten yoksun kalma tazminatı da denmektedir. Örneğin trafik kazası sonucu vefat eden bir babanın ardında bıraktığı küçük çocukları onun desteğinden artık yoksun oldukları için zor duruma

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı – İçtihatlar Read More »

Cinsel Suçlarda Delil Yetersizliğine İlişkin Bazı Yargı Kararları

Cinsel Saldırı Mağdurunun Zihinsel Yetersizliği Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulunun 19.02.2014 tarihli raporunda kendisinde orta ile hafif derece sınırında zeka geriliği bulunan mağdurenin vermiş olduğu ve vereceği ifadelere ancak ana hatları ile ve diğer delillerle desteklendiği taktirde itibar edilebileceğinin belirtilmesi, Şarköy Asliye Ceza Mahkemesinde 20.06.2013 tarihinde istinabe yoluyla alınan ifadesinde dinlenen bilirkişi …’ın, mağdurenin

Cinsel Suçlarda Delil Yetersizliğine İlişkin Bazı Yargı Kararları Read More »

Davadan Feragat ve Kabulün İptali – HMK m. 311

Tek taraflı olarak yapılan bir kabul veya feragat beyanıyla davanın sonlandırılması mümkündür. Bu şekilde sonlanan bir dava hakkında kesin hüküm kurulmuş sayılacağından bir daha aynı davayı açmak mümkün değildir. Açılması durumunda bu dava reddedilir. Fakat bu beyanın hata sebebiyle veya hile ya da tehdite maruz kalınması sonucunda verilmesi durumunda feragat iptal edilebilecek, dava böylece görülebilecektir.

Davadan Feragat ve Kabulün İptali – HMK m. 311 Read More »

İnternette -Özellikle Sosyal Medyada- İşlenen Hakaret Suçu

İnternet üzerinde söylenen sözler ya da aşağılayıcı nitelik gösteren bazı fiiller de yüz yüze yapılmış gibi hukuki ve cezai sorumluluğa sebep olabilmektedir. Bu yazımızda hakaret suçunun sosyal medya üzerinde işlenildiği olaylardan örneklere yer verilmiştir. Aşağıda verilen örnek olaylardan da görüleceği üzere internet üzerinde işlenen hakaret suçlarındaki temel sıkıntılardan birisi failin kesin olarak tespit edilememesidir. Bu

İnternette -Özellikle Sosyal Medyada- İşlenen Hakaret Suçu Read More »

Trafik Kazasından Doğan Zararın Tazmini

Kanun koyucu, trafik kazalarına dayalı maddi ve manevi tazminat davalarının fazlalığı ve de meydana gelen zararın büyük miktarlarda olmasını göz önüne alarak sigorta yapılmasını zorunlu tutmuştur. Fakat sigorta poliçelerinin limitleri kimi zaman zararı karşılamaya yetmediğinden birden fazla dava açılması gerekebilmektedir. Maddi ve manevi zarar belirlenirken farklı ölçütlere dayanılacak; bazen de tespit edilen zarardan daha azı

Trafik Kazasından Doğan Zararın Tazmini Read More »

İhale İçin Satış İlanı Asılmamasının Kamu Düzeninden Olmaması

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 355. maddesinde; “İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu re’sen gözetir.” düzenlemesine yer verilmiş ve 352/1. maddesinde de başvuru şartlarının yerine getirilmemesi ya da başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gösterilmemesi halinde gerekli kararın verileceği belirtilmiştir.Somut olayda; icra mahkemesince verilen

İhale İçin Satış İlanı Asılmamasının Kamu Düzeninden Olmaması Read More »

Ön İncelemede Tanık Listesi Sunmak İçin Süre Verilmemesi – İçtihat

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2017/1897 E., 2019/1073 K. “…Yerel mahkemece; davalının davacıya karşı sorumluluklarını yerine getirmediği, tartışma çıkartıp davacıya bağırdığı, küfürler ettiği, bu sebeplerle tarafların ayrıldıkları, uzman raporunda müşterek çocuğun velayetinin davalı babaya verilmesinin yararlı olacağının belirtildiği, davalının tanıklarını gerek ön inceleme safhasında gerekse ön inceleme duruşmasında bildirmediği, davalının tanıklarının cevap dilekçesinde yer almadığı ve

Ön İncelemede Tanık Listesi Sunmak İçin Süre Verilmemesi – İçtihat Read More »

Kaybolmuş veya Hata İle Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf – İçtihatlar

Kaybedilmiş olması nedeniyle malikinin zilyedliğinden çıkmış olan ya da hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde, iade etmeksizin veya yetkili mercileri durumdan haberdar etmeksizin, malik gibi tasarrufta bulunan kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (Türk Ceza Kanunu – Madde 160) Çalıntı Eşyanın Kaybolmuş Eşya Haline Gelmesi “…Sanığın aşamalarda ısrarla

Kaybolmuş veya Hata İle Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf – İçtihatlar Read More »

Bozma Kararından Sonra Davanın Islah Edilememesi

Y. 3. HD., 2019/2870 E., 2019/10039 K. “…Davacı; davalıdan boşandığını, nişan ve nikahta kendisine hediye edilmiş olan ziynet eşyalarının davalıda kaldığını beyan ederek; kolyesi, bilekliği, yüzüğü ve küpelerin bulunduğu Trabzon hasırı seti, 8 adet 25 gr dan burma bilezik, tek taş ve sıralı taş olmak üzere 2 adet pırlanta yüzük, 2 tane farklı model yüzüklerden

Bozma Kararından Sonra Davanın Islah Edilememesi Read More »

18 Yaşından Küçük Çocuklar Adına Vekaletname Verilmesi – İçtihatlar

Velayeten Vekaletname Çıkartma Zorunluluğu “… Davacı asıllar … ve …’ın kendilerini vekille temsil ettirdikleri, dava dilekçesinde davacılar … ve …’ın kendilerine asaleten davacı çocukları …, …, …’a velayeten dava açıldığı fakat, davacılar vekili olarak kararı temyiz eden Avukat…e davacılar …, …, …’a yönelik velayeten vekaletname verilmediği anlaşılmaktadır. Şu durumda; adı geçen davacılar bakımından Avukat …’e

18 Yaşından Küçük Çocuklar Adına Vekaletname Verilmesi – İçtihatlar Read More »

Kötüniyetli Islah

Islahla Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülmesi “…Taraflar arasında davalı tarafından yapılan ıslahın kötüniyetli olup olmadığı uyuşmazlık konusudur.6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 176. maddeye göre taraflardan her biri, yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah edebilir. Aynı davada, taraflar ancak bir kez ıslah yoluna başvurabilir.Söz konusu maddenin gerekçesinde de ıslah yolu ile davanın geciktirilmesi ve sürüncemede

Kötüniyetli Islah Read More »

Islah Yoluyla Yeni Delil Gösterilmesi ve Tanık Dinletilmesi – İçtihat

Yeni Vakıalara İlişkin Tanık Dinletilmesi “DAVA TÜRÜ: Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı, ıslah yoluyla, dayandığı vakıaları değiştirebilir veya davaya yeni vakıaları dahil edebilir. Evvelce göstermiş olsa bile, davaya kattığı bu yeni vakılara ilişkin delil

Islah Yoluyla Yeni Delil Gösterilmesi ve Tanık Dinletilmesi – İçtihat Read More »

Vasi Atanmasına İlişkin Davadan Feragat – İçtihat

Konuya ilişkin diğer paylaşımlarımıza ulaşmak aşağıdaki bağlantılara göz atabilirsiniz: Vasi Tayini ve Vesayet Davası & Yasal Danışmanlık Vasi Tayinine İtiraz ve Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz Vasinin Değiştirilmesi ve Vasiliğin Kaldırılması Yargıtay 8. HD., 2017/6525 E., 2017/15850 K. “Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar

Vasi Atanmasına İlişkin Davadan Feragat – İçtihat Read More »

Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti – İçtihat

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Harç “…davanın reddi halinde alınması gerekli olan harç maktu harç olup, davanın feragat nedeni ile reddi halinde ise, nispi

Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti – İçtihat Read More »

İş Hukukuna Tabi Her Alacağın Belirsiz Olmaması – İçtihat

“Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı … İnş. Tic. ve Taah. Ltd. Şti. vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:Y A R G I T A Y K A R A R IDavacı İsteminin

İş Hukukuna Tabi Her Alacağın Belirsiz Olmaması – İçtihat Read More »

Manevi Tazminatın Belirsiz Alacak Olarak İstenememesi – İçtihat

“Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi. K A R A R 1- Davacının manevi tazminat

Manevi Tazminatın Belirsiz Alacak Olarak İstenememesi – İçtihat Read More »

HMK m. 145 – Sonradan Delil Gösterilmesine İlişkin Bazı İçtihatlar

Soruşturma Dosyasındaki Belgelere Dayanma “…Somut olayda, soruşturma dosyasında tüm makbuzların bulunduğu düşüncesiyle hem soruşturma dosyasındaki makbuzlara hem de dava dilekçesine eklediği makbuzlara delil olarak dayanan davacı ……in, yönetimin değiştiği ve eski yönetimle ilgili devam eden bir soruşturmanın da bulunduğu yönündeki beyanı da gözetildiğinde, kendi kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle yeni temin ettiği makbuzları sonradan delil olarak ileri

HMK m. 145 – Sonradan Delil Gösterilmesine İlişkin Bazı İçtihatlar Read More »

Prime Esas Kazancın Tespitinde Yazılı Delil Aranmaması

Y. HGK., 2016/2554 E., 2019/582 K. “Taraflar arasındaki “tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Karaman İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 11.11.2015 tarihli ve 2015/114 E., 2015/384 K. sayılı karar davalı … vekili ve davalı işveren vekili tarafından temyiz edilmekle Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 28.03.2016 tarihli ve 2015/25340 E., 2016/4203 K. sayılı kararı ile: “…Dava,

Prime Esas Kazancın Tespitinde Yazılı Delil Aranmaması Read More »

HMK m. 27 – Hukuki Dinlenilme Hakkına İlişkin Bazı İçtihatlar

Usulsüz Tebligat “… Somut olaya gelince; dava dilekçesinde davalı …’nın adresinin “… Mah. …/… Sk. No: …” olarak bildirildiği, ancak mahkemece, davalı …’un adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresi olan “… Mah., … Sk. No: …, İç Kapı No: …, …/…” adresine doğrudan Tebligat Kanunu’nun m. 21/2’ye göre tebligat çıkartıldığı, sonraki aşamalarda da davalı …’a

HMK m. 27 – Hukuki Dinlenilme Hakkına İlişkin Bazı İçtihatlar Read More »

Sahipli Köpeğin Öldürülmesi Durumunda Maddi ve Manevi Tazminat

Yargıtay, öldürülen sahipli köpekler için önceden beri maddi tazminat taleplerinin kabul edilmesi gerektiği görüşündeyken, ev hayvanlarının kişinin yakını sayılamayacağı gerekçesiyle manevi tazminat taleplerinin reddedilmesi gerektiğini savunmaktaydı. Aşağıda yer alan kararla birlikte Yargıtay doğru bir adım atarak manevi tazminat açısından da içtihat değişikliğine gitmiştir. Yargıtay 3. HD., 2016/9116 E., 2017/17111 K. “Taraflar arasında görülen Tazminat davasının

Sahipli Köpeğin Öldürülmesi Durumunda Maddi ve Manevi Tazminat Read More »

Gerekçeli Kararın Tebliği

Talep Olmaksızın Gerekçeli Kararın Tebliği “MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen ek karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi …’un raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü; -KARAR-Dava,

Gerekçeli Kararın Tebliği Read More »

Müteahhitin İskan Ruhsatı (Yapı Kullanım İzni) Almaması

Müteahhit İskan Almıyorsa Ne Yapılabilir? Müteahhitin borçları genellikle taraflar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinden (kat karşılığı inşaat sözleşmesi de denmektedir.) doğmaktadır. Sözleşmede müteahhide yüklenen borçlar arasında doğrudan “iskan almak” ya da “yapı kullanma iznini almak” yer almasa bile bu anlama gelen benzer hükümlerin bulunmasına sık rastlanır. Durum ve koşullar sağlanmışsa ev sahipleri müteahhidin

Müteahhitin İskan Ruhsatı (Yapı Kullanım İzni) Almaması Read More »

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul