Diğer

Kazai Rüşt Davasıyla Ergin Kılınma

TMK m. 12 hükmü uyarınca onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteğiyle ve velilerinin rızasıyla ergin kılınabilecektir. Ergin kılınma talebiyle açılan davaya uygulamada kazai rüşt de denilmektedir. Bu davada hasım yoktur, dolayısıyla davalı gösterilmez[1]. Çekişmesiz yargı işlerinden olduğundan görevli mahkeme ise sulh hukuk mahkemeleri olacaktır[2]. Kişilik hallerine ilişkin hususların her ne kadar kamu düzenine ilişkin olduğu […]

Kazai Rüşt Davasıyla Ergin Kılınma Read More »

Resen Terkin Edilen Şirketin İhyasında Süre (Geçici Madde 7)

TTK Geçici 7. Madde uyarınca re’sen terkin edilen şirketlere ilişkin ihya davası açmak 5 yıllık süreye tabiydi. Durum böyle olmakla birlikte eğer ki şirketin üzerine kayıtlı bir malvarlığı varsa bu süre 10 yıl olarak kabul edilmekteydi. Uygulamanın bu şekilde olması şirket ortaklarının mülkiyet hakkını da güvence alıyordu. Zira şirket re’sen terkin edilmeden önce üzerinde tasfiye

Resen Terkin Edilen Şirketin İhyasında Süre (Geçici Madde 7) Read More »

Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonu Kararına İtiraz ve İptal Davası

Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonuna Başvuru Böbrek, karaciğer ve kemik iliği gibi organlar, ölmüş bir kimseden uygun organ bulunamaması ve başka bir tedavi yolunun da olmaması durumunda canlı vericiler tarafından da bağışlanabilmektedir. Organ nakline ihtiyacı olanlara canlı verici olabilecekler şu şekildedir: Ayrıca nakil akraba veya eşten yapılacak olsa bile, alıcının kural olarak en az üç

Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonu Kararına İtiraz ve İptal Davası Read More »

Yetkisiz Mahkemenin İhtiyati Tedbiri

Ankara BAM 21. HD. 2021/960 E., 2021/801 K. Taraflar arasındaki ihtiyati tedbire ilişkin talebin dosya üzerinden yapılan incelemesi sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı ihtiyati tedbir talebinin reddine yönelik olarak verilen hükme karşı ihtiyati tedbir talep eden davacı vekilince süresinde istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.TALEPİhtiyati tedbir talep eden davacı vekili talep

Yetkisiz Mahkemenin İhtiyati Tedbiri Read More »

Alkollü İçki Satış Belgesi Verilmemesine Karşı İptal Davası

Genel Olarak Alkollü İçki Satış Belgesi Alkol ruhsatı da denilen içki satış belgesine ilişkin bilgi verirken öncelikle yönetmelikte geçen perakende ve açık alkollü içki satıcısı tanımları üzerinde durmamız gerekecektir. Önemli belirmemiz gerekir ki, özel mevzuatı tarafından iş yerlerine verilen izinler, Yönetmelik hükümlerine göre satış belgesi alma mükellefiyetini ortadan kaldırmamaktadır. Peki tek bir satış belgesine dayanarak

Alkollü İçki Satış Belgesi Verilmemesine Karşı İptal Davası Read More »

Dernek Lokallerinin Faaliyetten Meni ve İzin İptali

Dernek lokallerinin denetimi, sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü ya da kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Denetimden önce bilgilendirme yapılmaz ve bu denetimin mesai saatleri dışında yapılması da mümkündür. Peki bu denetimler sonucunda ne gibi yaptırımlarla karşılaşılabilir? Dernek Lokalini Faaliyetten Geçici Olarak Men Etme Yönetmeliğin 66. maddesi uyarınca: Tespit edilen lokaller mülki idare amiri tarafından otuz günü geçmemek

Dernek Lokallerinin Faaliyetten Meni ve İzin İptali Read More »

Yurtdışındaki Ameliyattan Sonra Cinsiyetin Değiştirilmesi Davası

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatını Türkiye’de Olmak Zorunlu Mu? TMK m. 40 hükmü, cinsiyet değişikliğine ilişkin operasyonun yalnızca Türkiye’de yapılması olasılığı göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Peki bu ameliyatı Türkiye’de olmayanlar hukuken cinsiyet değişikliği yapamayacaklar mıdır? Her ne kadar bu husus kanunumuzda düzenlenmemiş olsa da gerçek hayatta bu gibi durumlarla karşılaşılması mümkündür. Ve yurtdışında ameliyat olmayı tercih edenlerin

Yurtdışındaki Ameliyattan Sonra Cinsiyetin Değiştirilmesi Davası Read More »

İtirazın Kesin Kaldırılması – İİK m. 68

İtirazın Kaldırılması Dosyasında Duruşma Açma Zorunluluğu Basit yargılama usulüne tabi olmasına rağmen, itirazın kesin kaldırılmasına ilişkin dosyalarda duruşma açmak takdiri değil, kanun gereğidir. Borçlunun Borç İlişkisini İkrarı Halinde Alacaklının İİK 68/1’deki Belgelere Dayanmak Zorunda Olmaması İtirazın kaldırılması dosyasında “hukuki ilişki ve borcun” ispatlaması önem arz ermektedir. Dolayısıyla alacaklının elinde önceden İİK m. 68/1’deki belgelerden birisi

İtirazın Kesin Kaldırılması – İİK m. 68 Read More »

İsim Ekletme Davası

İsim ekletme davası, isim değiştirmeyle aynı usul ve esaslara dayanan bir hukuk davası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımızda konuya ilişkin özet nitelikteki açıklamalar ve örnek dava dilekçesi yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiler için İsim ve Soyisim Değiştirme Davası başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz. Genel Olarak İsim Ekletme Davası 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 15/5 hükmünde

İsim Ekletme Davası Read More »

Yurtdışındayken İsim Değiştirme ve İsim Ekletme Davası Açmak

İsim değiştirme davası açan kişinin, avukatıyla temsil edildiği müddetçe celse günü bizzat mahkeme salonunda bulunması zorunlu değildir. Temsilin bu şekilde sağlanması, özellikle geçici veya sürekli olarak Türkiye’de bulunmayan vatandaşların isim değişikliğini yapmalarını kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla yurtdışındayken de isim değiştirme davası açılabilecektir. Bu yazımızda yurtdışındayken isim değiştirme davası açmak isteyen vatandaşların bilmesi gereken hususlar üzerinde kısaca durduk.

Yurtdışındayken İsim Değiştirme ve İsim Ekletme Davası Açmak Read More »

Almanya’da Yaşayan Türk Vatandaşlarının İsim ve Soyisim Değiştirmesi

İsim ve/veya soyisim değişikliği yapmak isteyen Türk vatandaşlarının bunun için bir dava açmaları gerekmektedir. Almanya’da yaşamaları sebebiyle Türkiye’de dava yürütecek kadar kalamayan Türk vatandaşları isim değiştirme davalarını yürütmelerini istediği bir avukata vekalet vererek işlemleri halledebilecektir. Bunun için öncelikle konsolosluk.gov.tr adresinden en yakın yurtdışı temsilciliği neresiyse seçilir. Şu an için Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover,

Almanya’da Yaşayan Türk Vatandaşlarının İsim ve Soyisim Değiştirmesi Read More »

İsim Değişikliği | Yabancı İsim ve Soyisim Alınabilir Mi?

Yabancı İsim ve Soyisimler Dava Açarak Alınabilir Mi? Yargıtay’ın da istikrarlı olarak kararlarında belirttiği üzere, 1353 Sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun’a aykırı olmamak koşuluyla, alınan yeni isim yabancı kökenli olabilir. Dolayısıyla isim değiştirme davasıyla Kürtçe, İngilizce, Arapça vs. isimler almak mümkündür. Örneğin Jutta, Janbi, Helena, Meys isimleri Yargıtay tarafından uygun görülmüştür. Önemli

İsim Değişikliği | Yabancı İsim ve Soyisim Alınabilir Mi? Read More »

İsim ve Soyisim Değiştirme Davaları

İsim değiştirme davası, kişinin adını veya soyadını değiştirmek ya da ismi üzerinde ekleme-çıkarma yapmak için açtığı davalara denmektedir. Dolayısıyla isim çıkartma ve isim ekletme davalarının da aslında isim değiştirmeyle aynı usul ve esasa tabi olduğunu söyleyebiliriz. İsim ve Soyisim Değiştirme Davalarında Haklı Sebepler İsim değiştirme davası, dayanağını Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesinden almaktadır. İlgili hükme

İsim ve Soyisim Değiştirme Davaları Read More »

E-Devlet’ten ve Nüfus Müdürlüğünden İsim Değiştirme Kalktı Mı?

E-Devlet ve Nüfus Müdürlüğünden İsim Değişikliğine İmkan Sağlayan Hükümler E-devlet ve nüfus müdürlükleri aracılığıyla isim değişikliği hizmeti, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun Geçici 8. ve 11. maddesiyle yürürlüğe girmişti. Geçici 8. maddeyle 2017 yılından itibaren iki yıl boyunca vatandaşlara bu imkan tanınmış; 2019’da yürürlüğe giren geçici 11. maddeyleyse bu imkan üç yıl daha uzatılarak 24.12.2022’ye

E-Devlet’ten ve Nüfus Müdürlüğünden İsim Değiştirme Kalktı Mı? Read More »

Stajyer ve Çırakların EYT’den Faydalanma Koşulları

Mevzuatın ilgili hükümleri incelendiğinde, çırak ve stajyerler için uzun vadeli sigortalara ilişkin primlerin yatırılmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yaşlılık aylığının temelini oluşturan prim yatmayacağından, 08.09.1999’dan önce çıraklık veya stajyerlik yapmak EYT düzenlemesinden faydalanmak için yeterli olmayacaktır. Peki Eylül 1999’dan önce stajyer ve çırak olanların EYT düzenlemesinden faydalanması hiçbir şekilde mümkün değil midir? Aslında bunun mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

Stajyer ve Çırakların EYT’den Faydalanma Koşulları Read More »

18 Yaş Öncesi Çalışmalara İlişkin Hizmet Tespit Davası

1.4.1981’den Önceki ve Sonraki 18 Yaş Altı Çalışmaları 1981 Nisan’dan önceki çalışmaya başlayanlar, 18 yaşını doldurmadan önce çalışmaya başlamış bile olsalar işe başladıkları tarih başlangıç tarihi olarak kabul edilecektir. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanlar ise, 18 yaşını doldurmadan çalışmaya başlasalar bile sigorta başlangıç tarihi 18 yaşını ikmal ettikleri tarih olarak kabul edilir. Bu husus özellikle

18 Yaş Öncesi Çalışmalara İlişkin Hizmet Tespit Davası Read More »

EYT’lilerde Sigorta Girişinin Geç Yapılması: Hizmet Tespit Davası

2023 Ocak ayının ortalarında yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenleme uyarınca, sigorta girişi 8 Eylül 1999’dan önce olanlar aşağıdaki şartları sağladığı müddetçe emekli olabileceklerdir: Peki işe başlangıç tarihi 8 Eylül 1999’dan önce olmasına rağmen sigorta girişi daha geç yapılmış olan kişi EYT düzenlemesi kapsamında emekli olabilecek midir? Hizmet tespit davası sayesinde bu soruya olumlu yanıt verebilmekteyiz.

EYT’lilerde Sigorta Girişinin Geç Yapılması: Hizmet Tespit Davası Read More »

Tapu Haczinin Kaldırılması

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra borçlunun taşınmazlarının haczi için talepte bulunulabilecektir. Bu talep üzerine icra müdürlüğü tarafından tapuya haciz için müzekkere yazılır. Tapu haczinin kaldırılması ise borcun ödenmesi, tehiri icra kararı alınması, haczin düşmesi veya hukuka aykırı olması durumlarında söz konusu olabilir. Fakat icra müdürlüğünün yazılı talebe rağmen haciz fekki için müzekkere yazmamasına sıkça rastlanmaktadır. Bunun

Tapu Haczinin Kaldırılması Read More »

Banka Haczinin Fekki (Banka Hesaplarına Konan Hacizlerin Kaldırılması)

Alacaklı, borçluya karşı başlattığı icra takibini kesinleştirdikten sonra borçlunun malvarlığı değerleri üzerine haciz koyabilir. Haczedilebilen malvarlığı değerlerinden birisi de borçlunun banka hesaplarıdır. İİK m. 89/1 hükmü uyarınca gönderilen haciz müzekkeresini alan banka görevlileri borçlunun hesabına bloke koyar. Banka hacizlerinin kaldırılması ise icra takip dosyasına ilişkin kapak hesabı ödendiğinde, tehiri icra kararı alındığında, haciz düştüğünde veya

Banka Haczinin Fekki (Banka Hesaplarına Konan Hacizlerin Kaldırılması) Read More »

Tasarrufun İptali Davasındaki İhtiyati Tedbir Talebinin İhtiyati Haciz Olarak Nitelendirilmesi

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, tasarrufun iptali davalarında yapılan ihtiyati tedbir talebinin ihtiyati haciz talebi olarak anlaşılması gerektiğini belirtmektedir. Uygulamanın bu yönde olması, ihtiyati tedbirin sıra cetvelinde yer bulamaması sebebiyle davacının hak kaybının önüne geçebileceğinden bazı yazarlarca da destek bulmuştur. Bazı yazarlarsa talebin gerçek niteliğine göre karar verilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Teminatın gerekip gerekmediğini ise mahkeme

Tasarrufun İptali Davasındaki İhtiyati Tedbir Talebinin İhtiyati Haciz Olarak Nitelendirilmesi Read More »

Hizmet Tespit Davası

Hizmet tespit davası, prim ödeme gün sayısının veya prime esas kazancın eksik bildirilmesi ya da işçinin çalışmasının SGK tarafından tespit edilememesi durumlarında açılan bir iş ve sosyal güvenlik hukuku davasıdır. Dava kabul edildiği takdirde işçi lehine prim tahakkuku gerçekleşecek ve işveren hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Konuyla ilgili şu yazımıza da göz atabilirsiniz: EYT’lilerde Sigorta

Hizmet Tespit Davası Read More »

Kambiyo Takibinin İptal Edilemediği Haller – İİK 170/a-3

Genel Olarak Kambiyo Şikayeti Nedeniyle Takibin İptali Alacaklının kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip olmadığı veya senedin kambiyo senedi vasfında olmadığı durumlarda, İİK 170/a-2 uyarınca takip iptal edilebilecektir. Fakat bu durumun iki istisnası mevcuttur: Bu iki istisna hali mevcut değilse takip iptal edilebilir. İmza İnkarının Geri Alınması İmza inkarı yapıldıktan sonra bunun geri alınmış olması

Kambiyo Takibinin İptal Edilemediği Haller – İİK 170/a-3 Read More »

Ödeme Emrinin İptali

Ödeme Emrinde Alacaklı Vekilinin Adresinin Bulunmaması Yargıtay aşağıdaki karara konu olayda, ödeme emrinde adres bulunmasa bile, bu bilgi takip talebinden de ulaşılabilir olduğundan ödeme emrinin iptaline sebep olmayacağı yönünde görüş bildirmiştir. “…İİK’nın 60/1 madde hükmüne göre ise ödeme emrinin, alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, 58 inci maddeye göre takip talebine yazılması

Ödeme Emrinin İptali Read More »

Askeri Disiplin Cezalarına Karşı İtiraz ve İptal Davası

Askeri disiplin cezaları, 6413 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nda sayılmıştır. Biz bu yazıda sadece önem arz eden bazı hükümlere ve kendi yorumlarımıza yer yerdik. Kanun metni için şu adrese gidebilirsiniz: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6413&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 Aynı Fiilden Dolayı Birden Fazla Disiplin Cezası Verilememesi TSKDK m. 4 hükmü uyarınca, aynı fiilden ötürü birden fazla disiplin cezası verilmesi mümkün değildir.

Askeri Disiplin Cezalarına Karşı İtiraz ve İptal Davası Read More »

Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuk – HUAK 18/A

Kanunda arabulucuya başvurulmasının zorunlu olarak sayıldığı hallerde, dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur. Zorunlu arabuluculuğa tabi davalara şimdilik iş hukuku, ticaret hukuku ve tüketici hukukundaki bazı uyuşmazlıklar girmektedir. Hangi Davalardan Önce Zorunlu Arabuluculuk Yoluna Başvuru Zorunlu? Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, HUAK m. 18/A-18 hükmü gereğince, “Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna

Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuk – HUAK 18/A Read More »

Usule Aykırı Verilen Kesin Sürenin Kaçırılması

HMK m. 94’de düzenlenen kesin süre, ilgili olduğu işlemi verilen süre içinde yapmayan tarafın o işlemi yapma hakkını ortadan kaldıran bir hukuk muhakemesi kurumudur. Yalnızca kanunda düzenlenenler değil, hakimin kesin olmasını kararlaştırdığı süreler de kesin süre olma niteliğini haizdir. Peki hakimin verdiği kesin süreyi kaçıran tarafın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok mudur? Yargıtay kararlarından

Usule Aykırı Verilen Kesin Sürenin Kaçırılması Read More »

Hukuk Davasında Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali – AYM Kararlarıyla

Davanın uzun sürmesi durumunda, haksız yere uzamaya yol açmayan tarafın adil yargılanma hakkının ihlali nedeniyle manevi tazminat talep etme hakkı vardır. HMK m. 30’daki usul ekonomisi ilkesinin gereği olan makul sürede yargılanma hakkı, Anayasa’nın 36. ve AİHS’nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının bir gereğidir. Yazımızda AYM içtihatları çerçevesinde hukuk yargılamasında makul yargılama hakkının ihlali

Hukuk Davasında Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali – AYM Kararlarıyla Read More »

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) Kararları

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan bilgi edinme başvurularına ilişkin ret kararlarına yapılan itirazları değerlendiren kuruldur. Bu yazıda itiraz üzerine verilen kararlara değinilmiştir. Genel Olarak BEDK Başvuruları BEDK’ye itiraz hakkının doğması için, öncelikle ilgili kuruma başvuru yapılmalıdır. Yani bilginin temin edilmesi için doğrudan BEDK’ye başvurulmaz. “…4982

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) Kararları Read More »

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İhlal Kararları

Genel Olarak TİHEK Başvuruları Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu m. 17 uyarınca, ayrımcılığa uğradığını düşünenler TİHEK’e ücretsiz başvuruda bulunabileceklerdir. Talep üzerine veya re’sen yapılan incelemeler üç ay içinde sonuçlandırılır. Fakat bu sürenin üç ay daha uzatılması mümkündür. Başvurucunun şikayeti üzerine muhataptan yazılı görüşü istenir. Ardından başvurucunun da yazılı görüşü alınır. Fakat başvurucu, başvuru

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İhlal Kararları Read More »

Yasaklı Köpek Irkları ve İdari Cezalar – Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesi

Hayvanları Koruma Kanunu geçici madde 3/1 hükmüyle, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesindeki yetki Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredilmiştir. Bakanlığın 07.12.2021 tarihli genelgeyle eklediği iki türle birlikte tehlikeli oldukları kabul edilen köpek ırkları şu şekilde belirlenmiştir: Bu ırklardaki köpekleri üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını

Yasaklı Köpek Irkları ve İdari Cezalar – Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesi Read More »

Dernek Üyeliğinden Çıkarma (İhraç) Kararının İptali Davası

Dernek üyeliğinden ihraç edilen kişinin, kararın iptali için dava açarak üyeliğini geçmişe etkili olarak geri kazanması mümkündür. Dernek Üyeliğinden İhraç Kararını Hangi Organ Verir? TMK m. 80 uyarınca, dernek üyeliğinden ihraç hakkındaki son kararları genel kurul vermektedir. Üyelikten çıkarma yönetim kurulu kararıyla yapılmışsa, bu karar genel kurul tarafından onaylanmadığı müddetçe üyelik devam edecektir. “…Dava, genel

Dernek Üyeliğinden Çıkarma (İhraç) Kararının İptali Davası Read More »

Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti – İçtihat

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Konusuz Kalan Davada Verilecek Karar Konusuz kalan dava reddedilmez, karar verilmesine yer olmadığı kararı verilir. Tarafların dava tarihindeki

Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti – İçtihat Read More »

Nama İfaya İzin Davası – TBK 113

Nama ifaya izin, yapma borcunu yerine getirmeyen taraf adına işlem yapılması için yetki verilmesi talebini içeren bir davadır. Bu uyuşmazlıklar genellikle kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğmaktadır. Nama İfaya İznin Dayanağı ve Uygulama Alanı “…Şahsa bağlı olan yapma borçlarında İİK madde 343’de ki hapsen tazyik dolaylı imkanı dışında aynen ifası mümkün değildir. Sadece tazminat istenebilir. Şahsa

Nama İfaya İzin Davası – TBK 113 Read More »

Yetki Belgeli Avukata Yapılan Tebligatın Süreye Etkisi

Yetki Belgesinin Vekaletname Hükmünde Olması Avukatlık Kanunu m. 56/5 uyarınca, avukatlar, “başkasını tevkil etme yetkisini haiz oldukları bütün vekâletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına vekâletname yerine geçen yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi vekâletname hükmündedir.” Dolayısıyla verilen yetki belgesi herhangi bir süre şartı gibi kayıt içermediği müddetçe yetki belgeli avukata yapılan tebliğ

Yetki Belgeli Avukata Yapılan Tebligatın Süreye Etkisi Read More »

Tehir-i İcra (İcranın Geri Bırakılması) – İİK 33 ve İİK 36 Farkı

Her ne kadar İcra ve İflas Kanunu’nda iki hukuki kurum için de “icranın geri bırakılması” terimleri kullanışmış olsa da, İİK 33 ve İİK 36 farklı sebeplere dayanan ve farklı sonuçları olan kurumlardır. İİK 33 ve İİK 36 Farkı Başvuru Sebebi: İİK 33’e başvurma sebebi zamanaşımı, imhal veya itfadır. İİK 36’ya başvuru sebebi ise, kanun yoluna

Tehir-i İcra (İcranın Geri Bırakılması) – İİK 33 ve İİK 36 Farkı Read More »

İcra Takibinde İtiraz Süresi Dolduktan Sonra Gecikmiş İtiraz – İİK 65

Gecikmiş itiraz, kendi kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle süresinde itiraz edemeyen borçlunun, paraya çevirme işlemi bitene kadar itiraz etmesine olanak sağlayan icra ve iflas hukuku kurumudur. Gecikmiş İtiraz Süresi ve Başlangıcı Üç günlük gecikmiş itiraz süresi ıttıla tarihinde değil, süresinde itiraza mani olan sebebin ortadan kalkmasıyla başlayacaktır. “…Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız

İcra Takibinde İtiraz Süresi Dolduktan Sonra Gecikmiş İtiraz – İİK 65 Read More »

Köpek Saldırısına Uğrayanın Tazminat ve Şikayet Hakkı

Köpek saldırısına maruz kalma durumunda mağdur kişinin yaşadığı talihsiz olaydan ötürü maddi ve manevi tazminat davası açma gibi bir takım hukuki hakları doğacaktır. Davada husumetin yöneleceği kişi köpeğin sahipli olup olmamasına göre farklılık gösterebilir. Somut duruma göre idare, hukuk ve/veya ceza mahkemelerinde dava görülecektir. Yazımızda köpek saldırısının borçlar, ceza ve idare hukukuna yansıyan sonuçları kısaca

Köpek Saldırısına Uğrayanın Tazminat ve Şikayet Hakkı Read More »

Düğün Organizasyonlarında Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası

Düğün merasimi sırasında verilen verilen ayıplı hizmet nedeniyle, evlenen çiftin maddi ve manevi tazminat talep etmesi mümkündür. Düğün Organizasyonunda Ayıplı Hizmet Sebebiyle Tazminat Evlenen çift ile düğün organizasyon şirketi arasında sözleşmesel bir ilişki söz konusudur. Dolayısıyla bu sözleşmesel ilişkinin gereği gibi yerine getirilmediği zamanlarda bedelde indirime gidilmesi ve hatta manevi acıların tazmini için de ödeme

Düğün Organizasyonlarında Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası Read More »

Haksız Fiil Tazminatında Zamanaşımı Süresi – TBK 72

Haksız fiil tazminatında zamanaşımı, iki yıllık kısa ve on yıllık uzun sürelerle karşımıza çıkmaktadır. Haksız fiil aynı zamanda suç teşkil ediyorsa, o suç için öngörülen zamanaşımı süresi de dikkate alınır. Haksız Fiilde İki Yıllık Zamanaşımı Süresi Haksız fiile uğrayan kişi, zararı ve tazminat yükümlüsü kişinin kim olduğunu öğrendikten itibaren iki yıl içinde haksız fiil tazminatı

Haksız Fiil Tazminatında Zamanaşımı Süresi – TBK 72 Read More »

Papara İstanbulkart’a Para Yüklememesi – İtiraz Dilekçesi

İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE 03.06.2022 Davacı: …. Vekili: Av. Oğuzhan Yazıcı, İstanbul 1 Nolu Barosu: 62780 Davalı: Papara Elektronik Para Anonim Şirketi, Mersis: 0721043152900015Burhaniye Mahallesi, Atilla Sokak, No 7, İç Kapı No 1, Üsküdar/İSTANBUL Konu: Maltepe İlçe Hakem Heyeti’nin …2022 tarih ve … nolu kararının, 100 TL’lik maddi zararımızın tazmini talebimizin reddine ilişkin kısmının

Papara İstanbulkart’a Para Yüklememesi – İtiraz Dilekçesi Read More »

Yaş Büyütme ve Yaş Küçültme Davaları (Yaş Düzeltme Davası)

Yaş büyütme ve yaş küçültme davaları, doğum tarihi nüfus kaydında hatalı görünen kişilerin yaşlarını düzeltmek için açtığı davalara denmektedir. Uygulamada bu tür davalar yaş düzeltme ve yaş tashihi davaları da olarak da adlandırılmaktadır. Yaş Düzeltme Davalarında Değerlendirilen Hususlar Kimlikteki yaşın değiştirilmesi için mahkeme somut durumun koşullarına göre her türlü delili değerlendirebilir. Uygulamada en sık rastlanan

Yaş Büyütme ve Yaş Küçültme Davaları (Yaş Düzeltme Davası) Read More »

İstihkak İddiası Haczi Engeller Mi?

İstihkak İddiası Haczi Engeller Mi? Haciz talebinin yerine getirilmesi konusunda icra müdürüne kural olarak yetki tanınmamıştır. Bunun iki istisnası: Haczedilen miktarın alacağa yetecek kadar olmasına, Malın haczedilebilir olup olmadığına ilişkindir. (Örnek karar için bkz: Y. 12. Hukuk Dairesi 2021/422 E. , 2021/5042 K.) İstihkak iddiası ise haczedilebilirliği etkileyen bir husus değildir. Dolayısıyla icra müdürü, istihkak

İstihkak İddiası Haczi Engeller Mi? Read More »

Haczedilemeyen Mallar ve Haklar (Haczi Caiz Olmayanlar)

Haczedilemeyen (Haczi Caiz Olmayan) Mallar ve Haklar Nelerdir? Haczedilemeyen mallara ilişkin en geniş kapsamlı düzenleme İİK m. 82 hükmünde yer almaktadır. Yazımızın devamında bunların detayına girmeden önce haczi caiz olmayan mal ve hakların hepsini tek seferde sıralayalım. Haczedilemeyen malların da kendi içinde istisnaları mevcuttur. Şöyle ki, yukarıda sayılan 2, 3, 4, 5, 7 ve 12

Haczedilemeyen Mallar ve Haklar (Haczi Caiz Olmayanlar) Read More »

Hakaret Suçu ve Hakaretin Cezası & Manevi Tazminat Davası

Hakaret suçu, bir kişiye sövmek veya onur, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte bir fiili ya da olguyu isnat etmek suretiyle işlenen suçtur. Eylem doğrudan mağdurun huzurunda ona karşı yöneltilebileceği gibi, onun yokluğunda da işlenebilir. Fakat mağdurun yokluğunda işlenen hakaret suçlarının cezalandırılması için üç kişiyle ihtilat etme şartı da aranır. Genel Olarak Hakaret Suçu ve

Hakaret Suçu ve Hakaretin Cezası & Manevi Tazminat Davası Read More »

Yurtdışındayken Türkiye’de Dava Açmak

Yurtdışındayken Türkiye’de Açılabilen Davalar Nelerdir? Davaya taraf olan kişilerin mahkemede bulunmaları, avukatları olduğu müddetçe kural olarak zorunlu değildir. Dolayısıyla yurtdışındaki vatandaşların kendilerini sadece avukatları yoluyla temsil ettirmeleri kural olarak her türlü hukuk davasında mümkündür. Bunun için bulundukları ülkedeki konsolosluktan randevu alıp, anlaştıkları avukat için vekaletname çıkartmaları gerekecektir. Fakat önceden bilinmesi gereken bazı istisnai durumlar vardır.

Yurtdışındayken Türkiye’de Dava Açmak Read More »

Gaiplik Davası ve Gaiplik Kararının Evlilik ve Mirasa Etkisi

Gaiplik, kayıp kişiler hakkında uygulanan ve çoğu açıdan bu kişiler vefat etmişlercesine sonuçlar doğuran bir hukuki kurumdur. Uzun süredir kayıp olan kişinin özellikle evliliğinin devam edip etmeyeceği, çocuklarının veya diğer mirasçılarının mirası paylaşıp paylaşamayacağı hususu medeni hukuk açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle bu yazıda gaiplik davası, ölüm karinesinden (TMK m. 31) farkı ve gaiplik

Gaiplik Davası ve Gaiplik Kararının Evlilik ve Mirasa Etkisi Read More »

İdari Gözetim Kararına İtiraz, Geri Gönderme Merkezi

Sınır dışı edilme şartlarını taşıyan yabancılar kolluk kuvvetleri tarafından yakalandıklarında durum valiliğe bildirilir. Valilik 48 saat içinde sınır dışı edilmeye ilişkin değerlendirmesini yaptıktan sonra kararını verecektir. Sınır dışı edilmesi kararlaştırılan her yabancı idari gözetim altına alınmaz. Fakat bunların arasından kaçma ve kaybolma riski bulunan, ülkeye yasal giriş ve çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da

İdari Gözetim Kararına İtiraz, Geri Gönderme Merkezi Read More »

Sınır Dışı Etme (Deport) Kararına İtiraz

Sınır dışı etme kararı ve bu karara karşı yapılabilecek itiraz, 6458 Sayılı Kanun’da ve ilgili yönetmelikte düzenlenmiştir. Valilik bu kararı kendiliğinden alabileceği gibi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine de alabilir. Gerekçeyi de içeren sınır dışı etme kararı, ilgili yabancıya veya onun yasal temsilcisine (veli-vasi) ya da avukatına tebliğ edilir. Bu kişiler, tebligatı aldıktan sonra

Sınır Dışı Etme (Deport) Kararına İtiraz Read More »

Şirket Alacaklarının Takibi ve Tahsili

Türk hukukunda şirketler, şahıs şirketleri (kollektif ve komandit) ve sermaye şirketleri (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirket) olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunların yapacakları alacak takibi de tıpkı gerçek kişilerin alacaklı olduğu dosyalardaki gibidir. Fakat bir şirket alacağının hangi yöntemle takip edileceği, şirketin verdiği hizmetin tipine ve borcun ne tür bir belgeye dayandığına göre değişecektir. Dayanılan

Şirket Alacaklarının Takibi ve Tahsili Read More »

Mahkeme Kararının İcrası (İlamlı İcra Takibi)

Nafaka, kıdem tazminatı, kira borcu, çocuk teslimi, taşınmaz tahliyesi gibi cebren ifası gerekebilecek konularda, mahkeme kararına rağmen borçlu borcunu süresinde ve kendi rızasıyla yerine getirmezse icra dairesi yoluyla ilamlı takip başlatılabilir. İlamlı ve ilamsız icra arasındaki fark nedir? İlam, mahkeme tarafından bir dava hakkında verilen nihai karara ilişkin belgedir. Mesela ilamda davalının bir miktar maddi

Mahkeme Kararının İcrası (İlamlı İcra Takibi) Read More »

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası

Arsa payının düzeltilmesi davası, kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulu olan binalardaki yanlış payların düzeltilmesi amacıyla açılan bir hukuk davasıdır. 6306 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle hızlanan kentsel dönüşüm uygulamalarıyla arsa payının düzeltilmesine ilişkin bu davalar daha sık açılır hale gelmiştir. Zira mali açıdan bakıldığında taşınmazları yıkılan malikler için belki de en önemli mevzu üzerine yeniden

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası Read More »

İş Yerinde İşçilerin Kamera, Bilgisayar vb. Yoluyla Gözetlenmesi

Bu yazıda esas olarak iş hukukunda elektronik gözetleme üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda hukuka uygunluk ölçütleri, yöntemler ve hukuka aykırılığın sonuçları incelenmiştir. Hukuka uygun bir gözetleme sonrası işverenin sahip olduğu haklar aşağıda kısım 3.1’de, hukuka aykırı bir gözetleme sonrası işçinin sahip olduğu haklar ise kısım 3.2’de yer almaktadır. İş Yeri Gözetlemesinde Göz Önüne Alınacak Ölçütler KVKK

İş Yerinde İşçilerin Kamera, Bilgisayar vb. Yoluyla Gözetlenmesi Read More »

Borç Tahsili İçin Avukata Verilen Vekaletname Nasıl Olmalıdır?

Elinizde alacaklı olduğunuza dair bir mahkeme kararı, emre yazılı senet ya da kira sözleşmesi gibi başka bir yazılı belge varsa; hatta bunlar olmasa bile yalnızca şifahen yapılan sözleşmeler neticesinde bile birisinden alacaklı olmuşsanız, borcunuzu cebren tahsil etmenin tek bir hukuki yolu vardır. Ve bu yol icra dairelerinden geçer. Adliyelerde bulunan ve daima kalabalık olan bu

Borç Tahsili İçin Avukata Verilen Vekaletname Nasıl Olmalıdır? Read More »

İcra Dosyasını Kapamadan (Tahsil Harcı Ödemeden) Haciz Fekki – İçtihat

Y. 12. Hukuk Dairesi, 2020/7534 E., 2021/2515 K. Borçlu aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan takipte, alacaklı vekilinin icra müdürlüğüne müracaat ederek borçlu adına kayıtlı taşınmazlardan iki tanesi üzerindeki haczin harç ödenmeksizin kaldırılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce ancak vazgeçme harcının ödenmesi halinde haczin kaldırılabileceğine karar verildiği, alacaklının icra müdürlüğü kararının iptali talebiyle icra mahkemesine başvurduğu,

İcra Dosyasını Kapamadan (Tahsil Harcı Ödemeden) Haciz Fekki – İçtihat Read More »

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Kiracının Tahliyesi

Kiracının tahliyesi ancak belirli koşulların sağlanması halinde mümkündür. Bu yazımızda yalnızca kira borcunun ödenmemesi durumunda tahliyeyi gerçekleştirmek için yapılması gerekenler üzerinde durduk. Tahliyeyi mümkün kılan diğer tüm hallere şu yazımızdan ulaşabilirsiniz: Kiracının Tahliyesi ve Haksız Tahliye Davası. Aynı Kira Süresi İçinde İki İhtar (TBK m. 352) Aynı kira süresinden kastedilen, sözleşmenin bir yıldan kısa olması

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Kiracının Tahliyesi Read More »

Soybağının Reddi Davası: Çocuğun Kocadan Olmaması

Açılacak Davanın Tespiti Çocuk ile baba olarak kayıtlı kişi arasındaki soybağının kaldırılması farklı sebeplerden ötürü söz konusu olabilir. Somut duruma göre dayanılan sebep değişebileceğinden açılacak dava da farklılık gösterecektir. Örneğin: Çocuğun annesi ile baba olarak kayıtlı kişi hiç evlenmemişse ya da daha önce evlenmiş olsalar bile evlilik sona erdikten en az 300 gün sonra doğmuş

Soybağının Reddi Davası: Çocuğun Kocadan Olmaması Read More »

İcra Takibi Nasıl ve Nerede Başlatılır? Avukatlık Ücreti ve Giderler?

İcra Takibi Açmadan Borç Tahsil Edilebilir Mi? İcra takibi, zamanında ödenmeyen ve borçluyu zorlamadıkça ödenmeyeceği düşünülen borçların tahsili için tercih edilen ve kanunun düzenlediği yöntemdir. Cebren ödemeyi sağlayan tek yasal yol budur. Kimi zaman doğrudan icra takibi başlatılabileceği gibi kimi zaman öncesinde bir dava açılması gerekebilir. Örneğin uğradığı hakaret nedeniyle gururu incinen kişi manevi tazminatın

İcra Takibi Nasıl ve Nerede Başlatılır? Avukatlık Ücreti ve Giderler? Read More »

Maddi ve Manevi Tazminat Davası | Hakaret, Yaralama, Ölüm, İş Kazası vd.

Tazminat talep edebilme hakkı farklı durumlarda söz konusu olabilmektedir. Genel olarak sözleşmeye aykırılık, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, culpa in contrahendo, sözleşmenin art etkisi gibi kurumlara dayanarak tazminat istenebileceğini söyleyebiliriz. Konunun esas olarak çok geniş olması sebebiyle bu yazımızda yalnızca haksız fiil sebebiyle tazminat isteyebilme şartlarından bahsedeceğiz. Bu kapsamda, darp etme sonucu oluşan yaralamalar, trafik kazaları,

Maddi ve Manevi Tazminat Davası | Hakaret, Yaralama, Ölüm, İş Kazası vd. Read More »

Zilyetliğin Devir Yolları

Zilyetliğin devir yolları temel olarak iki gruba ayrılmaktadır: 1. Yeni Zilyedin Doğrudan Zilyet Kılınması Yoluyla Zilyetliğin Devri Yeni zilyedin doğrudan zilyet kılınması TMK m.977’de düzenlenmiştir: Zilyetlik, şeyin veya şey üzerinde hâkimiyeti sağlayacak araçların, edinene teslimi veya edinenin önceki zilyedin rızasıyla şey üzerinde hâkimiyeti kullanacak duruma gelmesi hâlinde devredilmiş olur. Bu hüküm, görüldüğü üzere üç hali

Zilyetliğin Devir Yolları Read More »

Finansal Kiralama Sözleşmesi

1. Finansal Kiralama ve Finansal Kiralama Sözleşmesinin Tanımı Leasing olarak bilinen finansman yönteminin hukukumuzdaki uygulaması olan finansal kiralama sayesinde özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ihtiyaç duydukları yatırım mallarını daha ucuza elde edebilmektedir. Bu nedenle uygulamasına çok sık rastlanmaktadır. FFFK, yani Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda finansal kiralama ve sözleşmesi tanımı yapılmıştır. Buna

Finansal Kiralama Sözleşmesi Read More »

Kat Mülkiyeti Nedir? Nasıl Kurulur?

Kat mülkiyeti hukukuna ilişkin diğer yazılarımız için: Kat Mülkiyetinde Anayapının Harap Olması Kat İrtifakı Nedir? Nasıl Kurulur? 1. Genel Olarak Kat Mülkiyeti Tamamlanmış bir yapının ayrı ayrı ve başı başına kullanılmaya elverişli olanları bağımsız bölümleri üzerinde kurulan mülkiyet hakkı, kat mülkiyetidir. Kanunun yaptığı tanıma göre kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel

Kat Mülkiyeti Nedir? Nasıl Kurulur? Read More »

Temsil Yetkisi ve Yetkisiz Temsil

1. Temsil Temsil yetkisi kanundan veya temsil olunanın iradesinden doğmaktadır. Kanuni temsil yetkisine velayet ve vesayet kurumlarını örnek gösterebiliriz. Ancak bizim inceleyeceğimiz temsil yetkisi iradeden kaynaklananlardır. İradeden kaynaklı temsil yetkisi tek taraflı bir beyanla verilmekte olup bu yetkinin verilmesi sebepten soyut bir işlemdir. Temsilci kişiye borç yüklemediğinden ötürü kanunu temsilcinin izin veya icazetini almaya gerek

Temsil Yetkisi ve Yetkisiz Temsil Read More »

Sözleşmede Cezai Şart

Genel Olarak Cezai şart iki durumda karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilkini sözleşmeyle yüklenen edimin hiç veya gerektiği gibi ifa edilmemesi ihtimaline karşı kararlaştırılan cezai şartlar oluşturmaktadır. Bu durumda ifa yerine istenebilen sözleşme cezasının söz konusu olduğu kabul edilir. Nitekim aksi sözleşmeden anlaşılmadığı müddetçe alacaklı, ya sadece borcun ya da sadece cezanın ifasını isteyebilecektir. Buna örnek olarak

Sözleşmede Cezai Şart Read More »

Haciz İhbarnamesine Karşı Vekilin Gerçeğe Aykırı Beyanı – İçtihat

…Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçunun oluşabilmesi için bildirimin bizzat borçlu tarafından ve gerçeğe aykırı olduğu bilinerek yapılması gerekli olup, birinci haciz ihbarnamesine yapılan 05.08.2010 tarihli itirazın vekil tarafından yapılması nedeniyle vekilin beyanından dolayı asil sorumlu tutulamayacağından; sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken… Y. 19. CD. 2018/3576 E., 2018/8461 K. …Birinci haciz ihbarnamesine sanıklar….ve ….’un yetkilisi, ….’ün ise

Haciz İhbarnamesine Karşı Vekilin Gerçeğe Aykırı Beyanı – İçtihat Read More »

Paketi veya Ambalajı Açılan Ürünün İadesi

Cayma Hakkına Dayanarak İade Edilmesi Tüketici hukukunda sıkça karşılaşılan uyuşmazlıklardan birisi internet üzerinden alınan ürünün ambalajı açıldıktan sonra iade edilmesi hususudur. Uygulamada gözlemlenmektedir ki satıcı şirketler kimi zaman ambalajı ya da paketi açılmış ürünün iadesini kabul etmemektedir. Fakat bu tutum çoğu zaman hukuka aykırıdır. Tüketici, internet alışverişlerinde kural olarak herhangi bir gerekçe göstermek zorunda kalmadan

Paketi veya Ambalajı Açılan Ürünün İadesi Read More »

Hile (Aldatılma) Nedeniyle Sözleşmenin İptali

Sözleşmenin geçerliliğini etkileyen irade sakatlığı halleri hata, hile ve korkutmadan ibarettir. Bu haller her türlü sözleşmeyi etkilemiş olabilir. Kimi zaman bir gayrimenkul satışı kimi zaman bir kira ilişkisi kimi zamansa satın alınan bir kıyafetin niteliğinde düşülen bir iradi sakatlıktan ötürü akdin iptali gerekebilir. Bu yazımızda uygulamada sıklıkla karşılaşılan hile nedeniyle iptal edilebilen sözleşmelere değindik. Hileye

Hile (Aldatılma) Nedeniyle Sözleşmenin İptali Read More »

Banka Teminat Mektubu ve Bankanın Ödemeyi Yapmaması

Genel Olarak Banka Teminat Mektupları Teminat mektubu veren banka, borçlu (lehtar) ile alacaklı (muhatap) arasında mevcut olan borcun ifa edilmemesi ya da bir başka riskin gerçekleşmesi durumunda borcun üstlendiği kadarını ödemeyi taahhüt etmektedir. Bankanın borcunun muaccel olması için alacaklının bankaa yazılı olarak başvurması yeterlidir. Lehtar riskin gerçekleşmediğini bankaya bildirse dahi banka bunu araştırmadan ödeme yapabilir.

Banka Teminat Mektubu ve Bankanın Ödemeyi Yapmaması Read More »

İntihara Yönlendirme Suçunun Koşulları ve Cezası

İntihara yönlendirme, hem eski hem de yeni Ceza Kanunumuzda düzenleme bulan ve hapis cezasını gerektiren suçlardandır. Kanunun yürürlükteki halinde belirtildiği üzere “Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”. Suçun görünüş şekillerine uygulanacak yaptırımlar da

İntihara Yönlendirme Suçunun Koşulları ve Cezası Read More »

İnternette Paylaşılan İçeriklerin Kaldırılması, Ceza ve Tazminat

Bu yazımızda internet üzerinde paylaşılan blog yazıları, haberler, sosyal paylaşımlar ve diğer içeriklerin hangi şartlarda ve nasıl yayından kaldırılabileceği ve paylaşımda bulunan kişinin cezai sorumluluğu ve tazminat yükümlülüğü üzerinde durduk. Kişilik hakkını ihlal eden paylaşımların kaldırılması ve bunlara erişimin engellenmesi dayanağını esas olarak 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’ndan ve 5651 Sayılı Kanun’dan almaktadır. İnternette Yayınlanan

İnternette Paylaşılan İçeriklerin Kaldırılması, Ceza ve Tazminat Read More »

Bağışın İptaliyle Bağışlananın İadesi, Mirasçıların Geri Alma Hakkı

Bağışlama sözleşmesinin ortadan kalkması çeşitli sebeplerle meydana gelebilir. Örneğin bozucu şarta bağlı bir bağışlama söz konusuysa şartın gerçekleşmesi bağışlanan şeyi geri alma hakkı verir. Benzer şekilde dönemsel edimlerin söz konusu olduğu bağışlamalarda bağışlayanın vefat etmesi de bozucu şart gibi bağışlamayı ileriye dönük olarak sona erdirir. Bağışlama sözü veren, borcunu ifa etmeden önce ödeme güçsüzlüğüne düşerse

Bağışın İptaliyle Bağışlananın İadesi, Mirasçıların Geri Alma Hakkı Read More »

Kira Bedelinin Tespiti (Kira Parasının Artırılması) Davası

Bu yazımızda konut ve çatılı iş yeri kiralarında bedelin belirlenmesi üzerinde durduk. Kira sözleşmesinde belirlenmiş kira bedelinin sözleşmesel olmayan yollarla değiştirilmesi de mümkündür. Kiracı, kiraya verenin belirlemek istediği tutarı kabul etmezse, bedelin artırılması için kiralanan taşınmazın daha yüksek bir kira tutarını hakettiği mahkeme önünde kanıtlanmalıdır. Bunun için de mahkeme uzman kişilerden yardım ister. Yapılan araştırmalarda

Kira Bedelinin Tespiti (Kira Parasının Artırılması) Davası Read More »

Habersiz Yapılan Hesap, Kart İşlemleri: Havale, EFT, Alışveriş vd.

Genel Olarak Banka müşterilerinin, kendi bilgileri ve rızaları olmaksızın adlarına bankacılık işlemleri yapıldığı şikayetiyle tüketici hakem heyetlerine ve/veya mahkemelere başvurması sıkça yaşanan bir durumdur. Bu tarz uyuşmazlıklarda açıklığa kavuşturulması elzem olan husus, ilgili havale, EFT, alışveriş gibi işlemler gerçekten de hesap sahibinin bilgi ve iradesi dışında yapılmışsa bunda bankanın bir kusurunun olup olmadığıdır. Kusurun varlığı

Habersiz Yapılan Hesap, Kart İşlemleri: Havale, EFT, Alışveriş vd. Read More »

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (Gizli Kayıt vb.), Ceza ve Tazminat

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi hem cezai hem de hukuki (tazminat) sorumluluğa yol açabilir. Özel Hayata Müdahalenin Hukuki Sonuçları: Önleme, Durdurma, Tespit ve Tazminat TMK m. 24 kişilik hakkına karşı yapılan müdahalelere karşı koruma getirmişse de kişilik hakkının kapsadığı haklar belirtilmemiştir. Doktrinde ve mevzuatta özel olarak birden çok kişisel değer düzenlenmiş olsa da aslında bunlar

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (Gizli Kayıt vb.), Ceza ve Tazminat Read More »

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi ve Soybağı (Nesep) Davaları

Nüfus kayıtlarındaki yanlışlıklar sicilin ilk tutulduğu zamanda verilen yanlış verilerden dolayı gerçekleşmiş olabileceği gibi sonradan kurulan hatalı nesep bağlarının sicile geçmesi yoluyla da olabilir. Kimi zaman kaydın tutulmasından sonra çok geçmeden bu yanlışlığın düzeltilmesi için dava açılırken, kimi zaman da mirasçılık hakkının korunması amacıyla uzun zaman geçtikten sonra bu davanın açıldığı görülmektedir. Örneğin kişinin nüfüs

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi ve Soybağı (Nesep) Davaları Read More »

Kiracının Tahliyesi ve Haksız Tahliye Davası

Bilindiği üzere belirli süreli konut ve çatılı işyerleri kiralarında, kiracının sözleşme bitiminden onbeş gün önce bildirimde bulunarak sözleşmeyi sona erdirme hakkı bulunmaktadır (İlgili taşınmazın aile konutu olarak kiralanmış olması ihtimalinde diğer eşin de rızası aranır.). Kiraya veren ise istisnai bir durum yoksa ancak sözleşme süresi dolduktan sonraki on senenin sonunu izleyen uzama yıllarının bitiminden en

Kiracının Tahliyesi ve Haksız Tahliye Davası Read More »

Aşırı İfa Güçlüğü ve İfa İmkansızlığı; Sözleşmenin Uyarlanması

Sözleşmenin yapıldığı zamanki koşullarla edimlerin ifa anındaki koşullar farklı olabilir. Örneğin bir doğal afetin meydana gelmesi ya da büyük çapta etki yaratan bir virüs salgını edimin ifasını aşırı güçleştirmiş ya da imkansız hale getirmiş olabilir. Bu durumda sözleşmenin süresinden evvel feshi ya da uyarlanması yoluna gidilebilecektir. Aşırı İfa Güçsüzlüğü ve Sözleşmenin Uyarlanması Uyarlama sözleşme taraflarına

Aşırı İfa Güçlüğü ve İfa İmkansızlığı; Sözleşmenin Uyarlanması Read More »

Kamulaştırmasız El Atmanın Önlenmesi ve Bedel Tespiti Davası

Kamulaştırmasız el koymaya dayalı olarak açılan dava -kanun koyucunun deyimiyle kamulaştırılmaksızın kamu hizmetine ayrılan taşınmazların bedel tespiti- idarenin dayanaksız ve usule aykırı olarak bir başkasının taşınmazını işgal etmesi sebebiyle açılır. Taşınmazına Kamulaştırmasız El Atılanın Hakları Nelerdir? Kamulaştırmasız el atma durumunda taşınmazı işgale uğrayan kişinin hakkını elde edebilmesi için öncelikle uzlaşma süreci başlatılmalıdır. Görüşmeleri iki taraf

Kamulaştırmasız El Atmanın Önlenmesi ve Bedel Tespiti Davası Read More »

İcra Hukukunda Maaş Haczine İlişkin Uygulama Örnekleri

Sözleşme hükümlerine göre alacağını zamanında tahsil edemeyen alacaklılar borçlulara karşı icra takibi başlatabilmektedir. Takip kesinleştikten sonra da borç miktarını ilgili icra dairesine yatıramayan borçluların mal varlığına karşı taşınır ya da taşınmaz haczi uygulanabilir. Bir diğer haciz türü olaraksa karşımıza sıkça uygulanan maaş haczi çıkmaktadır. Konuyla ilgili düzenlemelere İcra İflas Kanununda ve İş Kanununda yer verildiği

İcra Hukukunda Maaş Haczine İlişkin Uygulama Örnekleri Read More »

İhale İçin Satış İlanı Asılmamasının Kamu Düzeninden Olmaması

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 355. maddesinde; “İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu re’sen gözetir.” düzenlemesine yer verilmiş ve 352/1. maddesinde de başvuru şartlarının yerine getirilmemesi ya da başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gösterilmemesi halinde gerekli kararın verileceği belirtilmiştir.Somut olayda; icra mahkemesince verilen

İhale İçin Satış İlanı Asılmamasının Kamu Düzeninden Olmaması Read More »

Kat Malikleri Kurulu Kararlarının Alınması ve İptali

Olağan Toplantıda Karar Alınması ve İptali Kat malikleri kurulu olağan olarak yılda en az bir defa (toplu yapılarda iki yılda bir) toplanır. Yönetim planında olağan toplantının zamanı belirtilmemişse Ocak ayında (toplu yapılarda ikinci yılın Ocak ayı) yapılacaktır. Yönetim planının ya da tamamlayıcı hukuk kuralının belirttiği tarihlerin dışında yapılan toplantı olağanüstüdür. Toplantının yeri ve zamanı belirlenmişse

Kat Malikleri Kurulu Kararlarının Alınması ve İptali Read More »

Motorlu Aracın Ayıplı Olmasına İlişkin Özet Bilgiler

Genel Olarak Araç Satışı Motorlu araçların devir işlemleri, araçtan kaynaklanan bir borç bulunmadığının tespit edilmesi ve araç üzerinde devri kısıtlayıcı bir kayıt bulunmaması halinde noterler tarafından yapılır. Daha sonra bu işlem trafik siciline işlenmek üzere üç iş günü içerisinde bildirilir. Mülkiyetin tesisi açısından yapılan tescil kurucu değil açıklayıcıdır. Rehin için yapılan tescilse kurucu olduğundan ayrıca

Motorlu Aracın Ayıplı Olmasına İlişkin Özet Bilgiler Read More »

Taksirle Öldürme Suçu

Genel Olarak Taksirle Öldürme Taksirle öldürme, uygulamada en çok trafik kazalarında ve iş kazalarında rastlanan suçtur. Yazımızda taksirle öldürme suçu ve bu suçun cezasına ilişkin bilgilere ve yargıya taşınan örneklere yer verilmiştir. Ceza hukukumuzda uygulama bulan taksir kurumu, basit ve bilinçli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Basit taksirde gerçekleştirilen fiilin oluşturacağı sonucun öngörülebilir ve öngörülmemiş olması

Taksirle Öldürme Suçu Read More »

Dolandırıcılık ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçları ve Cezası

Genel Bilgiler Türk Ceza Kanununun Malvarlığına Karşı Suçlar bölümünde düzenlenen dolandırıcılık, basit veya nitelikli olmasına göre farklı alt ve üst sınırlarda cezaları gerektiren bir suçtur. Dolandırıcılık suçunda mağdurun malvarlığı değerleri hedef alınmaktadır. Bu bir taşınır ya da taşınmaz olabileceği gibi, alacak hakkı dahi olabilir. Suçun faili herkes olabilmekle birlikte, failin suça aracı olması amacıyla büründüğü

Dolandırıcılık ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçları ve Cezası Read More »

Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası – TCK 155

Genel Olarak Güveni kötüye kullanma suçunda, bir sözleşme gereği kendisine eşya bırakılan kişi söz konusu eşya üzerinde yalnızca malikin kullanabileceği yetkileri kullanarak güven ilişkisini ihlal etmektedir. Örneğin emanet olarak verilen cep telefonunu satan kişi bu eylemiyle telefonun gerçek sahibinin güvenini suistimal etmiş ve dolayısıyla güveni kötüye kullanma suçunu işlemiştir. Görüldüğü üzere fail suça konu malı

Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası – TCK 155 Read More »

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Sonlandırılması

Bu yazımızda belirli süreli iş sözleşmelerinin sona ermesi üzerinde durulmuş ve ardından haksız fesih halinde tarafların sahip olduğu haklar incelenmiştir. Belirli süreli iş sözleşmesinde bozucu şartın ne zaman gerçekleşeceği öngörülebilir olmalıdır. Örneğin taraflardan birinin ölümüne kadar devam edeceği kararlaştırılmışsa belirsiz süreli iş sözleşmesi hükümleri uygulanır. Belirli süreli iş sözleşmesinin feshi çalışanın işten ayrılmasıyla ya da

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Sonlandırılması Read More »

Kiracının Süresinden Önce Çıkması Halinde Kira Ücretinin Ödenmesi

Yazımızda ev ve iş yerlerine ilişkin kira sözleşmelerinde kiracının süresinden önce taşınmazı tahliye etmesi durumunda kiraya verenin ücret isteme hakkı üzerinde durulmuştur. Kiralanan ev ya da iş yeri kullanılmaya elverişli olduğu halde kiracı taşınmazı çok az kullanmışsa veya hiç kullanmamışsa bile kira ücretini kural olarak ödemekle yükümlü olacaktır. Yine de bazı durumlarda kiracının indirim istemesi

Kiracının Süresinden Önce Çıkması Halinde Kira Ücretinin Ödenmesi Read More »

Ticari Satışta Malın Ayıplı Çıkması Halinde Hukuki Haklar

Bu yazımızda ticari satışın tüketici işleminden ve genel hükümlere tabi satıştan farklarına değinilmiş; ardından satıcının ve ayıplı malı satın alan alıcının sahip olduğu hakları kullanabilme koşulları ve bu hakların neler olduğunu üzerinde durulmuştur. Satım işlemi tüketici hukuku, ticaret hukuku ya da genel hükümler kapsamında gerçekleştirilmiş olabilir. Bu üçü arasındaki ayrımı örneklerle somutlaştırmamız gerekirse, işi gereği

Ticari Satışta Malın Ayıplı Çıkması Halinde Hukuki Haklar Read More »

İş Hukukunda İhbar Tazminatı

Genel Olarak İhbar Tazminatı İhbar tazminatı bildirimli fesihlerde söz konusu olur. Bildirime gerek olmayan haklı nedenle fesih, evlilik, emeklilik, süreksiz işlerdeki fesih gibi durumlarda ihbar tazminatı söz konusu olmaz. Belirli süreli sözleşmelerde ise tarafların belirli süreyi tamamlamaları esastır. Bu nedenle bildirimli fesih kurumu belirli süreli sözleşmelerde olmadığından ihbar tazminatına da rastlanmaz. Bunun yerine geriye kalan

İş Hukukunda İhbar Tazminatı Read More »

Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları

Genel Olarak Kıdem tazminatının düzenlendiği 1475 Sayılı Kanun, 4857 Sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra ilga edilmiş olsa da ilgili hüküm yürürlüğünü korumaya devam etmiştir. Hükme göre, işten ayrılan işçi çalışmaya başlamasından beri tamamladığı her sene için otuz günlük ücrete hak kazanabilir. Hesaplamaya esas alınacak miktar fesih tarihindeki giydirilmiş ücrettir. Elbette bu alacağa (kıdem tazminatına) hak

Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları Read More »

Fazla Mesai Ücretinin İstem Şartları

Genel Bilgi Bu yazımızda fazla mesai (çalışma) ücretine ilişkin alacağın talep edilebilmesi için gerekli olan şartlar üzerinde durulmuştur. Öncelikle belirtelim ki bu yazının kapsamına esas olarak İş Kanununa tabi olan çalışanlar girmektedir. Çalışanların büyük çoğunluğu İş Kanununa bağlı olmakla beraber Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu gibi ayrı kanunlara da tabi olunabilir. Hatta İş Kanunu

Fazla Mesai Ücretinin İstem Şartları Read More »

Gabinde (Aşırı Yararlanma) Edim İadesi ve Fark Tazminatıyla Gabinin Giderilmesi

Genel Olarak Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerin geçerliliği için aranan şartlardan birisi de gabinin bulunmamasıdır. Gabini kısaca edimler arasındaki büyük oransızlık olarak tanımlayabiliriz. Örneğin evini gerçek değerinin çok altına satan kişinin akdettiği sözleşmede gabinin objektif unsurunun sağlanmış olduğu kabul edilebilir. Aynı şekilde bir evi gerçek değerinin çok üstündeki fiyata alan kişinin imzaladığı sözleşmede de

Gabinde (Aşırı Yararlanma) Edim İadesi ve Fark Tazminatıyla Gabinin Giderilmesi Read More »

Meslekten İhraç Yönündeki Disiplin Kurulu Kararının İptali Davası

Kamusal hizmetin özel olarak gerektirdiği bazı yükümlülüklerin ihlal edilmesi, ihlali gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında disiplin cezası verilmesini gerektirebilir. Bu özel yükümlülükleri ihlal eden fiiller disiplin suçu olarak tanımlanmaktadır. Bunların önceden kanunla belirlenmiş olması zorunludur. Zira idari bir işlemle disiplin suçu veya cezası yaratılamaz. Verilecek disiplin cezalarına uyarma, kınama, maaştan kesinti yapma, kademe ilerlemesinin durdurulması gibi

Meslekten İhraç Yönündeki Disiplin Kurulu Kararının İptali Davası Read More »

Mali Durumu Olmayanlar İçin Dava Açarken Adli Yardım

Yazımızda HMK’de düzenlenen ve hukuk yargılaması ile idari yargıda söz konusu olan adli yardım kurumu üzerinde durulmuştur. Ceza yargısında yapılan yardım bu yazının kapsamının dışındadır. Genel Olarak Adli Yardım Adli yardım, HMK ve Avukatlık Kanunu’nda düzenlenen, mali zorluk içindeki kişilerin adalet hizmetine ulaşabilmesini kolaylaştıran bir hukuki kurumdur. Yazımızda Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen adli yardımdan bahsedilecektir.

Mali Durumu Olmayanlar İçin Dava Açarken Adli Yardım Read More »

Kentsel Dönüşümde 2/3 Çoğunluğun Dışında Kalan Paydaş

Öncelikle belirtelim ki konumuz kapsamına giren hükümlerin uygulanabilmesi için söz konusu bina hakkında riskli yapı tespiti yapılmış olması gerekir. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da (halk arasında kent dönüşüm kanunu) yer aldığı üzere, kentsel dönüşüm uygulamalarının yürütülmesi için ilgili arsa üzerinde 2/3’lik çoğunluğun aynı yönde iradesini göstermesi yeterlidir. Normal şartlarda ilgili bina paylı mülkiyete

Kentsel Dönüşümde 2/3 Çoğunluğun Dışında Kalan Paydaş Read More »

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Genel Olarak Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri tam iki tarafa borç yükleyen ve taşınmaz satım sözleşmesi ile eser sözleşmesinin unsurlarını taşıyan karma sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler için kanunda yapılmış bir tanım yoktur. Tadilat, güçlendirme gibi işlerin de bu tip bir sözleşmeyle yapılabileceği kabul edilmektedir. Hatta arsa sahibinin borcunun iş konusu anataşınmazdaki bir bağımsız bölüm olmasının zorunlu olmadığı,

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Read More »

CMK Kapsamında Seri Muhakeme, Basit Yargılama Usulleri ve 7188 SK’nın Diğer Yenilikleri

1. Seri Muhakeme Usulü 7188 Sayılı Kanunun getirdiği en önemli değişikliklerden biri de seri muhakeme usulüdür. Seri muhakeme usulü sınırlı sayıda sayılan suçlar için söz konusu olacaktır. Uygulanabilmesi için şu şartlar aranır: Suç hakkında kamu davasının ertelenmesi kararının verilmemiş olması gerekir. Şüphelinin seri muhakeme usulünün uygulanması teklifini müdafii huzurunda teklifi kabul etmesi gerekir. Teklif kabul

CMK Kapsamında Seri Muhakeme, Basit Yargılama Usulleri ve 7188 SK’nın Diğer Yenilikleri Read More »

Naylon (Sahte) Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu

Özet Bilgiler Gerçeğe aykırı olarak düzenlenen özel belgenin kullanılması esasında özel belgede sahtecilik suçunu oluşturmaktadır. Vergi kaçırma amacıyla sahte fatura düzenlemekse hem vergi hem de ceza mahkemelerinde yargılanmayı gerektirebilecek, daha ağır yaptırımları olan bir eylemdir. Mal satan veya hizmet sunan tarafından düzenlenen ve bu ilişki sebebiyle doğan borç ilişkisini bekgelemek amacıyla müşteriye verilen bir vesikaya

Naylon (Sahte) Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu Read More »

Bina İçinde Muhafazaya Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık

Bu yazıda yalnızca bina ve eklentileri içinde işlenen hırsızlık suçu üzerinde durulmuştur. Hırsızlık suçuyla ilgili çok daha kapsamlı ve ayrıntılı bilgiye ulaşmak için Hırsızlık Suçu ve Ceza Miktarını Etkileyen Haller başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz. Bina veya Eklentisi İçinde Yapılan Hırsızlık Ceza Kanunumuzda düzenlendiği üzere, hırsızlık suçunun herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte bina veya

Bina İçinde Muhafazaya Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık Read More »

Dernek Genel Kurul Kararına İtiraz ve Kararın İptali Davası

Dernek genel kurulunda alınan kararların kanuna veya dernek tüzüğüne aykırı olması durumunda, bunların iptali için dava açmak mümkündür. Bu yazıda sadece genel hususlara değinilmiştir. Dernek üyeliğinden çıkarılmaya ilişkin olarak Dernek Üyeliğinden Çıkarma (İhraç) Kararının İptali Davası başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. İptal Davası Açabilecek Kişiler İptal davası açacak kişiler şu niteliklere sahip olmalıdır: Dernek üyesi olmalı,

Dernek Genel Kurul Kararına İtiraz ve Kararın İptali Davası Read More »

Adli Tatilde Açılabilen Davalar

Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlayıp, otuz bir ağustosta sona eren dönemdir. Mahkemeler yılın bu döneminde çalışmaya ara verse de istisnai bazı dava ve işler görülmeye devam edilir. Adli Tatilde Hukuk Yargılamasında Görülebilecek İşler ve Davalar Geçici hukuki koruma tedbirlerinin alınması. Kanun bu tedbirlere ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ve delillerin tespiti örneklerini vermiştir. Deniz

Adli Tatilde Açılabilen Davalar Read More »

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul