İcra Hukuku

Emekli Maaşından Kesinti Muvafakatinin Koşula Bağlanamaması

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:Alacaklı tarafından genel haciz yolu […]

Emekli Maaşından Kesinti Muvafakatinin Koşula Bağlanamaması Read More »

İpotek Bedelinin Uyarlanması İçin İpoteği Çözmekten İmtina – İİK 153

Y. 12. Hukuk Dairesi 2021/3567 E. , 2021/7477 K. “…İpotek borçlusu tarafından, maliki olduğu taşınmaz üzerinde tesis edilen ipoteğe ilişkin ipotek bedelinin, ipotek alacaklısının mirasçısız olarak vefatından sonra mirasçı olarak Hazinenin belirlenmesi nedeniyle alacaklı kurum lehine depo edilmesinden sonra, icra müdürlüğünce, alacaklıya muhtıra gönderildiği, ancak ipotek alacaklısının 15 gün içerisinde depo edilen bedeli alıp ipoteği

İpotek Bedelinin Uyarlanması İçin İpoteği Çözmekten İmtina – İİK 153 Read More »

Nokta Haczine İlişkin Şikayette Yetkili İcra Mahkemesi – İçtihat

Y. 5. Hukuk Dairesi 2021/13414 E. , 2021/14443 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Kıymet takdirine itiraz istemine ilişkin olarak açılan davada … İcra Hukuk ile … 6. İcra Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye

Nokta Haczine İlişkin Şikayette Yetkili İcra Mahkemesi – İçtihat Read More »

Pazarlıkla Satışın İptalinde Görevli Mahkeme – İçtihat

Y. 12. Hukuk Dairesi 2015/8365 E. , 2015/12780 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra

Pazarlıkla Satışın İptalinde Görevli Mahkeme – İçtihat Read More »

İtirazın İptalinden Sonra Haciz İsteme Süresi

Y. 12. Hukuk Dairesi 2015/30499 E., 2016/6521 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra

İtirazın İptalinden Sonra Haciz İsteme Süresi Read More »

İcra Takip Talebinde Borç Sebebinin Gösterilmemesi – İçtihat

Y. 10. Hukuk Dairesi 2015/25167 E., 2017/9220 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :İş Mahkemesi Dava, sigortalının geçirdiği iş kazası sonucu ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile faizinin tahsiline ilişkin olarak başlatılan icra takibine ilişkin itirazın iptali ile % 40’tan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi istemine istemine ilişkindir.Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulü ile itirazın iptaline,

İcra Takip Talebinde Borç Sebebinin Gösterilmemesi – İçtihat Read More »

Ödeme Emrinin İptali

Ödeme Emrinde Alacaklı Vekilinin Adresinin Bulunmaması Yargıtay aşağıdaki karara konu olayda, ödeme emrinde adres bulunmasa bile, bu bilgi takip talebinden de ulaşılabilir olduğundan ödeme emrinin iptaline sebep olmayacağı yönünde görüş bildirmiştir. “…İİK’nın 60/1 madde hükmüne göre ise ödeme emrinin, alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, 58 inci maddeye göre takip talebine yazılması

Ödeme Emrinin İptali Read More »

Alacaklının Açtığı Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası – İçtihat

Y. 14. Hukuk Dairesi 2021/1720 E., 2021/3521 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 14/04/2014 gününde verilen dilekçe ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 121. maddesi uyarınca ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 24/06/2016 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi tarafından davalı … istenilmekle süresinde olduğu

Alacaklının Açtığı Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası – İçtihat Read More »

İmzanın Kime Ait Olduğunun Belirlenememesi – İçtihatlar

Adi bir kağıt veya kambiyo senedindeki imzanın sahteliği hakkındaki inceleme bilirkişi aracılığıyla yapılacaktır. Raporların imza hakkında kesin bir şekilde gerçek veya sahte kanaatinde bulunabildiği durumlarda sorun yoktur. Peki imzanın kime ait olduğu konusunda çelişki varsa ne yapılacaktır? Aşağıdaki içtihatlar incelendiğinde Yargıtay’ın borçlu lehine yorum yapılması gerektiği görüşünde olduğunu görüyoruz. Y. 12. Hukuk Dairesi 2016/9785 E.

İmzanın Kime Ait Olduğunun Belirlenememesi – İçtihatlar Read More »

İcranın Geri Bırakılması Davasında İcranın Geçici Durdurulması – İçtihat

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2012/25615 E., 2012/27721 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ankara 7. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 06/08/2012NUMARASI : 2012/648-2012/117 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı ve davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler

İcranın Geri Bırakılması Davasında İcranın Geçici Durdurulması – İçtihat Read More »

Kesinleşmiş Derdest İcra Takibi Varken Alacak Davası Açılamaması – İçtihat

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/32746 E., 2020/865 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:Asliye Hukuk (İş) MahkemesiDAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:Y A R G I T A

Kesinleşmiş Derdest İcra Takibi Varken Alacak Davası Açılamaması – İçtihat Read More »

Haciz Düşmeden Yenilense Bile Tekrar Şikayet Yapılabileceği – İçtihat

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2021/2301 E., 2021/6764 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm

Haciz Düşmeden Yenilense Bile Tekrar Şikayet Yapılabileceği – İçtihat Read More »

Yıkım Kararı Alınan Tapusuz Binanın Haczi – İçtihat

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2013/20354 E., 2013/29924 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Mersin 3. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 22/05/2013NUMARASI : 2013/46-2013/276 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten

Yıkım Kararı Alınan Tapusuz Binanın Haczi – İçtihat Read More »

Haczi Öğrenme Tarihinin Yazılı Belgeyle İspatlanması Gerektiği – İçtihat

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2014/4615 E. , 2014/7571 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İstanbul 6. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 23/12/2013NUMARASI : 2013/943-2013/962 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya

Haczi Öğrenme Tarihinin Yazılı Belgeyle İspatlanması Gerektiği – İçtihat Read More »

Borçlu Şirket Ortağına 89/1 Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi – İçtihat

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/3465 E. , 2018/8046 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten

Borçlu Şirket Ortağına 89/1 Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi – İçtihat Read More »

Doğrudan 35. Maddeye Göre Şirkete Tebliğ Yapılamayacağı – İçtihat

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2015/23381 E., 2016/203 K. Takip dosyasının incelenmesinde, borçlu şirket adına ilk ödeme emrinin “Mah. Sok. No:4 .. ” adresine tebliğe çıkarıldığı, adresin kapalı olması nedeniyle ödeme emrinin bila tebliğ iade edildiği, bunun üzerine bu kez borçlunun ticaret sicilinde kayıtlı olan “.. Mah…. Cad. No: 107/1 …/…l” adresine doğrudan TK’nun 35. maddesine

Doğrudan 35. Maddeye Göre Şirkete Tebliğ Yapılamayacağı – İçtihat Read More »

İcra Dosyasını Kapamadan (Tahsil Harcı Ödemeden) Haciz Fekki – İçtihat

Y. 12. Hukuk Dairesi, 2020/7534 E., 2021/2515 K. Borçlu aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan takipte, alacaklı vekilinin icra müdürlüğüne müracaat ederek borçlu adına kayıtlı taşınmazlardan iki tanesi üzerindeki haczin harç ödenmeksizin kaldırılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce ancak vazgeçme harcının ödenmesi halinde haczin kaldırılabileceğine karar verildiği, alacaklının icra müdürlüğü kararının iptali talebiyle icra mahkemesine başvurduğu,

İcra Dosyasını Kapamadan (Tahsil Harcı Ödemeden) Haciz Fekki – İçtihat Read More »

Davalının Adresinin Bilinmemesi Durumunda Adres Araştırması – İçtihat

Dava kat malikleri kurulu kararı iptali ve ödenen aidat bedellerinin iadesi istemine ilişkindir.Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinde davacının dava dilekçesinde davalıların bildiği adreslerini eklemiş olduğu mahkemece bir kısım davalıların adreslerinde bulunmadığı ve yeni adreslerinin bildirilmesi için davacıya 19/06/2015 tarihinde muhtıra çıkarak bir ay içerisinde yeni adreslerinin bildirilmesinin istendiği davacı tarafça 01/07/2015 tarihinde dilekçe verilerek davalıların

Davalının Adresinin Bilinmemesi Durumunda Adres Araştırması – İçtihat Read More »

Haciz İhbarnamesine Karşı Vekilin Gerçeğe Aykırı Beyanı – İçtihat

…Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçunun oluşabilmesi için bildirimin bizzat borçlu tarafından ve gerçeğe aykırı olduğu bilinerek yapılması gerekli olup, birinci haciz ihbarnamesine yapılan 05.08.2010 tarihli itirazın vekil tarafından yapılması nedeniyle vekilin beyanından dolayı asil sorumlu tutulamayacağından; sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken… Y. 19. CD. 2018/3576 E., 2018/8461 K. …Birinci haciz ihbarnamesine sanıklar….ve ….’un yetkilisi, ….’ün ise

Haciz İhbarnamesine Karşı Vekilin Gerçeğe Aykırı Beyanı – İçtihat Read More »

İtirazın İptali Kararı Kesinleşmeden Takibe Devam Edilmesi – İçtihat

Alacaklı tarafından genel haciz yoluyla ilamsız icra takibine başlandığı, borçlunun yasal sürede itirazı üzerine takibin durduğu, alacaklının, itirazın iptali için … Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtığı ancak mahkemece davanın reddine karar verildiği, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 2005/6848 Esas -2006/1841 Karar sayılı ilamı ile kararın bozulması üzerine, yeniden yapılan yargılamada mahkemece davanın kabulüne karar verildiği, alacaklının bu karar

İtirazın İptali Kararı Kesinleşmeden Takibe Devam Edilmesi – İçtihat Read More »

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul