Aile Hukuku

Kazai Rüşt Davasıyla Ergin Kılınma

TMK m. 12 hükmü uyarınca onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteğiyle ve velilerinin rızasıyla ergin kılınabilecektir. Ergin kılınma talebiyle açılan davaya uygulamada kazai rüşt de denilmektedir. Bu davada hasım yoktur, dolayısıyla davalı gösterilmez[1]. Çekişmesiz yargı işlerinden olduğundan görevli mahkeme ise sulh hukuk mahkemeleri olacaktır[2]. Kişilik hallerine ilişkin hususların her ne kadar kamu düzenine ilişkin olduğu …

Kazai Rüşt Davasıyla Ergin Kılınma Devamı »

Miras Paylaşıldıktan Sonra Katılma Alacağı Davası

Evlilik birliği devam ederken eşlerden birisinin ölmesi durumunda diğer eş ve çocukları(çocukları yoksa ölenin üstsoyu) müteveffanın mirasçısı olacaklardır. Fakat sağ kalan eşin alacağı yalnızca miras payıyla sınırlı değildir. Öyle ki aile hukukumuzda 2002 yılından beri yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejimini ise detaylarına girmeden kısaca açıklyacak olursak, çalışma …

Miras Paylaşıldıktan Sonra Katılma Alacağı Davası Devamı »

Boşanma Davasında Eşin Mal Kaçırması

Bilindiği üzere ülkemizde 2002’den beri eşler arasında yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaktadır. Yani eşlerin evlendikten sonraki çalışmalarının karşılığında edindiği gelirle aldığı ev, araba, arsa, dükkan gibi malvarlığı değerlerinin yarısında diğer eşin de katılma alacağı hakkı vardır. Dolayısıyla taraflar boşanma aşamasına girince veya boşanmanın kaçınılmaz olduğunu hissedince ya da en başından beri …

Boşanma Davasında Eşin Mal Kaçırması Devamı »

Boşanmada Kusurun Nafaka ve Tazminata Etkisi

Türk boşanma hukukunda şiddetli geçimsizliğe (evlilik birliğinin sarsılması) dayalı boşanma davalarında mahkeme esas olarak iki hususu tespit eder: Evlilik birliği sarsılmışsa ve kusurlu davranışlar da tespit edilmişse mahkemenin gerekçeli kararında hangi tarafın daha kusurlu olduğunu da belirtmesi gerekecektir. Zira kusur belirlemesinin -diğer bazı hususlara da olmakla birlikte- nafaka ve tazminata doğrudan etkisi vardır. Şöyle ki: …

Boşanmada Kusurun Nafaka ve Tazminata Etkisi Devamı »

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Manevi Tazminat İstenmesi

Anlaşmalı boşanmada taraflar birbirinden hiçbir tazminat talebinde bulunmamış olabilir. Peki diğer eşin kusurlu davranışını boşandıktan sonra öğrenen taraf manevi tazminat hakkından mahrum mu kalacaktır? Aşağıdaki Hukuk Genel Kurulu kararına yansıyan olayda koca, evlilik birliği içinde doğan çocuğun aslında kendisine ait olmadığını boşandıktan sonra öğrenmiştir. Bir kısım üyeler bu olaya dayanan manevi tazminat talebinin TMK m. …

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Manevi Tazminat İstenmesi Devamı »

Karşı Boşanma Davasının Süresinden Sonra Açılması

Yargıtay, süresinden sonra açılan karşı boşanma davasının -en kötü olasılıkla- tefrik edilip yeniden birleştirilmesi görüşündedir. Aşağıda yer alan kararın hem bu uygulamaya hem de boşanma davalarındaki derdestlikle alakalı usul hukuku uygulamasına değinmesi nedeniyle çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Süresinden sonra açılan karşı boşanma davasının usulden reddi yanlış olmakla birlikte, ayrıca aynı tarafça aynı vakıalar …

Karşı Boşanma Davasının Süresinden Sonra Açılması Devamı »

Karşı Boşanma Davası Açmak Neden Gereklidir?

Özel boşanma sebepleriyle açılan boşanma davasının ispatlanamaması halinde dava reddedilir. Örneğin zinaya, hayata kasta, terke dayalı bir davada bu hususların gerçekleştiği mahkeme önünde ispatlanamamışsa boşanma hükmü verilmez. Fakat özel sebeplerin yanında evlilik birliğinin sarsılması genel nedenine dayanan bir dava da açılmışsa ve/veya karşı dava da mevcutsa boşanma hükmü verilebilir. Peki genel nedene dayalı boşanma davaları …

Karşı Boşanma Davası Açmak Neden Gereklidir? Devamı »

Boşanma Davası Sırasında Ölen Eşin Mirasçılarından Katılma Alacağı

Boşanma davası sürerken eşlerden birisi ölmüş olabilir. Bu durumda evlilik boşanma ile değil, ölümle sona ermiş sayılacaktır. Yine de sağ kalan eşin müteveffaya mirasçı olabilmesi için boşanma davasında kusur belirlemesi yapılmalıdır. Fakat sağ kalan eş boşanmada kusurlu olsa da olmasa da katılma alacağının baki kalacağı unutulmamalıdır. Zira 2002’den beri yürürlükte olan yasal rejimimiz edinilmiş mallara …

Boşanma Davası Sırasında Ölen Eşin Mirasçılarından Katılma Alacağı Devamı »

Boşanma Davası Sırasında Ölen Eşe Mirasçı Olunması

Ölen Eşin Mirasçılarının Boşanma Davasına Katılması Boşanma davası sırasında eşlerden birisinin ölmesi durumunda, sağ kalan eş sadece mirasçılar tarafından takip edilen boşanma davası reddedilirse mirasçı olabilir. Peki boşanma davaları kural olarak hangi koşullarda reddedilebilir? Bu sorunun cevabı verilirken dikkat edilecek iki unsur vardır: Eğer ki evlilik birliği temelinden sarsılmamışsa dava reddedilir. Fakat kusurlu davranışlar söz …

Boşanma Davası Sırasında Ölen Eşe Mirasçı Olunması Devamı »

Boşanmadan Ayrı Açılan Manevi Tazminat Davasında Aynı Sebeplere Dayanılamayacağı

Önceden açılan bir boşanma davasında manevi tazminat istenmesi durumunda, aynı sebeplere dayanılarak ayrı bir manevi tazminat davası açılabilecek midir? Kimi Yargıtay üyeleri, talebin yasal dayanağının farklı olması sebebiyle istenebileceği görüşünde olsa da HGK çoğunluğu bu fikre katılmamaktadır. Özellikle pratik sonuçları açısından baktığımızda biz de çoğunluk görüşüne katılmaktayız. Zira aksi kabul edilirse davaların kabulü durumunda aynı …

Boşanmadan Ayrı Açılan Manevi Tazminat Davasında Aynı Sebeplere Dayanılamayacağı Devamı »

Katılma Alacağı Davasında İspat Yükü

Evliliğin sona ermesiyle birlikte mal rejiminin tasfiyesi gündeme gelebilecektir. Peki mal rejiminin tasfiyesi amacıyla açılan katılma alacağı davasında, mahkeme karine olarak tüm malları edinilmiş mal olarak mı kabul edecek, yoksa kişisel mal olarak mı kabul edecektir? Bu sorunun yanıtı bize aksini ispat yükünün kimde olduğu cevabını da verecektir. Kişisel Mal Olduğunu İspat Yükü TMK m. …

Katılma Alacağı Davasında İspat Yükü Devamı »

Nafaka İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Nafaka alacağına ilişkin icra takibinin şekli, nafakanın tedbir nafakası mı yoksa nihai hükme bağlanmış bir nafaka mı olduğuna göre değişir. Şöyle ki, boşanma davası devam ederken mahkemenin kararlaştırdığı tedbir nafakası olup, bu tarz nafakalar ilamsız icraya konu olur. Nihai hükme bağlanan yoksulluk ve iştirak nafakaları ise ilamlı icranın konusu olacaklardır. Peki nafakaya ilişkin icra takibinin …

Nafaka İcra Takibi Nasıl Yapılır? Devamı »

Nafakanın Kaldırılması ve Azaltılması Davası

Genel Olarak Bu yazıda konuya ilişkin özet niteliğinde bilgilerle birlikte çoğunlukla konuyla ilgili yargıya taşınmış örneklere yer verilmiştir. İlgilenenler yoksulluk nafakası ile ilgili olan yazımıza da göz atabilirler. Bilindiği üzere boşanma sonucu daha ağır kusurlu olduğu tespit edilen tarafın -diğer şartlar da oluşmuşsa- diğer tarafa maddi yardımda bulunması zorunlu tutulabilmektedir. Fakat karar verildikten sonra somut …

Nafakanın Kaldırılması ve Azaltılması Davası Devamı »

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Boşanmanın en hızlı yöntemi olan anlaşmalı boşanma, genellikle bir iki ay kadar sürebilmektedir. Bu konuda net bir süre vermek hiçbir zaman mümkün değildir. Zira davanın ne kadar süreceği çeşitli etkenlere göre değişiklik göstermektedir. Anlaşmalı boşanmayı uzatan sebepler şunlardan ibarettir: Tensip Tutanağının Düzenlenmesi Gerekli belgelerin teslim edilmesi ve yargılama giderlerinin ödenmesiyle birlikte dava hızlı bir şekilde …

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer? Devamı »

Zina Nedeniyle Boşanmanın Etkileri

Zina Yapanın Artık Değerdeki Pay Oranı Edinilmiş mallara katılma ve paylaşmalı mal ayrılığı rejimlerinin uygulanmasında zina durumu için özel hükümler getirilmiştir. İlgili düzenlemeye göre, boşanma zinaya dayalıysa kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verilebilir. Fakat değer artış payı ve katkı payı alacakları için bu hüküm uygulanmamaktadır. Peki artık değerdeki pay oranının …

Zina Nedeniyle Boşanmanın Etkileri Devamı »

Boşanma Sebebi Olan Zina Nedir ve Nasıl Kanıtlanır?

Boşanma hukukunda zina, eşlerden birinin bir başkasıyla cinsel ilişkiye girmesini ifade etmektedir. Sadakat yükümlülüğüne aykırı olan bu davranış, Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesinde özel bir boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Taraflar hakkında TMK m. 170 uyarınca ayrılık kararı verilmiş olsa bile boşanma gerçekleşmedikçe sadakat yükümlülüğü devam ettiğinden, ayrılık süresinde başkalarıyla cinsel ilişkiye girmeler de zina sayılmaktadır. …

Boşanma Sebebi Olan Zina Nedir ve Nasıl Kanıtlanır? Devamı »

Zinayı Affeden Eş Boşanma Davası Açabilir Mi?

TMK m. 161/3 hükmü uyarınca, zinayı affeden eşin dava açma hakkı yoktur. Affeden kişi artık söz konusu olaydan ötürü boşanmanın ne özel ne de genel sebeplerini ileri sürebilecektir. Ancak elbette farklı olayların boşanma davasına dayanak yapılmasına bir engel yoktur. Zinayı Affetme Sayılan Davranışlar Affın açıkça söylenerek ifade edilmesi zorunlu değildir. Zımnen, yani örtülü davranışlarla da …

Zinayı Affeden Eş Boşanma Davası Açabilir Mi? Devamı »

Kısıtlı Adına ve Kısıtlıya Açılan Davalar

Kısıtlının Yerleşim Yeri Yetkili mahkemeyi tespit etmek açısından, davacı veya davalı konumda olacak olan kısıtlı kişinin yerleşim yerini tespit etmek önem arz etmektedir. Kısıtlının yerleşim yeri kural olarak vesayet makamının bulunduğu yerdir. Durum böyle olmakla beraber, Yargıtay, devamlı bakımevinde bulunan kısıtlının yerleşim yerinin bakımevinin bulunduğu yer olduğunu da ifade etmiştir. Ayrıca belirtelim ki kısıtlının yerleşim …

Kısıtlı Adına ve Kısıtlıya Açılan Davalar Devamı »

Vasinin Değiştirilmesi ve Vasiliğin Kaldırılması

Bu yazıda vasinin değiştirilmesi ve vasiliğin kaldırılmasına değindik. Vesayet davasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Vasi Tayini ve Vesayet Davası & Yasal Danışmanlık başlıklı yazımıza; bu davaya ilişkin itiraz süresi geçmeden önce yapılabilen itirazlar için ise Vasi Tayinine İtiraz ve Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Vesayetin Kaldırılması Gereken Durumlar Küçüğün Erginliğe Erişmesi veya …

Vasinin Değiştirilmesi ve Vasiliğin Kaldırılması Devamı »

Vasi Tayinine İtiraz ve Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz

Bu yazıda kısıtlama kararına ve vasi tayinine itiraz üzerinde durulmuştur. Vesayet davasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Vasi Tayini ve Vesayet Davası & Yasal Danışmanlık başlıklı yazımıza; itiraz süresi geçtikten sonra vasi kaldırma/değişimi işlemleriyle ilgili bilgi içinse Vasinin Değiştirilmesi ve Vasiliğin Kaldırılması başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Vesayet Makamının Kararlarına Karşı İtiraz Vesayetin idaresiyle yani yönetim ve …

Vasi Tayinine İtiraz ve Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz Devamı »

Vasi Tayini ve Vesayet Davası & Yasal Danışmanlık

Vasi tayini, akıl hastalığı ve savurganlık gibi sebeplerle kısıtlanan kişilerin vesayet altına alınarak kendilerine bir vasi atanmasını ifade etmektedir. Bu yazımızda esas olarak vasi tayini üzerinde durduk. Bu davaya ilişkin itiraz süresi geçmeden önce yapılabilen itirazlar için Vasi Tayinine İtiraz ve Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz başlıklı yazımıza; itiraz süresi geçtikten sonra vasi kaldırma/değişimi işlemleriyle ilgili …

Vasi Tayini ve Vesayet Davası & Yasal Danışmanlık Devamı »

Vesayet Dairelerinin ve Yasal Danışmanın İznini Gerektiren Haller

Vesayet Makamının İzni Gereken Haller Madde 462- Aşağıdaki hâllerde vesayet makamının izni gereklidir: 1. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir aynî hak kurulması, 2. Olağan yönetim ve işletme ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya diğer hak ve değerlerin alımı, satımı, devri ve rehnedilmesi, 3. Olağan yönetim sınırlarını aşan yapı işleri, 4. Ödünç verme ve …

Vesayet Dairelerinin ve Yasal Danışmanın İznini Gerektiren Haller Devamı »

Gaiplik Davası ve Gaiplik Kararının Evlilik ve Mirasa Etkisi

Gaiplik, kayıp kişiler hakkında uygulanan ve çoğu açıdan bu kişiler vefat etmişlercesine sonuçlar doğuran bir hukuki kurumdur. Uzun süredir kayıp olan kişinin özellikle evliliğinin devam edip etmeyeceği, çocuklarının veya diğer mirasçılarının mirası paylaşıp paylaşamayacağı hususu medeni hukuk açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle bu yazıda gaiplik davası, ölüm karinesinden (TMK m. 31) farkı ve gaiplik …

Gaiplik Davası ve Gaiplik Kararının Evlilik ve Mirasa Etkisi Devamı »

Tanımanın İptali Davasıyla Babalığın Sona Ermesi

Tanıma işlemi nüfus memuruna veya mahkemeye yapılacak yazılı bir beyanla gerçekleşebileceği gibi resmi senet veya vasiyetname yoluyla da gerçekleşebilir. Esas olarak soybağına ilişkin sonuçları olan tanıma işleminin ciddi mali sonuçları da gündeme gelebilmektedir. Öyle ki tanınan çocuk için nafaka istenebilmekte ve/veya mirastan pay alınabilmektedir. Dolayısıyla gerçeğe aykırı yapılan tanıma işleminin iptali gerekiyorsa vakit harcanmaması gerekir. …

Tanımanın İptali Davasıyla Babalığın Sona Ermesi Devamı »

Soybağının Reddi Davası: Çocuğun Kocadan Olmaması

Açılacak Davanın Tespiti Çocuk ile baba olarak kayıtlı kişi arasındaki soybağının kaldırılması farklı sebeplerden ötürü söz konusu olabilir. Somut duruma göre dayanılan sebep değişebileceğinden açılacak dava da farklılık gösterecektir. Örneğin: Çocuğun annesi ile baba olarak kayıtlı kişi hiç evlenmemişse ya da daha önce evlenmiş olsalar bile evlilik sona erdikten en az 300 gün sonra doğmuş …

Soybağının Reddi Davası: Çocuğun Kocadan Olmaması Devamı »

Boşanma Davasından Vazgeçme (Feragat) ve Geri Alma

Boşanma davasını geri çekme, feragat veya geri alma yoluyla mümkündür. Şimdiden belirtelim ki vazgeçme ve geri alma farklı usullere bağlı olan ve de farklı sonuçlar doğuran işlemlerdir. Bu yazıda sırasıyla boşanma davasından vazgeçmeye ilişkin hususlar ve anlaşmalı boşanma davasının bu bakımdan özellik arz ettiği durumlar üzerinde durulmuş, ardından boşanma davasını geri alma kurumuna değinilmiştir. Kanunumuzda …

Boşanma Davasından Vazgeçme (Feragat) ve Geri Alma Devamı »

Nişanın Bozulması Sebebiyle Hediyelerin İadesi ve Tazminat

Bu yazıda nişanın bozulması sebebiyle talep edilebilecek maddi ve manevi tazminat davaları ve hediyelerin geri verilmesi hususu üzerinde durulmuştur. Yazının sonundaysa tazminat, hediyelerin geri verilmesi ve ziynet eşyalarının iadesi gibi hususlarda daha önce yargıya taşınmış olaylardan örnekler verilmiştir. Genel Olarak Nişanlılık ve Nişanın Bozulması Tazminat ve hediyelerin iadesi konuları üzerinde durmadan önce genel hatlarıyla nişanlılık …

Nişanın Bozulması Sebebiyle Hediyelerin İadesi ve Tazminat Devamı »

Akraba Evliliği ve Diğer Evlenme Engellerinin Hukuki Sonuçları

Bu yazımızda evliliğe engel olan haller ile hukuki yaptırımları üzerinde durduk. Yargıya yansıyan örnekler de yazının son kısmında yer almaktadır. Evlenme engellerine ilişkin düzenlemeler Medeni Kanun’da ve Evlendirme Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Bazı sebepler -örneğin yakın akraba evliliği- evliliğin kesin hükümsüzlüğüne yol açarken, bazı sebeplerin varlığı -örneğin iddet müddeti geçmeden evlenilmesi- hükümsüzlük sonucunu doğurmaz. Bu yazımızda …

Akraba Evliliği ve Diğer Evlenme Engellerinin Hukuki Sonuçları Devamı »

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede ve Nasıl Açılır? Boşanma Protokolü

Bu yazımızda öncelikle anlaşmalı boşanma davasıyla ilgili genel açıklamalar yapılmış, ardından anlaşmalı boşanma protokolüyle ilgili bilgiler verilmiştir. Boşanma ve aile hukukuna ilişkin diğer yazılarımıza ulaşmak için tıklayınız. Anlaşmalı Boşanma Davasının Özellik Arz Eden Hususları Boşanma davasının anlaşmaya varılarak açılması, boşanmayı diğer seçeneklerden çok daha hızlı çözüme ulaştırmaktadır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması hükümlerine dayanılarak açılan bu …

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede ve Nasıl Açılır? Boşanma Protokolü Devamı »

Eşin Miras Payı ve Mal Rejiminden Doğan Katılma Alacağı

Eşin miras payı, birlikte mirasçı olduğu zümreye göre farklılık gösterebilmektedir. Fakat bu yazıda asıl bahsetmek istediğimiz husus sağ kalan eşin edinilmiş mallara katılma rejiminden ötürü sahip olduğu katılma alacağıdır. Zira mirasın paylaşılmasından önce sağ kalan eş terekeden katılma alacağını alabilir. Bu husus çoğu zaman göz ardı edilmekte, bu nedenle eş hakkından mahrum kalmaktadır. Oysa ki …

Eşin Miras Payı ve Mal Rejiminden Doğan Katılma Alacağı Devamı »

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası

Boşanmada Mal Paylaşımı Rejimi Evlilik sonunda mal paylaşımında esas alınacak mal rejimi aslında sadece boşanma durumunda değil, ayrıca evliliğin iptali ve eşlerden birinin ölümü durumlarında da önem arz eder. Medeni Kanun hükümleri gereği aksi kararlaştırılmadıkça eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. Dolayısıyla boşanma sonrasında açılan mal paylaşımı davalarınının konusu genelde bu rejimdir. Edinilmiş mal, …

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Devamı »

Çocuğun Geçici ve Kalıcı Velayeti, Velayetin Değiştirilmesi

Giriş Velayet, kural olarak çocuğun erginliğine kadar sürecektir. Ancak ergin kişinin kısıtlanması durumunda da velayet söz konusu olabilir. Evlilik süresince velayet anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Hukukumuzda boşanma sonrası çocukların velayetinin hem anneye hem de babaya birlikte ait olması mümkün değildir. Çocuğun velayeti, üstün yararı göz önünde bulundurularak anneye veya babaya bırakılacaktır. Velayetin kime …

Çocuğun Geçici ve Kalıcı Velayeti, Velayetin Değiştirilmesi Devamı »

Aldatma Sebebiyle Boşanma Davası

Genel Olarak Konuya girmeden önce belirtelim ki kanunumuzun evlilik hukuku kısmında düzenlenmiş olan ”aldatma” kurumu aslında bir boşanma sebebi olarak değil nispi butlan sebebi olarak sayılmıştır. İlgili hükme göre evlilik öncesi tarafların birbirinden önemli bazı bilgileri saklaması durumunda aldatma söz konusu olacaktır. Ancak biz bu yazımızda aldatmayı evlilik birliğindeki sadakat yükümlülüğünün ihlal edilmesiyle oluşan durumu …

Aldatma Sebebiyle Boşanma Davası Devamı »

Evlilik Sözleşmesi (Mal Rejimi Sözleşmesi), Amacı ve Hükümleri

Evlilik Sözleşmesinin Amacı Bu yazımızda halk arasında evlilik sözleşmesi adıyla da bilinen mal rejimi sözleşmeleri üzerinde durduk. Her ne kadar evlenecek ve halihazırda evli olan çiftler arasında bu konunun açılması bazı kişilerde güven sorunu olduğu izlenimini uyandırsa da, açık görüşlülükle bakılırsa mal rejimi sözleşmesi aslında her iki tarafın da birbirlerine olan güvenini pekiştirebilecek bir kurumdur. …

Evlilik Sözleşmesi (Mal Rejimi Sözleşmesi), Amacı ve Hükümleri Devamı »

Eşin Yabancı/Yurtdışında Olması Durumunda Boşanma Davası

Eşlerden birisi yurtdışında olsa bile, boşanma davalarında davacı veya davalı sıfatına sahip olmaları mümkündür. Ancak yurtdışındayken boşanma davasını açmaları için bulundukları yerdeki Türk konsolosluğundan özel yetkili bir vekaletname almaları gerekmektedir. Boşanma Davası Hangi Mahkemede Görülür? Boşanma davası da dahil olmak üzere genel yetkili mahkeme davalı eşin dava tarihindeki yerleşim yerindeki mahkemedir. Davalının ülkemizde yerleşim yeri …

Eşin Yabancı/Yurtdışında Olması Durumunda Boşanma Davası Devamı »

Boşanmanın Sonuçları: Nafaka, Velayet, Mal Paylaşımı, Tazminat

1. Kanuni Mirasçılığın Sona Ermesi Evlenmeyle birbirlerinin mirasçısı haline gelen eşler boşandıktan sonra birbirlerinin yasal mirasçısı olma sıfatlarını kaybedeceklerdir. Fakat velayetin kimde kaldığına bakılmadan ortak çocukların kanuni mirasçılığı devam eder. 2. Vatandaşlık ve Erginlik Evlilik yolu ile Türk vatandaşlığını kazanmış kişiler bu statülerini koruyacaktır. Yani boşanmakla vatandaşlık kaybedilmeyecek; evlenme yoluyla ergin olan küçük, 18 yaşını …

Boşanmanın Sonuçları: Nafaka, Velayet, Mal Paylaşımı, Tazminat Devamı »

Çocukla Şahsi Münasebet (Kişisel İlişki) Kurulmasına İlişkin Özet Bilgiler

Genel Olarak Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Ortak çocuğun velayetini kullanma hakkı, eşlerin ayrı olmaları durumunda taraflardan yalnızca birine verilmektedir. Velayet hakkına sahip olmayan anneye veya babaya ise çocukla kişisel ilişki kurma hakkının tanınması mümkündür. Kimi durumlardaysa çocuğun anne ve babası haricindeki üçüncü kişiler lehine de çocukla kişisel ilişki hakkı tesis edildiği görülür. Çocukla kişisel ilişki …

Çocukla Şahsi Münasebet (Kişisel İlişki) Kurulmasına İlişkin Özet Bilgiler Devamı »

Yoksulluk Nafakası İsteme Şartları ve Nafaka Miktarı

Yoksulluk nafakası, boşanmayla birlikte menfaati zarar gören eşin korunması amacıyla hukumuzda yer almış hukuki bir kurumdur. İştirak nafakasından farklı olarak çocuklar için değil, eşin bizzat kendisi için verilir. Boşanmadan sonra verilebileceği gibi, dava sırasında tedbir nafakası adı altında da eş için nafakaya hükmedilmesi mümkündür. İlgilenenler nafakanın kaldırılması ve azaltılması ile ilgili yazımıza da göz atabilirler. …

Yoksulluk Nafakası İsteme Şartları ve Nafaka Miktarı Devamı »

Evliliğin İptali Davası ve İptale Bağlı Nafaka ve Mal Paylaşımı

Evliliği sona erdiren olaylar boşanma ve ölümden ibaret değildir. Kimi zaman evlilik geçersiz bir şekilde kurulmuş olabilir. Bu durumda evliliği sona erdirebilmek için boşanma davalarında olduğu gibi evlilik içindeki çekişmeleri, evliliğin temelden sarsıldığını vs. ispat etmeye gerek yoktur. Fakat kanun koyucu iptal nedenlerini sınırlı olarak saydığından, bu nedenlerin somut olayda meydana geldiğinin kanıtlanması gerekecektir. İptali …

Evliliğin İptali Davası ve İptale Bağlı Nafaka ve Mal Paylaşımı Devamı »

Evliliğin Sarsılması Nedeniyle Boşanma ve Boşanmada Kusur

Genel Olarak Evlilik birliğinin (temelinden) sarsılması halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak da bilinen, kanunda düzenlenmiş genel ve nispi bir boşanma sebebidir. Boşanma davalarının büyük çoğunluğu bu sebebe dayanarak açılmaktadır. Bu nedene dayalı açılan davalarda somut duruma göre değerlendirme yapılıp ortak hayatın çekilmez hale gelip gelmediği tespit edilir. Ortak Hayatın Çekilmez Olması İlgili hükme göre boşanma …

Evliliğin Sarsılması Nedeniyle Boşanma ve Boşanmada Kusur Devamı »

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul