Tazminat & Alacak Hukuku

Darp Edilenin Tazminat ve Şikayet Hakkı

Darp edilen kişi, kendisine şiddet uygulayan kişi hakkında şikayetçi olabileceği gibi ayrıca tazminat isteminde de bulunabilir. Dolayısıyla durumu hem ceza yargılaması hem de hukuk yargılaması açısından ele almak gerekecektir. Konuya başlamadan önce önemle belirtmek isteriz ki, darp mağdurunun haklarını ileri sürebilmesi için elinde bir darp raporunun olması kolaylık sağlayacaktır. Darp Edeni Şikayet ve Kasten Yaralamanın […]

Darp Edilenin Tazminat ve Şikayet Hakkı Read More »

Ticari İşlerde Satın Alınan Malın Teslim Edilmemesi

Ticari bir ilişkinin gereği olarak sattığı malı teslim etmeyen satıcı açısından, imkansızlık söz konusu değilse borçlu temerrüdüne ilişkin hükümler uygulanacaktır. Peki satıcı tam olarak ne zaman temerrüde düşmüş sayılacaktır ve temerrüde düşen satıcıya karşı alacaklının sahip olduğu haklar nelerdir? İfa imkansızlığı mevcutsa taraflar bundan nasıl etkilenecektir? Satıcının Temerrüdü Nasıl Gerçekleşir? Borçlu temerrüdünün gerçekleşmesi için temel

Ticari İşlerde Satın Alınan Malın Teslim Edilmemesi Read More »

Emre Yazılı Senedin Zorunlu ve İhtiyari Unsurları

Emre Yazılı Senedin Unsurları Hukukumuzda poliçe, çek ve bono olmak üzere üç farklı kambiyo senedi düzenlenmiştir. Bunların arasından emre yazılı senet olarak da bilinen bono, en sık karşılaştığımız kambiyo senedi türüdür. Bu nedenle halk arasında senet dendiği zaman kastedilen aslında çoğu zaman bonodur. Peki bononun, yani emre yazılı senedin zorunlu şekil unsurları nelerdir? TTK m.

Emre Yazılı Senedin Zorunlu ve İhtiyari Unsurları Read More »

İtirazın Kesin Kaldırılması – İİK m. 68

İtirazın Kaldırılması Dosyasında Duruşma Açma Zorunluluğu Basit yargılama usulüne tabi olmasına rağmen, itirazın kesin kaldırılmasına ilişkin dosyalarda duruşma açmak takdiri değil, kanun gereğidir. Borçlunun Borç İlişkisini İkrarı Halinde Alacaklının İİK 68/1’deki Belgelere Dayanmak Zorunda Olmaması İtirazın kaldırılması dosyasında “hukuki ilişki ve borcun” ispatlaması önem arz ermektedir. Dolayısıyla alacaklının elinde önceden İİK m. 68/1’deki belgelerden birisi

İtirazın Kesin Kaldırılması – İİK m. 68 Read More »

Banka Haczinin Fekki (Banka Hesaplarına Konan Hacizlerin Kaldırılması)

Alacaklı, borçluya karşı başlattığı icra takibini kesinleştirdikten sonra borçlunun malvarlığı değerleri üzerine haciz koyabilir. Haczedilebilen malvarlığı değerlerinden birisi de borçlunun banka hesaplarıdır. İİK m. 89/1 hükmü uyarınca gönderilen haciz müzekkeresini alan banka görevlileri borçlunun hesabına bloke koyar. Banka hacizlerinin kaldırılması ise icra takip dosyasına ilişkin kapak hesabı ödendiğinde, tehiri icra kararı alındığında, haciz düştüğünde veya

Banka Haczinin Fekki (Banka Hesaplarına Konan Hacizlerin Kaldırılması) Read More »

Tasarrufun İptali Davasındaki İhtiyati Tedbir Talebinin İhtiyati Haciz Olarak Nitelendirilmesi

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, tasarrufun iptali davalarında yapılan ihtiyati tedbir talebinin ihtiyati haciz talebi olarak anlaşılması gerektiğini belirtmektedir. Uygulamanın bu yönde olması, ihtiyati tedbirin sıra cetvelinde yer bulamaması sebebiyle davacının hak kaybının önüne geçebileceğinden bazı yazarlarca da destek bulmuştur. Bazı yazarlarsa talebin gerçek niteliğine göre karar verilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Teminatın gerekip gerekmediğini ise mahkeme

Tasarrufun İptali Davasındaki İhtiyati Tedbir Talebinin İhtiyati Haciz Olarak Nitelendirilmesi Read More »

Haksız Yapı İnşaatında Arsa Sahibinin Açabildiği Davalar

Haksız yapıları üç kategoride inceleyebiliriz: Biz bu yazımızda, uygulamada sıkça karşılaşılmakta olan “Üçüncü bir kişinin, kendi malzemesiyle başkasının arazi üzerinde haksız yapı dikmesi” durumunda arsa sahibi tarafından açılabilen davalar üzerinde durduk. Elatmanın Önlenmesi ve Kal Davası (Haksız Yapının Yıkılması Talebi) TMK m. 683/2 hükmü uyarınca “Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası

Haksız Yapı İnşaatında Arsa Sahibinin Açabildiği Davalar Read More »

Kambiyo Takibinin İptal Edilemediği Haller – İİK 170/a-3

Genel Olarak Kambiyo Şikayeti Nedeniyle Takibin İptali Alacaklının kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip olmadığı veya senedin kambiyo senedi vasfında olmadığı durumlarda, İİK 170/a-2 uyarınca takip iptal edilebilecektir. Fakat bu durumun iki istisnası mevcuttur: Bu iki istisna hali mevcut değilse takip iptal edilebilir. İmza İnkarının Geri Alınması İmza inkarı yapıldıktan sonra bunun geri alınmış olması

Kambiyo Takibinin İptal Edilemediği Haller – İİK 170/a-3 Read More »

Ödeme Emrinin İptali

Ödeme Emrinde Alacaklı Vekilinin Adresinin Bulunmaması Yargıtay aşağıdaki karara konu olayda, ödeme emrinde adres bulunmasa bile, bu bilgi takip talebinden de ulaşılabilir olduğundan ödeme emrinin iptaline sebep olmayacağı yönünde görüş bildirmiştir. “…İİK’nın 60/1 madde hükmüne göre ise ödeme emrinin, alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, 58 inci maddeye göre takip talebine yazılması

Ödeme Emrinin İptali Read More »

Kısmi Davaya Cevap Vermeyen Davalının Islaha Cevapla Zamanaşımı Def’i

Y. 9. Hukuk Dairesi 2021/10852 E., 2021/15039 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi…DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I

Kısmi Davaya Cevap Vermeyen Davalının Islaha Cevapla Zamanaşımı Def’i Read More »

Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuk – HUAK 18/A

Kanunda arabulucuya başvurulmasının zorunlu olarak sayıldığı hallerde, dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur. Zorunlu arabuluculuğa tabi davalara şimdilik iş hukuku, ticaret hukuku ve tüketici hukukundaki bazı uyuşmazlıklar girmektedir. Hangi Davalardan Önce Zorunlu Arabuluculuk Yoluna Başvuru Zorunlu? Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, HUAK m. 18/A-18 hükmü gereğince, “Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna

Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuk – HUAK 18/A Read More »

Yasaklı Köpek Irkları ve İdari Cezalar – Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesi

Hayvanları Koruma Kanunu geçici madde 3/1 hükmüyle, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesindeki yetki Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredilmiştir. Bakanlığın 07.12.2021 tarihli genelgeyle eklediği iki türle birlikte tehlikeli oldukları kabul edilen köpek ırkları şu şekilde belirlenmiştir: Bu ırklardaki köpekleri üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını

Yasaklı Köpek Irkları ve İdari Cezalar – Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesi Read More »

Nama İfaya İzin Davası – TBK 113

Nama ifaya izin, yapma borcunu yerine getirmeyen taraf adına işlem yapılması için yetki verilmesi talebini içeren bir davadır. Bu uyuşmazlıklar genellikle kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğmaktadır. Nama İfaya İznin Dayanağı ve Uygulama Alanı “…Şahsa bağlı olan yapma borçlarında İİK madde 343’de ki hapsen tazyik dolaylı imkanı dışında aynen ifası mümkün değildir. Sadece tazminat istenebilir. Şahsa

Nama İfaya İzin Davası – TBK 113 Read More »

Tehir-i İcra (İcranın Geri Bırakılması) – İİK 33 ve İİK 36 Farkı

Her ne kadar İcra ve İflas Kanunu’nda iki hukuki kurum için de “icranın geri bırakılması” terimleri kullanışmış olsa da, İİK 33 ve İİK 36 farklı sebeplere dayanan ve farklı sonuçları olan kurumlardır. İİK 33 ve İİK 36 Farkı Başvuru Sebebi: İİK 33’e başvurma sebebi zamanaşımı, imhal veya itfadır. İİK 36’ya başvuru sebebi ise, kanun yoluna

Tehir-i İcra (İcranın Geri Bırakılması) – İİK 33 ve İİK 36 Farkı Read More »

İcra Takibinde İtiraz Süresi Dolduktan Sonra Gecikmiş İtiraz – İİK 65

Gecikmiş itiraz, kendi kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle süresinde itiraz edemeyen borçlunun, paraya çevirme işlemi bitene kadar itiraz etmesine olanak sağlayan icra ve iflas hukuku kurumudur. Gecikmiş İtiraz Süresi ve Başlangıcı Üç günlük gecikmiş itiraz süresi ıttıla tarihinde değil, süresinde itiraza mani olan sebebin ortadan kalkmasıyla başlayacaktır. “…Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız

İcra Takibinde İtiraz Süresi Dolduktan Sonra Gecikmiş İtiraz – İİK 65 Read More »

Düğün Organizasyonlarında Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası

Düğün merasimi sırasında verilen verilen ayıplı hizmet nedeniyle, evlenen çiftin maddi ve manevi tazminat talep etmesi mümkündür. Düğün Organizasyonunda Ayıplı Hizmet Sebebiyle Tazminat Evlenen çift ile düğün organizasyon şirketi arasında sözleşmesel bir ilişki söz konusudur. Dolayısıyla bu sözleşmesel ilişkinin gereği gibi yerine getirilmediği zamanlarda bedelde indirime gidilmesi ve hatta manevi acıların tazmini için de ödeme

Düğün Organizasyonlarında Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası Read More »

Haczedilemeyen Mallar ve Haklar (Haczi Caiz Olmayanlar)

Haczedilemeyen (Haczi Caiz Olmayan) Mallar ve Haklar Nelerdir? Haczedilemeyen mallara ilişkin en geniş kapsamlı düzenleme İİK m. 82 hükmünde yer almaktadır. Yazımızın devamında bunların detayına girmeden önce haczi caiz olmayan mal ve hakların hepsini tek seferde sıralayalım. Haczedilemeyen malların da kendi içinde istisnaları mevcuttur. Şöyle ki, yukarıda sayılan 2, 3, 4, 5, 7 ve 12

Haczedilemeyen Mallar ve Haklar (Haczi Caiz Olmayanlar) Read More »

Şirket Alacaklarının Takibi ve Tahsili

Türk hukukunda şirketler, şahıs şirketleri (kollektif ve komandit) ve sermaye şirketleri (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirket) olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunların yapacakları alacak takibi de tıpkı gerçek kişilerin alacaklı olduğu dosyalardaki gibidir. Fakat bir şirket alacağının hangi yöntemle takip edileceği, şirketin verdiği hizmetin tipine ve borcun ne tür bir belgeye dayandığına göre değişecektir. Dayanılan

Şirket Alacaklarının Takibi ve Tahsili Read More »

Mahkeme Kararının İcrası (İlamlı İcra Takibi)

Nafaka, kıdem tazminatı, kira borcu, çocuk teslimi, taşınmaz tahliyesi gibi cebren ifası gerekebilecek konularda, mahkeme kararına rağmen borçlu borcunu süresinde ve kendi rızasıyla yerine getirmezse icra dairesi yoluyla ilamlı takip başlatılabilir. İlamlı ve ilamsız icra arasındaki fark nedir? İlam, mahkeme tarafından bir dava hakkında verilen nihai karara ilişkin belgedir. Mesela ilamda davalının bir miktar maddi

Mahkeme Kararının İcrası (İlamlı İcra Takibi) Read More »

İcra Dosyasını Kapamadan (Tahsil Harcı Ödemeden) Haciz Fekki – İçtihat

Y. 12. Hukuk Dairesi, 2020/7534 E., 2021/2515 K. Borçlu aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan takipte, alacaklı vekilinin icra müdürlüğüne müracaat ederek borçlu adına kayıtlı taşınmazlardan iki tanesi üzerindeki haczin harç ödenmeksizin kaldırılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce ancak vazgeçme harcının ödenmesi halinde haczin kaldırılabileceğine karar verildiği, alacaklının icra müdürlüğü kararının iptali talebiyle icra mahkemesine başvurduğu,

İcra Dosyasını Kapamadan (Tahsil Harcı Ödemeden) Haciz Fekki – İçtihat Read More »

İcra Takibi Nasıl ve Nerede Başlatılır? Avukatlık Ücreti ve Giderler?

İcra Takibi Açmadan Borç Tahsil Edilebilir Mi? İcra takibi, zamanında ödenmeyen ve borçluyu zorlamadıkça ödenmeyeceği düşünülen borçların tahsili için tercih edilen ve kanunun düzenlediği yöntemdir. Cebren ödemeyi sağlayan tek yasal yol budur. Kimi zaman doğrudan icra takibi başlatılabileceği gibi kimi zaman öncesinde bir dava açılması gerekebilir. Örneğin uğradığı hakaret nedeniyle gururu incinen kişi manevi tazminatın

İcra Takibi Nasıl ve Nerede Başlatılır? Avukatlık Ücreti ve Giderler? Read More »

Maddi ve Manevi Tazminat Davası | Hakaret, Yaralama, Ölüm, İş Kazası vd.

Tazminat talep edebilme hakkı farklı durumlarda söz konusu olabilmektedir. Genel olarak sözleşmeye aykırılık, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, culpa in contrahendo, sözleşmenin art etkisi gibi kurumlara dayanarak tazminat istenebileceğini söyleyebiliriz. Konunun esas olarak çok geniş olması sebebiyle bu yazımızda yalnızca haksız fiil sebebiyle tazminat isteyebilme şartlarından bahsedeceğiz. Bu kapsamda, darp etme sonucu oluşan yaralamalar, trafik kazaları,

Maddi ve Manevi Tazminat Davası | Hakaret, Yaralama, Ölüm, İş Kazası vd. Read More »

Sözleşmede Cezai Şart

Genel Olarak Cezai şart iki durumda karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilkini sözleşmeyle yüklenen edimin hiç veya gerektiği gibi ifa edilmemesi ihtimaline karşı kararlaştırılan cezai şartlar oluşturmaktadır. Bu durumda ifa yerine istenebilen sözleşme cezasının söz konusu olduğu kabul edilir. Nitekim aksi sözleşmeden anlaşılmadığı müddetçe alacaklı, ya sadece borcun ya da sadece cezanın ifasını isteyebilecektir. Buna örnek olarak

Sözleşmede Cezai Şart Read More »

Aşırı İfa Güçlüğü ve İfa İmkansızlığı; Sözleşmenin Uyarlanması

Sözleşmenin yapıldığı zamanki koşullarla edimlerin ifa anındaki koşullar farklı olabilir. Örneğin bir doğal afetin meydana gelmesi ya da büyük çapta etki yaratan bir virüs salgını edimin ifasını aşırı güçleştirmiş ya da imkansız hale getirmiş olabilir. Bu durumda sözleşmenin süresinden evvel feshi ya da uyarlanması yoluna gidilebilecektir. Aşırı İfa Güçsüzlüğü ve Sözleşmenin Uyarlanması Uyarlama sözleşme taraflarına

Aşırı İfa Güçlüğü ve İfa İmkansızlığı; Sözleşmenin Uyarlanması Read More »

İcra Hukukunda Maaş Haczine İlişkin Uygulama Örnekleri

Sözleşme hükümlerine göre alacağını zamanında tahsil edemeyen alacaklılar borçlulara karşı icra takibi başlatabilmektedir. Takip kesinleştikten sonra da borç miktarını ilgili icra dairesine yatıramayan borçluların mal varlığına karşı taşınır ya da taşınmaz haczi uygulanabilir. Bir diğer haciz türü olaraksa karşımıza sıkça uygulanan maaş haczi çıkmaktadır. Konuyla ilgili düzenlemelere İcra İflas Kanununda ve İş Kanununda yer verildiği

İcra Hukukunda Maaş Haczine İlişkin Uygulama Örnekleri Read More »

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Sonlandırılması

Bu yazımızda belirli süreli iş sözleşmelerinin sona ermesi üzerinde durulmuş ve ardından haksız fesih halinde tarafların sahip olduğu haklar incelenmiştir. Belirli süreli iş sözleşmesinde bozucu şartın ne zaman gerçekleşeceği öngörülebilir olmalıdır. Örneğin taraflardan birinin ölümüne kadar devam edeceği kararlaştırılmışsa belirsiz süreli iş sözleşmesi hükümleri uygulanır. Belirli süreli iş sözleşmesinin feshi çalışanın işten ayrılmasıyla ya da

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Sonlandırılması Read More »

Ticari Satışta Malın Ayıplı Çıkması Halinde Hukuki Haklar

Bu yazımızda ticari satışın tüketici işleminden ve genel hükümlere tabi satıştan farklarına değinilmiş; ardından satıcının ve ayıplı malı satın alan alıcının sahip olduğu hakları kullanabilme koşulları ve bu hakların neler olduğunu üzerinde durulmuştur. Satım işlemi tüketici hukuku, ticaret hukuku ya da genel hükümler kapsamında gerçekleştirilmiş olabilir. Bu üçü arasındaki ayrımı örneklerle somutlaştırmamız gerekirse, işi gereği

Ticari Satışta Malın Ayıplı Çıkması Halinde Hukuki Haklar Read More »

İş Hukukunda İhbar Tazminatı

Genel Olarak İhbar Tazminatı İhbar tazminatı bildirimli fesihlerde söz konusu olur. Bildirime gerek olmayan haklı nedenle fesih, evlilik, emeklilik, süreksiz işlerdeki fesih gibi durumlarda ihbar tazminatı söz konusu olmaz. Belirli süreli sözleşmelerde ise tarafların belirli süreyi tamamlamaları esastır. Bu nedenle bildirimli fesih kurumu belirli süreli sözleşmelerde olmadığından ihbar tazminatına da rastlanmaz. Bunun yerine geriye kalan

İş Hukukunda İhbar Tazminatı Read More »

Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları

Genel Olarak Kıdem tazminatının düzenlendiği 1475 Sayılı Kanun, 4857 Sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra ilga edilmiş olsa da ilgili hüküm yürürlüğünü korumaya devam etmiştir. Hükme göre, işten ayrılan işçi çalışmaya başlamasından beri tamamladığı her sene için otuz günlük ücrete hak kazanabilir. Hesaplamaya esas alınacak miktar fesih tarihindeki giydirilmiş ücrettir. Elbette bu alacağa (kıdem tazminatına) hak

Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları Read More »

Gabinde (Aşırı Yararlanma) Edim İadesi ve Fark Tazminatıyla Gabinin Giderilmesi

Genel Olarak Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerin geçerliliği için aranan şartlardan birisi de gabinin bulunmamasıdır. Gabini kısaca edimler arasındaki büyük oransızlık olarak tanımlayabiliriz. Örneğin evini gerçek değerinin çok altına satan kişinin akdettiği sözleşmede gabinin objektif unsurunun sağlanmış olduğu kabul edilebilir. Aynı şekilde bir evi gerçek değerinin çok üstündeki fiyata alan kişinin imzaladığı sözleşmede de

Gabinde (Aşırı Yararlanma) Edim İadesi ve Fark Tazminatıyla Gabinin Giderilmesi Read More »

İşçinin Geçerli Fesihle İşten Çıkarılması

İş Güvencesi İş güvencesi, çalışanların bir sebep bulunmadan işten çıkarılmasına karşı teminat görevi gören bir iş hukuku kurumudur. Bu hükümlere göre, geçerli bir neden olmaksızın işveren tarafından iş sözleşmesinin feshi durumunda işçi, işe iadesini talep edebilecektir. İade talebinin haklı bulunmasına rağmen işçi işe geri alınmazsa tazminat talep edilebilecektir. İş güvencesi, bildirimli yapılan feshe karşı güvence

İşçinin Geçerli Fesihle İşten Çıkarılması Read More »

İşten Çıkarılma Durumunda Arabulucuya Başvuru

İş Hukukunda Arabuluculuk 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun kabulüyle birlikte, 2018 yılından itibaren iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklara dava yolundan önce arabulucuya başvurma şartı getirilmiştir. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk aslında 7036 Sayılı Kanundan evvel de mümkündü. Fakat dava şartı olarak düzenlenmediğinden sadece ihtiyari olarak başvurulabilen bir yol olarak kabul edilmekteydi. İlgili düzenlemeye göre uyuşmazlığa dayanan belge bireysel

İşten Çıkarılma Durumunda Arabulucuya Başvuru Read More »

Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Davası

Hukukumuzda mahkeme kararı alınmadan dahi icra takibi yoluna başvurmak mümkündür. Yöntemin kolaylığından ötürü bunu kötüye kullananlar olacaktır. Dolayısıyla hem bu hakkı kötüye kullananları caydırmak hem de haksız yere zarara uğrayan tarafın zararını gidermek için haksız takip yapan alacaklıyı zararların tazmini ile yükümlü kılmak gerekmektedir. Kimi durumlarda ise alacaklı taraf kötüniyetli olmasa dahi takipte borçlu taraf

Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Davası Read More »

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul