Miras Hukuku

Ortaklığın Giderilmesinin İstenemediği Durumlar – TMK 698

Hisse sahipleri arasındaki ortaklık, mirasa veya başka şekilde oluşan bir devire dayanarak kurulmuş olabilir. Hakkı olan kısmı serbestçe kullanmak isteyen maliklerin bu ortaklığa son verilmesini talep etmesi mümkündür. Peki bu talep her zaman öne sürülebilir mi? TMK m. 698 hükmü uyarınca, paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. Bu devam […]

Ortaklığın Giderilmesinin İstenemediği Durumlar – TMK 698 Read More »

Vasiyetname İptali ve Vasiyetnamenin Tenfizi Davası

TMK 596 uyarınca vasiyetname açıldıktan sonra, açılan vasiyetin yerine getirilmesini isteyen mirasçı veya üçüncü kişi vasiyetnamenin tenfizi davası açabilir. Fakat diğer mirasçılar vasiyetnamedeki kazandırmaların hukuka uygun olmadığı düşüncesindelerse, vasiyetnamenin iptali davası açarak bu kazandırmayı etkisiz hale getirebilirler. İptal davasıyla birlikte çokça açılan tenkis davasına bu yazımızda değinilmemiştir. İlgilenenler Mirasta Tenkis Davasıyla Saklı Payın Korunması başlıklı yazımıza göz

Vasiyetname İptali ve Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Read More »

Muris Muvazaası ve Muris Muvazaası Davasının Kabul ve Reddi Halleri

Muris muvaaası, bir kısım mirasçılarından mal kaçırmak isteyen murisin, sahip olduğu taşınmazları karşılıksız olarak üçüncü bir kişiye veya mirasçılarından bir kısmına devretmesidir. Muris muvazaası davası ise, bu taşınmazların tapu iptal ve tescili için açılan ve dayanağını 01.04.1974 tarihli 1/2 sayılı İBK’den alan davadır. Muris Muvazaası Neden Tapu İptalini Gerektirir? Muvazaa, danışıklılık durumu olarak da tanımlanmaktadır.

Muris Muvazaası ve Muris Muvazaası Davasının Kabul ve Reddi Halleri Read More »

Gaiplik Davası ve Gaiplik Kararının Evlilik ve Mirasa Etkisi

Gaiplik, kayıp kişiler hakkında uygulanan ve çoğu açıdan bu kişiler vefat etmişlercesine sonuçlar doğuran bir hukuki kurumdur. Uzun süredir kayıp olan kişinin özellikle evliliğinin devam edip etmeyeceği, çocuklarının veya diğer mirasçılarının mirası paylaşıp paylaşamayacağı hususu medeni hukuk açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle bu yazıda gaiplik davası, ölüm karinesinden (TMK m. 31) farkı ve gaiplik

Gaiplik Davası ve Gaiplik Kararının Evlilik ve Mirasa Etkisi Read More »

Miras Davası Nerede Açılır?

Miras Davalarında Yetkili Mahkeme Miras davalarında yetkili mahkeme, uyuşmazlığın mirasın hangi alanına ait olduğuna göre değişecektir. Şöyle ki, Aşağıda sayılan davalar, murisin ölümünden önceki son yerleşim yerinde açılacaktır: Mirasta istihkak davası ise, murisin en son yerleşim yerinde açılabileceği gibi, uyuşmazlığa konu eşyanın bulunduğu yerde de açılabilir. Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) verilmesi veya veraset ilamının iptaline

Miras Davası Nerede Açılır? Read More »

Mirasta Tenkis Davasıyla Saklı Payın Korunması

Genel Olarak Mirasta Tenkis Davası Mirasbırakanın malvarlığından tasarruf edebileceği miktar, terekesinden mirasçılarının saklı payları çıkarıldıktan sonra geriye kalan miktardır. Örneğin üç çocuğa sahip olan fakat eşi sağ olmayan murisin çocuklarından her biri altıda bir oranında saklı pay sahibi olur (Yasal miras payı olan 1/3’ün yarısından hesaplanmıştır). Bu durumda muris, yaptığı devirlerle çocuklardan hiçbirinin 1/6 payından

Mirasta Tenkis Davasıyla Saklı Payın Korunması Read More »

Vasiyetname Hazırlama ve Vasiyetten Dönme

Bu yazıda TMK’nin kabul ettiği vasiyetname hazırlama yöntemleri üzerinde kısaca durulmuş, ardından yapılan vasiyetnameden nasıl dönüleceği hususuna değinilmiştir. Vasiyetname yazılırken dağıtılan payların geçerli sonuç doğurup doğurmaması ise usulden bağımsız bir sorundur. Bilindiği üzere murisin tasarruf sınırını aşacak miktarda miras payı tahsis etmesi durumunda tenkis davası açılabilir. Bu davanın hangi durumlarda açıldığına ve daha fazlasına ilişkin

Vasiyetname Hazırlama ve Vasiyetten Dönme Read More »

Miras Payları ve Miras Payı Hesaplama

Bu yazıda yasal mirasçılar, bunların miras payı ve miras paylarının ölüme bağlı tasarruflarla değiştirilebilmesi hususu üzerinde durulmuştur. Saklı paylara ilişkin hususlara ise tenkis davasıyla ilgili yazımızdan ulaşılabilir. Miras Payının Vasiyetnameyle Değiştirilmemiş Olması Yasal Mirasçılar Miras bırakan kişi (muris veya müteveffa), miras sözleşmesi veya bir vasiyetname yaparak aksini kararlaştırmadıkça, miras, kanunun öngördüğü kişiler arasında ve yine

Miras Payları ve Miras Payı Hesaplama Read More »

Eşin Miras Payı ve Mal Rejiminden Doğan Katılma Alacağı

Eşin miras payı, birlikte mirasçı olduğu zümreye göre farklılık gösterebilmektedir. Fakat bu yazıda asıl bahsetmek istediğimiz husus sağ kalan eşin edinilmiş mallara katılma rejiminden ötürü sahip olduğu katılma alacağıdır. Zira mirasın paylaşılmasından önce sağ kalan eş terekeden katılma alacağını alabilir. Bu husus çoğu zaman göz ardı edilmekte, bu nedenle eş hakkından mahrum kalmaktadır. Oysa ki

Eşin Miras Payı ve Mal Rejiminden Doğan Katılma Alacağı Read More »

Bağışın İptaliyle Bağışlananın İadesi, Mirasçıların Geri Alma Hakkı

Bağışlama sözleşmesinin ortadan kalkması çeşitli sebeplerle meydana gelebilir. Örneğin bozucu şarta bağlı bir bağışlama söz konusuysa şartın gerçekleşmesi bağışlanan şeyi geri alma hakkı verir. Benzer şekilde dönemsel edimlerin söz konusu olduğu bağışlamalarda bağışlayanın vefat etmesi de bozucu şart gibi bağışlamayı ileriye dönük olarak sona erdirir. Bağışlama sözü veren, borcunu ifa etmeden önce ödeme güçsüzlüğüne düşerse

Bağışın İptaliyle Bağışlananın İadesi, Mirasçıların Geri Alma Hakkı Read More »

Evlatlığın Mirasçı Olması ve Evlatlığa Mirasçı Olunması

Bu yazıda evlatlığın mirasçılığı, evlatlığın ölümü halinde evlat edinenin mirasçı olup olamayacağı ve evlatlıktan çıkarma hususları üzerinde durulmuştur. İlgilenenler şu yazılarımıza da ayrıca göz atabilirler: Miras Payı ve Miras Payı Hesaplama: Evlatlığın miras payı da murisin gerçek çocuğuymuş gibi hesaplanır. Bu yazımızda yasal miras payları üzerinde durduk. Saklı paylar tenkis davasına ilişkin yazımızda açıklanmıştır. Mirasta

Evlatlığın Mirasçı Olması ve Evlatlığa Mirasçı Olunması Read More »

Ecrimisil ve Mirasçılar Arasında Ecrimisil Tazminatı

Ecrimisil tazminatı uygulamasına hem kamu hem de özel hukuk alanında rastlanılmaktadır. Bu yazımızda ecrimisilin genel olarak özel hukuktaki görünümüne değinilecek ve miras hukuku özelinde kısa bir değerlendirme yapılacaktır. Ecrimisilin hukuki niteliği hususunda bir görüş birliği yoktur. Yargıtay tazminat isteminin haksız fiile dayandığı görüşünde olsa da bu görüşüne çelişkili olarak beş senelik zamanaşımı uygulamasına devam etmektedir.

Ecrimisil ve Mirasçılar Arasında Ecrimisil Tazminatı Read More »

Mirasta İstihkak Davası: Miras Kalan Malın Üçüncü Kişiden Alımı

Davanın Amacı Murisin vefatı sonrasında ardında bıraktığı tereke (müteveffanın mal varlığı) mirasçılarına aittir. Zilyetliğin de mülkiyet gibi miras yoluyla kazanılacağı kabul edilse de bazı hallerde tereke içindeki malların üçüncü kişiler elinde olduğuna rastlanmaktadır. Örneğin murisin altın takıları ölüm anında bir üçüncü kişi elinde bulunuyorsa ve bu kişi eşyaları mirasçılara rızasıyla vermiyorsa miras sebebiyle istihkak davası

Mirasta İstihkak Davası: Miras Kalan Malın Üçüncü Kişiden Alımı Read More »

Mirasın Dava Açılması Yoluyla Paylaşımı (Miras Taksim Davası)

Kişi vefat ettikten sonra ardında birden fazla mirasçı bırakmış olabilir. Vefat eden kişinin geride bıraktığı malvarlığına tereke adı verilmektedir. Terekeye tüm mirasçılar birlikte sahip olurlar. Bu birlikte mülkiyet rejiminin elbirliğiyle mülkiyet olduğu kabul edilir. Örneğin ardında payları eşit beş tane mirasçı bırakan bir murisin terekesinde değerleri birbirine eşit beş evi olsa bile ilk durumda her

Mirasın Dava Açılması Yoluyla Paylaşımı (Miras Taksim Davası) Read More »

Mirasın Reddi Davası (Reddi Miras); Borca Batık Tereke

Mirasın Reddi Hangi Şekillerde Kendisini Gösterir? Yapılış yöntemlerine ve sebeplerine göre farklı şekillerde mirası reddetmek mümkündür. Temel olarak hükmen red ve gerçek red olarak ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Bunlar kanunumuzun farklı hükümlerinde düzenlenmiştir. Mirası Kimler Reddedebilir? Bilindiği üzere mirasçı olmayan kişilere de belli bazı mallar bırakılması mümkündür. Peki murisin malvarlığından değerler alma hakkı olan herkes bu

Mirasın Reddi Davası (Reddi Miras); Borca Batık Tereke Read More »

Miras Payının Devredilmesi

Bilindiği üzere miras hukukumuzda kabul edilen zümre sistemine göre mirasbırakanın yakın hısımları ayrıca bir ölüme bağlı tasarrufa gerek olmaksızın ona mirasçı olurlar. Bir de atanmış mirasçılık durumu söz konudur ki, bunun için ayrıca olumlu bir miras sözleşmesi yapılması gerekir. Yasal ve atanmış mirasçıların tereke üzerinde sahip oldukları payları kendi aralarında veya üçüncü bir kişiye devredebilmesi

Miras Payının Devredilmesi Read More »

Mirasta Denkleştirme Davası

Mirasta denkleştirme davası, yasal mirasçılar arasında açılan bir çeşit alacak davasıdır. Kanun koyucu denkleştirme hükümlerinin uygulanacağı yasal mirasçıları ikiye ayırmıştır. Bu ayrıma göre mirasbırakanın altsoyu için ayrı, diğer tüm yasal mirasçılar için de ayrı hükümler uygulanır. Yazımızda öncelikle denkleştirme davasına ilişkin özet bilgiler verilmiş, ardından yargıya yansıyan somut örneklere yer verilmiştir. Mirasta Denkleştirmeye Konu Kazandırmalar

Mirasta Denkleştirme Davası Read More »

Veraset İlamının İptali Davası ve Uygulama Örnekleri

Bu yazıda öncelikle veraset ilamının tanımı, nereden alınacağı, kimlerin isteyebileceği vb. üzerinde durulmuş; ardından veraset ilamının iptali davası hakkında bilgi verilmiştir. İlgili davalara ilişkin dilekçe örneklerine de yer verilerek konu daha da somutlaştırılmıştır. Yazının sonunda ise uygulamada karşılaşılan olaylara örnekler verilmiştir. Miras hukukuna ilişkin diğer yazılarımıza ulaşmak için tıklayınız. Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Mirasçılık Sıfatının

Veraset İlamının İptali Davası ve Uygulama Örnekleri Read More »

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul