İcra Hukuku

İtirazın Kesin Kaldırılması – İİK m. 68

İtirazın Kaldırılması Dosyasında Duruşma Açma Zorunluluğu Basit yargılama usulüne tabi olmasına rağmen, itirazın kesin kaldırılmasına ilişkin dosyalarda duruşma açmak takdiri değil, kanun gereğidir. Borçlunun Borç İlişkisini İkrarı Halinde Alacaklının İİK 68/1’deki Belgelere Dayanmak Zorunda Olmaması İtirazın kaldırılması dosyasında “hukuki ilişki ve borcun” ispatlaması önem arz ermektedir. Dolayısıyla alacaklının elinde önceden İİK m. 68/1’deki belgelerden birisi […]

İtirazın Kesin Kaldırılması – İİK m. 68 Read More »

Tapu Haczinin Kaldırılması

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra borçlunun taşınmazlarının haczi için talepte bulunulabilecektir. Bu talep üzerine icra müdürlüğü tarafından tapuya haciz için müzekkere yazılır. Tapu haczinin kaldırılması ise borcun ödenmesi, tehiri icra kararı alınması, haczin düşmesi veya hukuka aykırı olması durumlarında söz konusu olabilir. Fakat icra müdürlüğünün yazılı talebe rağmen haciz fekki için müzekkere yazmamasına sıkça rastlanmaktadır. Bunun

Tapu Haczinin Kaldırılması Read More »

Banka Haczinin Fekki (Banka Hesaplarına Konan Hacizlerin Kaldırılması)

Alacaklı, borçluya karşı başlattığı icra takibini kesinleştirdikten sonra borçlunun malvarlığı değerleri üzerine haciz koyabilir. Haczedilebilen malvarlığı değerlerinden birisi de borçlunun banka hesaplarıdır. İİK m. 89/1 hükmü uyarınca gönderilen haciz müzekkeresini alan banka görevlileri borçlunun hesabına bloke koyar. Banka hacizlerinin kaldırılması ise icra takip dosyasına ilişkin kapak hesabı ödendiğinde, tehiri icra kararı alındığında, haciz düştüğünde veya

Banka Haczinin Fekki (Banka Hesaplarına Konan Hacizlerin Kaldırılması) Read More »

Tasarrufun İptali Davasındaki İhtiyati Tedbir Talebinin İhtiyati Haciz Olarak Nitelendirilmesi

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, tasarrufun iptali davalarında yapılan ihtiyati tedbir talebinin ihtiyati haciz talebi olarak anlaşılması gerektiğini belirtmektedir. Uygulamanın bu yönde olması, ihtiyati tedbirin sıra cetvelinde yer bulamaması sebebiyle davacının hak kaybının önüne geçebileceğinden bazı yazarlarca da destek bulmuştur. Bazı yazarlarsa talebin gerçek niteliğine göre karar verilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Teminatın gerekip gerekmediğini ise mahkeme

Tasarrufun İptali Davasındaki İhtiyati Tedbir Talebinin İhtiyati Haciz Olarak Nitelendirilmesi Read More »

Kambiyo Takibinin İptal Edilemediği Haller – İİK 170/a-3

Genel Olarak Kambiyo Şikayeti Nedeniyle Takibin İptali Alacaklının kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip olmadığı veya senedin kambiyo senedi vasfında olmadığı durumlarda, İİK 170/a-2 uyarınca takip iptal edilebilecektir. Fakat bu durumun iki istisnası mevcuttur: Bu iki istisna hali mevcut değilse takip iptal edilebilir. İmza İnkarının Geri Alınması İmza inkarı yapıldıktan sonra bunun geri alınmış olması

Kambiyo Takibinin İptal Edilemediği Haller – İİK 170/a-3 Read More »

Ödeme Emrinin İptali

Ödeme Emrinde Alacaklı Vekilinin Adresinin Bulunmaması Yargıtay aşağıdaki karara konu olayda, ödeme emrinde adres bulunmasa bile, bu bilgi takip talebinden de ulaşılabilir olduğundan ödeme emrinin iptaline sebep olmayacağı yönünde görüş bildirmiştir. “…İİK’nın 60/1 madde hükmüne göre ise ödeme emrinin, alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, 58 inci maddeye göre takip talebine yazılması

Ödeme Emrinin İptali Read More »

Tehir-i İcra (İcranın Geri Bırakılması) – İİK 33 ve İİK 36 Farkı

Her ne kadar İcra ve İflas Kanunu’nda iki hukuki kurum için de “icranın geri bırakılması” terimleri kullanışmış olsa da, İİK 33 ve İİK 36 farklı sebeplere dayanan ve farklı sonuçları olan kurumlardır. İİK 33 ve İİK 36 Farkı Başvuru Sebebi: İİK 33’e başvurma sebebi zamanaşımı, imhal veya itfadır. İİK 36’ya başvuru sebebi ise, kanun yoluna

Tehir-i İcra (İcranın Geri Bırakılması) – İİK 33 ve İİK 36 Farkı Read More »

İcra Takibinde İtiraz Süresi Dolduktan Sonra Gecikmiş İtiraz – İİK 65

Gecikmiş itiraz, kendi kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle süresinde itiraz edemeyen borçlunun, paraya çevirme işlemi bitene kadar itiraz etmesine olanak sağlayan icra ve iflas hukuku kurumudur. Gecikmiş İtiraz Süresi ve Başlangıcı Üç günlük gecikmiş itiraz süresi ıttıla tarihinde değil, süresinde itiraza mani olan sebebin ortadan kalkmasıyla başlayacaktır. “…Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız

İcra Takibinde İtiraz Süresi Dolduktan Sonra Gecikmiş İtiraz – İİK 65 Read More »

İstihkak İddiası Haczi Engeller Mi?

İstihkak İddiası Haczi Engeller Mi? Haciz talebinin yerine getirilmesi konusunda icra müdürüne kural olarak yetki tanınmamıştır. Bunun iki istisnası: Haczedilen miktarın alacağa yetecek kadar olmasına, Malın haczedilebilir olup olmadığına ilişkindir. (Örnek karar için bkz: Y. 12. Hukuk Dairesi 2021/422 E. , 2021/5042 K.) İstihkak iddiası ise haczedilebilirliği etkileyen bir husus değildir. Dolayısıyla icra müdürü, istihkak

İstihkak İddiası Haczi Engeller Mi? Read More »

Haczedilemeyen Mallar ve Haklar (Haczi Caiz Olmayanlar)

Haczedilemeyen (Haczi Caiz Olmayan) Mallar ve Haklar Nelerdir? Haczedilemeyen mallara ilişkin en geniş kapsamlı düzenleme İİK m. 82 hükmünde yer almaktadır. Yazımızın devamında bunların detayına girmeden önce haczi caiz olmayan mal ve hakların hepsini tek seferde sıralayalım. Haczedilemeyen malların da kendi içinde istisnaları mevcuttur. Şöyle ki, yukarıda sayılan 2, 3, 4, 5, 7 ve 12

Haczedilemeyen Mallar ve Haklar (Haczi Caiz Olmayanlar) Read More »

Şirket Alacaklarının Takibi ve Tahsili

Türk hukukunda şirketler, şahıs şirketleri (kollektif ve komandit) ve sermaye şirketleri (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirket) olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunların yapacakları alacak takibi de tıpkı gerçek kişilerin alacaklı olduğu dosyalardaki gibidir. Fakat bir şirket alacağının hangi yöntemle takip edileceği, şirketin verdiği hizmetin tipine ve borcun ne tür bir belgeye dayandığına göre değişecektir. Dayanılan

Şirket Alacaklarının Takibi ve Tahsili Read More »

Mahkeme Kararının İcrası (İlamlı İcra Takibi)

Nafaka, kıdem tazminatı, kira borcu, çocuk teslimi, taşınmaz tahliyesi gibi cebren ifası gerekebilecek konularda, mahkeme kararına rağmen borçlu borcunu süresinde ve kendi rızasıyla yerine getirmezse icra dairesi yoluyla ilamlı takip başlatılabilir. İlamlı ve ilamsız icra arasındaki fark nedir? İlam, mahkeme tarafından bir dava hakkında verilen nihai karara ilişkin belgedir. Mesela ilamda davalının bir miktar maddi

Mahkeme Kararının İcrası (İlamlı İcra Takibi) Read More »

Borç Tahsili İçin Avukata Verilen Vekaletname Nasıl Olmalıdır?

Elinizde alacaklı olduğunuza dair bir mahkeme kararı, emre yazılı senet ya da kira sözleşmesi gibi başka bir yazılı belge varsa; hatta bunlar olmasa bile yalnızca şifahen yapılan sözleşmeler neticesinde bile birisinden alacaklı olmuşsanız, borcunuzu cebren tahsil etmenin tek bir hukuki yolu vardır. Ve bu yol icra dairelerinden geçer. Adliyelerde bulunan ve daima kalabalık olan bu

Borç Tahsili İçin Avukata Verilen Vekaletname Nasıl Olmalıdır? Read More »

İcra Dosyasını Kapamadan (Tahsil Harcı Ödemeden) Haciz Fekki – İçtihat

Y. 12. Hukuk Dairesi, 2020/7534 E., 2021/2515 K. Borçlu aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan takipte, alacaklı vekilinin icra müdürlüğüne müracaat ederek borçlu adına kayıtlı taşınmazlardan iki tanesi üzerindeki haczin harç ödenmeksizin kaldırılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce ancak vazgeçme harcının ödenmesi halinde haczin kaldırılabileceğine karar verildiği, alacaklının icra müdürlüğü kararının iptali talebiyle icra mahkemesine başvurduğu,

İcra Dosyasını Kapamadan (Tahsil Harcı Ödemeden) Haciz Fekki – İçtihat Read More »

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Kiracının Tahliyesi

Kiracının tahliyesi ancak belirli koşulların sağlanması halinde mümkündür. Bu yazımızda yalnızca kira borcunun ödenmemesi durumunda tahliyeyi gerçekleştirmek için yapılması gerekenler üzerinde durduk. Tahliyeyi mümkün kılan diğer tüm hallere şu yazımızdan ulaşabilirsiniz: Kiracının Tahliyesi ve Haksız Tahliye Davası. Aynı Kira Süresi İçinde İki İhtar (TBK m. 352) Aynı kira süresinden kastedilen, sözleşmenin bir yıldan kısa olması

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Kiracının Tahliyesi Read More »

İcra Takibi Nasıl ve Nerede Başlatılır? Avukatlık Ücreti ve Giderler?

İcra Takibi Açmadan Borç Tahsil Edilebilir Mi? İcra takibi, zamanında ödenmeyen ve borçluyu zorlamadıkça ödenmeyeceği düşünülen borçların tahsili için tercih edilen ve kanunun düzenlediği yöntemdir. Cebren ödemeyi sağlayan tek yasal yol budur. Kimi zaman doğrudan icra takibi başlatılabileceği gibi kimi zaman öncesinde bir dava açılması gerekebilir. Örneğin uğradığı hakaret nedeniyle gururu incinen kişi manevi tazminatın

İcra Takibi Nasıl ve Nerede Başlatılır? Avukatlık Ücreti ve Giderler? Read More »

Haciz İhbarnamesine Karşı Vekilin Gerçeğe Aykırı Beyanı – İçtihat

…Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçunun oluşabilmesi için bildirimin bizzat borçlu tarafından ve gerçeğe aykırı olduğu bilinerek yapılması gerekli olup, birinci haciz ihbarnamesine yapılan 05.08.2010 tarihli itirazın vekil tarafından yapılması nedeniyle vekilin beyanından dolayı asil sorumlu tutulamayacağından; sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken… Y. 19. CD. 2018/3576 E., 2018/8461 K. …Birinci haciz ihbarnamesine sanıklar….ve ….’un yetkilisi, ….’ün ise

Haciz İhbarnamesine Karşı Vekilin Gerçeğe Aykırı Beyanı – İçtihat Read More »

İcra Hukukunda Maaş Haczine İlişkin Uygulama Örnekleri

Sözleşme hükümlerine göre alacağını zamanında tahsil edemeyen alacaklılar borçlulara karşı icra takibi başlatabilmektedir. Takip kesinleştikten sonra da borç miktarını ilgili icra dairesine yatıramayan borçluların mal varlığına karşı taşınır ya da taşınmaz haczi uygulanabilir. Bir diğer haciz türü olaraksa karşımıza sıkça uygulanan maaş haczi çıkmaktadır. Konuyla ilgili düzenlemelere İcra İflas Kanununda ve İş Kanununda yer verildiği

İcra Hukukunda Maaş Haczine İlişkin Uygulama Örnekleri Read More »

İhale İçin Satış İlanı Asılmamasının Kamu Düzeninden Olmaması

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 355. maddesinde; “İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu re’sen gözetir.” düzenlemesine yer verilmiş ve 352/1. maddesinde de başvuru şartlarının yerine getirilmemesi ya da başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gösterilmemesi halinde gerekli kararın verileceği belirtilmiştir.Somut olayda; icra mahkemesince verilen

İhale İçin Satış İlanı Asılmamasının Kamu Düzeninden Olmaması Read More »

Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Davası

Hukukumuzda mahkeme kararı alınmadan dahi icra takibi yoluna başvurmak mümkündür. Yöntemin kolaylığından ötürü bunu kötüye kullananlar olacaktır. Dolayısıyla hem bu hakkı kötüye kullananları caydırmak hem de haksız yere zarara uğrayan tarafın zararını gidermek için haksız takip yapan alacaklıyı zararların tazmini ile yükümlü kılmak gerekmektedir. Kimi durumlarda ise alacaklı taraf kötüniyetli olmasa dahi takipte borçlu taraf

Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Davası Read More »

Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borcun Takibi

7155 Sayılı Kanun’un 1 Haziran 2019’dan itibaren yürürlüğe giren hükümleri gereği, abonelik sözleşmesinden doğan ve avukatla takip edilen borçlara ilişkin yapılacak ilamsız icra takipleri UYAP bünyesinde kurulan Merkezi Takip Sistemi (MTS) üzerinden başlatılacaktır. Bu takiplerin icra dairelerinde başlatılmak istenmesi durumunda takip talebi reddedilecektir. Abonelik sözleşmelerine ilişkin icra takiplerinin elektronik ortamda yapılabilmesi, hem icra memurlarının hem

Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borcun Takibi Read More »

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul