Makaleler

Kentsel Dönüşümde 2/3 Çoğunluğun Dışında Kalan Paydaş

Öncelikle belirtelim ki konumuz kapsamına giren hükümlerin uygulanabilmesi için söz konusu bina hakkında riskli yapı tespiti yapılmış olması gerekir. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da (halk arasında kent dönüşüm kanunu) yer aldığı üzere, kentsel dönüşüm uygulamalarının yürütülmesi için ilgili arsa üzerinde 2/3’lik çoğunluğun aynı yönde iradesini göstermesi yeterlidir. Normal şartlarda ilgili bina paylı mülkiyete …

Kentsel Dönüşümde 2/3 Çoğunluğun Dışında Kalan Paydaş Devamı »

Miras Payının Devredilmesi

Bilindiği üzere miras hukukumuzda kabul edilen zümre sistemine göre mirasbırakanın yakın hısımları ayrıca bir ölüme bağlı tasarrufa gerek olmaksızın ona mirasçı olurlar. Bir de atanmış mirasçılık durumu söz konudur ki, bunun için ayrıca olumlu bir miras sözleşmesi yapılması gerekir. Yasal ve atanmış mirasçıların tereke üzerinde sahip oldukları payları kendi aralarında veya üçüncü bir kişiye devredebilmesi …

Miras Payının Devredilmesi Devamı »

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Genel Olarak Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri tam iki tarafa borç yükleyen ve taşınmaz satım sözleşmesi ile eser sözleşmesinin unsurlarını taşıyan karma sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler için kanunda yapılmış bir tanım yoktur. Tadilat, güçlendirme gibi işlerin de bu tip bir sözleşmeyle yapılabileceği kabul edilmektedir. Hatta arsa sahibinin borcunun iş konusu anataşınmazdaki bir bağımsız bölüm olmasının zorunlu olmadığı, …

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Devamı »

Müteahhitin İskan Ruhsatı (Yapı Kullanım İzni) Almaması

Müteahhit İskan Almıyorsa Ne Yapılabilir? Müteahhitin borçları genellikle taraflar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinden (kat karşılığı inşaat sözleşmesi de denmektedir.) doğmaktadır. Sözleşmede müteahhide yüklenen borçlar arasında doğrudan “iskan almak” ya da “yapı kullanma iznini almak” yer almasa bile bu anlama gelen benzer hükümlerin bulunmasına sık rastlanır. Durum ve koşullar sağlanmışsa ev sahipleri müteahhidin …

Müteahhitin İskan Ruhsatı (Yapı Kullanım İzni) Almaması Devamı »

CMK Kapsamında Seri Muhakeme, Basit Yargılama Usulleri ve 7188 SK’nın Diğer Yenilikleri

1. Seri Muhakeme Usulü 7188 Sayılı Kanunun getirdiği en önemli değişikliklerden biri de seri muhakeme usulüdür. Seri muhakeme usulü sınırlı sayıda sayılan suçlar için söz konusu olacaktır. Uygulanabilmesi için şu şartlar aranır: Suç hakkında kamu davasının ertelenmesi kararının verilmemiş olması gerekir. Şüphelinin seri muhakeme usulünün uygulanması teklifini müdafii huzurunda teklifi kabul etmesi gerekir. Teklif kabul …

CMK Kapsamında Seri Muhakeme, Basit Yargılama Usulleri ve 7188 SK’nın Diğer Yenilikleri Devamı »

Naylon (Sahte) Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu

Özet Bilgiler Gerçeğe aykırı olarak düzenlenen özel belgenin kullanılması esasında özel belgede sahtecilik suçunu oluşturmaktadır. Vergi kaçırma amacıyla sahte fatura düzenlemekse hem vergi hem de ceza mahkemelerinde yargılanmayı gerektirebilecek, daha ağır yaptırımları olan bir eylemdir. Mal satan veya hizmet sunan tarafından düzenlenen ve bu ilişki sebebiyle doğan borç ilişkisini bekgelemek amacıyla müşteriye verilen bir vesikaya …

Naylon (Sahte) Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu Devamı »

Bina İçinde Muhafazaya Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık

Bu yazıda yalnızca bina ve eklentileri içinde işlenen hırsızlık suçu üzerinde durulmuştur. Hırsızlık suçuyla ilgili çok daha kapsamlı ve ayrıntılı bilgiye ulaşmak için Hırsızlık Suçu ve Ceza Miktarını Etkileyen Haller başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz. Bina veya Eklentisi İçinde Yapılan Hırsızlık Ceza Kanunumuzda düzenlendiği üzere, hırsızlık suçunun herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte bina veya …

Bina İçinde Muhafazaya Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık Devamı »

Mirasta Denkleştirme Davası

Mirasta denkleştirme davası, yasal mirasçılar arasında açılan bir çeşit alacak davasıdır. Kanun koyucu denkleştirme hükümlerinin uygulanacağı yasal mirasçıları ikiye ayırmıştır. Bu ayrıma göre mirasbırakanın altsoyu için ayrı, diğer tüm yasal mirasçılar için de ayrı hükümler uygulanır. Yazımızda öncelikle denkleştirme davasına ilişkin özet bilgiler verilmiş, ardından yargıya yansıyan somut örneklere yer verilmiştir. Mirasta Denkleştirmeye Konu Kazandırmalar …

Mirasta Denkleştirme Davası Devamı »

Dernek Genel Kurul Kararına İtiraz ve Kararın İptali Davası

Dernek genel kurulunda alınan kararların kanuna veya dernek tüzüğüne aykırı olması durumunda, bunların iptali için dava açmak mümkündür. Bu yazıda sadece genel hususlara değinilmiştir. Dernek üyeliğinden çıkarılmaya ilişkin olarak Dernek Üyeliğinden Çıkarma (İhraç) Kararının İptali Davası başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. İptal Davası Açabilecek Kişiler İptal davası açacak kişiler şu niteliklere sahip olmalıdır: Dernek üyesi olmalı, …

Dernek Genel Kurul Kararına İtiraz ve Kararın İptali Davası Devamı »

Adli Tatilde Açılabilen Davalar

Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlayıp, otuz bir ağustosta sona eren dönemdir. Mahkemeler yılın bu döneminde çalışmaya ara verse de istisnai bazı dava ve işler görülmeye devam edilir. Adli Tatilde Hukuk Yargılamasında Görülebilecek İşler ve Davalar Geçici hukuki koruma tedbirlerinin alınması. Kanun bu tedbirlere ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ve delillerin tespiti örneklerini vermiştir. Deniz …

Adli Tatilde Açılabilen Davalar Devamı »

İşçinin Geçerli Fesihle İşten Çıkarılması

İş Güvencesi İş güvencesi, çalışanların bir sebep bulunmadan işten çıkarılmasına karşı teminat görevi gören bir iş hukuku kurumudur. Bu hükümlere göre, geçerli bir neden olmaksızın işveren tarafından iş sözleşmesinin feshi durumunda işçi, işe iadesini talep edebilecektir. İade talebinin haklı bulunmasına rağmen işçi işe geri alınmazsa tazminat talep edilebilecektir. İş güvencesi, bildirimli yapılan feshe karşı güvence …

İşçinin Geçerli Fesihle İşten Çıkarılması Devamı »

İşten Çıkarılma Durumunda Arabulucuya Başvuru

İş Hukukunda Arabuluculuk 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun kabulüyle birlikte, 2018 yılından itibaren iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklara dava yolundan önce arabulucuya başvurma şartı getirilmiştir. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk aslında 7036 Sayılı Kanundan evvel de mümkündü. Fakat dava şartı olarak düzenlenmediğinden sadece ihtiyari olarak başvurulabilen bir yol olarak kabul edilmekteydi. İlgili düzenlemeye göre uyuşmazlığa dayanan belge bireysel …

İşten Çıkarılma Durumunda Arabulucuya Başvuru Devamı »

Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Davası

Hukukumuzda mahkeme kararı alınmadan dahi icra takibi yoluna başvurmak mümkündür. Yöntemin kolaylığından ötürü bunu kötüye kullananlar olacaktır. Dolayısıyla hem bu hakkı kötüye kullananları caydırmak hem de haksız yere zarara uğrayan tarafın zararını gidermek için haksız takip yapan alacaklıyı zararların tazmini ile yükümlü kılmak gerekmektedir. Kimi durumlarda ise alacaklı taraf kötüniyetli olmasa dahi takipte borçlu taraf …

Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Davası Devamı »

Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borcun Takibi

7155 Sayılı Kanun’un 1 Haziran 2019’dan itibaren yürürlüğe giren hükümleri gereği, abonelik sözleşmesinden doğan ve avukatla takip edilen borçlara ilişkin yapılacak ilamsız icra takipleri UYAP bünyesinde kurulan Merkezi Takip Sistemi (MTS) üzerinden başlatılacaktır. Bu takiplerin icra dairelerinde başlatılmak istenmesi durumunda takip talebi reddedilecektir. Abonelik sözleşmelerine ilişkin icra takiplerinin elektronik ortamda yapılabilmesi, hem icra memurlarının hem …

Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borcun Takibi Devamı »

Veraset İlamının İptali Davası ve Uygulama Örnekleri

Bu yazıda öncelikle veraset ilamının tanımı, nereden alınacağı, kimlerin isteyebileceği vb. üzerinde durulmuş; ardından veraset ilamının iptali davası hakkında bilgi verilmiştir. İlgili davalara ilişkin dilekçe örneklerine de yer verilerek konu daha da somutlaştırılmıştır. Yazının sonunda ise uygulamada karşılaşılan olaylara örnekler verilmiştir. Miras hukukuna ilişkin diğer yazılarımıza ulaşmak için tıklayınız. Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Mirasçılık Sıfatının …

Veraset İlamının İptali Davası ve Uygulama Örnekleri Devamı »

Kat İrtifakı Nedir? Nasıl Kurulur?

Kat mülkiyeti hukukuna ilişkin diğer yazılarımız için: Kat Mülkiyeti Nedir? Nasıl Kurulur? Kat Mülkiyetinde Anayapının Harap Olması Genel Olarak Kat İrtifakı Kat irtifakı, bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan yapı veya yapıların bağımsız bölümleri için o arsanın malik veya maliklerince kurulan arsa payına bağlı bir irtifak hakkıdır. Aslında …

Kat İrtifakı Nedir? Nasıl Kurulur? Devamı »

Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası

Bu yazıda öncelikle tapu kütüğüne yapılan tescille ilgili genel açıklama yapılacak, ardından yolsuz tescilin nitelikleri açıklanacaktır. Daha sonra yolsuz tescilin düzeltilmesi davası ve bu yolsuz tescili gidermek için izlenebilecek diğer yollar üzerinde durulacaktır. Yazının sonunda konuyla alakalı içtihatlara yer verilmiştir. Tapu Kütüğünde Tescil TMK m. 1022 gereğince tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerindeki ayni hakların doğumu tescil …

Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası Devamı »

Kat Mülkiyetinde Anayapının Harap Olması

Bu yazıda, kat mülkiyetinin sona ermesi sonucunu doğuran anayapının tümünün harap olması ve kural olarak kat mülkiyetini sona erdirmeyen kısmen harap olma hali üzerinde açıklamalar yapılmıştır. Kat mülkiyeti hukukuna ilişkin diğer yazılarımız için: Kat Mülkiyeti Nedir? Nasıl Kurulur? Kat İrtifakı Nedir? Nasıl Kurulur? Konuya giriş yaparken öncelikle incelenen maddenin neyi düzenlediği belirtilmelidir. KMK madde 2’de …

Kat Mülkiyetinde Anayapının Harap Olması Devamı »

Devremülk Kurulumu, Kullanılması ve Sona Ermesi

Genel Olarak Devremülk Devremülk hakkı, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenmiş olmasına rağmen kat mülkiyeti hukukunun uygulanmadığı yapılar da devremülk hakkına konu olabilmektedir. Kanun koyucunun yaptığı tanıma göre devremülk hakkı, konut olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerden her biri lehine kurulan ve her birinin bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde faydalanmasına …

Devremülk Kurulumu, Kullanılması ve Sona Ermesi Devamı »

Genel Hatlarıyla İşyeri ve Ev Kirası

Kapsam Öncelikle belirtelim ki, TBK m. 339’da belirtildiği üzere bu hükümler, niteliği gereği geçici kullanıma özgülenmiş taşınmazların altı ay ve daha kısa süreyle kiralanmalarında uygulanmaz. Niteliği gereği geçici kullanıma özgülenen yapılara otelleri ve yazlıkları örnek gösterilebiliriz. Bu yapılar ancak 6 ay ve üzeri bir süre için kiralandıklarında ev kirası gibi sayılarak konut ve çatılı işyeri …

Genel Hatlarıyla İşyeri ve Ev Kirası Devamı »

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul