Makaleler

İstihkak İddiası Haczi Engeller Mi?

İstihkak İddiası Haczi Engeller Mi? Haciz talebinin yerine getirilmesi konusunda icra müdürüne kural olarak yetki tanınmamıştır. Bunun iki istisnası: Haczedilen miktarın alacağa yetecek kadar olmasına, Malın haczedilebilir olup olmadığına ilişkindir. (Örnek karar için bkz: Y. 12. Hukuk Dairesi 2021/422 E. , 2021/5042 K.) İstihkak iddiası ise haczedilebilirliği etkileyen bir husus değildir. Dolayısıyla icra müdürü, istihkak …

İstihkak İddiası Haczi Engeller Mi? Devamı »

Haczedilemeyen Mallar ve Haklar (Haczi Caiz Olmayanlar)

Haczedilemeyen (Haczi Caiz Olmayan) Mallar ve Haklar Nelerdir? Haczedilemeyen mallara ilişkin en geniş kapsamlı düzenleme İİK m. 82 hükmünde yer almaktadır. Yazımızın devamında bunların detayına girmeden önce haczi caiz olmayan mal ve hakların hepsini tek seferde sıralayalım. Haczedilemeyen malların da kendi içinde istisnaları mevcuttur. Şöyle ki, yukarıda sayılan 2, 3, 4, 5, 7 ve 12 …

Haczedilemeyen Mallar ve Haklar (Haczi Caiz Olmayanlar) Devamı »

İzinsiz Haşhaş Ekimi Suçu ve Cezası (3298 Sayılı Kanuna Muhalefet)

İzinsiz veya izne aykırı haşhaş ekimi suçları, 3298 Sayılı Kanun‘un 4. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanunda düzenlenen tek suçlar bunlar olduğundan, bu suçlar 3298 Sayılı Kanun’a muhalefet olarak da adlandırılmaktadır. Fakat haşhaş ekiminden dolayı cezaya dayanak olabilecek tek kanun hükümleri bunlar değildir. TCK m. 188/1 de yer alan uyuşturucu madde imali suçu için çok daha ağır …

İzinsiz Haşhaş Ekimi Suçu ve Cezası (3298 Sayılı Kanuna Muhalefet) Devamı »

Kenevir Ekme & Esrar Bulundurma ve Ticareti Suçları

Kenevir Ekme Suçu ve Cezası Kenevir, esrar yetiştirme amacıyla ekilmişse, ekim yapılan yer izin verilen bölgelerden olsa dahi ülkemizde suç teşkil etmektedir. 2313 Sayılı Kanun’un 3. maddesi de münhasıran esrar yapmak için kenevir ekilmesinin yasak olduğunu vurgulamıştır. Belirtelim ki kenevir ekme suçlarından dolayı sadece ekim işlemini yapanlar cezalandırılmamaktadır. Ekime iştirak etmemiş olsa bile kenevir bitkisinin …

Kenevir Ekme & Esrar Bulundurma ve Ticareti Suçları Devamı »

Hırsızlık Suçu ve Cezası & Nitelikli Hırsızlık Suçu

Hırsızlık suçu, başkasının zilyetliğindeki taşınır malı, onun rızası olmadan yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alarak işlenen suçtur. Bu suçun gerçekleşmesi açısından önemli olan malın kime ait olduğu değil, kimin elinde bulunduğudur. Dolayısıyla örneğin, arkadaşının telefonu kendisinde olan kişi bu telefonu çaldırırsa, hırsızlık suçunun mağduru kendisi olur, telefonun sahibiyse suçtan zarar gören konumundadır. Genel Olarak Hırsızlık …

Hırsızlık Suçu ve Cezası & Nitelikli Hırsızlık Suçu Devamı »

Hakaret Suçu ve Hakaretin Cezası & Manevi Tazminat Davası

Hakaret suçu, bir kişiye sövmek veya onur, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte bir fiili ya da olguyu isnat etmek suretiyle işlenen suçtur. Eylem doğrudan mağdurun huzurunda ona karşı yöneltilebileceği gibi, onun yokluğunda da işlenebilir. Fakat mağdurun yokluğunda işlenen hakaret suçlarının cezalandırılması için üç kişiyle ihtilat etme şartı da aranır. Genel Olarak Hakaret Suçu ve …

Hakaret Suçu ve Hakaretin Cezası & Manevi Tazminat Davası Devamı »

Müstehcenlik Suçu & Müstehcenlikte Cezayı Artıran ve Azaltan Haller

Müstehcenlik suçu, cinsel içerikli ürünleri kullanarak işlenen, içerisinde birden fazla suç tanımlamasının yapıldığı TCK madde 226’daki eylemlerden en az birisinin gerçekleştirilmesiyle tamamlanan suçtur. Türk Ceza Kanunu’nun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” kısmında düzenlenmiştir. Müstehcenlik suçuna verilecek ceza, eylemin hangi fıkra kapsamında kaldığına göre değişir. Yazımızda maddede düzenlenen tüm fıkralar üzerinde durulmuştur. Cinsel İçerikli Ürünü Çocuğa Sergileyerek …

Müstehcenlik Suçu & Müstehcenlikte Cezayı Artıran ve Azaltan Haller Devamı »

İftira Suçu ve İftiranın Cezası & İftira Atana Tazminat

İftira suçu, failin, mağdurun haksız bir fiilde bulunmadığını bildiği halde, hakkında haksız suçlamalarda bulunması suretiyle işlediği suçtur. İsnat edilen haksız fiil bir suç olabilir fakat bu bir şart değildir. Zira idari yaptırımı gerektiren fiiller de pekala iftira suçunun konusunu oluşturabilir.  TCK m. 267- Genel Olarak İftira Suçu ve Cezası Adliyeye karşı işlenen suçlar arasında tanımlanan …

İftira Suçu ve İftiranın Cezası & İftira Atana Tazminat Devamı »

Haksız Tahrikle Kasten Öldürme Suçu

Haksız tahrikle kasten öldürme suçlarında, fail, maktulün haksız bir fiiline duyduğu öfkeyle hareket ettiği için cezasında belli bir miktar indirim uygulanır. Bu yazıda haksız tahrikin kasten öldürme suçuna yansıması üzerinde yoğunlaşılmış olup, hangi olaylarda ne kadar indirim uygulandığına ilişkin örnekler verilmiştir. Şimdiden belirtelim ki aşağıda yer alan karar örnekleri ve başlıklar değerlendirilirken, her hukuki olayın …

Haksız Tahrikle Kasten Öldürme Suçu Devamı »

Yaş Küçüklüğünde Çocuklara Ceza İndirimi ve SSÇ’lerin Yargılaması

TCK m. 31’de düzenlenen yaş küçüklüğü, kusuru etkileyen ve ceza indirimini gerektiren hallerden biridir. Öyle ki, suç işleyen çocukların ya da Türk hukukundaki deyimiyle suça sürüklenen çocukların (SSÇ) ceza ehliyetleri yetişkinlerden farklıdır. Kanun koyucu da bu nedenle çocukların alacakları cezanın indirilmesi gerektiğini öngörmüştür. Fakat özellik arz eden düzenlemeler sadece maddi hukuka ilişkin değildir. Muhakeme hukukunda …

Yaş Küçüklüğünde Çocuklara Ceza İndirimi ve SSÇ’lerin Yargılaması Devamı »

Tehdit Suçu, Cezası ve Tehdit Edene Manevi Tazminat Davası

Tehdit suçu, failin bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle mağdur üzerinde korku ve endişe yaratmaya elverişli olan eylemlerde bulunarak işlediği suçtur. Bu kapsama sadece sarfedilen sözler değil, yapılan hareketler de girer. Örneğin parmağı boğaza götürüp kesme işareti yapmak veya silah doğrultmak bu hareketlerdendir. TCK m. 106/1 – Genel Olarak Tehdit Suçu ve Cezası Hürriyete karşı işlenen suçlar …

Tehdit Suçu, Cezası ve Tehdit Edene Manevi Tazminat Davası Devamı »

Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu – TCK 231

Çocuğun soybağını değiştirme suçu, çocuğun doğumuyla ilgili yanlış bilgiler vermek veya bildirimde bulunmamak suretiyle soybağının değiştirilmesine yol açan suçtur. TCK m. 231 – Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu Aile düzenine karşı işlenen suçlar arasında tanımlanan bu suç, TCK m. 231’de düzenleme bulmuştur. İlgili hükme göre: Çocuğun soybağını değiştirme suçunun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapistir. …

Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu – TCK 231 Devamı »

Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu

Ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınından sonra oldukça fazla gündeme gelen karantina tedbirlerine uyulmaması durumunda, yaptırım olarak idari para cezası ve/veya adli hapis cezası uygulanabilmektedir. Kabahatler Kanunu m. 32’de düzenlenen emre aykırı davranma sebebiyle 2022 itibariyle kesilebilen ceza 581 TL’dir. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu m. 282 kapsamındaysa 2022 itibariyle 1171 TL – …

Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu Devamı »

Suç Eşyasının Satın Alınması Suçu ve Cezası

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu, çalıntı eşyayı satın almak veya başkasına devretmek gibi eylemlerle işlenen suçtur. Kanunda bu suç için öngörülen yaptırım altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezasıdır. Genel Olarak Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Malvarlığına karşı suçlar arasında sayılan bu suç, TCK …

Suç Eşyasının Satın Alınması Suçu ve Cezası Devamı »

Yurtdışındayken Türkiye’de Dava Açmak

Yurtdışındayken Türkiye’de Açılabilen Davalar Nelerdir? Davaya taraf olan kişilerin mahkemede bulunmaları, avukatları olduğu müddetçe kural olarak zorunlu değildir. Dolayısıyla yurtdışındaki vatandaşların kendilerini sadece avukatları yoluyla temsil ettirmeleri kural olarak her türlü hukuk davasında mümkündür. Bunun için bulundukları ülkedeki konsolosluktan randevu alıp, anlaştıkları avukat için vekaletname çıkartmaları gerekecektir. Fakat önceden bilinmesi gereken bazı istisnai durumlar vardır. …

Yurtdışındayken Türkiye’de Dava Açmak Devamı »

Tehdit ve Şantaj Suçunun Farkı

Gerek tehdit suçuna verilen cezanın şantaja verilenden daha az olması, gerekse de tehdidin -nitelikli hal bulunmuyorsa- uzlaşmaya tabi olmasına rağmen şantajın uzlaşmaya tabi olmaması sebebiyle, bu iki suça sebebiyet veren eylemler arasındaki farkın iyi tespit edilmiş olması büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde şantaj suçundan ötürü kurulan hüküm kanun yolu (istinaf-temyiz) aşamasında bozulabilecektir. Biz bu yazımızda …

Tehdit ve Şantaj Suçunun Farkı Devamı »

NCMEC Raporuna Dayanan Müstehcenlik Davaları

Genel Olarak NCMEC ve CyberTipline NCMEC, tam adıyla National Center for Missing & Exploited Children (Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi), merkezi Virginia/ABD’de bulunan bir kâr amacı gütmeyen özel kuruluştur. Amacı kaybolan ve/veya suistimal edilen çocuklara yardım etmek olan kuruluşun temeli 1984 yılında atılmış olup, bu kuruluşa daha sonra 1998’de kurulan ICMEC (International Center for …

NCMEC Raporuna Dayanan Müstehcenlik Davaları Devamı »

Gaiplik Davası ve Gaiplik Kararının Evlilik ve Mirasa Etkisi

Gaiplik, kayıp kişiler hakkında uygulanan ve çoğu açıdan bu kişiler vefat etmişlercesine sonuçlar doğuran bir hukuki kurumdur. Uzun süredir kayıp olan kişinin özellikle evliliğinin devam edip etmeyeceği, çocuklarının veya diğer mirasçılarının mirası paylaşıp paylaşamayacağı hususu medeni hukuk açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle bu yazıda gaiplik davası, ölüm karinesinden (TMK m. 31) farkı ve gaiplik …

Gaiplik Davası ve Gaiplik Kararının Evlilik ve Mirasa Etkisi Devamı »

Cinsel Taciz Suçu ve Cinsel Tacizin Cezası – TCK 105

Cinsel taciz suçu, vücuda dokunmaksızın cinsel davranışlar sergileme suretiyle işlenen ve mağduru cinsel yönden rahatsız eden suçtur. Suç kapsamına sadece söylenen sözler değil, yapılan hareketler de girer. Cinsel Taciz Suçu ve Cinsel Tacizin Cezası – TCK 105 Bu suçu oluşturan eylemlere örnek olarak laf atmak, müstehcen içerikli görüntüye veya sese maruz bırakmak gösterilebilir. Fakat elbette …

Cinsel Taciz Suçu ve Cinsel Tacizin Cezası – TCK 105 Devamı »

İdari Gözetim Kararına İtiraz, Geri Gönderme Merkezi

Sınır dışı edilme şartlarını taşıyan yabancılar kolluk kuvvetleri tarafından yakalandıklarında durum valiliğe bildirilir. Valilik 48 saat içinde sınır dışı edilmeye ilişkin değerlendirmesini yaptıktan sonra kararını verecektir. Sınır dışı edilmesi kararlaştırılan her yabancı idari gözetim altına alınmaz. Fakat bunların arasından kaçma ve kaybolma riski bulunan, ülkeye yasal giriş ve çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da …

İdari Gözetim Kararına İtiraz, Geri Gönderme Merkezi Devamı »

Sınır Dışı Etme (Deport) Kararına İtiraz

Sınır dışı etme kararı ve bu karara karşı yapılabilecek itiraz, 6458 Sayılı Kanun’da ve ilgili yönetmelikte düzenlenmiştir. Valilik bu kararı kendiliğinden alabileceği gibi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine de alabilir. Gerekçeyi de içeren sınır dışı etme kararı, ilgili yabancıya veya onun yasal temsilcisine (veli-vasi) ya da avukatına tebliğ edilir. Bu kişiler, tebligatı aldıktan sonra …

Sınır Dışı Etme (Deport) Kararına İtiraz Devamı »

Asliye Ceza Mahkemesinde Beyan ve Savunma Dilekçesi Yazımı

Dilekçede Belirtilecek Hususlar ve Basit Yargılama Usulü Savunma dilekçeleri, özellikle basit yargılama usulünün yürürlüğe girmesiyle önem kazanmıştır. Bilindiği üzere, üst sınırı iki yıl ve altında cezayı gerektiren suçlarda basit yargılama usulü uygulanabilmektedir. Bu davalarda asliye ceza mahkemesinin duruşma açması zorunlu değildir. Dosya üzerinden de karar verebilir. Dolayısıyla verilecek dilekçelerin olabildiğince özenli ve doğru noktalara değinerek …

Asliye Ceza Mahkemesinde Beyan ve Savunma Dilekçesi Yazımı Devamı »

Şirket Alacaklarının Takibi ve Tahsili

Türk hukukunda şirketler, şahıs şirketleri (kollektif ve komandit) ve sermaye şirketleri (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirket) olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunların yapacakları alacak takibi de tıpkı gerçek kişilerin alacaklı olduğu dosyalardaki gibidir. Fakat bir şirket alacağının hangi yöntemle takip edileceği, şirketin verdiği hizmetin tipine ve borcun ne tür bir belgeye dayandığına göre değişecektir. Dayanılan …

Şirket Alacaklarının Takibi ve Tahsili Devamı »

Miras Davası Nerede Açılır?

Miras Davalarında Yetkili Mahkeme Miras davalarında yetkili mahkeme, uyuşmazlığın mirasın hangi alanına ait olduğuna göre değişecektir. Şöyle ki, Aşağıda sayılan davalar, murisin ölümünden önceki son yerleşim yerinde açılacaktır: Mirasta istihkak davası ise, murisin en son yerleşim yerinde açılabileceği gibi, uyuşmazlığa konu eşyanın bulunduğu yerde de açılabilir. Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) verilmesi veya veraset ilamının iptaline …

Miras Davası Nerede Açılır? Devamı »

Mahkeme Kararının İcrası (İlamlı İcra Takibi)

Nafaka, kıdem tazminatı, kira borcu, çocuk teslimi, taşınmaz tahliyesi gibi cebren ifası gerekebilecek konularda, mahkeme kararına rağmen borçlu borcunu süresinde ve kendi rızasıyla yerine getirmezse icra dairesi yoluyla ilamlı takip başlatılabilir. İlamlı ve ilamsız icra arasındaki fark nedir? İlam, mahkeme tarafından bir dava hakkında verilen nihai karara ilişkin belgedir. Mesela ilamda davalının bir miktar maddi …

Mahkeme Kararının İcrası (İlamlı İcra Takibi) Devamı »

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası

Arsa payının düzeltilmesi davası, kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulu olan binalardaki yanlış payların düzeltilmesi amacıyla açılan bir hukuk davasıdır. 6306 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle hızlanan kentsel dönüşüm uygulamalarıyla arsa payının düzeltilmesine ilişkin bu davalar daha sık açılır hale gelmiştir. Zira mali açıdan bakıldığında taşınmazları yıkılan malikler için belki de en önemli mevzu üzerine yeniden …

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası Devamı »

İş Yerinde İşçilerin Kamera, Bilgisayar vb. Yoluyla Gözetlenmesi

Bu yazıda esas olarak iş hukukunda elektronik gözetleme üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda hukuka uygunluk ölçütleri, yöntemler ve hukuka aykırılığın sonuçları incelenmiştir. Hukuka uygun bir gözetleme sonrası işverenin sahip olduğu haklar aşağıda kısım 3.1’de, hukuka aykırı bir gözetleme sonrası işçinin sahip olduğu haklar ise kısım 3.2’de yer almaktadır. İş Yeri Gözetlemesinde Göz Önüne Alınacak Ölçütler KVKK …

İş Yerinde İşçilerin Kamera, Bilgisayar vb. Yoluyla Gözetlenmesi Devamı »

Borç Tahsili İçin Avukata Verilen Vekaletname Nasıl Olmalıdır?

Elinizde alacaklı olduğunuza dair bir mahkeme kararı, emre yazılı senet ya da kira sözleşmesi gibi başka bir yazılı belge varsa; hatta bunlar olmasa bile yalnızca şifahen yapılan sözleşmeler neticesinde bile birisinden alacaklı olmuşsanız, borcunuzu cebren tahsil etmenin tek bir hukuki yolu vardır. Ve bu yol icra dairelerinden geçer. Adliyelerde bulunan ve daima kalabalık olan bu …

Borç Tahsili İçin Avukata Verilen Vekaletname Nasıl Olmalıdır? Devamı »

İcra Dosyasını Kapamadan (Tahsil Harcı Ödemeden) Haciz Fekki – İçtihat

Y. 12. Hukuk Dairesi, 2020/7534 E., 2021/2515 K. Borçlu aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan takipte, alacaklı vekilinin icra müdürlüğüne müracaat ederek borçlu adına kayıtlı taşınmazlardan iki tanesi üzerindeki haczin harç ödenmeksizin kaldırılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce ancak vazgeçme harcının ödenmesi halinde haczin kaldırılabileceğine karar verildiği, alacaklının icra müdürlüğü kararının iptali talebiyle icra mahkemesine başvurduğu, …

İcra Dosyasını Kapamadan (Tahsil Harcı Ödemeden) Haciz Fekki – İçtihat Devamı »

Cinsel Saldırı Suçu (Soru ve Cevaplarla) TCK m. 102

Cinsel saldırı suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” kısmında düzenlenmiştir. Bu yazımızda soru cevap yöntemini kullanarak bu suç hakkında bilinmesi gerekenler üzerinde durduk. Hangi eylemler cinsel saldırı suçunu oluşturur? Cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi bu suçun tipiklik unsurunu oluşturmaktadır. Eylemin gerçekleşme yöntemine göre cezanın miktarı farklılaşacaktır. Eğer vücuda dokunmadan cinsel içerikli ve …

Cinsel Saldırı Suçu (Soru ve Cevaplarla) TCK m. 102 Devamı »

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (Soru-Cevap) – TCK m. 104

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” kısmında düzenlenmiştir. Bu yazımızda soru ve cevap yöntemini seçerek önemli hususlar üzerinde durduk. Teşebbüs – İçtihat Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun düzenlendiği TCK’nın 104. maddesinde belirtilen cinsel ilişkinin, erkek cinsel organının bir kadına vajinal veya anal yoldan ya da bir erkeğe anal yoldan …

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (Soru-Cevap) – TCK m. 104 Devamı »

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Kiracının Tahliyesi

Kiracının tahliyesi ancak belirli koşulların sağlanması halinde mümkündür. Bu yazımızda yalnızca kira borcunun ödenmemesi durumunda tahliyeyi gerçekleştirmek için yapılması gerekenler üzerinde durduk. Tahliyeyi mümkün kılan diğer tüm hallere şu yazımızdan ulaşabilirsiniz: Kiracının Tahliyesi ve Haksız Tahliye Davası. Aynı Kira Süresi İçinde İki İhtar (TBK m. 352) Aynı kira süresinden kastedilen, sözleşmenin bir yıldan kısa olması …

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Kiracının Tahliyesi Devamı »

Tanımanın İptali Davasıyla Babalığın Sona Ermesi

Tanıma işlemi nüfus memuruna veya mahkemeye yapılacak yazılı bir beyanla gerçekleşebileceği gibi resmi senet veya vasiyetname yoluyla da gerçekleşebilir. Esas olarak soybağına ilişkin sonuçları olan tanıma işleminin ciddi mali sonuçları da gündeme gelebilmektedir. Öyle ki tanınan çocuk için nafaka istenebilmekte ve/veya mirastan pay alınabilmektedir. Dolayısıyla gerçeğe aykırı yapılan tanıma işleminin iptali gerekiyorsa vakit harcanmaması gerekir. …

Tanımanın İptali Davasıyla Babalığın Sona Ermesi Devamı »

Soybağının Reddi Davası: Çocuğun Kocadan Olmaması

Açılacak Davanın Tespiti Çocuk ile baba olarak kayıtlı kişi arasındaki soybağının kaldırılması farklı sebeplerden ötürü söz konusu olabilir. Somut duruma göre dayanılan sebep değişebileceğinden açılacak dava da farklılık gösterecektir. Örneğin: Çocuğun annesi ile baba olarak kayıtlı kişi hiç evlenmemişse ya da daha önce evlenmiş olsalar bile evlilik sona erdikten en az 300 gün sonra doğmuş …

Soybağının Reddi Davası: Çocuğun Kocadan Olmaması Devamı »

İcra Takibi Nasıl ve Nerede Başlatılır? Avukatlık Ücreti ve Giderler?

İcra Takibi Açmadan Borç Tahsil Edilebilir Mi? İcra takibi, zamanında ödenmeyen ve borçluyu zorlamadıkça ödenmeyeceği düşünülen borçların tahsili için tercih edilen ve kanunun düzenlediği yöntemdir. Cebren ödemeyi sağlayan tek yasal yol budur. Kimi zaman doğrudan icra takibi başlatılabileceği gibi kimi zaman öncesinde bir dava açılması gerekebilir. Örneğin uğradığı hakaret nedeniyle gururu incinen kişi manevi tazminatın …

İcra Takibi Nasıl ve Nerede Başlatılır? Avukatlık Ücreti ve Giderler? Devamı »

Mirasta Tenkis Davasıyla Saklı Payın Korunması

Genel Olarak Mirasta Tenkis Davası Mirasbırakanın malvarlığından tasarruf edebileceği miktar, terekesinden mirasçılarının saklı payları çıkarıldıktan sonra geriye kalan miktardır. Örneğin üç çocuğa sahip olan fakat eşi sağ olmayan murisin çocuklarından her biri altıda bir oranında saklı pay sahibi olur (Yasal miras payı olan 1/3’ün yarısından hesaplanmıştır). Bu durumda muris, yaptığı devirlerle çocuklardan hiçbirinin 1/6 payından …

Mirasta Tenkis Davasıyla Saklı Payın Korunması Devamı »

Maddi ve Manevi Tazminat Davası | Hakaret, Yaralama, Ölüm, İş Kazası vd.

Tazminat talep edebilme hakkı farklı durumlarda söz konusu olabilmektedir. Genel olarak sözleşmeye aykırılık, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, culpa in contrahendo, sözleşmenin art etkisi gibi kurumlara dayanarak tazminat istenebileceğini söyleyebiliriz. Konunun esas olarak çok geniş olması sebebiyle bu yazımızda yalnızca haksız fiil sebebiyle tazminat isteyebilme şartlarından bahsedeceğiz. Bu kapsamda, darp etme sonucu oluşan yaralamalar, trafik kazaları, …

Maddi ve Manevi Tazminat Davası | Hakaret, Yaralama, Ölüm, İş Kazası vd. Devamı »

Boşanma Davasından Vazgeçme (Feragat) ve Geri Alma

Boşanma davasını geri çekme, feragat veya geri alma yoluyla mümkündür. Şimdiden belirtelim ki vazgeçme ve geri alma farklı usullere bağlı olan ve de farklı sonuçlar doğuran işlemlerdir. Bu yazıda sırasıyla boşanma davasından vazgeçmeye ilişkin hususlar ve anlaşmalı boşanma davasının bu bakımdan özellik arz ettiği durumlar üzerinde durulmuş, ardından boşanma davasını geri alma kurumuna değinilmiştir. Kanunumuzda …

Boşanma Davasından Vazgeçme (Feragat) ve Geri Alma Devamı »

Zilyetliğin Devir Yolları

Zilyetliğin devir yolları temel olarak iki gruba ayrılmaktadır: 1. Yeni Zilyedin Doğrudan Zilyet Kılınması Yoluyla Zilyetliğin Devri Yeni zilyedin doğrudan zilyet kılınması TMK m.977’de düzenlenmiştir: Zilyetlik, şeyin veya şey üzerinde hâkimiyeti sağlayacak araçların, edinene teslimi veya edinenin önceki zilyedin rızasıyla şey üzerinde hâkimiyeti kullanacak duruma gelmesi hâlinde devredilmiş olur. Bu hüküm, görüldüğü üzere üç hali …

Zilyetliğin Devir Yolları Devamı »

Finansal Kiralama Sözleşmesi

1. Finansal Kiralama ve Finansal Kiralama Sözleşmesinin Tanımı Leasing olarak bilinen finansman yönteminin hukukumuzdaki uygulaması olan finansal kiralama sayesinde özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ihtiyaç duydukları yatırım mallarını daha ucuza elde edebilmektedir. Bu nedenle uygulamasına çok sık rastlanmaktadır. FFFK, yani Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda finansal kiralama ve sözleşmesi tanımı yapılmıştır. Buna …

Finansal Kiralama Sözleşmesi Devamı »

Kat Mülkiyeti Nedir? Nasıl Kurulur?

Kat mülkiyeti hukukuna ilişkin diğer yazılarımız için: Kat Mülkiyetinde Anayapının Harap Olması Kat İrtifakı Nedir? Nasıl Kurulur? 1. Genel Olarak Kat Mülkiyeti Tamamlanmış bir yapının ayrı ayrı ve başı başına kullanılmaya elverişli olanları bağımsız bölümleri üzerinde kurulan mülkiyet hakkı, kat mülkiyetidir. Kanunun yaptığı tanıma göre kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel …

Kat Mülkiyeti Nedir? Nasıl Kurulur? Devamı »

Temsil Yetkisi ve Yetkisiz Temsil

1. Temsil Temsil yetkisi kanundan veya temsil olunanın iradesinden doğmaktadır. Kanuni temsil yetkisine velayet ve vesayet kurumlarını örnek gösterebiliriz. Ancak bizim inceleyeceğimiz temsil yetkisi iradeden kaynaklananlardır. İradeden kaynaklı temsil yetkisi tek taraflı bir beyanla verilmekte olup bu yetkinin verilmesi sebepten soyut bir işlemdir. Temsilci kişiye borç yüklemediğinden ötürü kanunu temsilcinin izin veya icazetini almaya gerek …

Temsil Yetkisi ve Yetkisiz Temsil Devamı »

Sözleşmede Cezai Şart

Genel Olarak Cezai şart iki durumda karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilkini sözleşmeyle yüklenen edimin hiç veya gerektiği gibi ifa edilmemesi ihtimaline karşı kararlaştırılan cezai şartlar oluşturmaktadır. Bu durumda ifa yerine istenebilen sözleşme cezasının söz konusu olduğu kabul edilir. Nitekim aksi sözleşmeden anlaşılmadığı müddetçe alacaklı, ya sadece borcun ya da sadece cezanın ifasını isteyebilecektir. Buna örnek olarak …

Sözleşmede Cezai Şart Devamı »

Vasiyetname Hazırlama ve Vasiyetten Dönme

Bu yazıda TMK’nin kabul ettiği vasiyetname hazırlama yöntemleri üzerinde kısaca durulmuş, ardından yapılan vasiyetnameden nasıl dönüleceği hususuna değinilmiştir. Vasiyetname yazılırken dağıtılan payların geçerli sonuç doğurup doğurmaması ise usulden bağımsız bir sorundur. Bilindiği üzere murisin tasarruf sınırını aşacak miktarda miras payı tahsis etmesi durumunda tenkis davası açılabilir. Bu davanın hangi durumlarda açıldığına ve daha fazlasına ilişkin …

Vasiyetname Hazırlama ve Vasiyetten Dönme Devamı »

Nişanın Bozulması Sebebiyle Hediyelerin İadesi ve Tazminat

Bu yazıda nişanın bozulması sebebiyle talep edilebilecek maddi ve manevi tazminat davaları ve hediyelerin geri verilmesi hususu üzerinde durulmuştur. Yazının sonundaysa tazminat, hediyelerin geri verilmesi ve ziynet eşyalarının iadesi gibi hususlarda daha önce yargıya taşınmış olaylardan örnekler verilmiştir. Genel Olarak Nişanlılık ve Nişanın Bozulması Tazminat ve hediyelerin iadesi konuları üzerinde durmadan önce genel hatlarıyla nişanlılık …

Nişanın Bozulması Sebebiyle Hediyelerin İadesi ve Tazminat Devamı »

Akraba Evliliği ve Diğer Evlenme Engellerinin Hukuki Sonuçları

Bu yazımızda evliliğe engel olan haller ile hukuki yaptırımları üzerinde durduk. Yargıya yansıyan örnekler de yazının son kısmında yer almaktadır. Evlenme engellerine ilişkin düzenlemeler Medeni Kanun’da ve Evlendirme Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Bazı sebepler -örneğin yakın akraba evliliği- evliliğin kesin hükümsüzlüğüne yol açarken, bazı sebeplerin varlığı -örneğin iddet müddeti geçmeden evlenilmesi- hükümsüzlük sonucunu doğurmaz. Bu yazımızda …

Akraba Evliliği ve Diğer Evlenme Engellerinin Hukuki Sonuçları Devamı »

Haciz İhbarnamesine Karşı Vekilin Gerçeğe Aykırı Beyanı – İçtihat

…Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçunun oluşabilmesi için bildirimin bizzat borçlu tarafından ve gerçeğe aykırı olduğu bilinerek yapılması gerekli olup, birinci haciz ihbarnamesine yapılan 05.08.2010 tarihli itirazın vekil tarafından yapılması nedeniyle vekilin beyanından dolayı asil sorumlu tutulamayacağından; sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken… Y. 19. CD. 2018/3576 E., 2018/8461 K. …Birinci haciz ihbarnamesine sanıklar….ve ….’un yetkilisi, ….’ün ise …

Haciz İhbarnamesine Karşı Vekilin Gerçeğe Aykırı Beyanı – İçtihat Devamı »

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede ve Nasıl Açılır? Boşanma Protokolü

Bu yazımızda öncelikle anlaşmalı boşanma davasıyla ilgili genel açıklamalar yapılmış, ardından anlaşmalı boşanma protokolüyle ilgili bilgiler verilmiştir. Boşanma ve aile hukukuna ilişkin diğer yazılarımıza ulaşmak için tıklayınız. Anlaşmalı Boşanma Davasının Özellik Arz Eden Hususları Boşanma davasının anlaşmaya varılarak açılması, boşanmayı diğer seçeneklerden çok daha hızlı çözüme ulaştırmaktadır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması hükümlerine dayanılarak açılan bu …

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede ve Nasıl Açılır? Boşanma Protokolü Devamı »

Miras Payları ve Miras Payı Hesaplama

Bu yazıda yasal mirasçılar, bunların miras payı ve miras paylarının ölüme bağlı tasarruflarla değiştirilebilmesi hususu üzerinde durulmuştur. Saklı paylara ilişkin hususlara ise tenkis davasıyla ilgili yazımızdan ulaşılabilir. Miras Payının Vasiyetnameyle Değiştirilmemiş Olması Yasal Mirasçılar Miras bırakan kişi (muris veya müteveffa), miras sözleşmesi veya bir vasiyetname yaparak aksini kararlaştırmadıkça, miras, kanunun öngördüğü kişiler arasında ve yine …

Miras Payları ve Miras Payı Hesaplama Devamı »

Eşin Miras Payı ve Mal Rejiminden Doğan Katılma Alacağı

Eşin miras payı, birlikte mirasçı olduğu zümreye göre farklılık gösterebilmektedir. Fakat bu yazıda asıl bahsetmek istediğimiz husus sağ kalan eşin edinilmiş mallara katılma rejiminden ötürü sahip olduğu katılma alacağıdır. Zira mirasın paylaşılmasından önce sağ kalan eş terekeden katılma alacağını alabilir. Bu husus çoğu zaman göz ardı edilmekte, bu nedenle eş hakkından mahrum kalmaktadır. Oysa ki …

Eşin Miras Payı ve Mal Rejiminden Doğan Katılma Alacağı Devamı »

Paketi veya Ambalajı Açılan Ürünün İadesi

Cayma Hakkına Dayanarak İade Edilmesi Tüketici hukukunda sıkça karşılaşılan uyuşmazlıklardan birisi internet üzerinden alınan ürünün ambalajı açıldıktan sonra iade edilmesi hususudur. Uygulamada gözlemlenmektedir ki satıcı şirketler kimi zaman ambalajı ya da paketi açılmış ürünün iadesini kabul etmemektedir. Fakat bu tutum çoğu zaman hukuka aykırıdır. Tüketici, internet alışverişlerinde kural olarak herhangi bir gerekçe göstermek zorunda kalmadan …

Paketi veya Ambalajı Açılan Ürünün İadesi Devamı »

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası

Boşanmada Mal Paylaşımı Rejimi Evlilik sonunda mal paylaşımında esas alınacak mal rejimi aslında sadece boşanma durumunda değil, ayrıca evliliğin iptali ve eşlerden birinin ölümü durumlarında da önem arz eder. Medeni Kanun hükümleri gereği aksi kararlaştırılmadıkça eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. Dolayısıyla boşanma sonrasında açılan mal paylaşımı davalarınının konusu genelde bu rejimdir. Edinilmiş mal, …

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Devamı »

Hile (Aldatılma) Nedeniyle Sözleşmenin İptali

Sözleşmenin geçerliliğini etkileyen irade sakatlığı halleri hata, hile ve korkutmadan ibarettir. Bu haller her türlü sözleşmeyi etkilemiş olabilir. Kimi zaman bir gayrimenkul satışı kimi zaman bir kira ilişkisi kimi zamansa satın alınan bir kıyafetin niteliğinde düşülen bir iradi sakatlıktan ötürü akdin iptali gerekebilir. Bu yazımızda uygulamada sıklıkla karşılaşılan hile nedeniyle iptal edilebilen sözleşmelere değindik. Hileye …

Hile (Aldatılma) Nedeniyle Sözleşmenin İptali Devamı »

Banka Teminat Mektubu ve Bankanın Ödemeyi Yapmaması

Genel Olarak Banka Teminat Mektupları Teminat mektubu veren banka, borçlu (lehtar) ile alacaklı (muhatap) arasında mevcut olan borcun ifa edilmemesi ya da bir başka riskin gerçekleşmesi durumunda borcun üstlendiği kadarını ödemeyi taahhüt etmektedir. Bankanın borcunun muaccel olması için alacaklının bankaa yazılı olarak başvurması yeterlidir. Lehtar riskin gerçekleşmediğini bankaya bildirse dahi banka bunu araştırmadan ödeme yapabilir. …

Banka Teminat Mektubu ve Bankanın Ödemeyi Yapmaması Devamı »

Çocuğun Geçici ve Kalıcı Velayeti, Velayetin Değiştirilmesi

Giriş Velayet, kural olarak çocuğun erginliğine kadar sürecektir. Ancak ergin kişinin kısıtlanması durumunda da velayet söz konusu olabilir. Evlilik süresince velayet anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Hukukumuzda boşanma sonrası çocukların velayetinin hem anneye hem de babaya birlikte ait olması mümkün değildir. Çocuğun velayeti, üstün yararı göz önünde bulundurularak anneye veya babaya bırakılacaktır. Velayetin kime …

Çocuğun Geçici ve Kalıcı Velayeti, Velayetin Değiştirilmesi Devamı »

Aldatma Sebebiyle Boşanma Davası

Genel Olarak Konuya girmeden önce belirtelim ki kanunumuzun evlilik hukuku kısmında düzenlenmiş olan ”aldatma” kurumu aslında bir boşanma sebebi olarak değil nispi butlan sebebi olarak sayılmıştır. İlgili hükme göre evlilik öncesi tarafların birbirinden önemli bazı bilgileri saklaması durumunda aldatma söz konusu olacaktır. Ancak biz bu yazımızda aldatmayı evlilik birliğindeki sadakat yükümlülüğünün ihlal edilmesiyle oluşan durumu …

Aldatma Sebebiyle Boşanma Davası Devamı »

İntihara Yönlendirme Suçunun Koşulları ve Cezası

İntihara yönlendirme, hem eski hem de yeni Ceza Kanunumuzda düzenleme bulan ve hapis cezasını gerektiren suçlardandır. Kanunun yürürlükteki halinde belirtildiği üzere “Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”. Suçun görünüş şekillerine uygulanacak yaptırımlar da …

İntihara Yönlendirme Suçunun Koşulları ve Cezası Devamı »

İnternette Paylaşılan İçeriklerin Kaldırılması, Ceza ve Tazminat

Bu yazımızda internet üzerinde paylaşılan blog yazıları, haberler, sosyal paylaşımlar ve diğer içeriklerin hangi şartlarda ve nasıl yayından kaldırılabileceği ve paylaşımda bulunan kişinin cezai sorumluluğu ve tazminat yükümlülüğü üzerinde durduk. Kişilik hakkını ihlal eden paylaşımların kaldırılması ve bunlara erişimin engellenmesi dayanağını esas olarak 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’ndan ve 5651 Sayılı Kanun’dan almaktadır. İnternette Yayınlanan …

İnternette Paylaşılan İçeriklerin Kaldırılması, Ceza ve Tazminat Devamı »

Bağışın İptaliyle Bağışlananın İadesi, Mirasçıların Geri Alma Hakkı

Bağışlama sözleşmesinin ortadan kalkması çeşitli sebeplerle meydana gelebilir. Örneğin bozucu şarta bağlı bir bağışlama söz konusuysa şartın gerçekleşmesi bağışlanan şeyi geri alma hakkı verir. Benzer şekilde dönemsel edimlerin söz konusu olduğu bağışlamalarda bağışlayanın vefat etmesi de bozucu şart gibi bağışlamayı ileriye dönük olarak sona erdirir. Bağışlama sözü veren, borcunu ifa etmeden önce ödeme güçsüzlüğüne düşerse …

Bağışın İptaliyle Bağışlananın İadesi, Mirasçıların Geri Alma Hakkı Devamı »

Kira Bedelinin Tespiti (Kira Parasının Artırılması) Davası

Bu yazımızda konut ve çatılı iş yeri kiralarında bedelin belirlenmesi üzerinde durduk. Kira sözleşmesinde belirlenmiş kira bedelinin sözleşmesel olmayan yollarla değiştirilmesi de mümkündür. Kiracı, kiraya verenin belirlemek istediği tutarı kabul etmezse, bedelin artırılması için kiralanan taşınmazın daha yüksek bir kira tutarını hakettiği mahkeme önünde kanıtlanmalıdır. Bunun için de mahkeme uzman kişilerden yardım ister. Yapılan araştırmalarda …

Kira Bedelinin Tespiti (Kira Parasının Artırılması) Davası Devamı »

Habersiz Yapılan Hesap, Kart İşlemleri: Havale, EFT, Alışveriş vd.

Genel Olarak Banka müşterilerinin, kendi bilgileri ve rızaları olmaksızın adlarına bankacılık işlemleri yapıldığı şikayetiyle tüketici hakem heyetlerine ve/veya mahkemelere başvurması sıkça yaşanan bir durumdur. Bu tarz uyuşmazlıklarda açıklığa kavuşturulması elzem olan husus, ilgili havale, EFT, alışveriş gibi işlemler gerçekten de hesap sahibinin bilgi ve iradesi dışında yapılmışsa bunda bankanın bir kusurunun olup olmadığıdır. Kusurun varlığı …

Habersiz Yapılan Hesap, Kart İşlemleri: Havale, EFT, Alışveriş vd. Devamı »

Evlilik Sözleşmesi (Mal Rejimi Sözleşmesi), Amacı ve Hükümleri

Evlilik Sözleşmesinin Amacı Bu yazımızda halk arasında evlilik sözleşmesi adıyla da bilinen mal rejimi sözleşmeleri üzerinde durduk. Her ne kadar evlenecek ve halihazırda evli olan çiftler arasında bu konunun açılması bazı kişilerde güven sorunu olduğu izlenimini uyandırsa da, açık görüşlülükle bakılırsa mal rejimi sözleşmesi aslında her iki tarafın da birbirlerine olan güvenini pekiştirebilecek bir kurumdur. …

Evlilik Sözleşmesi (Mal Rejimi Sözleşmesi), Amacı ve Hükümleri Devamı »

Eşin Yabancı/Yurtdışında Olması Durumunda Boşanma Davası

Eşlerden birisi yurtdışında olsa bile, boşanma davalarında davacı veya davalı sıfatına sahip olmaları mümkündür. Ancak yurtdışındayken boşanma davasını açmaları için bulundukları yerdeki Türk konsolosluğundan özel yetkili bir vekaletname almaları gerekmektedir. Boşanma Davası Hangi Mahkemede Görülür? Boşanma davası da dahil olmak üzere genel yetkili mahkeme davalı eşin dava tarihindeki yerleşim yerindeki mahkemedir. Davalının ülkemizde yerleşim yeri …

Eşin Yabancı/Yurtdışında Olması Durumunda Boşanma Davası Devamı »

Delil Avansı – İçtihat

Delil Avansının Dava Şartı Olmaması; Her İki Tarafın Da Ödeyebileceği “…ayrıca 900,00 TL bilirkişi ücreti ve 100,00 TL posta gideri olmak üzere 1.000,00 TL gider avansını yatırması için davacı tarafa kesin süre verilmesine karar verilmiştir. Sözü edilen bu gider, gider avansı olmayıp 6100 sayılı HMK’nın 324. maddesinde hükme bağlanan delil avansı niteliğindedir. Delil avansının verilen …

Delil Avansı – İçtihat Devamı »

Boşanmanın Sonuçları: Nafaka, Velayet, Mal Paylaşımı, Tazminat

1. Kanuni Mirasçılığın Sona Ermesi Evlenmeyle birbirlerinin mirasçısı haline gelen eşler boşandıktan sonra birbirlerinin yasal mirasçısı olma sıfatlarını kaybedeceklerdir. Fakat velayetin kimde kaldığına bakılmadan ortak çocukların kanuni mirasçılığı devam eder. 2. Vatandaşlık ve Erginlik Evlilik yolu ile Türk vatandaşlığını kazanmış kişiler bu statülerini koruyacaktır. Yani boşanmakla vatandaşlık kaybedilmeyecek; evlenme yoluyla ergin olan küçük, 18 yaşını …

Boşanmanın Sonuçları: Nafaka, Velayet, Mal Paylaşımı, Tazminat Devamı »

Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti – İçtihat

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Y. 16. Hukuk Dairesi 2015/1781 E. , 2016/6219 K. “…Davanın atiye bırakılması talebi davanın geri alınması anlamına gelmektedir. …

Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti – İçtihat Devamı »

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (Gizli Kayıt vb.), Ceza ve Tazminat

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi hem cezai hem de hukuki (tazminat) sorumluluğa yol açabilir. Özel Hayata Müdahalenin Hukuki Sonuçları: Önleme, Durdurma, Tespit ve Tazminat TMK m. 24 kişilik hakkına karşı yapılan müdahalelere karşı koruma getirmişse de kişilik hakkının kapsadığı haklar belirtilmemiştir. Doktrinde ve mevzuatta özel olarak birden çok kişisel değer düzenlenmiş olsa da aslında bunlar …

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (Gizli Kayıt vb.), Ceza ve Tazminat Devamı »

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi ve Soybağı (Nesep) Davaları

Nüfus kayıtlarındaki yanlışlıklar sicilin ilk tutulduğu zamanda verilen yanlış verilerden dolayı gerçekleşmiş olabileceği gibi sonradan kurulan hatalı nesep bağlarının sicile geçmesi yoluyla da olabilir. Kimi zaman kaydın tutulmasından sonra çok geçmeden bu yanlışlığın düzeltilmesi için dava açılırken, kimi zaman da mirasçılık hakkının korunması amacıyla uzun zaman geçtikten sonra bu davanın açıldığı görülmektedir. Örneğin kişinin nüfüs …

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi ve Soybağı (Nesep) Davaları Devamı »

Kiracının Tahliyesi ve Haksız Tahliye Davası

Bilindiği üzere belirli süreli konut ve çatılı işyerleri kiralarında, kiracının sözleşme bitiminden onbeş gün önce bildirimde bulunarak sözleşmeyi sona erdirme hakkı bulunmaktadır (İlgili taşınmazın aile konutu olarak kiralanmış olması ihtimalinde diğer eşin de rızası aranır.). Kiraya veren ise istisnai bir durum yoksa ancak sözleşme süresi dolduktan sonraki on senenin sonunu izleyen uzama yıllarının bitiminden en …

Kiracının Tahliyesi ve Haksız Tahliye Davası Devamı »

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu – TCK 103

(1) (Yeniden düzenlenen birinci ve ikinci cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş …

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu – TCK 103 Devamı »

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı – İçtihatlar

Bir başkasının bakımında desteği olan kişinin ölümü durumunda, sözleşmesel veya sözleşme dışı sorumlu bir kişi bulunuyorsa destek alacaklısı olan kişilerin bu muhataba başvurması mümkündür. Maddi tazminat niteliğindeki bu alacağa destekten yoksun kalma tazminatı da denmektedir. Örneğin trafik kazası sonucu vefat eden bir babanın ardında bıraktığı küçük çocukları onun desteğinden artık yoksun oldukları için zor duruma …

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı – İçtihatlar Devamı »

Aşırı İfa Güçlüğü ve İfa İmkansızlığı; Sözleşmenin Uyarlanması

Sözleşmenin yapıldığı zamanki koşullarla edimlerin ifa anındaki koşullar farklı olabilir. Örneğin bir doğal afetin meydana gelmesi ya da büyük çapta etki yaratan bir virüs salgını edimin ifasını aşırı güçleştirmiş ya da imkansız hale getirmiş olabilir. Bu durumda sözleşmenin süresinden evvel feshi ya da uyarlanması yoluna gidilebilecektir. Aşırı İfa Güçsüzlüğü ve Sözleşmenin Uyarlanması Uyarlama sözleşme taraflarına …

Aşırı İfa Güçlüğü ve İfa İmkansızlığı; Sözleşmenin Uyarlanması Devamı »

Kamulaştırmasız El Atmanın Önlenmesi ve Bedel Tespiti Davası

Kamulaştırmasız el koymaya dayalı olarak açılan dava -kanun koyucunun deyimiyle kamulaştırılmaksızın kamu hizmetine ayrılan taşınmazların bedel tespiti- idarenin dayanaksız ve usule aykırı olarak bir başkasının taşınmazını işgal etmesi sebebiyle açılır. Taşınmazına Kamulaştırmasız El Atılanın Hakları Nelerdir? Kamulaştırmasız el atma durumunda taşınmazı işgale uğrayan kişinin hakkını elde edebilmesi için öncelikle uzlaşma süreci başlatılmalıdır. Görüşmeleri iki taraf …

Kamulaştırmasız El Atmanın Önlenmesi ve Bedel Tespiti Davası Devamı »

İcra Hukukunda Maaş Haczine İlişkin Uygulama Örnekleri

Sözleşme hükümlerine göre alacağını zamanında tahsil edemeyen alacaklılar borçlulara karşı icra takibi başlatabilmektedir. Takip kesinleştikten sonra da borç miktarını ilgili icra dairesine yatıramayan borçluların mal varlığına karşı taşınır ya da taşınmaz haczi uygulanabilir. Bir diğer haciz türü olaraksa karşımıza sıkça uygulanan maaş haczi çıkmaktadır. Konuyla ilgili düzenlemelere İcra İflas Kanununda ve İş Kanununda yer verildiği …

İcra Hukukunda Maaş Haczine İlişkin Uygulama Örnekleri Devamı »

İnternette -Özellikle Sosyal Medyada- İşlenen Hakaret Suçu

İnternet üzerinde söylenen sözler ya da aşağılayıcı nitelik gösteren bazı fiiller de yüz yüze yapılmış gibi hukuki ve cezai sorumluluğa sebep olabilmektedir. Bu yazımızda hakaret suçunun sosyal medya üzerinde işlenildiği olaylardan örneklere yer verilmiştir. Aşağıda verilen örnek olaylardan da görüleceği üzere internet üzerinde işlenen hakaret suçlarındaki temel sıkıntılardan birisi failin kesin olarak tespit edilememesidir. Bu …

İnternette -Özellikle Sosyal Medyada- İşlenen Hakaret Suçu Devamı »

Trafik Kazasından Doğan Zararın Tazmini

Kanun koyucu, trafik kazalarına dayalı maddi ve manevi tazminat davalarının fazlalığı ve de meydana gelen zararın büyük miktarlarda olmasını göz önüne alarak sigorta yapılmasını zorunlu tutmuştur. Fakat sigorta poliçelerinin limitleri kimi zaman zararı karşılamaya yetmediğinden birden fazla dava açılması gerekebilmektedir. Maddi ve manevi zarar belirlenirken farklı ölçütlere dayanılacak; bazen de tespit edilen zarardan daha azı …

Trafik Kazasından Doğan Zararın Tazmini Devamı »

İhale İçin Satış İlanı Asılmamasının Kamu Düzeninden Olmaması

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 355. maddesinde; “İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu re’sen gözetir.” düzenlemesine yer verilmiş ve 352/1. maddesinde de başvuru şartlarının yerine getirilmemesi ya da başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gösterilmemesi halinde gerekli kararın verileceği belirtilmiştir.Somut olayda; icra mahkemesince verilen …

İhale İçin Satış İlanı Asılmamasının Kamu Düzeninden Olmaması Devamı »

Kat Malikleri Kurulu Kararlarının Alınması ve İptali

Olağan Toplantıda Karar Alınması ve İptali Kat malikleri kurulu olağan olarak yılda en az bir defa (toplu yapılarda iki yılda bir) toplanır. Yönetim planında olağan toplantının zamanı belirtilmemişse Ocak ayında (toplu yapılarda ikinci yılın Ocak ayı) yapılacaktır. Yönetim planının ya da tamamlayıcı hukuk kuralının belirttiği tarihlerin dışında yapılan toplantı olağanüstüdür. Toplantının yeri ve zamanı belirlenmişse …

Kat Malikleri Kurulu Kararlarının Alınması ve İptali Devamı »

Çocukla Şahsi Münasebet (Kişisel İlişki) Kurulmasına İlişkin Özet Bilgiler

Genel Olarak Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Ortak çocuğun velayetini kullanma hakkı, eşlerin ayrı olmaları durumunda taraflardan yalnızca birine verilmektedir. Velayet hakkına sahip olmayan anneye veya babaya ise çocukla kişisel ilişki kurma hakkının tanınması mümkündür. Kimi durumlardaysa çocuğun anne ve babası haricindeki üçüncü kişiler lehine de çocukla kişisel ilişki hakkı tesis edildiği görülür. Çocukla kişisel ilişki …

Çocukla Şahsi Münasebet (Kişisel İlişki) Kurulmasına İlişkin Özet Bilgiler Devamı »

Motorlu Aracın Ayıplı Olmasına İlişkin Özet Bilgiler

Genel Olarak Araç Satışı Motorlu araçların devir işlemleri, araçtan kaynaklanan bir borç bulunmadığının tespit edilmesi ve araç üzerinde devri kısıtlayıcı bir kayıt bulunmaması halinde noterler tarafından yapılır. Daha sonra bu işlem trafik siciline işlenmek üzere üç iş günü içerisinde bildirilir. Mülkiyetin tesisi açısından yapılan tescil kurucu değil açıklayıcıdır. Rehin için yapılan tescilse kurucu olduğundan ayrıca …

Motorlu Aracın Ayıplı Olmasına İlişkin Özet Bilgiler Devamı »

Taksirle Öldürme Suçu

Genel Olarak Taksirle Öldürme Taksirle öldürme, uygulamada en çok trafik kazalarında ve iş kazalarında rastlanan suçtur. Yazımızda taksirle öldürme suçu ve bu suçun cezasına ilişkin bilgilere ve yargıya taşınan örneklere yer verilmiştir. Ceza hukukumuzda uygulama bulan taksir kurumu, basit ve bilinçli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Basit taksirde gerçekleştirilen fiilin oluşturacağı sonucun öngörülebilir ve öngörülmemiş olması …

Taksirle Öldürme Suçu Devamı »

Dolandırıcılık ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçları ve Cezası

Genel Bilgiler Türk Ceza Kanununun Malvarlığına Karşı Suçlar bölümünde düzenlenen dolandırıcılık, basit veya nitelikli olmasına göre farklı alt ve üst sınırlarda cezaları gerektiren bir suçtur. Dolandırıcılık suçunda mağdurun malvarlığı değerleri hedef alınmaktadır. Bu bir taşınır ya da taşınmaz olabileceği gibi, alacak hakkı dahi olabilir. Suçun faili herkes olabilmekle birlikte, failin suça aracı olması amacıyla büründüğü …

Dolandırıcılık ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçları ve Cezası Devamı »

Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası – TCK 155

Genel Olarak Güveni kötüye kullanma suçunda, bir sözleşme gereği kendisine eşya bırakılan kişi söz konusu eşya üzerinde yalnızca malikin kullanabileceği yetkileri kullanarak güven ilişkisini ihlal etmektedir. Örneğin emanet olarak verilen cep telefonunu satan kişi bu eylemiyle telefonun gerçek sahibinin güvenini suistimal etmiş ve dolayısıyla güveni kötüye kullanma suçunu işlemiştir. Görüldüğü üzere fail suça konu malı …

Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası – TCK 155 Devamı »

Evlatlığın Mirasçı Olması ve Evlatlığa Mirasçı Olunması

Bu yazıda evlatlığın mirasçılığı, evlatlığın ölümü halinde evlat edinenin mirasçı olup olamayacağı ve evlatlıktan çıkarma hususları üzerinde durulmuştur. İlgilenenler şu yazılarımıza da ayrıca göz atabilirler: Miras Payı ve Miras Payı Hesaplama: Evlatlığın miras payı da murisin gerçek çocuğuymuş gibi hesaplanır. Bu yazımızda yasal miras payları üzerinde durduk. Saklı paylar tenkis davasına ilişkin yazımızda açıklanmıştır. Mirasta …

Evlatlığın Mirasçı Olması ve Evlatlığa Mirasçı Olunması Devamı »

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Sonlandırılması

Bu yazımızda belirli süreli iş sözleşmelerinin sona ermesi üzerinde durulmuş ve ardından haksız fesih halinde tarafların sahip olduğu haklar incelenmiştir. Belirli süreli iş sözleşmesinde bozucu şartın ne zaman gerçekleşeceği öngörülebilir olmalıdır. Örneğin taraflardan birinin ölümüne kadar devam edeceği kararlaştırılmışsa belirsiz süreli iş sözleşmesi hükümleri uygulanır. Belirli süreli iş sözleşmesinin feshi çalışanın işten ayrılmasıyla ya da …

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Sonlandırılması Devamı »

Kiracının Süresinden Önce Çıkması Halinde Kira Ücretinin Ödenmesi

Yazımızda ev ve iş yerlerine ilişkin kira sözleşmelerinde kiracının süresinden önce taşınmazı tahliye etmesi durumunda kiraya verenin ücret isteme hakkı üzerinde durulmuştur. Kiralanan ev ya da iş yeri kullanılmaya elverişli olduğu halde kiracı taşınmazı çok az kullanmışsa veya hiç kullanmamışsa bile kira ücretini kural olarak ödemekle yükümlü olacaktır. Yine de bazı durumlarda kiracının indirim istemesi …

Kiracının Süresinden Önce Çıkması Halinde Kira Ücretinin Ödenmesi Devamı »

Ticari Satışta Malın Ayıplı Çıkması Halinde Hukuki Haklar

Bu yazımızda ticari satışın tüketici işleminden ve genel hükümlere tabi satıştan farklarına değinilmiş; ardından satıcının ve ayıplı malı satın alan alıcının sahip olduğu hakları kullanabilme koşulları ve bu hakların neler olduğunu üzerinde durulmuştur. Satım işlemi tüketici hukuku, ticaret hukuku ya da genel hükümler kapsamında gerçekleştirilmiş olabilir. Bu üçü arasındaki ayrımı örneklerle somutlaştırmamız gerekirse, işi gereği …

Ticari Satışta Malın Ayıplı Çıkması Halinde Hukuki Haklar Devamı »

Yoksulluk Nafakası İsteme Şartları ve Nafaka Miktarı

Yoksulluk nafakası, boşanmayla birlikte menfaati zarar gören eşin korunması amacıyla hukumuzda yer almış hukuki bir kurumdur. İştirak nafakasından farklı olarak çocuklar için değil, eşin bizzat kendisi için verilir. Boşanmadan sonra verilebileceği gibi, dava sırasında tedbir nafakası adı altında da eş için nafakaya hükmedilmesi mümkündür. İlgilenenler nafakanın kaldırılması ve azaltılması ile ilgili yazımıza da göz atabilirler. …

Yoksulluk Nafakası İsteme Şartları ve Nafaka Miktarı Devamı »

Evliliğin İptali Davası ve İptale Bağlı Nafaka ve Mal Paylaşımı

Evliliği sona erdiren olaylar boşanma ve ölümden ibaret değildir. Kimi zaman evlilik geçersiz bir şekilde kurulmuş olabilir. Bu durumda evliliği sona erdirebilmek için boşanma davalarında olduğu gibi evlilik içindeki çekişmeleri, evliliğin temelden sarsıldığını vs. ispat etmeye gerek yoktur. Fakat kanun koyucu iptal nedenlerini sınırlı olarak saydığından, bu nedenlerin somut olayda meydana geldiğinin kanıtlanması gerekecektir. İptali …

Evliliğin İptali Davası ve İptale Bağlı Nafaka ve Mal Paylaşımı Devamı »

Ecrimisil ve Mirasçılar Arasında Ecrimisil Tazminatı

Ecrimisil tazminatı uygulamasına hem kamu hem de özel hukuk alanında rastlanılmaktadır. Bu yazımızda ecrimisilin genel olarak özel hukuktaki görünümüne değinilecek ve miras hukuku özelinde kısa bir değerlendirme yapılacaktır. Ecrimisilin hukuki niteliği hususunda bir görüş birliği yoktur. Yargıtay tazminat isteminin haksız fiile dayandığı görüşünde olsa da bu görüşüne çelişkili olarak beş senelik zamanaşımı uygulamasına devam etmektedir. …

Ecrimisil ve Mirasçılar Arasında Ecrimisil Tazminatı Devamı »

Mirasta İstihkak Davası: Miras Kalan Malın Üçüncü Kişiden Alımı

Davanın Amacı Murisin vefatı sonrasında ardında bıraktığı tereke (müteveffanın mal varlığı) mirasçılarına aittir. Zilyetliğin de mülkiyet gibi miras yoluyla kazanılacağı kabul edilse de bazı hallerde tereke içindeki malların üçüncü kişiler elinde olduğuna rastlanmaktadır. Örneğin murisin altın takıları ölüm anında bir üçüncü kişi elinde bulunuyorsa ve bu kişi eşyaları mirasçılara rızasıyla vermiyorsa miras sebebiyle istihkak davası …

Mirasta İstihkak Davası: Miras Kalan Malın Üçüncü Kişiden Alımı Devamı »

Mirasın Dava Açılması Yoluyla Paylaşımı (Miras Taksim Davası)

Kişi vefat ettikten sonra ardında birden fazla mirasçı bırakmış olabilir. Vefat eden kişinin geride bıraktığı malvarlığına tereke adı verilmektedir. Terekeye tüm mirasçılar birlikte sahip olurlar. Bu birlikte mülkiyet rejiminin elbirliğiyle mülkiyet olduğu kabul edilir. Örneğin ardında payları eşit beş tane mirasçı bırakan bir murisin terekesinde değerleri birbirine eşit beş evi olsa bile ilk durumda her …

Mirasın Dava Açılması Yoluyla Paylaşımı (Miras Taksim Davası) Devamı »

Evliliğin Sarsılması Nedeniyle Boşanma ve Boşanmada Kusur

Genel Olarak Evlilik birliğinin (temelinden) sarsılması halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak da bilinen, kanunda düzenlenmiş genel ve nispi bir boşanma sebebidir. Boşanma davalarının büyük çoğunluğu bu sebebe dayanarak açılmaktadır. Bu nedene dayalı açılan davalarda somut duruma göre değerlendirme yapılıp ortak hayatın çekilmez hale gelip gelmediği tespit edilir. Ortak Hayatın Çekilmez Olması İlgili hükme göre boşanma …

Evliliğin Sarsılması Nedeniyle Boşanma ve Boşanmada Kusur Devamı »

İş Hukukunda İhbar Tazminatı

Genel Olarak İhbar Tazminatı İhbar tazminatı bildirimli fesihlerde söz konusu olur. Bildirime gerek olmayan haklı nedenle fesih, evlilik, emeklilik, süreksiz işlerdeki fesih gibi durumlarda ihbar tazminatı söz konusu olmaz. Belirli süreli sözleşmelerde ise tarafların belirli süreyi tamamlamaları esastır. Bu nedenle bildirimli fesih kurumu belirli süreli sözleşmelerde olmadığından ihbar tazminatına da rastlanmaz. Bunun yerine geriye kalan …

İş Hukukunda İhbar Tazminatı Devamı »

Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları

Genel Olarak Kıdem tazminatının düzenlendiği 1475 Sayılı Kanun, 4857 Sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra ilga edilmiş olsa da ilgili hüküm yürürlüğünü korumaya devam etmiştir. Hükme göre, işten ayrılan işçi çalışmaya başlamasından beri tamamladığı her sene için otuz günlük ücrete hak kazanabilir. Hesaplamaya esas alınacak miktar fesih tarihindeki giydirilmiş ücrettir. Elbette bu alacağa (kıdem tazminatına) hak …

Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları Devamı »

Fazla Mesai Ücretinin İstem Şartları

Genel Bilgi Bu yazımızda fazla mesai (çalışma) ücretine ilişkin alacağın talep edilebilmesi için gerekli olan şartlar üzerinde durulmuştur. Öncelikle belirtelim ki bu yazının kapsamına esas olarak İş Kanununa tabi olan çalışanlar girmektedir. Çalışanların büyük çoğunluğu İş Kanununa bağlı olmakla beraber Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu gibi ayrı kanunlara da tabi olunabilir. Hatta İş Kanunu …

Fazla Mesai Ücretinin İstem Şartları Devamı »

Gabinde (Aşırı Yararlanma) Edim İadesi ve Fark Tazminatıyla Gabinin Giderilmesi

Genel Olarak Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerin geçerliliği için aranan şartlardan birisi de gabinin bulunmamasıdır. Gabini kısaca edimler arasındaki büyük oransızlık olarak tanımlayabiliriz. Örneğin evini gerçek değerinin çok altına satan kişinin akdettiği sözleşmede gabinin objektif unsurunun sağlanmış olduğu kabul edilebilir. Aynı şekilde bir evi gerçek değerinin çok üstündeki fiyata alan kişinin imzaladığı sözleşmede de …

Gabinde (Aşırı Yararlanma) Edim İadesi ve Fark Tazminatıyla Gabinin Giderilmesi Devamı »

Meslekten İhraç Yönündeki Disiplin Kurulu Kararının İptali Davası

Kamusal hizmetin özel olarak gerektirdiği bazı yükümlülüklerin ihlal edilmesi, ihlali gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında disiplin cezası verilmesini gerektirebilir. Bu özel yükümlülükleri ihlal eden fiiller disiplin suçu olarak tanımlanmaktadır. Bunların önceden kanunla belirlenmiş olması zorunludur. Zira idari bir işlemle disiplin suçu veya cezası yaratılamaz. Verilecek disiplin cezalarına uyarma, kınama, maaştan kesinti yapma, kademe ilerlemesinin durdurulması gibi …

Meslekten İhraç Yönündeki Disiplin Kurulu Kararının İptali Davası Devamı »

Mali Durumu Olmayanlar İçin Dava Açarken Adli Yardım

Yazımızda HMK’de düzenlenen ve hukuk yargılaması ile idari yargıda söz konusu olan adli yardım kurumu üzerinde durulmuştur. Ceza yargısında yapılan yardım bu yazının kapsamının dışındadır. Genel Olarak Adli Yardım Adli yardım, HMK ve Avukatlık Kanunu’nda düzenlenen, mali zorluk içindeki kişilerin adalet hizmetine ulaşabilmesini kolaylaştıran bir hukuki kurumdur. Yazımızda Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen adli yardımdan bahsedilecektir. …

Mali Durumu Olmayanlar İçin Dava Açarken Adli Yardım Devamı »

Mirasın Reddi Davası (Reddi Miras); Borca Batık Tereke

Mirasın Reddi Hangi Şekillerde Kendisini Gösterir? Yapılış yöntemlerine ve sebeplerine göre farklı şekillerde mirası reddetmek mümkündür. Temel olarak hükmen red ve gerçek red olarak ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Bunlar kanunumuzun farklı hükümlerinde düzenlenmiştir. Mirası Kimler Reddedebilir? Bilindiği üzere mirasçı olmayan kişilere de belli bazı mallar bırakılması mümkündür. Peki murisin malvarlığından değerler alma hakkı olan herkes bu …

Mirasın Reddi Davası (Reddi Miras); Borca Batık Tereke Devamı »

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul