Cinsel İstismar ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçlarının Ayırt Edilmesi

Cinsel istismar, temel hali 8-15 yıl arası hapis (vücuda organ sokulmuşsa en az 16 yıl) gerektiren bir suç iken, reşit olmayanla cinsel ilişkiye girilmesi ise temel hali 2-5 yıl arası hapis cezasını gerektiren ve şikayete tabi bir suçtur. Dolayısıyla kimi durumlarda birbirine karışan bu iki suçun ayırt edilmesi oldukça önemlidir.

Mağdurun Yaşının Kimlikte Hatalı Olması

Suçun tespitinde dikkate alınacak olan yaş, resmi kayıtlarda geçen değil gerçek yaştır. Dolayısıyla mağdurun resmi kayıtlarda geçen yaşında yanlışlık varsa bunun düzeltilmesi sonucu suçun niteliği değişebilir veya suç ortadan kalkabilir.

“…Mağdurenin doğum tarihinin düzeltilmesine, sanık …’in eyleminin reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturduğu kabul edilerek hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan açılan kamu davasının şikâyetten vazgeçme nedeniyle düşürülmesine, sanık …’nun kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraatine, hakkında değişen suç vasfına göre reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi; Sanık … hakkında reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın itiraza tâbi olması nedeniyle temyizinin mümkün bulunmadığı…” Y. 14. CD. 2012/8528 E., 2014/6990 K.

Özellikle mağdurun resmi bir sağlık kuruluşunda doğmadığı durumlarda ihtilaf olabilmektedir.

“…Mağdure …’in kolluk anlatımı ile mağdure ….’nin aşamalardaki ifadeleri, …hakkında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastanesinden alınan 13.03.2008 tarihli vajinal muayeneye ait adli muayene raporu ve tüm dosya içeriğine göre sanık …’in, …’i yanlarında diğer sanık … ile …’de olduğu halde Taksim’de bir eve götürüp sabaha kadar bu evde kaldıkları ve burada cinsel amaçla alıkoyduğu …’e rızasıyla cinsel ilişkiye girip kızlığını bozduğunun sabit olduğu, yargılamada tüm sanıkların mağdurenin yaşına itiraz etmeleri ve mernis doğum tutanağına göre hastanede doğmadığının anlaşılması karşısında suçların oluşumu ile niteliğine etkisi bakımından yaşı üzerinde durulup resmi bir kurumda doğup doğmadığı araştırılarak, doğmadığının anlaşılması halinde yaş tespitine esas olacak kemik grafileri çektirildikten sonra tam teşekküllü bir hastaneden içinde radyoloji uzmanının da bulunduğu sağlık kurulundan rapor alınması ve duraksama halinde Adli Tıp Kurumundan görüşte alınarak suç tarihindeki gerçek yaşının bilimsel olarak saptanmasından sonra sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırma ile yazılı şekilde hükümler kurulması, Kanuna aykırı…” Y. 14. CD. 2014/10735 E., 2018/1089 K.

Mağdurun 15 Yaşından Öncesindeki ve Sonrasındaki Zincirleme Eylemler

Cinsel ilişki mağdur hem 15 yaşını doldurmadan önce hem de sonrasındaki zamanlarda gerçekleşmiş olabilir. Bu durumda Yargıtay her iki suçtan değil yalnızca cinsel istismardan hüküm kurulmasına ve cezada artırıma gidilmesi gerektiğine hükmetmiştir.

“…Sanık hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından kurulan hükümlerin temyiz incelemesine gelince; Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, Ancak; Dosya içeriğine göre sanığın, mağdureyle cinsel ilişki eylemlerinin bir suç işleme kararının icrası kapsamında 05.10.2014 ile 02.06.2016 tarihleri arasında gerçekleştiği, bu itibarla suç vasfının, mağdurenin on beş yaşını doldurduğu tarih olan 17.12.2014 gününe kadarki dönem için çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu, 17.12.2014’den 02.06.2016 tarihe kadar olan dönem içinse reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturduğu anlaşılmakla, sanığın cezası daha ağır olan zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 103/2, 43/1. maddeleri gereğince cezalandırılması yerine yazılı şekilde hükümler kurulması, Kanuna aykırı…” Y. 14. CD. 2017/8400 E., 2018/1816 K.

Taraflar Arasındaki Akrabalık Sebebiyle Hataya Düşmenin Kabul Edilmemesi

Fail ile mağdur arasında akrabalık bağının bulunduğu bir olayda, Yargıtay failin mağdurun yaşında hataya düşmüş olmasının kabul edilemeyeceğini değerlendirmiştir. Dolayısıyla reşit olmayanla cinsel ilişkiden değil, cinsel istismardan ceza verilmesi gerektiğine hükmetmiştir.

“…Mağdurenin annesi Gülümser’in, olay tarihinde ilk okula gittiğini beyan ettiği, mağdurenin suça sürüklenen çocuğun teyzesinin kızı olması ve taraflar arasındaki akrabalık bağı nazara alındığında suça sürüklenen çocuğun, mağdurenin yaşı ile ilgili TCK’nın 30. maddesi kapsamında hataya düştüğünün kabul edilemeyeceği gözetilmeden, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan mahkumiyeti yerine suç vasfının tayininde yanılgıya düşürek yazılı şekilde reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan görülen kamu davasının şikayet yokluğu nedeniyle düşmesine karar verilmesi, Kanuna aykırı…” Y. 14. CD. 2016/9649 E., 2017/2466 K.

Oral İlişkinin Cinsel İstismar Olsa Da Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Sayılmaması

Oral ilişki cinsel istismara konu olabilirken, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu kapsamına girmemektedir.

“…Sanığın kendi cinsel organını mağdurun ağzına sokma şeklindeki eyleminin cinsel ilişki niteliğinde olmaması karşısında da 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 104. maddesinde düzenlenen “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçunu oluşturmadığı…” Y. 14. CD. 2014/4639 E., 2016/1324 K.; Benzer şekilde: Y. 14. CD. 2014/4639 E., 2016/1324 K.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişkide Düşme İçin Şikayetten Vazgeçme Kabul Edilmelidir

Cinsel istismar suçunda yargılama yapılması şikayete tabi olmasa da reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda şikayet aranır. Mağdur şikayetten vazgeçerse de, düşme kararı verilmesi için sanığın bunu kabul etmesi aranır.

“…Sanığın değişik tarihlerde mağdure ile rızasıyla birden fazla cinsel ilişkiye girmesi şeklinde gerçekleşen son üç eyleminin ise reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturup bu suçun soruşturma ve kovuşturmasının şikâyete tâbi olması ve 5237 sayılı TCK’nın 73/6. maddesi uyarınca şikayetten vazgeçmenin onu kabul etmeyen sanığı etkilememesi karşısında, sanığa şikayetten vazgeçmeyi kabul edip etmediği sorulmadan yargılamaya devamla yazılı şekilde düşme kararları verilmesi, Kanuna aykırı…” Y.14. CD. 2015/6063 E., 2018/7763 K.

Mağdurun Ailesine Haber Vermeksizin Rızasıyla Alıkoyma Durumu

Mağdur failin evinde kalmışsa ve mağdurun ailesi bu konuda bilgilendirilmemişse, fail, cinsel istismar ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından beraat alsa bile çocuğu alıkoyma suçundan cezalandırılabilecektir.

“…Sanık … hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kurulan hükümlerle, sanık … hakkında reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan kurulan hükmün yapılan incelemesinde: Delillerle iddia ve savunma, duruşma göz önünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş beraati ve sübutu kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan, sanık, katılan ve katılan-mağdure vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, sanık …’nın çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan beraat hükümleri ile sanık … hakkında reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün ONANMASINA, Sanık … hakkında kişiyi hüriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan hükmün yapılan incelemesinde ise: Oluşa, kabule ve tüm dosya kapsamına göre; sanığın olay tarihinde 15-18 yaş grubu içinde bulunan mağdureyi üç gün boyunca rızası ile evinde alıkoyup, ailesini veya yetkili makamları haberdar etmediği olayda, sanığın TCK.nın 234/3. maddesinde öngörülen çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçunu işlediği sabit olduğu, mağdurun babası … sanıktan şikâyetçi olduğu ve davaya katıldığı halde, yazılı şekilde karar verilmesi, Kanuna aykırı…” Y. 14. CD. 2014/4081 E., 2014/8821 K.
İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul