Miras Hukuku

Minnet Borcu Varsa Muris Muvazaasının Bulunmadığı – İçtihat

Y. 1. HD. 2018/716 E., 2019/952 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ Taraflar arasında görülen davada;Davacı, mirasbırakan …’nun maliki olduğu 1087 ada 26 parsel sayılı taşınmazını 29.08.2013 tarihinde kızı olan davalı … Ulu’ya satış suretiyle temlik ettiğini, devrin mirasçıdan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek tapu kaydının iptali …

Minnet Borcu Varsa Muris Muvazaasının Bulunmadığı – İçtihat Devamı »

Mirasçılara Açılan Katılma Alacağı Davasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı

Y. 8. Hukuk Dairesi 2014/13124 E., 2015/23133 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Sakarya 3. Asliye Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ : AlacakA.. K.. ile T.. K.. ve müşterekleri aralarındaki alacak davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen … gün ve … sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, …

Mirasçılara Açılan Katılma Alacağı Davasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Devamı »

Fiili Taksim (Eylemli Paylaşma) Durumunda Önalım Hakkının İleri Sürülememesi

Y. (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesi 2012/3283 E.  , 2012/7554 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ : Önalım Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı önalım davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava, önalım hakkına ilişkin payın iptali ile davacı adına tescili …

Fiili Taksim (Eylemli Paylaşma) Durumunda Önalım Hakkının İleri Sürülememesi Devamı »

Alacaklının Açtığı Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası – İçtihat

Y. 14. Hukuk Dairesi 2021/1720 E., 2021/3521 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 14/04/2014 gününde verilen dilekçe ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 121. maddesi uyarınca ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 24/06/2016 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi tarafından davalı … istenilmekle süresinde olduğu …

Alacaklının Açtığı Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası – İçtihat Devamı »

Sağ Kalan Eşe Aile Konutu Özgülemesi – TMK 652

Aile Konutunun Özgülenmesi Davasında Görevli Mahkeme “…Türk Medeni Kanununun 652. maddesinde yer alan tereke mallarından birinin mirasçılardan birine miras hakkına mahsuben özgülenmesi, paylaştırma niteliğinde olup, özgüleme kararı, o mal üzerindeki mirasçıların “elbirliği” şeklindeki ortaklığının izalesi sonucunu hasıl eder. Bu nedenle, Türk Medeni Kanununun 652. maddesine dayanan isteklerde görevli mahkeme, paylaşma isteklerindeki görev kurallarına göre belirlenmelidir. …

Sağ Kalan Eşe Aile Konutu Özgülemesi – TMK 652 Devamı »

Tereke Kayyımına (Miras Ortaklığı Temsilcisine) İtiraz

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2016/8291 E., 2019/2396 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki miras ortaklığına temsilci atanması davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen hüküm davalı … Bzokurt tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:K A R A RDava, TMK’nin 640/3. maddesi uyarınca terekeye temsilci atanması isteğine ilişkindir.Mahkemece, davanın kabulü ile …’un terekesine …’in …

Tereke Kayyımına (Miras Ortaklığı Temsilcisine) İtiraz Devamı »

Erkek Çocuğun Kayırılması Suretiyle Muris Muvazaası – İçtihat

Somut olaya gelince; dinlenen tanık beyanlarından ve dosya içeriğinden, mirasbırakanın temlik tarihinde İETT kurumunda işçi olarak çalıştığı ve mal satmayı gerektirecek önemli bir ihtiyacının ya da borcunun bulunmadığı, o tarihlerde mirasbırakanın davacı kızlarının erken yaşta evlenmesine kızdığı, nüfus kayıtları incelendiğinde, gerçekten davacı …’nın 19 yaşındayken 1983 yılında, diğer davacı …’nin de 20 yaşındayken 29/08/1987 tarihinde …

Erkek Çocuğun Kayırılması Suretiyle Muris Muvazaası – İçtihat Devamı »

Mirasın Paylaşılmasına İlişkin Bazı İçtihatlar

Talebi Aşan Hüküm – 14. Hukuk Dairesi 2016/8212 E., 2019/2553 K. …Davacı vekili tarafından davalı aleyhine 26/06/2012 gününde verilen dilekçe ile miras hukuku açısından aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi (TMK m. 652) istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 10.11.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz …

Mirasın Paylaşılmasına İlişkin Bazı İçtihatlar Devamı »

Aile Konutuna İlişkin TMK 240 ve 652’nin Birlikte İleri Sürülmesi

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2014/5677 E., 2014/14501 K. “MAHKEMESİ : Zonguldak 2. Aile MahkemesiTARİHİ : 26/11/2013NUMARASI : 2013/83-2013/213 H.. K.. ile G.. İ.. ve G.. T.. aralarındaki değer artış payı, katılma alacağı, özgüleme davasının kısmen kabulüne, kısmen reddine dair Zonguldak 2. Aile Mahkemesi’nden verilen 26.11.2013 gün ve 83/213 sayılı hükmün duruşma yapılması suretiyle Yargıtay’ca incelenmesi …

Aile Konutuna İlişkin TMK 240 ve 652’nin Birlikte İleri Sürülmesi Devamı »

Mirasın Reddi Durumunda Mirasçılık Belgesi – İçtihat

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2015/2892 E., 2015/10280 K. “MAHKEMESİ : Buldan Sulh Hukuk MahkemesiTARİHİ : 26/12/2013NUMARASI : 2013/442-2013/406 Davacı tarafından, davalı 25.12.2013 gününde verilen dilekçe ile mirasçılık belgesi verilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 26.12.2013 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi mirascı Hikmet Köyüoğlu vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne …

Mirasın Reddi Durumunda Mirasçılık Belgesi – İçtihat Devamı »

Miras Ortaklığının Kısmen Giderilmesinde Uygulanan Maddeye İlişkin Bir Karşı Oy

Not: Kalın harflerle belirtilen yerler karşı oy görüşlerine aittir. Yargıtay 14. HD., E. 2013/16256 K. 2014/1736 T. 10.02.2014 “Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 11.03.2010 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 29.11.2011 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar Hasan Yüksel ve K1 tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz …

Miras Ortaklığının Kısmen Giderilmesinde Uygulanan Maddeye İlişkin Bir Karşı Oy Devamı »

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul