Makaleler

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu – TCK m. 123

Bir başkasının huzurunu bozmak amacıyla ısrarla telefon etmek, gürültü yapmak veya yine bu amaçla farklı bir davranışta bulunmak, TCK m. 123 hükmünde düzenlenen “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma” suçuna sebebiyet vermektedir. Cezası ise üç aydan bir yıla kadar hapistir. Fakat şartları mevcutsa hakim bu hapis cezasını adli para cezasına veya başka bir seçimlik yaptırıma da […]

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu – TCK m. 123 Read More »

Yabancıların Türkiye’de Boşanma Davası Açması

Boşanma davası açabilmek için Türk vatandaşı olmak şart değildir. Pekala Türk vatandaşı olmayan evli kişiler de Türkiye\’de boşanma davası açabilirler. Elbette bu durumda hangi ülkenin hukukunun uygulanacağı sorusu kafaları karıştırabilir. Eşlerin Aynı Ülkenin Vatandaşı Olması MÖHUK uyarınca boşanma sebepleri ve hükümleri eşlerin ortak milli hukukuna tabidir. Dolayısıyla her iki tarafın da Türk vatandaşı olması durumunda

Yabancıların Türkiye’de Boşanma Davası Açması Read More »

Yurtdışındayken Türkiye’de Boşanma Davası Açmak

Eşlerden birisi yurtdışında olsa bile, Türkiye\’de görülen boşanma davalarında davacı veya davalı sıfatına sahip olmaları mümkündür. Ancak yurtdışındayken dava açmak veya kendilerine açılan davayı takip etmek için bulundukları yere en yakın konsolosluktan dava vekaletnamesi çıkartmaları gerekmektedir. Konsolosluktan vekaletname çıkarttıktan sonra bunun bir resminin avukata gönderilmesi gerekir. Sonrasında Türkiye\’deki boşanma avukatı yetkili mahkemeyi belirleyip davayı açabilecektir.

Yurtdışındayken Türkiye’de Boşanma Davası Açmak Read More »

Boşanmada Karşı Dava Nedir ve Açılmalı Mıdır?

Boşanmada karşı dava, davacı eşin boşanma talebinin mahkemece reddedilmesi ihtimaline karşılık, davalı eşin kendi boşanma talebinin kabul edilmesi amacıyla açtığı davadır. Yani karşı boşanma davası isteyen eş hem evlilik birliğinin sarsılmasında hiçbir kusurunun olmadığını savunmalı hem de boşanmaya kararlı olmalıdır. Çünkü: Örnek vermek gerekirse, aşağıdaki karara konu olayda kadın karşı dava açmamıştır. Yıllar süren boşanma

Boşanmada Karşı Dava Nedir ve Açılmalı Mıdır? Read More »

Boşanma Davasından Vazgeçme (Feragat) ve Geri Alma

Boşanma davasını geri çekme, feragat veya geri alma yoluyla mümkündür. Şimdiden belirtelim ki feragat ve geri alma farklı usullere bağlı olan ve de farklı sonuçlar doğuran işlemlerdir. Feragat eden taraf, o davadaki vakıalara daha sonra yeni bir dava açtığında dayanamaz. Geri alan taraf ise, eşinin kusurlu davranışlarını affetmediği müddetçe sonradan açacağı boşanma davasında aynı vakıalara

Boşanma Davasından Vazgeçme (Feragat) ve Geri Alma Read More »

Kazai Rüşt Davasıyla Ergin Kılınma

TMK m. 12 hükmü uyarınca onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteğiyle ve velilerinin rızasıyla ergin kılınabilecektir. Ergin kılınma talebiyle açılan davaya uygulamada kazai rüşt de denilmektedir. Bu davada hasım yoktur, dolayısıyla davalı gösterilmez[1]. Çekişmesiz yargı işlerinden olduğundan görevli mahkeme ise sulh hukuk mahkemeleri olacaktır[2]. Kişilik hallerine ilişkin hususların her ne kadar kamu düzenine ilişkin olduğu

Kazai Rüşt Davasıyla Ergin Kılınma Read More »

Resen Terkin Edilen Şirketin İhyasında Süre (Geçici Madde 7)

TTK Geçici 7. Madde uyarınca re’sen terkin edilen şirketlere ilişkin ihya davası açmak 5 yıllık süreye tabiydi. Durum böyle olmakla birlikte eğer ki şirketin üzerine kayıtlı bir malvarlığı varsa bu süre 10 yıl olarak kabul edilmekteydi. Uygulamanın bu şekilde olması şirket ortaklarının mülkiyet hakkını da güvence alıyordu. Zira şirket re’sen terkin edilmeden önce üzerinde tasfiye

Resen Terkin Edilen Şirketin İhyasında Süre (Geçici Madde 7) Read More »

Miras Paylaşıldıktan Sonra Katılma Alacağı Davası

Evlilik birliği devam ederken eşlerden birisinin ölmesi durumunda diğer eş ve çocukları(çocukları yoksa ölenin üstsoyu) müteveffanın mirasçısı olacaklardır. Fakat sağ kalan eşin alacağı yalnızca miras payıyla sınırlı değildir. Öyle ki aile hukukumuzda 2002 yılından beri yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejimini ise detaylarına girmeden kısaca açıklyacak olursak, çalışma

Miras Paylaşıldıktan Sonra Katılma Alacağı Davası Read More »

Boşanma Davasında Eşin Mal Kaçırması

Bilindiği üzere ülkemizde 2002’den beri eşler arasında yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaktadır. Yani eşlerin evlendikten sonraki çalışmalarının karşılığında edindiği gelirle aldığı ev, araba, arsa, dükkan gibi malvarlığı değerlerinin yarısında diğer eşin de katılma alacağı hakkı vardır. Dolayısıyla taraflar boşanma aşamasına girince veya boşanmanın kaçınılmaz olduğunu hissedince ya da en başından beri

Boşanma Davasında Eşin Mal Kaçırması Read More »

2023 – İsim Değiştirme Davası Mahkeme Masrafı ve Avukatlık Ücreti

Enflasyonun etkisiyle mahkemeye yapılan yargılama giderleri ve avukata ödenen vekalet ücretleri her yıl artmaktadır. Hatta önceleri yıl sonunda yapılan fiyat güncellemeleri artık 6 ayda bir yapılır hale gelmiştir. Dolayısıyla bu yazıda isim değiştirme davalarındaki güncel masraf ve avukatlık ücretleri üzerinde durduk. Bu yazıda verdiğimiz bilgiler yalnızca isim değişiminde değil, ekletme/çıkarma işlemlerinde ve soyadı değişikliğinde de

2023 – İsim Değiştirme Davası Mahkeme Masrafı ve Avukatlık Ücreti Read More »

Boşanmada Kusurun Nafaka ve Tazminata Etkisi

Türk boşanma hukukunda şiddetli geçimsizliğe (evlilik birliğinin sarsılması) dayalı boşanma davalarında mahkeme esas olarak iki hususu tespit eder: Evlilik birliği sarsılmışsa ve kusurlu davranışlar da tespit edilmişse mahkemenin gerekçeli kararında hangi tarafın daha kusurlu olduğunu da belirtmesi gerekecektir. Zira kusur belirlemesinin -diğer bazı hususlara da olmakla birlikte- nafaka ve tazminata doğrudan etkisi vardır. Şöyle ki:

Boşanmada Kusurun Nafaka ve Tazminata Etkisi Read More »

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Manevi Tazminat İstenmesi

Anlaşmalı boşanmada taraflar birbirinden hiçbir tazminat talebinde bulunmamış olabilir. Peki diğer eşin kusurlu davranışını boşandıktan sonra öğrenen taraf manevi tazminat hakkından mahrum mu kalacaktır? Aşağıdaki Hukuk Genel Kurulu kararına yansıyan olayda koca, evlilik birliği içinde doğan çocuğun aslında kendisine ait olmadığını boşandıktan sonra öğrenmiştir. Bir kısım üyeler bu olaya dayanan manevi tazminat talebinin TMK m.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Manevi Tazminat İstenmesi Read More »

Hakaret Davalarının Suistimal Edilmesi

Hakaret, pek çok ülkede suç teşkil etmemekle birlikte ülkemizde üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasını gerektiren bir suçtur. Buna ek olarak mağdur, ceza yargılamasının haricinde bir de manevi tazminat istemiyle hukuk davası da başlatabilir. Hakaret sebebiyle başlanan ceza yargılaması sonucunda sanık suçlu bulunursa, alacağı cezaya ek olarak bir de müşteki avukatına

Hakaret Davalarının Suistimal Edilmesi Read More »

Karşı Boşanma Davasının Süresinden Sonra Açılması

Yargıtay, süresinden sonra açılan karşı boşanma davasının -en kötü olasılıkla- tefrik edilip yeniden birleştirilmesi görüşündedir. Aşağıda yer alan kararın hem bu uygulamaya hem de boşanma davalarındaki derdestlikle alakalı usul hukuku uygulamasına değinmesi nedeniyle çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Süresinden sonra açılan karşı boşanma davasının usulden reddi yanlış olmakla birlikte, ayrıca aynı tarafça aynı vakıalar

Karşı Boşanma Davasının Süresinden Sonra Açılması Read More »

Karşı Boşanma Davası Açmak Neden Gereklidir?

Özel boşanma sebepleriyle açılan boşanma davasının ispatlanamaması halinde dava reddedilir. Örneğin zinaya, hayata kasta, terke dayalı bir davada bu hususların gerçekleştiği mahkeme önünde ispatlanamamışsa boşanma hükmü verilmez. Fakat özel sebeplerin yanında evlilik birliğinin sarsılması genel nedenine dayanan bir dava da açılmışsa ve/veya karşı dava da mevcutsa boşanma hükmü verilebilir. Peki genel nedene dayalı boşanma davaları

Karşı Boşanma Davası Açmak Neden Gereklidir? Read More »

Boşanma Davası Sırasında Ölen Eşin Mirasçılarından Katılma Alacağı

Boşanma davası sürerken eşlerden birisi ölmüş olabilir. Bu durumda evlilik boşanma ile değil, ölümle sona ermiş sayılacaktır. Yine de sağ kalan eşin müteveffaya mirasçı olabilmesi için boşanma davasında kusur belirlemesi yapılmalıdır. Fakat sağ kalan eş boşanmada kusurlu olsa da olmasa da katılma alacağının baki kalacağı unutulmamalıdır. Zira 2002’den beri yürürlükte olan yasal rejimimiz edinilmiş mallara

Boşanma Davası Sırasında Ölen Eşin Mirasçılarından Katılma Alacağı Read More »

Boşanma Davası Sırasında Ölen Eşe Mirasçı Olunması

Ölen Eşin Mirasçılarının Boşanma Davasına Katılması Boşanma davası sırasında eşlerden birisinin ölmesi durumunda, sağ kalan eş sadece mirasçılar tarafından takip edilen boşanma davası reddedilirse mirasçı olabilir. Peki boşanma davaları kural olarak hangi koşullarda reddedilebilir? Bu sorunun cevabı verilirken dikkat edilecek iki unsur vardır: Eğer ki evlilik birliği temelinden sarsılmamışsa dava reddedilir. Fakat kusurlu davranışlar söz

Boşanma Davası Sırasında Ölen Eşe Mirasçı Olunması Read More »

Cinsel İstismar ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçlarının Ayırt Edilmesi

Cinsel istismar, temel hali 8-15 yıl arası hapis (vücuda organ sokulmuşsa en az 16 yıl) gerektiren bir suç iken, reşit olmayanla cinsel ilişkiye girilmesi ise temel hali 2-5 yıl arası hapis cezasını gerektiren ve şikayete tabi bir suçtur. Dolayısıyla kimi durumlarda birbirine karışan bu iki suçun ayırt edilmesi oldukça önemlidir. Mağdurun Yaşının Kimlikte Hatalı Olması

Cinsel İstismar ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçlarının Ayırt Edilmesi Read More »

Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonu Kararına İtiraz ve İptal Davası

Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonuna Başvuru Böbrek, karaciğer ve kemik iliği gibi organlar, ölmüş bir kimseden uygun organ bulunamaması ve başka bir tedavi yolunun da olmaması durumunda canlı vericiler tarafından da bağışlanabilmektedir. Organ nakline ihtiyacı olanlara canlı verici olabilecekler şu şekildedir: Ayrıca nakil akraba veya eşten yapılacak olsa bile, alıcının kural olarak en az üç

Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonu Kararına İtiraz ve İptal Davası Read More »

Silahla Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit suçunun nitelikli hallerinden olan silahla tehdit, TCK m. 106/2-a hükmünde düzenlenmiştir. Hükme göre silahlı tehdidin cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. Silah deyiminden yalnızca ateşli silahlar değil, bıçak, sopa, taş vb. cisimler de anlaşılmaktadır. Öyle ki saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli şeyler kanun gereği

Silahla Tehdit Suçu ve Cezası Read More »

Boşanmadan Ayrı Açılan Manevi Tazminat Davasında Aynı Sebeplere Dayanılamayacağı

Önceden açılan bir boşanma davasında manevi tazminat istenmesi durumunda, aynı sebeplere dayanılarak ayrı bir manevi tazminat davası açılabilecek midir? Kimi Yargıtay üyeleri, talebin yasal dayanağının farklı olması sebebiyle istenebileceği görüşünde olsa da HGK çoğunluğu bu fikre katılmamaktadır. Özellikle pratik sonuçları açısından baktığımızda biz de çoğunluk görüşüne katılmaktayız. Zira aksi kabul edilirse davaların kabulü durumunda aynı

Boşanmadan Ayrı Açılan Manevi Tazminat Davasında Aynı Sebeplere Dayanılamayacağı Read More »

Bebeğin/Çocuğun İsminin Değiştirilmesi ve İsim Eklenmesi/Çıkartılması

Eşler arasındaki iletişim problemi veya anlaşmazlık sebebiyle ya da sonradan değişen fikirler nedeniyle bebeğin ismi sonradan değiştirilmek istenebilir. Bu durumda çocuğun ismini değiştirmek, isim ekletmek veya çıkarmak için bir dava açılması gerekecektir. Bu durumda velayeten hareket etmek gerektiğinden, dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır. Avukat tutmadan dava açılacaksa: Anne-baba evliyse ya da ortak velayete sahiplerse

Bebeğin/Çocuğun İsminin Değiştirilmesi ve İsim Eklenmesi/Çıkartılması Read More »

Sahte Borç Takibi Yapan Dolandırıcılara Karşı Yapılması Gerekenler

Çok popüler bir dolandırıcılık yöntemi olan “Borcunuz görünüyor. Şimdi öderseniz 500 TL, şimdi ödemezseniz daha sonra masraflarla beraber 10.000 TL ödersiniz.” vb. aramalara birçok vatandaşımız ya bizzat ya da bir yakını vasıtasıyla mutlaka tanık olmuştur. Failler çoğu zaman büfelerde satılan açık hatları ve ikinci el telefonları kullandığından siber suçlar da bunları tespit etmekte yetersiz kalmaktadır.

Sahte Borç Takibi Yapan Dolandırıcılara Karşı Yapılması Gerekenler Read More »

Yetkisiz Mahkemenin İhtiyati Tedbiri

Ankara BAM 21. HD. 2021/960 E., 2021/801 K. Taraflar arasındaki ihtiyati tedbire ilişkin talebin dosya üzerinden yapılan incelemesi sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı ihtiyati tedbir talebinin reddine yönelik olarak verilen hükme karşı ihtiyati tedbir talep eden davacı vekilince süresinde istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.TALEPİhtiyati tedbir talep eden davacı vekili talep

Yetkisiz Mahkemenin İhtiyati Tedbiri Read More »

“Güzelsin” vb. Demek Cinsel Taciz Suçu Sayılır Mı?

Genellikle “sadece iltifat etmek” amacıyla söylendiği savunulsa da, Yargıtay “Güzelsin” ve/veya “Seni seviyorum” tarzındaki cümleleri cinsel taciz suçu olarak değerlendirebilmektedir. Fakat belirtmemiz gerekir ki ne söylendiği kadar somut olaydaki durum ve koşulların da değerlendirilmesi yapılmaktadır. Özellikle Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun daireler arasındaki işbölümü düzenlemesinden sonra bu tarz değerlendirmelere daha fazla önem verildiğini gözlemlemekteyiz. Öyle ki

“Güzelsin” vb. Demek Cinsel Taciz Suçu Sayılır Mı? Read More »

Darp Edilenin Tazminat ve Şikayet Hakkı

Darp edilen kişi, kendisine şiddet uygulayan kişi hakkında şikayetçi olabileceği gibi ayrıca tazminat isteminde de bulunabilir. Dolayısıyla durumu hem ceza yargılaması hem de hukuk yargılaması açısından ele almak gerekecektir. Konuya başlamadan önce önemle belirtmek isteriz ki, darp mağdurunun haklarını ileri sürebilmesi için elinde bir darp raporunun olması kolaylık sağlayacaktır. Darp Edeni Şikayet ve Kasten Yaralamanın

Darp Edilenin Tazminat ve Şikayet Hakkı Read More »

Emre İtaatsizlikte Israr Suçu ve Cezası (ASCK m. 87-88-89)

ASCK m. 87’de “İtaatsizlikte ısrar edenlerin cezaları” başlığı altında düzenlenen bu suç, kanunun “Askeri itaat ve inkıyadı bozan suçlar” kısmında yer almaktadır. Hükme göre: 1- Hizmete ilişkin emri hiç yapmayan asker kişiler bir aydan bir seneye kadar, emrin yerine getirilmesini söz veya fiili ile açıkça reddeden veya emir tekrar edildiği halde emri yerine getirmeyenler, üç

Emre İtaatsizlikte Israr Suçu ve Cezası (ASCK m. 87-88-89) Read More »

Ticari İşlerde Satın Alınan Malın Teslim Edilmemesi

Ticari bir ilişkinin gereği olarak sattığı malı teslim etmeyen satıcı açısından, imkansızlık söz konusu değilse borçlu temerrüdüne ilişkin hükümler uygulanacaktır. Peki satıcı tam olarak ne zaman temerrüde düşmüş sayılacaktır ve temerrüde düşen satıcıya karşı alacaklının sahip olduğu haklar nelerdir? İfa imkansızlığı mevcutsa taraflar bundan nasıl etkilenecektir? Satıcının Temerrüdü Nasıl Gerçekleşir? Borçlu temerrüdünün gerçekleşmesi için temel

Ticari İşlerde Satın Alınan Malın Teslim Edilmemesi Read More »

Alkollü İçki Satış Belgesi Verilmemesine Karşı İptal Davası

Genel Olarak Alkollü İçki Satış Belgesi Alkol ruhsatı da denilen içki satış belgesine ilişkin bilgi verirken öncelikle yönetmelikte geçen perakende ve açık alkollü içki satıcısı tanımları üzerinde durmamız gerekecektir. Önemli belirmemiz gerekir ki, özel mevzuatı tarafından iş yerlerine verilen izinler, Yönetmelik hükümlerine göre satış belgesi alma mükellefiyetini ortadan kaldırmamaktadır. Peki tek bir satış belgesine dayanarak

Alkollü İçki Satış Belgesi Verilmemesine Karşı İptal Davası Read More »

Katılma Alacağı Davasında İspat Yükü

Evliliğin sona ermesiyle birlikte mal rejiminin tasfiyesi gündeme gelebilecektir. Peki mal rejiminin tasfiyesi amacıyla açılan katılma alacağı davasında, mahkeme karine olarak tüm malları edinilmiş mal olarak mı kabul edecek, yoksa kişisel mal olarak mı kabul edecektir? Bu sorunun yanıtı bize aksini ispat yükünün kimde olduğu cevabını da verecektir. Kişisel Mal Olduğunu İspat Yükü TMK m.

Katılma Alacağı Davasında İspat Yükü Read More »

Dernek Lokallerinin Faaliyetten Meni ve İzin İptali

Dernek lokallerinin denetimi, sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü ya da kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Denetimden önce bilgilendirme yapılmaz ve bu denetimin mesai saatleri dışında yapılması da mümkündür. Peki bu denetimler sonucunda ne gibi yaptırımlarla karşılaşılabilir? Dernek Lokalini Faaliyetten Geçici Olarak Men Etme Yönetmeliğin 66. maddesi uyarınca: Tespit edilen lokaller mülki idare amiri tarafından otuz günü geçmemek

Dernek Lokallerinin Faaliyetten Meni ve İzin İptali Read More »

İstinaf Dilekçesi Örneği ve İstinafta Dilekçesinde Dikkat Edilecekler

İstinaf Dilekçesinde Nelere Dikkat Etmeli? İlk derece mahkemelerinin verdiği çoğu karara karşı istinafa başvuru yolu açıktır. Peki istinaf dilekçesi yazarken nelere dikkat edilmelidir? Öncelikle tebliğ ve tefhim kavramlarını anlamak gerekecektir. Uygulamada tefhim, kısa kararın duruşma sırasında yüze karşı söylenmesiyle gerçekleşmektedir. Tebliğ ise kararın davanın tarafına ayrıca posta yoluyla iletilmesidir. Kimi kararlara karşı istinafa başvurma süresi

İstinaf Dilekçesi Örneği ve İstinafta Dilekçesinde Dikkat Edilecekler Read More »

Cinsel Taciz Savunma Dilekçesi – TCK 105

Aşağıdaki savunma dilekçesi, uygulamada kullanılan gerçek bir dilekçenin kısaltılmış ve tarafların anlaşılmaması açısından düzeltilmiş halidir. Savunma hazırlanırken mutlaka her olay kendi içinde değerlendirilmeli, kullanılacak içtihatlar da olaya göre özel seçilmelidir. Elbette içtihat sunmakla da yetinilmemeli, maruz kalınan cinsel taciz suçlamasına karşı lehe olabilecek çarpıcı durumlar savunma dilekçesinde mutlaka açıklanmalıdır. İSTANBUL ( ) ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

Cinsel Taciz Savunma Dilekçesi – TCK 105 Read More »

Emre Yazılı Senedin Zorunlu ve İhtiyari Unsurları

Emre Yazılı Senedin Unsurları Hukukumuzda poliçe, çek ve bono olmak üzere üç farklı kambiyo senedi düzenlenmiştir. Bunların arasından emre yazılı senet olarak da bilinen bono, en sık karşılaştığımız kambiyo senedi türüdür. Bu nedenle halk arasında senet dendiği zaman kastedilen aslında çoğu zaman bonodur. Peki bononun, yani emre yazılı senedin zorunlu şekil unsurları nelerdir? TTK m.

Emre Yazılı Senedin Zorunlu ve İhtiyari Unsurları Read More »

Nafaka İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Nafaka alacağına ilişkin icra takibinin şekli, nafakanın tedbir nafakası mı yoksa nihai hükme bağlanmış bir nafaka mı olduğuna göre değişir. Şöyle ki, boşanma davası devam ederken mahkemenin kararlaştırdığı tedbir nafakası olup, bu tarz nafakalar ilamsız icraya konu olur. Nihai hükme bağlanan yoksulluk ve iştirak nafakaları ise ilamlı icranın konusu olacaklardır. Peki nafakaya ilişkin icra takibinin

Nafaka İcra Takibi Nasıl Yapılır? Read More »

Yurtdışındaki Ameliyattan Sonra Cinsiyetin Değiştirilmesi Davası

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatını Türkiye’de Olmak Zorunlu Mu? TMK m. 40 hükmü, cinsiyet değişikliğine ilişkin operasyonun yalnızca Türkiye’de yapılması olasılığı göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Peki bu ameliyatı Türkiye’de olmayanlar hukuken cinsiyet değişikliği yapamayacaklar mıdır? Her ne kadar bu husus kanunumuzda düzenlenmemiş olsa da gerçek hayatta bu gibi durumlarla karşılaşılması mümkündür. Ve yurtdışında ameliyat olmayı tercih edenlerin

Yurtdışındaki Ameliyattan Sonra Cinsiyetin Değiştirilmesi Davası Read More »

İtirazın Kesin Kaldırılması – İİK m. 68

İtirazın Kaldırılması Dosyasında Duruşma Açma Zorunluluğu Basit yargılama usulüne tabi olmasına rağmen, itirazın kesin kaldırılmasına ilişkin dosyalarda duruşma açmak takdiri değil, kanun gereğidir. Borçlunun Borç İlişkisini İkrarı Halinde Alacaklının İİK 68/1’deki Belgelere Dayanmak Zorunda Olmaması İtirazın kaldırılması dosyasında “hukuki ilişki ve borcun” ispatlaması önem arz ermektedir. Dolayısıyla alacaklının elinde önceden İİK m. 68/1’deki belgelerden birisi

İtirazın Kesin Kaldırılması – İİK m. 68 Read More »

İhya Davası ve Ek Tasfiye İçin Şirketin Yeniden Tescili

İhya davası, sicil müdürlüğünden terkin edilen şirketlerin ek tasfiyesi için gerekli işlemler sonlandırılıncaya kadar yeniden tescili amacıyla açılan davadır. Bu davayla sicilden silme işleminin iptal edilerek ek tasfiyeye karar verilmesi ve şirketin yeniden tescili istenir. TTK 547 ve Geçici Madde 7’deki İhya Davaları Uygulamada ihya da denilen ek tasfiye genel olarak TTK m. 547 hükmünde

İhya Davası ve Ek Tasfiye İçin Şirketin Yeniden Tescili Read More »

Basit Yaralama Suçu Savunma Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki savunma dilekçesi, basit tıbbi müdahale ile getirilebilir bir kasten yaralama olayına ilişkin örnek savunma dilekçesidir. Vurgulamamız gerekir ki, kasten yaralama suçundan yargılanan her kişinin olayı kendi içinde farklı durumlar barındırır. Dolayısıyla uygulanacak hükümler, lehe olarak değerlendirilmesi için sunulacak içtihatlar vb. farklılık gösterebilir. Bu nedenle imkanı olanların avukat yardımı almaları daha iyi olacaktır. Ancak profesyonel

Basit Yaralama Suçu Savunma Dilekçesi Örneği Read More »

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı boşanma için öncelikle tarafların en az bir yıldır evli olmaları ve boşanmanın sonuçları konusunda önceden bir anlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir. Örneğin müşterek çocuk varsa velayetinin kimde olacağı, velayete sahip olmayan tarafla görüşme günlerinin nasıl olacağı, nafaka verilip verilmeyeceği, mal rejiminin tasfiyesiyle ilgili taleplerin bulunup bulunmadığı, maddi ve manevi tazminat isteyip istemedikleri hususunda ihtilaf olmamalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır? Read More »

İsim Ekletme Davası

İsim ekletme davası, isim değiştirmeyle aynı usul ve esaslara dayanan bir hukuk davası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımızda konuya ilişkin özet nitelikteki açıklamalar ve örnek dava dilekçesi yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiler için İsim ve Soyisim Değiştirme Davası başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz. Genel Olarak İsim Ekletme Davası 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 15/5 hükmünde

İsim Ekletme Davası Read More »

Yurtdışındayken İsim Değiştirme ve İsim Ekletme Davası Açmak

İsim değiştirme davası açan kişinin, avukatıyla temsil edildiği müddetçe celse günü bizzat mahkeme salonunda bulunması zorunlu değildir. Temsilin bu şekilde sağlanması, özellikle geçici veya sürekli olarak Türkiye’de bulunmayan vatandaşların isim değişikliğini yapmalarını kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla yurtdışındayken de isim değiştirme davası açılabilecektir. Bu yazımızda yurtdışındayken isim değiştirme davası açmak isteyen vatandaşların bilmesi gereken hususlar üzerinde kısaca durduk.

Yurtdışındayken İsim Değiştirme ve İsim Ekletme Davası Açmak Read More »

Almanya’da Yaşayan Türk Vatandaşlarının İsim ve Soyisim Değiştirmesi

İsim ve/veya soyisim değişikliği yapmak isteyen Türk vatandaşlarının bunun için bir dava açmaları gerekmektedir. Almanya’da yaşamaları sebebiyle Türkiye’de dava yürütecek kadar kalamayan Türk vatandaşları isim değiştirme davalarını yürütmelerini istediği bir avukata vekalet vererek işlemleri halledebilecektir. Bunun için öncelikle konsolosluk.gov.tr adresinden en yakın yurtdışı temsilciliği neresiyse seçilir. Şu an için Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover,

Almanya’da Yaşayan Türk Vatandaşlarının İsim ve Soyisim Değiştirmesi Read More »

İsim Değişikliği | Yabancı İsim ve Soyisim Alınabilir Mi?

Yabancı İsim ve Soyisimler Dava Açarak Alınabilir Mi? Yargıtay’ın da istikrarlı olarak kararlarında belirttiği üzere, 1353 Sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun’a aykırı olmamak koşuluyla, alınan yeni isim yabancı kökenli olabilir. Dolayısıyla isim değiştirme davasıyla Kürtçe, İngilizce, Arapça vs. isimler almak mümkündür. Örneğin Jutta, Janbi, Helena, Meys isimleri Yargıtay tarafından uygun görülmüştür. Önemli

İsim Değişikliği | Yabancı İsim ve Soyisim Alınabilir Mi? Read More »

İsim ve Soyisim Değiştirme Davaları

İsim değiştirme davası, kişinin adını veya soyadını değiştirmek ya da ismi üzerinde ekleme-çıkarma yapmak için açtığı davalara denmektedir. Dolayısıyla isim çıkartma ve isim ekletme davalarının da aslında isim değiştirmeyle aynı usul ve esasa tabi olduğunu söyleyebiliriz. İsim ve Soyisim Değiştirme Davalarında Haklı Sebepler İsim değiştirme davası, dayanağını Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesinden almaktadır. İlgili hükme

İsim ve Soyisim Değiştirme Davaları Read More »

E-Devlet’ten ve Nüfus Müdürlüğünden İsim Değiştirme Kalktı Mı?

E-Devlet ve Nüfus Müdürlüğünden İsim Değişikliğine İmkan Sağlayan Hükümler E-devlet ve nüfus müdürlükleri aracılığıyla isim değişikliği hizmeti, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun Geçici 8. ve 11. maddesiyle yürürlüğe girmişti. Geçici 8. maddeyle 2017 yılından itibaren iki yıl boyunca vatandaşlara bu imkan tanınmış; 2019’da yürürlüğe giren geçici 11. maddeyleyse bu imkan üç yıl daha uzatılarak 24.12.2022’ye

E-Devlet’ten ve Nüfus Müdürlüğünden İsim Değiştirme Kalktı Mı? Read More »

Ceza Davasında Savunma Dilekçesi Yazımı

7188 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden ceza mahkemelerine yazılan dilekçelerin önemi oldukça artmıştır. Öyle ki basit yargılama usulü sayesinde asliye ceza mahkemeleri artık duruşma dahi açmadan tarafların verdiği dilekçelerle ve soruşturma evrakıyla yetinerek hüküm verebilmektedir. Dilekçeyi yazarken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi dosyadaki verilerin beraat için yeterli olup olmadığıdır. Kimi zaman sanığın beraati için

Ceza Davasında Savunma Dilekçesi Yazımı Read More »

Bağışlama Sözleşmeleri

Bağışlama sözleşmesinde, taraflardan birisi (bağışlayan), diğerine karşılıksız olarak bir kazandırma yapma yükümlülüğüne girer. Bağışlama Ehliyeti Bağışlama sözleşmesinde, bağışlayanın ehliyeti konusunda TBK m. 287 hükmü bize yol gösterecektir: Fiil ehliyetine sahip olan herkes, eşler arasındaki mal rejiminden veya miras hukukundan doğan sınırlamalar saklı kalmak üzere, bağışlama yapabilir.Bağışlamayı izleyen bir yıl içinde başlatılmış bir yargılama sonucunda bağışlayanın,

Bağışlama Sözleşmeleri Read More »

Nafakanın Kaldırılması ve Azaltılması Davası

Genel Olarak Bu yazıda konuya ilişkin özet niteliğinde bilgilerle birlikte çoğunlukla konuyla ilgili yargıya taşınmış örneklere yer verilmiştir. İlgilenenler yoksulluk nafakası ile ilgili olan yazımıza da göz atabilirler. Bilindiği üzere boşanma sonucu daha ağır kusurlu olduğu tespit edilen tarafın -diğer şartlar da oluşmuşsa- diğer tarafa maddi yardımda bulunması zorunlu tutulabilmektedir. Fakat karar verildikten sonra somut

Nafakanın Kaldırılması ve Azaltılması Davası Read More »

Stajyer ve Çırakların EYT’den Faydalanma Koşulları

Mevzuatın ilgili hükümleri incelendiğinde, çırak ve stajyerler için uzun vadeli sigortalara ilişkin primlerin yatırılmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yaşlılık aylığının temelini oluşturan prim yatmayacağından, 08.09.1999’dan önce çıraklık veya stajyerlik yapmak EYT düzenlemesinden faydalanmak için yeterli olmayacaktır. Peki Eylül 1999’dan önce stajyer ve çırak olanların EYT düzenlemesinden faydalanması hiçbir şekilde mümkün değil midir? Aslında bunun mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

Stajyer ve Çırakların EYT’den Faydalanma Koşulları Read More »

18 Yaş Öncesi Çalışmalara İlişkin Hizmet Tespit Davası

1.4.1981’den Önceki ve Sonraki 18 Yaş Altı Çalışmaları 1981 Nisan’dan önceki çalışmaya başlayanlar, 18 yaşını doldurmadan önce çalışmaya başlamış bile olsalar işe başladıkları tarih başlangıç tarihi olarak kabul edilecektir. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanlar ise, 18 yaşını doldurmadan çalışmaya başlasalar bile sigorta başlangıç tarihi 18 yaşını ikmal ettikleri tarih olarak kabul edilir. Bu husus özellikle

18 Yaş Öncesi Çalışmalara İlişkin Hizmet Tespit Davası Read More »

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Boşanmanın en hızlı yöntemi olan anlaşmalı boşanma, genellikle bir iki ay kadar sürebilmektedir. Bu konuda net bir süre vermek hiçbir zaman mümkün değildir. Zira davanın ne kadar süreceği çeşitli etkenlere göre değişiklik göstermektedir. Anlaşmalı boşanmayı uzatan sebepler şunlardan ibarettir: Tensip Tutanağının Düzenlenmesi Gerekli belgelerin teslim edilmesi ve yargılama giderlerinin ödenmesiyle birlikte dava hızlı bir şekilde

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer? Read More »

EYT’lilerde Sigorta Girişinin Geç Yapılması: Hizmet Tespit Davası

2023 Ocak ayının ortalarında yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenleme uyarınca, sigorta girişi 8 Eylül 1999’dan önce olanlar aşağıdaki şartları sağladığı müddetçe emekli olabileceklerdir: Peki işe başlangıç tarihi 8 Eylül 1999’dan önce olmasına rağmen sigorta girişi daha geç yapılmış olan kişi EYT düzenlemesi kapsamında emekli olabilecek midir? Hizmet tespit davası sayesinde bu soruya olumlu yanıt verebilmekteyiz.

EYT’lilerde Sigorta Girişinin Geç Yapılması: Hizmet Tespit Davası Read More »

Tapu Haczinin Kaldırılması

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra borçlunun taşınmazlarının haczi için talepte bulunulabilecektir. Bu talep üzerine icra müdürlüğü tarafından tapuya haciz için müzekkere yazılır. Tapu haczinin kaldırılması ise borcun ödenmesi, tehiri icra kararı alınması, haczin düşmesi veya hukuka aykırı olması durumlarında söz konusu olabilir. Fakat icra müdürlüğünün yazılı talebe rağmen haciz fekki için müzekkere yazmamasına sıkça rastlanmaktadır. Bunun

Tapu Haczinin Kaldırılması Read More »

Banka Haczinin Fekki (Banka Hesaplarına Konan Hacizlerin Kaldırılması)

Alacaklı, borçluya karşı başlattığı icra takibini kesinleştirdikten sonra borçlunun malvarlığı değerleri üzerine haciz koyabilir. Haczedilebilen malvarlığı değerlerinden birisi de borçlunun banka hesaplarıdır. İİK m. 89/1 hükmü uyarınca gönderilen haciz müzekkeresini alan banka görevlileri borçlunun hesabına bloke koyar. Banka hacizlerinin kaldırılması ise icra takip dosyasına ilişkin kapak hesabı ödendiğinde, tehiri icra kararı alındığında, haciz düştüğünde veya

Banka Haczinin Fekki (Banka Hesaplarına Konan Hacizlerin Kaldırılması) Read More »

Tasarrufun İptali Davasındaki İhtiyati Tedbir Talebinin İhtiyati Haciz Olarak Nitelendirilmesi

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, tasarrufun iptali davalarında yapılan ihtiyati tedbir talebinin ihtiyati haciz talebi olarak anlaşılması gerektiğini belirtmektedir. Uygulamanın bu yönde olması, ihtiyati tedbirin sıra cetvelinde yer bulamaması sebebiyle davacının hak kaybının önüne geçebileceğinden bazı yazarlarca da destek bulmuştur. Bazı yazarlarsa talebin gerçek niteliğine göre karar verilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Teminatın gerekip gerekmediğini ise mahkeme

Tasarrufun İptali Davasındaki İhtiyati Tedbir Talebinin İhtiyati Haciz Olarak Nitelendirilmesi Read More »

Beraat Eden Sanık Lehine Hükmedilen Vekalet Ücreti

3 Eylül 2022 tarihli Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi m. 14/4 hükmü uyarınca, “Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.” Bu yazımızda Yargıtay’ın beraat eden sanıklar lehine hükmedilen vekalet ücretiyle ilgili bazı kararlarına yer verdik. Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin Bozmayı Gerektirmesi Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi

Beraat Eden Sanık Lehine Hükmedilen Vekalet Ücreti Read More »

Zina Nedeniyle Boşanmanın Etkileri

Zina Yapanın Artık Değerdeki Pay Oranı Edinilmiş mallara katılma ve paylaşmalı mal ayrılığı rejimlerinin uygulanmasında zina durumu için özel hükümler getirilmiştir. İlgili düzenlemeye göre, boşanma zinaya dayalıysa kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verilebilir. Fakat değer artış payı ve katkı payı alacakları için bu hüküm uygulanmamaktadır. Peki artık değerdeki pay oranının

Zina Nedeniyle Boşanmanın Etkileri Read More »

Boşanma Sebebi Olan Zina Nedir ve Nasıl Kanıtlanır?

Boşanma hukukunda zina, eşlerden birinin bir başkasıyla cinsel ilişkiye girmesini ifade etmektedir. Sadakat yükümlülüğüne aykırı olan bu davranış, Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesinde özel bir boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Taraflar hakkında TMK m. 170 uyarınca ayrılık kararı verilmiş olsa bile boşanma gerçekleşmedikçe sadakat yükümlülüğü devam ettiğinden, ayrılık süresinde başkalarıyla cinsel ilişkiye girmeler de zina sayılmaktadır.

Boşanma Sebebi Olan Zina Nedir ve Nasıl Kanıtlanır? Read More »

Zinayı Affeden Eş Boşanma Davası Açabilir Mi?

TMK m. 161/3 hükmü uyarınca, zinayı affeden eşin dava açma hakkı yoktur. Affeden kişi artık söz konusu olaydan ötürü boşanmanın ne özel ne de genel sebeplerini ileri sürebilecektir. Ancak elbette farklı olayların boşanma davasına dayanak yapılmasına bir engel yoktur. Zinayı Affetme Sayılan Davranışlar Affın açıkça söylenerek ifade edilmesi zorunlu değildir. Zımnen, yani örtülü davranışlarla da

Zinayı Affeden Eş Boşanma Davası Açabilir Mi? Read More »

Haksız Yapı İnşaatında Arsa Sahibinin Açabildiği Davalar

Haksız yapıları üç kategoride inceleyebiliriz: Biz bu yazımızda, uygulamada sıkça karşılaşılmakta olan “Üçüncü bir kişinin, kendi malzemesiyle başkasının arazi üzerinde haksız yapı dikmesi” durumunda arsa sahibi tarafından açılabilen davalar üzerinde durduk. Elatmanın Önlenmesi ve Kal Davası (Haksız Yapının Yıkılması Talebi) TMK m. 683/2 hükmü uyarınca “Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası

Haksız Yapı İnşaatında Arsa Sahibinin Açabildiği Davalar Read More »

Ortaklığın Giderilmesinin İstenemediği Durumlar – TMK 698

Hisse sahipleri arasındaki ortaklık, mirasa veya başka şekilde oluşan bir devire dayanarak kurulmuş olabilir. Hakkı olan kısmı serbestçe kullanmak isteyen maliklerin bu ortaklığa son verilmesini talep etmesi mümkündür. Peki bu talep her zaman öne sürülebilir mi? TMK m. 698 hükmü uyarınca, paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. Bu devam

Ortaklığın Giderilmesinin İstenemediği Durumlar – TMK 698 Read More »

Hizmet Tespit Davası

Hizmet tespit davası, prim ödeme gün sayısının veya prime esas kazancın eksik bildirilmesi ya da işçinin çalışmasının SGK tarafından tespit edilememesi durumlarında açılan bir iş ve sosyal güvenlik hukuku davasıdır. Dava kabul edildiği takdirde işçi lehine prim tahakkuku gerçekleşecek ve işveren hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Konuyla ilgili şu yazımıza da göz atabilirsiniz: EYT’lilerde Sigorta

Hizmet Tespit Davası Read More »

Kambiyo Takibinin İptal Edilemediği Haller – İİK 170/a-3

Genel Olarak Kambiyo Şikayeti Nedeniyle Takibin İptali Alacaklının kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip olmadığı veya senedin kambiyo senedi vasfında olmadığı durumlarda, İİK 170/a-2 uyarınca takip iptal edilebilecektir. Fakat bu durumun iki istisnası mevcuttur: Bu iki istisna hali mevcut değilse takip iptal edilebilir. İmza İnkarının Geri Alınması İmza inkarı yapıldıktan sonra bunun geri alınmış olması

Kambiyo Takibinin İptal Edilemediği Haller – İİK 170/a-3 Read More »

Ödeme Emrinin İptali

Ödeme Emrinde Alacaklı Vekilinin Adresinin Bulunmaması Yargıtay aşağıdaki karara konu olayda, ödeme emrinde adres bulunmasa bile, bu bilgi takip talebinden de ulaşılabilir olduğundan ödeme emrinin iptaline sebep olmayacağı yönünde görüş bildirmiştir. “…İİK’nın 60/1 madde hükmüne göre ise ödeme emrinin, alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, 58 inci maddeye göre takip talebine yazılması

Ödeme Emrinin İptali Read More »

Vasiyetname İptali ve Vasiyetnamenin Tenfizi Davası

TMK 596 uyarınca vasiyetname açıldıktan sonra, açılan vasiyetin yerine getirilmesini isteyen mirasçı veya üçüncü kişi vasiyetnamenin tenfizi davası açabilir. Fakat diğer mirasçılar vasiyetnamedeki kazandırmaların hukuka uygun olmadığı düşüncesindelerse, vasiyetnamenin iptali davası açarak bu kazandırmayı etkisiz hale getirebilirler. İptal davasıyla birlikte çokça açılan tenkis davasına bu yazımızda değinilmemiştir. İlgilenenler Mirasta Tenkis Davasıyla Saklı Payın Korunması başlıklı yazımıza göz

Vasiyetname İptali ve Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Read More »

Kısmi Davaya Cevap Vermeyen Davalının Islaha Cevapla Zamanaşımı Def’i

Y. 9. Hukuk Dairesi 2021/10852 E., 2021/15039 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi…DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I

Kısmi Davaya Cevap Vermeyen Davalının Islaha Cevapla Zamanaşımı Def’i Read More »

Askeri Disiplin Cezalarına Karşı İtiraz ve İptal Davası

Askeri disiplin cezaları, 6413 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nda sayılmıştır. Biz bu yazıda sadece önem arz eden bazı hükümlere ve kendi yorumlarımıza yer yerdik. Kanun metni için şu adrese gidebilirsiniz: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6413&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 Aynı Fiilden Dolayı Birden Fazla Disiplin Cezası Verilememesi TSKDK m. 4 hükmü uyarınca, aynı fiilden ötürü birden fazla disiplin cezası verilmesi mümkün değildir.

Askeri Disiplin Cezalarına Karşı İtiraz ve İptal Davası Read More »

Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuk – HUAK 18/A

Kanunda arabulucuya başvurulmasının zorunlu olarak sayıldığı hallerde, dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur. Zorunlu arabuluculuğa tabi davalara şimdilik iş hukuku, ticaret hukuku ve tüketici hukukundaki bazı uyuşmazlıklar girmektedir. Hangi Davalardan Önce Zorunlu Arabuluculuk Yoluna Başvuru Zorunlu? Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, HUAK m. 18/A-18 hükmü gereğince, “Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna

Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuk – HUAK 18/A Read More »

Usule Aykırı Verilen Kesin Sürenin Kaçırılması

HMK m. 94’de düzenlenen kesin süre, ilgili olduğu işlemi verilen süre içinde yapmayan tarafın o işlemi yapma hakkını ortadan kaldıran bir hukuk muhakemesi kurumudur. Yalnızca kanunda düzenlenenler değil, hakimin kesin olmasını kararlaştırdığı süreler de kesin süre olma niteliğini haizdir. Peki hakimin verdiği kesin süreyi kaçıran tarafın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok mudur? Yargıtay kararlarından

Usule Aykırı Verilen Kesin Sürenin Kaçırılması Read More »

Hukuk Davasında Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali – AYM Kararlarıyla

Davanın uzun sürmesi durumunda, haksız yere uzamaya yol açmayan tarafın adil yargılanma hakkının ihlali nedeniyle manevi tazminat talep etme hakkı vardır. HMK m. 30’daki usul ekonomisi ilkesinin gereği olan makul sürede yargılanma hakkı, Anayasa’nın 36. ve AİHS’nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının bir gereğidir. Yazımızda AYM içtihatları çerçevesinde hukuk yargılamasında makul yargılama hakkının ihlali

Hukuk Davasında Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali – AYM Kararlarıyla Read More »

Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Tasarlayarak kasten öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir. TCK 82/1-a hükmünde düzenlenen bu suç, eskiden “taammüden adam öldürme” olarak da bilinmekteydi. 765 sayılı eski TCK’nin 450. maddesinde de bu suç için ağırlaştırılmış müebbet hapis öngörüldüğünden, ceza miktarında değişikliğine gidilmediğini görmekteyiz. Kasten Öldürme Hangi Koşullarda Tasarlayarak İşlenmiş Sayılır? Tasarlayarak kasten öldürmenin koşullarıyla ilgili doktrinde temel olarak iki

Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu ve Cezası Read More »

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) Kararları

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan bilgi edinme başvurularına ilişkin ret kararlarına yapılan itirazları değerlendiren kuruldur. Bu yazıda itiraz üzerine verilen kararlara değinilmiştir. Genel Olarak BEDK Başvuruları BEDK’ye itiraz hakkının doğması için, öncelikle ilgili kuruma başvuru yapılmalıdır. Yani bilginin temin edilmesi için doğrudan BEDK’ye başvurulmaz. “…4982

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) Kararları Read More »

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İhlal Kararları

Genel Olarak TİHEK Başvuruları Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu m. 17 uyarınca, ayrımcılığa uğradığını düşünenler TİHEK’e ücretsiz başvuruda bulunabileceklerdir. Talep üzerine veya re’sen yapılan incelemeler üç ay içinde sonuçlandırılır. Fakat bu sürenin üç ay daha uzatılması mümkündür. Başvurucunun şikayeti üzerine muhataptan yazılı görüşü istenir. Ardından başvurucunun da yazılı görüşü alınır. Fakat başvurucu, başvuru

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İhlal Kararları Read More »

Yasaklı Köpek Irkları ve İdari Cezalar – Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesi

Hayvanları Koruma Kanunu geçici madde 3/1 hükmüyle, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesindeki yetki Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredilmiştir. Bakanlığın 07.12.2021 tarihli genelgeyle eklediği iki türle birlikte tehlikeli oldukları kabul edilen köpek ırkları şu şekilde belirlenmiştir: Bu ırklardaki köpekleri üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını

Yasaklı Köpek Irkları ve İdari Cezalar – Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesi Read More »

Denetimli Serbestlik

Denetimli serbestlik, cezanın koşullu salıverilmeye kadar olan kısmının cezaevi dışında geçirilmesine olanak sağlayan bir infaz tedbiridir. Denetimli Serbestlik Şartları ve Süresi Denetimli serbestlikten faydalanma şartları şunlardır: Hükümlü açık cezaevinde bulunmalı ya da açık cezaevine ayrılma koşulları oluşmasına rağmen kendi iradesi dışında ayrılamamış olmalıdır. Koşullu salıverilmeye bir yıl veya daha az süre kalmış olmalıdır. Cezaevindeki süre

Denetimli Serbestlik Read More »

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası – TCK 132

Haberleşmenin gizliliğini ihlal, belirli kişiler arasındaki haberleşmenin içeriğinin hukuka aykırı olarak öğrenilmesiyle işlenen suçtur. Söz konusu haberleşmenin yazılı veya sesli olmasının ya da hangi yolla yapıldığının bir önemi yoktur. Dinleme ve Okuma Suretiyle Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar arasında düzenlenen bu suç, TCK m. 132’de düzenlenmiştir. Cezayı artıran

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası – TCK 132 Read More »

Asta Müessir Fiil Suçu ve Cezası – ASCK 117

Genel Olarak Asta Müessir Fiil Suçu ve Cezası ASCK m. 117’de tanımlanan bu suç kanunun “Maduna müessir fiiller yapanların cezası” başlığı altında düzenlenmiş ve “Makam ve memuriyet nüfuzunu suiistimal” kısmında yer almaktadır. TCK’deki kasten yaralamaya benzeyen asta müessir fiil suçunun üst ve amire karşı işlenen şekline dair bilgiye ulaşmak için Üste Fiilen Taarruz Suçu ve

Asta Müessir Fiil Suçu ve Cezası – ASCK 117 Read More »

Dernek Üyeliğinden Çıkarma (İhraç) Kararının İptali Davası

Dernek üyeliğinden ihraç edilen kişinin, kararın iptali için dava açarak üyeliğini geçmişe etkili olarak geri kazanması mümkündür. Dernek Üyeliğinden İhraç Kararını Hangi Organ Verir? TMK m. 80 uyarınca, dernek üyeliğinden ihraç hakkındaki son kararları genel kurul vermektedir. Üyelikten çıkarma yönetim kurulu kararıyla yapılmışsa, bu karar genel kurul tarafından onaylanmadığı müddetçe üyelik devam edecektir. “…Dava, genel

Dernek Üyeliğinden Çıkarma (İhraç) Kararının İptali Davası Read More »

Dernek Çalışanlarının Kamu Görevlisi Sıfatını Taşıyıp Taşımadıkları

Bilindiği üzere, görevi kötüye kullanma ve zimmet gibi bazı suçlar yalnızca kamu görevlileri tarafından işlenebilmektedir. Peki kimler kamu görevlisi sıfatına sahiptir? Kamuya yararlı dernek çalışanları da TCK uyarınca kamu görevlisi sayılırlar mı? Kamu Görevlisi Kavramı TCK 6/1-c: Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya

Dernek Çalışanlarının Kamu Görevlisi Sıfatını Taşıyıp Taşımadıkları Read More »

Üste Fiilen Taarruz Suçu ve Cezası – ASCK 91

Üste fiilen taarruz, askerlik yapan kişinin komutanına fiziken saldırması veya buna teşebbüs etmesi şeklinde işlenen suçtur. Genel Olarak Üste Fiilen Taarruz Suçu ve Cezası ASCK m. 91’de tanımlanan bu suç, “Amire ve mafevka fiilen taarruz edenlerin cezaları” başlığı altında düzenlenmiş ve “Askeri itaat ve inkıyadı bozan suçlar” kısmında yer almaktadır. Üste fiilen taarruz suçunun asta

Üste Fiilen Taarruz Suçu ve Cezası – ASCK 91 Read More »

Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti – İçtihat

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Konusuz Kalan Davada Verilecek Karar Konusuz kalan dava reddedilmez, karar verilmesine yer olmadığı kararı verilir. Tarafların dava tarihindeki

Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti – İçtihat Read More »

Nama İfaya İzin Davası – TBK 113

Nama ifaya izin, yapma borcunu yerine getirmeyen taraf adına işlem yapılması için yetki verilmesi talebini içeren bir davadır. Bu uyuşmazlıklar genellikle kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğmaktadır. Nama İfaya İznin Dayanağı ve Uygulama Alanı “…Şahsa bağlı olan yapma borçlarında İİK madde 343’de ki hapsen tazyik dolaylı imkanı dışında aynen ifası mümkün değildir. Sadece tazminat istenebilir. Şahsa

Nama İfaya İzin Davası – TBK 113 Read More »

Yetki Belgeli Avukata Yapılan Tebligatın Süreye Etkisi

Yetki Belgesinin Vekaletname Hükmünde Olması Avukatlık Kanunu m. 56/5 uyarınca, avukatlar, “başkasını tevkil etme yetkisini haiz oldukları bütün vekâletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına vekâletname yerine geçen yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi vekâletname hükmündedir.” Dolayısıyla verilen yetki belgesi herhangi bir süre şartı gibi kayıt içermediği müddetçe yetki belgeli avukata yapılan tebliğ

Yetki Belgeli Avukata Yapılan Tebligatın Süreye Etkisi Read More »

Tehir-i İcra (İcranın Geri Bırakılması) – İİK 33 ve İİK 36 Farkı

Her ne kadar İcra ve İflas Kanunu’nda iki hukuki kurum için de “icranın geri bırakılması” terimleri kullanışmış olsa da, İİK 33 ve İİK 36 farklı sebeplere dayanan ve farklı sonuçları olan kurumlardır. İİK 33 ve İİK 36 Farkı Başvuru Sebebi: İİK 33’e başvurma sebebi zamanaşımı, imhal veya itfadır. İİK 36’ya başvuru sebebi ise, kanun yoluna

Tehir-i İcra (İcranın Geri Bırakılması) – İİK 33 ve İİK 36 Farkı Read More »

İcra Takibinde İtiraz Süresi Dolduktan Sonra Gecikmiş İtiraz – İİK 65

Gecikmiş itiraz, kendi kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle süresinde itiraz edemeyen borçlunun, paraya çevirme işlemi bitene kadar itiraz etmesine olanak sağlayan icra ve iflas hukuku kurumudur. Gecikmiş İtiraz Süresi ve Başlangıcı Üç günlük gecikmiş itiraz süresi ıttıla tarihinde değil, süresinde itiraza mani olan sebebin ortadan kalkmasıyla başlayacaktır. “…Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız

İcra Takibinde İtiraz Süresi Dolduktan Sonra Gecikmiş İtiraz – İİK 65 Read More »

Köpek Saldırısına Uğrayanın Tazminat ve Şikayet Hakkı

Köpek saldırısına maruz kalma durumunda mağdur kişinin yaşadığı talihsiz olaydan ötürü maddi ve manevi tazminat davası açma gibi bir takım hukuki hakları doğacaktır. Davada husumetin yöneleceği kişi köpeğin sahipli olup olmamasına göre farklılık gösterebilir. Somut duruma göre idare, hukuk ve/veya ceza mahkemelerinde dava görülecektir. Yazımızda köpek saldırısının borçlar, ceza ve idare hukukuna yansıyan sonuçları kısaca

Köpek Saldırısına Uğrayanın Tazminat ve Şikayet Hakkı Read More »

Kısıtlı Adına ve Kısıtlıya Açılan Davalar

Kısıtlının Yerleşim Yeri Yetkili mahkemeyi tespit etmek açısından, davacı veya davalı konumda olacak olan kısıtlı kişinin yerleşim yerini tespit etmek önem arz etmektedir. Kısıtlının yerleşim yeri kural olarak vesayet makamının bulunduğu yerdir. Durum böyle olmakla beraber, Yargıtay, devamlı bakımevinde bulunan kısıtlının yerleşim yerinin bakımevinin bulunduğu yer olduğunu da ifade etmiştir. Ayrıca belirtelim ki kısıtlının yerleşim

Kısıtlı Adına ve Kısıtlıya Açılan Davalar Read More »

Vasinin Değiştirilmesi ve Vasiliğin Kaldırılması

Bu yazıda vasinin değiştirilmesi ve vasiliğin kaldırılmasına değindik. Vesayet davasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Vasi Tayini ve Vesayet Davası & Yasal Danışmanlık başlıklı yazımıza; bu davaya ilişkin itiraz süresi geçmeden önce yapılabilen itirazlar için ise Vasi Tayinine İtiraz ve Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Vesayetin Kaldırılması Gereken Durumlar Küçüğün Erginliğe Erişmesi veya

Vasinin Değiştirilmesi ve Vasiliğin Kaldırılması Read More »

Vasi Tayinine İtiraz ve Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz

Bu yazıda kısıtlama kararına ve vasi tayinine itiraz üzerinde durulmuştur. Vesayet davasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Vasi Tayini ve Vesayet Davası & Yasal Danışmanlık başlıklı yazımıza; itiraz süresi geçtikten sonra vasi kaldırma/değişimi işlemleriyle ilgili bilgi içinse Vasinin Değiştirilmesi ve Vasiliğin Kaldırılması başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Vesayet Makamının Kararlarına Karşı İtiraz Vesayetin idaresiyle yani yönetim ve

Vasi Tayinine İtiraz ve Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz Read More »

Vasi Tayini ve Vesayet Davası & Yasal Danışmanlık

Vasi tayini, akıl hastalığı ve savurganlık gibi sebeplerle kısıtlanan kişilerin vesayet altına alınarak kendilerine bir vasi atanmasını ifade etmektedir. Bu yazımızda esas olarak vasi tayini üzerinde durduk. Bu davaya ilişkin itiraz süresi geçmeden önce yapılabilen itirazlar için Vasi Tayinine İtiraz ve Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz başlıklı yazımıza; itiraz süresi geçtikten sonra vasi kaldırma/değişimi işlemleriyle ilgili

Vasi Tayini ve Vesayet Davası & Yasal Danışmanlık Read More »

Vesayet Dairelerinin ve Yasal Danışmanın İznini Gerektiren Haller

Vesayet Makamının İzni Gereken Haller Madde 462- Aşağıdaki hâllerde vesayet makamının izni gereklidir: 1. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir aynî hak kurulması, 2. Olağan yönetim ve işletme ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya diğer hak ve değerlerin alımı, satımı, devri ve rehnedilmesi, 3. Olağan yönetim sınırlarını aşan yapı işleri, 4. Ödünç verme ve

Vesayet Dairelerinin ve Yasal Danışmanın İznini Gerektiren Haller Read More »

Düğün Organizasyonlarında Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası

Düğün merasimi sırasında verilen verilen ayıplı hizmet nedeniyle, evlenen çiftin maddi ve manevi tazminat talep etmesi mümkündür. Düğün Organizasyonunda Ayıplı Hizmet Sebebiyle Tazminat Evlenen çift ile düğün organizasyon şirketi arasında sözleşmesel bir ilişki söz konusudur. Dolayısıyla bu sözleşmesel ilişkinin gereği gibi yerine getirilmediği zamanlarda bedelde indirime gidilmesi ve hatta manevi acıların tazmini için de ödeme

Düğün Organizasyonlarında Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası Read More »

Malvarlığına Karşı Suçlarda Etkin Pişmanlık İndirimi – TCK 168

Bu yazıda anlatılanlar yalnızca hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, taksirli iflas, yağma ve karşılıksız yararlanma suçlarındaki etkin pişmanlık hükümleriyle ilgilidir. Malvarlığına Karşı Suçlarda Etkin Pişmanlık İndirimi Oranı Aşağıda sayılan suçlarda, kovuşturma başlamadan önce etkin pişmanlığın gösterilmesi halinde ceza üçte ikisine kadar indirilecektir. Mağdurun zararı kovuşturma ve hüküm arasındaki dönemde tazmin edilirse de

Malvarlığına Karşı Suçlarda Etkin Pişmanlık İndirimi – TCK 168 Read More »

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu ve Cezası

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu, birisinin konut ve eklentilerine rızasına aykırı olarak girmek veya rızayla girdikten sonra çıkmamak suretiyle işlenen suçtur. Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu ve Cezası – TCK 116-1 Hürriyete karşı işlenen suçlar arasında tanımlanan bu suç, TCK m. 116’da düzenleme bulmuştur. İlgili hükme göre konut dokununulmazlığını ihlalin cezası 6 aydan 2 yıla kadar kadar

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu ve Cezası Read More »

İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçu ve Cezası

İşyeri dokunulmazlığının ihlali suçu, açık rızaya ihtiyaç olmadan girilebilen yerler haricindeki işyeri ve eklentilerine rızaya aykırı olarak girmek veya rızayla girdikten sonra çıkmamak suretiyle işlenen suçtur. Genel Olarak İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçu ve Cezası Hürriyete karşı işlenen suçlar arasında tanımlanan işyeri dokunulmazlığını ihlal suçu, TCK m. 116/2 hükümünde düzenleme bulmuştur. İlgili hükme göre, açık bir

İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçu ve Cezası Read More »

Haksız Fiil Tazminatında Zamanaşımı Süresi – TBK 72

Haksız fiil tazminatında zamanaşımı, iki yıllık kısa ve on yıllık uzun sürelerle karşımıza çıkmaktadır. Haksız fiil aynı zamanda suç teşkil ediyorsa, o suç için öngörülen zamanaşımı süresi de dikkate alınır. Haksız Fiilde İki Yıllık Zamanaşımı Süresi Haksız fiile uğrayan kişi, zararı ve tazminat yükümlüsü kişinin kim olduğunu öğrendikten itibaren iki yıl içinde haksız fiil tazminatı

Haksız Fiil Tazminatında Zamanaşımı Süresi – TBK 72 Read More »

Suç Uydurma Suçu ve Cezası – TCK 271

Suç uydurma, failin işlenmediğini bildiği bir suçu yetkili makamlara bildirmesi veya işlenmeyen bir suç için sahte delil veya emare uydurması şeklinde işlenen suçtur. Genel Olarak Suç Uydurma Suçu ve Cezası Suç uydurma suçunun cezası üç yıla kadar hapistir. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi olmadığı gibi, suç uydurmadan ötürü açılan kamu davası uzlaşma yoluyla da kapatılamaz.

Suç Uydurma Suçu ve Cezası – TCK 271 Read More »

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul