Cinsel Taciz Suçu ve Cinsel Tacizin Cezası – TCK 105

Cinsel taciz suçu, vücuda dokunmaksızın cinsel davranışlar sergileme suretiyle işlenen ve mağduru cinsel yönden rahatsız eden suçtur. Suç kapsamına sadece söylenen sözler değil, yapılan hareketler de girer.

Cinsel Taciz Suçu ve Cinsel Tacizin Cezası – TCK 105

Bu suçu oluşturan eylemlere örnek olarak laf atmak, müstehcen içerikli görüntüye veya sese maruz bırakmak gösterilebilir. Fakat elbette ki her rahatsız edici söylem cinsel taciz sayılmayacaktır. Somut olayın şartlarına göre özel bir değerlendirme yapılmalıdır. Tarafların ikili ilişkisine ve söylenme tarzına bakıldığında, söylenenlerin suç oluşturmadığı kanaatine varılabilir.

Cinsel taciz suçunu oluşturan eylemlerin fiziksel teması içermediği baskın olarak kabul edilmektedir. Temas varsa cinsel saldırı ya da çocuğun cinsel istismarı gibi başka bir suç meydana gelebilir. Fakat fail, mağdura dokunmaya teşebbüs etmişse, sonuç olarak dokunamamış olsa bile bu suçlardan cezalandırılabilir. Ayrıntılı bilgi için yazımızın ilerleyen kısımlarındaki “Failin Mağdura Dokunmaya Teşebbüs Etmesi” başlıklı kısma göz atabilirsiniz.

 • “…Mahkemece gerçekleştirilen yargılama neticesinde verilen kararın eylemin sübutuna ilişkin bölümünde sanığın olay günü yolda yürümekte olan reşit müştekinin yanından geçerken kalçasına dokunmak suretiyle cinsel saldırı suçunu işlediği kabul edilmesine rağmen…” Y. 9. Ceza Dairesi 2021/22105 E. , 2021/9406 K.

Mağdur yetişkinse, cinsel tacizin cezası üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Mağdur çocuksa, cinsel tacizin cezası altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıdır. Bu durumda seçenek yaptırım olarak adli para cezası da öngörülmemiştir.

 • “…katılan …’nın suç tarihinde 18 yaşından küçük olması, TCK’nın 105/1. maddesinde 6545 sayılı Kanunun 61 inci maddesiyle 18/06/2014 tarihinde yapılan yasal değişikliğin suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunması karşısında mahkemece cinsel taciz suçundan TCK’nın 105/1.2.cümle uyarınca hüküm kurulması gerekirken…” Y. 4. Ceza Dairesi 2019/6292 E. , 2021/26356 K.
Cinsel taciz cezası

Cezayı artıran nitelikli haller üzerindeyse yazının ilerleyen kısımlarında durulmuştur.

Cinsel Taciz Suçunda Şikayet ve Şikayetin Geri Çekilmesi

Nitelikli hal bulunmadığı müddetçe cinsel taciz şikayete tabi olarak soruşturulmaktadır. Dolayısıyla savcının re’sen soruşturma başlaması mümkün değildir. Mağdurun çocuk olması durumunda daha yüksek ceza öngörülmüş olsa da, çocuğa karşı işlenen cinsel taciz de şikayete tabidir. Peki mağdur çocuksa şikayet hakkını kim kullancaktır? Şikayetten vazgeçebilecek olan kimdir?

Bilindiği üzere şikayetçi olma hakkı kural olarak bizzat mağdurun kendisine aittir. Dolayısıyla eşi, yakın arkadaşı veya diğer kişilerin şikayetçi olması mümkün değildir. Mağdurun çocuk olması durumunda ise durum farklılaşacaktır. Uygulamada 15 yaşından küçük çocuklar için veli sıfatıyla anne ve babasının da şikayetçi olabildiği görülmektedir. Dolayısıyla şikayetten vazgeçebilecek kişiler de onlardır.

 • “…çocuğa karşı cinsel taciz suçunun soruşturma ile kovuşturmasının şikayete tabi olduğu ve suç tarihinde on beş yaşından küçük mağdurenin velayet hakkına sahip babası olan müşteki …’nin, kovuşturma evresinde verdiği 09.10.2015 günlü mahkeme ifadesinde şikayetinden vazgeçtiği tüm dosya içeriğinden anlaşıldığından, sanıktan vazgeçmeyi kabul edip etmediği sorularak neticesine göre 5237 sayılı TCK’nın 73 ve 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddeleri gereğince hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken yargılamaya devamla yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması…” Y. 14. Ceza Dairesi 2020/5105 E. , 2020/3860 K.

Mağdur çocuk 15 yaşını doldurmuşsa, cinsel taciz suçunda şikayet hakkıyla ilgili kararı bizzat kendisi verecektir.

 • “…çocuğa karşı cinsel taciz suçunun soruşturma ile kovuşturmasının şikayete tabi bulunması ve kayden 24.02.2000 doğumlu olup, mahkemece ifadesinin alındığı 11.11.2015 günlü duruşmada on altı yaşı içerisinde bulunan mağdurenin olaydan dolayı sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini beyan edip, istinabe yoluyla savunması alınan sanığın da mevcut vazgeçmeyi kabul ettiğini bildirmesi karşısında, vaki şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının düşmesine karar verilmesi gerekirken…” Y. 14. Ceza Dairesi 2020/5036 E. , 2020/3848 K.

Fakat her somut olay için ayrı inceleme değerlendirme yapılacağı unutulmamalıdır. Örneğin, çocuk 15 yaşından büyük olmasına rağmen temyiz kudreti yeterince gelişmemişse, bu kararı velisi verebilecektir.

Cezayı artıran nitelikli halin bulunduğu durumlardaysa, cinsel taciz şikayete bağlı olmaktan çıkar. Mağdurun yetişkin olduğu durumlarda da çocuk olduğu durumlarda da böyledir.

Nitelikli Cinsel Taciz: Cezayı Artıran Haller – TCK 105/2

Aşağıda sayılan nitelikli hallerden birinin bulunması durumunda cinsel taciz suçu re’sen kovuşturulacaktır. Dolayısıyla müştekinin cinsel taciz şikayetinden vazgeçmesi sanığı cezadan kurtarmaz. Ayrıca, verilecek ceza da yarı oranında artırılır.

 • 105/2-a: Kamu görevi, hizmet ilişkisi ya da aile içi ilişkilerin sağladığı kolaylıkla işlenmiş olması. İşçi-işveren ilişkisi ve aynı evde yaşayan aile bireylerinin birbirlerine karşı davranışları buna örnek olabilir.
 • 105/2-b: Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti verenlerce ya da koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunanlarca işlenmesi. Bir okul öğretmeninin ya da üniversite hocasının öğrencisini taciz etmesi bu durumlara örnektir. Kanun koyucu nüfuz sahibi kişilerin bu gücünü suistimal etmelerinin önüne geçmek amacıyla cezayı ağırlaştırmıştır. Keza, yaşlı veya hasta birinin bakıcısının bu durumun kolaylığından faydalanması da bu kapsamdadır.
 • 105/2-c: Aynı işyerinde çalışmanın verdiği kolaylıktan sağlanılması. Kanun koyucu bu durumda ceza artırımına gidilmesi için üst-alt ilişkisinin varlığına gerek görmemektedir.
 • 105/2-d: Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanılması. Whatsapp, Instagram, SMS veya telefon araması yoluyla şilenen cinsel taciz suçları buna örnektir.
 • 105/2-e: Teşhir suretiyle işlenmesi.

Ayrıca, taciz yüzünden mağdur işinden, okulundan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmışsa ceza bir yıldan az olamaz.

Yargıtay Kararlarında Nitelikli Cinsel Taciz Suçu Örnekleri

Telefon, İnternet vb. Araçları Kullanarak Cinsel Taciz

Fail, fiziki veya elektronik posta göndermiş ya da Whatsapp, Facebook, Instagram gibi platformları kullanmış olabilir. Bu durumda yukarıda açıkladığımız TCK m. 105/2-d hükmünce cezada artırıma gidilecektir.

 • “…Sanığın cinsel taciz eylemini whatsapp uygulamasından gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında; kurulan hükümde cezanın TCK’nın 105/2-d maddesi ile artırılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle eksik ceza tayini…” Y. 4. Ceza Dairesi 2019/6436 E. , 2021/29433 K.
 • “…Telefonla gerçekleşen eylem nedeniyle, sanık hakkında cinsel taciz suçundan hüküm kurulurken TCK’nın 105/2-d maddesi gereğince artırım yapılması gerektiği gözetilmemiş ise de…” Y. 4. Ceza Dairesi 2019/3025 E. , 2021/24146 K.

Failin Kendisini Mağdura Teşhir Etmesi

Cinsel taciz suçu kapsamında teşhir etmekten kastedilen, failin cinselliğe ilişkin vücut parçalarını mağdura göstermesidir. Teşhir mevcutsa TCK m. 105/2-e uyarınca artırım yapılacaktır.

 • “…Tüm dosya kapsamından olay günü, metro vagonunda katılana cinsel organını göstererek teşhir suretiyle cinsel taciz suçunu işlediği anlaşılan suça sürüklenen çocuk hakkında 5237 sayılı TCK’nın 105/2.e maddesinin uygulanmaması suretiyle eksik ceza tayini…” Y. 14. Ceza Dairesi 2019/7273 E. , 2020/5852 K.
 • “…Mağdurenin aşamalardaki beyanları, savunma ile tüm dosya içeriğine göre olay günü sanığın, oturduğu binanın kat merdiveninde karşılaştığı mağdureye fiziksel temasta bulunmasızın cinsel organını göstermesi eyleminin teşhir suretiyle çocuğa yönelik cinsel taciz suçunu oluşturduğu…” Y. 14. Ceza Dairesi 2016/8971 E. , 2019/12360 K.

Fakat teşhirin cinsel taciz kapsamında değerlendirilmesi için doğrudan mağdura yönelmiş olması gerektiği unutulmamalıdır. Belli bir kişi hedef alınmadan yapılan teşhirler hayasızca hareket suçunu oluşturmaktadır. Yazımızın ilerleyen kısımlarında iki suç arasındaki farka da değinilmiştir.

İşverenin Çalışanını Taciz Etmesi

Bu durumda hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanıldığından TCK m. 105/2-a uyarınca yarı oranında artırıma gidilir. Zira failin mağdur üzerinde işten çıkarma, ücretini belirleme gibi yetkileri olduğundan nüfuzu bulunmaktadır. Tarafların aynı iş yerinde faaliyet göstermeleri şartı aranmaz.

 • “…Mağdurun işvereni konumunda bulunan sanık hakkında, “hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle” müsnet suçu işlediğinden bahisle 6545 sayılı Kanun değişikliğinden önceki 5237 sayılı TCK’nın 105.maddesinin ikinci fıkrasının tatbiki gerekirken aynı fıkra içerisinde düzenlenen bir diğer nitelikli hal olan “aynı iş yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak” atılı suçun işlendiği şeklindeki hatalı değerlendirmeyle uygulama yapılması, artırım miktarının değişmemesi nedeniyle bu husus sonuca etkili olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır…” Y. 9. Ceza Dairesi 2021/21845 E. , 2021/7924 K.

Mağdurla Aynı İş Yerinde Çalışan Sanığın Cinsel Tacizi

Taraflar arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmasa bile, eğer aynı iş yerinde çalışıyorlarsa ve bunun sağladığı kolaylıktan faydalanılmışsa yine ceza artırılır. Örneğin, faille aynı restoranın mutfağında çalışan mağdur, onunla aynı ortamda bulunduğundan eylemlerinden kolaylıkla kaçamayacaktır. Bu gibi durumların suistimal edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla TCK m. 105/2-c uyarınca artırıma gidilir.

 • “…Mağdureyle aynı işyeri ortamında birlikte çalışan sanığın, cinsel taciz eylemini bu durumun sağladığı kolaylıktan faydalanarak gerçekleştirdiğinin tüm dosya içeriğinden anlaşılması karşısında, hakkında müsnet suçtan belirlenen temel cezanın koşulları oluştuğu halde 5237 sayılı TCK’nın 105/2. maddesi ile artırılması gerektiği gözetilmeden…” Y. 14. Ceza Dairesi 2016/4498 E. , 2019/13155 K.

Aile İçi İlişkiden Faydalanarak Cinsel Taciz

Aile bireyleri arasında işlenen cinsel taciz suçu şikayete tabi değildir. Bu durumda mağdur da çocuksa 9 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecektir.

 • “…Sanığa isnat olunan cinsel taciz eyleminin kızı olan mağdureye yönelik olması, bu suçun TCK.nın 105/2.a maddesi uyarınca şikâyete tâbi suç olmadığı gözetilmeden süresinde şikâyet bulunmadığından bahisle yazılı şekilde karar verilmesi…” Y. 14. Ceza Dairesi 2013/3289 E. , 2014/12879 K.

Öğretmenin Cinsel Tacizi

Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti verenlerin de sorumlu olduğu kişiler üzerinde nüfuzu vardır. Bu nüfuza dayalı suistimali caydırmak amacıyla, failin bu kişilerden olması durumunda TCK 105/2-b’de ceza artırımı düzenlenmiştir.

 • “…Ücretli Türkçe öğretmeni olarak görev yapan sanığın, bu kapsamda mağdurenin derslerine girmesi nedeniyle hakkında TCK’nın 105/2-b. maddesinin uygulanması gerektiğinin anlaşılması karşısında, eylemin takibinin şikayete bağlı olmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması…” Y. 14. Ceza Dairesi 2018/5125 E. , 2019/9258 K.

Mağdur İşten, Okuldan veya Aileden Ayrılmışsa Cinsel Tacizin Cezası

Olay sebebiyle mağdur işinden, okulundan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmışsa, cinsel tacizin cezası bir yıldan az olamayacaktır.

 • “…Sanığın, aynı iş yerinde çalışan mağdureye yönelik olarak hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuzunu kötüye kullanarak farklı zamanlarda birden fazla cinsel taciz eylemlerinde bulunması nedeniyle mağdurenin işi bırakmak zorunda kaldığının dosya içeriğinden anlaşılması karşısında, hakkında 5237 sayılı TCK’nın 105/2 maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi…” Y. 14. Ceza Dairesi 2015/9551 E. , 2019/8611 K.
 • “…katılanın olay nedeniyle ailesini terk etmesinden dolayı 105/2-son. maddesinin uygulanmasından sonra bundan önceki maddelerin tatbikiyle bulunan miktar üzerinden TCK’nın 43. maddesi ile yapılacak arttırımla bulunacak miktarın 105/2-son. maddesiyle belirlenen cezaya eklenmesi gerekirken…” Y. 14. Ceza Dairesi 2017/6897 E. , 2018/4293 K.

Cinsel Taciz Suçuna Örnek Sözler ve Davranışlar

Aşağıda sıralanan kararlara konu olaylarda bahsi geçen cümle ve davranışların her birinin kendi somut olayları içinde değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

 • “…Mağdurenin olay yerinden kaçarak eve geldiğinde sanığın kendisine sen çok güzelsin dur bir sarılıp öpeyim şeklinde söz söylediğini babasına beyan etmesi karşısında, mevcut haliyle eylemin TCK’nın 105/1, 43. maddeleri kapsamında kalan cinsel taciz suçunu oluşturduğu değerlendirilmeden, yazılı şekilde çocuğun basit cinsel istismarı suçundan hüküm kurulması…” Y. 14. Ceza Dairesi 2016/11415 E. , 2019/12487 K.
 • “…Sanıkların, katılanı telefonla arayıp “sesiniz çok güzel, sizinle tanışmak istiyorum” dedikleri olayda, eylemlerinin TCK’nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıyla kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan beraat kararları verilmesi…” Y. 18. Ceza Dairesi 2019/248 E. , 2020/2094 K.
 • “…Sanığın, evli olduğunu bildiği katılanı telefonda birden fazla arayıp, konuşmanın birinde de “müsait misin, ben sizin hayranlarınızdan biriyim” demesi şeklindeki eyleminin, TCK’nın 105. maddesi kapsamında cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan mahkumiyet hükmü kurulması…” Y. 18. Ceza Dairesi 2019/315 E. , 2020/494 K.
 • “…Sanığın, birkaç kez durakta bekleyen yaşı küçük mağdurun yanına gelip konuşmaya çalıştığı, en son tarihte mağdura “derslerine iyi çalış güzelmişsin” şeklinde söz söylediği olayda eyleminin, TCK’nın 105. maddesi kapsamında çocuğa karşı cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan mahkumiyet hükmü kurulması…” Y. 18. Ceza Dairesi 2019/298 E. , 2020/489 K.
 • “…Sanığın, eşinin evde olmadığını bilerek katılanın evine izinsiz girip, çıkmasını istemesine rağmen ona doğru yaklaşarak evlenme zamanının gelmesinden, yalnızlığından bahsetmesi ve evine geldiğini eşine söylememesi şeklindeki eyleminin, TCK’nın 105. maddesi kapsamında cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan mahkumiyet hükmü kurulması…” Y. 18. Ceza Dairesi 2019/264 E. , 2020/487 K.
 • “…Sanığın, eşinden ayrıldığını bildiği katılanı arayıp istemediği halde ısrarla arkadaşlık teklif etmesi şeklindeki eyleminin, TCK’nın 105. maddesi kapsamında cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan mahkumiyet hükmü kurulması…” Y. 18. Ceza Dairesi 2019/269 E. , 2020/499 K.
 • “…Sanığın markette çalışan müştekinin yanına gelerek “Çok güzelsin sana nazar değmesin nazar boncuğu tak” yine marketten çıkarken müştekiye “Gerçekten çok güzelsin ben karşıda duran otobüsün içerisindeyim seni izleyeceğim” demesi ve otobüsün içinden müştekiyi izlemesi şeklinde gerçekleşen eyleminin, TCK’nın 105/1. maddesi kapsamında kalan cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan beraat kararı verilmesi…” Y. 18. Ceza Dairesi 2019/7222 E. , 2020/198 K.
 • “…2-Sanığın, ilgi duyduğu ve arkadaşlık yapmak istediği katılana “seni seviyorum”, “seni her gece rüyamda görüyorum”, “ölene kadar seni seveceğim” şeklinde mesajları gönderme şeklindeki eyleminin TCK’nın 105/1. maddesine uyan cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan hüküm kurulması…” Y. 4. Ceza Dairesi 2019/2244 E. , 2019/17120 K.
 • “…Mahkemece de kabul edilen oluşa göre, sanığın olay tarihinde Whatsapp uygulamasından “Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim” şeklinde mesaj gönderdiği kabul edilen eylemin, TCK’nın 105/1. ve 105/2-d maddesine uyan cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçundan hüküm kurulması…” Y. 18. Ceza Dairesi 2018/3072 E. , 2019/14439 K.
 • “…sanığın göndermiş olduğu “İyi akşamlar, seni göreli on beş gün oldu güzelliğin beni büyüledi, aklımdan çıkaramıyorum, evli olduğunu biliyorum, ama ne yapayım aklımda sen. Ne yaparsam yapayım hep güzelliğin gözümün önüne geliyor. Sen beni tanımazsın, seninle tanışmak istiyorum, ama beni sakın yanlış anlama, seninle konuşmak istiyorum” şeklindeki mesajın da TCK’nın 105/1. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kanuna uygun olmayan gerekçeyle kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan hüküm kurulması…” Y. 18. Ceza Dairesi 2018/2136 E. , 2019/14489 K.
 • “…Somut olayda, evli olan sanığın sürekli katılanı takip ederek işyerine gelip olumsuz yanıt almasına rağmen evlilik teklif etmesi şeklindeki eylemlerinin TCK’nın 105/1. maddesine uyan cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek, sırf huzur ve sükûnunu bozmak özel kastıyla işlenebilen, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçundan hüküm kurulması…” Y. 4. Ceza Dairesi 2021/2053 E. , 2021/9641 K.

Failin Çocuk Olması Nedeniyle Ceza İndirimi

Cinsel taciz suçunu işleyenin çocuk olması durumunda cezada indirim yapılacaktır. 12 yaşından küçük çocukların cezalandırılması mümkün değildir. Bunlar hakkında sadece güvenlik tedbirine hükmedilebilir. 12-15 yaş grubundakilerin ise alacakları ceza yarısına kadar indirilir. 15-18 yaş grubundakilerin cezasında ise üçte bir oranında indirim yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için Yaş Küçüklüğünde Ceza İndirimi ve Çocukların Ceza Yargılaması başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Failin Mağdura Dokunmaya Teşebbüs Etmesi

Mağdura dokunulmamış olsa bile cinsel taciz yerine daha ağır cezayı gerektiren cinsel saldırı/istismar suçlarından hüküm kurulabilir. Bunun için hazırlık hareketi ve icra hareketi arasındaki farkı belirlemek gerekecektir.

Failin mağdura yaklaşması hazırlık hareketi olarak değerlendirilebilirken, kolunu ona doğru uzatması icrai hareket olarak değerlendirilebilecektir. Yalnızca hazırlık hareketinin yapıldığı bir olayda cinsel saldırı kastı şüphesiz bile olsa cinsel saldırıdan ceza verilmez. Ceza Genel Kurulu, icrai harekete başlanmadıkça cinsel taciz suçundan hüküm kurulması gerektiği görüşündedir.

 • “…Olay tarihinde gece saat 03.30-04.00 sıralarında sanığın alkollü bir şekilde mağdurenin evinin önüne geldiği, mağdure ile oğlu tanık Metin’i uyandıracak şekilde evin camına vurduğu, bunun üzerine uyanan mağdureye cinsel ilişki teklif ettiği, mağdurenin reddetmesi üzerine sanığın mağdurenin evinin yanında bulunan binadan mağdurenin evinin teras bölümüne geçtiği ve terastan da eve girdiği, mağdurenin kaldığı oda kapısının yer aldığı koridor kısmına girerek evin iç kapısını zorlamaya başladığı, mağdureye hitaben “Or.spu, başkaları ile düşüp kalkıyorsun. Benimle de beraber olacaksın. Benimle ilişkiye girmezsen başkalarıyla yatıp kalktığını köyde herkese anlatırım.” şeklinde beyanlarda bulunduğu, devamında kapının kırılan camı yerine kontrplak ile kapatılan kısmını kırarak kolunu içeri sokup kapıyı açmaya çalıştığı, bu sırada mağdurenin bıçak ile sanığı kolundan yaralaması üzerine sanığın bulunduğu yerden kaçtığı anlaşılan olayda; Sanığın hareketinin, TCK’nın 102/2. maddesinde düzenlenen nitelikli cinsel saldırı suçu yönünden kasti şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkmış ise de icra hareketlerine başlanılmadığından, niteliği itibarıyla hazırlık hareketi olarak değerlendirilmesi gerekeceğinin, suçun teşebbüs aşamasında kaldığından söz edilebilmesi için icrai hareketlerden birinin yapılmasının gerektiğinin ancak sanığın bu kapsamda nitelikli cinsel saldırı suçuna yönelen icrai bir hareketinin bulunmadığının, nitelikli cinsel saldırı suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığının, sanığın mağdureye karşı temas içermeyen, sözlü olarak cinsel ilişki teklifinde bulunma şeklinde gerçekleşen eylemlerinin ise TCK’nun 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğunun kabulü gerekmektedir…” Y. Ceza Genel Kurulu 2019/500 E. , 2021/250 K.

Fail icrai harekete başlamış haldeyken mağdurun direnişi veya elinde olmayan sebeplerle temasta bulunamamış olabilir. Ceza Genel Kurulu böyle bir olayda cinsel saldırıya teşebbüsten mahkumiyet kurulması gerektiği görüşündedir.

 • “…Sanığın olay tarihinde yalnız olan mağdureyi boynundan öpmeye çalışması, mağdurenin geri çekilmesi nedeniyle eylemini gerçekleştirememesi, bu defa apartmanın bodrumunda bir şey vereceğini söyleyerek bodrum katına inmeyi teklif etmesi, mağdurenin, cep telefonuna çağrı bırakmasını sağlamak suretiyle oyalayarak yanından ayrılmak istediği sırada sanığın aniden mağdurenin yüzüne ve gözlerine biber gazı sıkması, mağdurenin bağırarak yardım istemesi üzerine sanığın eylemine bu engel durum nedeniyle son vermek zorunda kalması, sanığın mağdureyi önce ikna etmeye çalışmak devamında hileye başvurmak ve son olarak zor kullanmak suretiyle elverişli hareketlerle eylemin icrasına başlaması ancak mağdurenin direnç gösterip bağırması üzerine kendi iradesi dışındaki sebeplerle fiilini tamamlayamaması karşısında, sanığın gönüllü olarak vazgeçmediği eyleminin, bir bütün hâlinde teşebbüs aşamasında kalan basit cinsel saldırı suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir…” Y. Ceza Genel Kurulu 2019/170 E. , 2021/166 K.
 • “…Mağdure ile tanık beyanları, savunma ve tüm dosya kapsamı nazara alındığında suça sürüklenen çocuğun olay günü mağdureyi öpmeye çalıştığı sırada tanık Fadime’nin müdahalesi nedeniyle eylemini tamamlayamadığı ve mevcut haliyle suçun sarkıntılığa teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilerek hüküm kurulması gerekirken…” Y. 14. Ceza Dairesi 2016/7406 E. , 2020/5551 K.

Failin dokunmaktan gönüllü vazgeçmesi halinde, cinsel taciz suçunun şartları oluşmuşsa sadece cinsel tacizden ceza verilir.

 • “…sanığın, olay günü oturduğu binanın giriş kısmında gördüğü on iki yaşındaki mağdureye imalı bir şekilde “aşkım sokak nerede” diye sormasının ardından kendisine olumsuz yanıt veren mağdureye yaklaşarak öpmek için uzandığı sırada bağırması üzerine onun aşılabilir mukavemeti dışında eylemini tamamlamasına engel harici bir neden bulunmaksızın olay yerinden ayrıldığı anlaşıldığından, 5237 sayılı TCK’nın 36. maddesinde yer alan gönüllü vazgeçme düzenlemesi de nazara alındığında mevcut haliyle sanığın fiziksel temas içermeyen eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 105/1. maddesinde yer alan cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilerek mahkumiyeti yerine suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun cinsel istismarına teşebbüs suçundan hüküm kurulması…” Y. 14. Ceza Dairesi 2016/5431 E. , 2020/5228 K.

Temas darp amacıylaysa yine cinsel saldırıdan hüküm kurulmaz, zira kasten yaralama suçu vardır. Ancak cinsel taciz suçunu oluşturan davranışlar da sergilenmişse cinsel tacizden de ceza verilir.

 • “…Olay gecesi sanığın, durakta bekleyen önceden tanımadığı mağdurenin yanına gelip, cinsel içerikli sözler sarf ederek darp etmesi şeklinde gelişen olayda, mağdureye yönelik cinsel bir temasın bulunmaması nedeniyle eylemlerin 5237 sayılı TCK’nın 105/1. maddesinde düzenlenen cinsel taciz ve aynı Kanunun 86/2. maddesinde yer alan kasten yaralama suçlarını oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek basit cinsel saldırı suçundan hüküm kurulması…” Y. 14. Ceza Dairesi 2016/6731 E. , 2019/12030 K.

Diğer Suçlarla İlişkisi

Zincirleme Suç ve Fikri İçtima Hükümleri

Cinsel taciz suçunun aynı kişiye karşı farklı zamanlarda işlenmesi durumunda, aksini gerektiren bir durum yoksa zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır. Bu durumda tek bir suçtan hüküm kurulacak fakat cezası dörtte birden dörtte üçe kadar artırılacaktır.

Tek eylemle birden fazla kişiye karşı cinsel taciz suçu işlenmişse, aynı neviden fikri içtima söz konusudur. Sokakta birlikte yürüyen kişilere laf atmak buna örnek olabilir. Zincirleme suçlarda olduğu gibi bu durumda da 1/4 ile 3/4 oranında ceza artırımına gidilecektir.

Tek eylemle cinsel taciz suçunun yanında başka bir suç işlenmişse farklı neviden fikri içtima söz konusudur. Bu durumda yalnızca en yüksek cezayı gerektiren suçtan ceza verilir. Fakat hakim takdiren üst sınıra yaklaşabilir. Örneğin, çocukla cinsel içerikli görüntülü konuşmalarını kaydeden fail hem cinsel taciz hem de müstehcenlik suçunu işler. Aralarında daha ağır cezayı gerektiren müstehcenlik olduğundan bu suçtan hüküm kurulur.

Farklı zamanlarda farklı kişilere karşı yapılan eylemlerden ötürüyse farklı suçlar doğar. Dolayısıyla her olay için ayrı ceza verilir ve bunlar birikir.

Müstehcenlik ve Cinsel Taciz Suçunun Birlikte İşlenmesi

Mağdurun çocuk olduğu durumlarda, cinsel taciz suçuyla birlikte müstehcenlik suçu da söz konusu olabilmektedir. Örneğin 18 yaşından küçük çocuğa cinsel içerikli bir resim gönderilmesi durumunda, daha ağır cezayı gerektiren müstehcenlikten ceza verilir.

Çocukla yapılan cinsel içerikli görüntülü konuşmaların kaydedilmesi, hem cinsel taciz hem de müstehcenlik suçudur.

 • “…sanığın internet üzerinden tanıştığı yaşı küçük katılan ile görüntülü olarak yaptığı görüşmelerde katılana kendi cinsel organını göstermesi ve katılanın da kendi cinsel organına dokunmasını sağlaması ile elde ettiği katılana ait müstehcen görüntüleri bilgisayarına depolaması şeklinde gerçekleşen eyleminin hem TCK’nın 226/3. maddesinde düzenlenen müstehcenlik, hem de aynı Kanunun 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçlarını oluşturduğu ve TCK’nın 44. maddesinde düzenlenen fikri içtima kuralı gereğince sanığın daha ağır olan müstehcenlik suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden ayrıca cinsel taciz suçundan da hüküm kurulması…” Y. 18. Ceza Dairesi 2019/16876 E. , 2020/5568 K.

Cinsel içerikli konuşmalar kaydedilmemişse yalnızca cinsel taciz suçu oluşacaktır.

 • “…Sanığın, internet üzerinden irtibat kurduğu on bir yaşındaki mağdureye kendisini kız çocuğu olarak tanıtmak suretiyle kandırıp cinsel içerikli görüşmeler yaptığı ve onu ikna ederek kamera karşısında soyunmasını sağladığı olayda, herhangi bir görüntü kaydı ile depolama işleminin de yapılmadığı nazara alındığında mevcut haliyle bedensel temas içermeyen eylemlerin zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilerek…” Y. 14. Ceza Dairesi 2016/5721 E. , 2020/173 K.

Hakaret Suçu ve Cinsel Taciz Suçu Farkı

Söylenen sözler mağdurun şeref ve onurunu zedeleyici nitelikte olsa da, aynı zamanda cinsel taciz suçunu da oluşturuyorsa cinsel taciz suçundan hüküm kurulacaktır.

 • “…Sanığın daha önceden tanımadığı katılanı telefonla arayarak “seni sinkaf edeyim rahatlarsın” biçiminde sözler söylediği iddia ve kabul edilen olayda, sanığın eyleminin TCK’nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek hakaret suçundan hüküm kurulması…” Y. 4. Ceza Dairesi 2021/31697 E. , 2021/27243 K.

Hem cinsel taciz hem de hakaret suçundan ötürü ceza verilmesi hukuka aykırı olacağından bozulması gerekecektir.

 • “…Olay terihinde katılanın arkadaşı ile tartışmakata olan sanığa “hayırdır sorun ne” diye sorması üzerine sanığın katılan …’e söylediği kabul edilen “gel ben seni bir s…yim ne olduğunu anlarsın ” şeklindeki sözlerin TCK’nın 105. maddesinde düzenlene cinsel taciz suçunu oluşturduğu ve bu suçtan sanığın mahkumiyetine karar verildiği anlaşıldığından, hakaret suçundan sanığın beraatine kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden…” Y. 4. Ceza Dairesi 2021/30181 E. , 2021/25812 K.

Durum böyle olmakla beraber, söylenen sözler cinsel davranışlara ilişkin olsa bile somut duruma göre yalnızca hakaret suçunun oluşabileceği de unutulmamalıdır. Hakaretin cezası üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır.

Tehdit Suçu ve Cinsel Taciz Suçu Farkı

Tehdit suçu, cinsel davranışların gerçekleştirileceğinden bahisle işlenmiş olabilir. Bu durumda “vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit”i düzenleyen TCK m. 106/1’den hüküm kurulacaktır. Bu suçun cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapistir.

 • “…Sanığın gönderdiğini kabul ettiği mesaj içeriklerinde ”… sana kırmızı k… giydirip sinkaf edeceğim, yok öldürmeyeceğim, ölmek sana kurtuluş olacak, ölmek için yalvaracan, sürüneceksin” şeklindeki sözlerinin TCK’nın 106/1-1, 43 maddelerinde düzenlenen tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden…” Y. 4. Ceza Dairesi 2016/825 E. , 2020/2541 K.
 • “…Dosya kapsamında bulunan 23.08.2011 tarihli mesaj tespit tutanağında belirtilen mesajlarda geçen, ”senin evine de gelecem, köyde seni rezil edecem, kız Ümran amcam geliyor, sakın beni şikayet etme, edersen de a..nı sinkaf ederim, ben gene de seni sinkaf edecem, senin sülaleni sinkaf edecem, ben senin a.. nı, g..nü sinkaf edecem” şeklindeki sözlerin, 5237 sayılı TCK madde 106/1-1. cümle uyarınca tehdit suçunu oluşturduğu, yine mesajlarda geçen ” kız Ümran seninle yatıpta sevişmiştiya tadıda damağımda kaldı” sözünün ise aynı Kanunun 105/1. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğunun anlaşılması karşısında, sanığın atılı suçlardan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken beraatine hükmedilmesi…” Y. 4. Ceza Dairesi 2015/25319 E. , 2019/20039 K.

Hayasızca Hareketler ve Cinsel Taciz Suçu Farkı

Teşhir suretiyle cinsel taciz suçuyla hayasızca hareketler suçları birbirine karıştırılabilmektedir. Yargıtay, eğer belli bir kişi hedef alınarak cinsel organ gösterilmişse cinsel tacizin bulunduğu görüşündedir. Belli bir kişiye yönelik olmadan kendisini teşhir etmesi durumundaysa altı aydan bir yıla kadar hapis cezasını öngören hayasızca hareketle suçundan hüküm kurulur.

 • “…Cinsel amaçlı hareketlerin, doğrudan mağduru hedef alarak gerçekleştirilmesi halinde cinsel taciz suçu, mağduru hedef almadan ve alenen gerçekleştirilmesi halinde ise TCK’nın 225. maddesinde düzenlenen hayasızca hareketler suçu oluşacaktır…” Y. 4. Ceza Dairesi 2020/19962 E. , 2021/19957 K.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu ve Cinsel Taciz Farkı

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun oluşması için failde mağdurun huzur ve sükununu bozma özel kastı bulunmalıdır. Telefona cevap verilmemesine rağmen sürekli ısrarla aramak gibi eylemler buna örnektir.

 • “…sanığın, değişik tarihlerde katılanın çalıştığı işyerine ısrarla telefon edip, medeni durumunu sorarak buluşma teklif etmesi şeklindeki eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 123. maddesinde düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğu gözetilerek hüküm kurulması gerekirken suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek cinsel taciz suçundan mahkumiyet kararı verilmesi…” Y. 14. Ceza Dairesi 2018/5685 E. , 2020/3211 K.

Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçuyla İlişkisi

Fail, mağdurun telefon numarasını ifşa ederek cinsel tacize uğramasına sebep olmuş olabilir. Bu durumda Yargıtay, cinsel taciz suçuna iştirak edilmediği görüşündedir. Fakat TCK 136’da düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan hüküm kurulabilecektir. Bu suç iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasını gerektirmektedir ve re’sen kovuşturulmaktadır.

 • “…Sanık …’ın, mağdur …’a ait cep telefonu numarasını onun rızasına aykırı şekilde bir arkadaşlık sitesinde yayımlamasından ibaret eylemiyle başkaları tarafından işlenmesi muhtemel ya da işlenen cinsel taciz suçlarına iştirak iradesi ile katıldığı kabul edilemeyeceğinden, TCK’nın 39/2-c madde, fıkra ve bendi gereğince yardım eden sıfatıyla cezalandırılmasının mümkün olmadığı gözetilmeksizin, sanığa yüklenen cinsel taciz suçundan CMK’nın 223/2-a madde, fıkra ve bendi gereğince beraat hükmü kurulması gerekirken…” Y. 12. Ceza Dairesi 2019/3689 E. , 2020/3718 K.

Cinsel Tacizin İnkarı

Fail, mağdurun cinsel taciz iddiasını inkar ediyorsa, mahkeme, cinsel iftirası atılması için bir sebep olup olmadığını araştırmalıdır. Taraflar arasında önceye dayalı bir husumet yoksa cinsel taciz iftirası için bir sebep olmadığı sonucuna varılabilmektedir.

 • “…Aralarında daha önce yaşanan bir husumet bulunmayan ve imam nikâhlı eşi başka bir şehirde çalıştığı için 5 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayıp sanığın akrabasıyla komşuluk ilişkisi bulunan katılan mağdurenin sanığa iftira atmasını gerektirecek bir nedenin bulunmaması, katılan mağdurenin soruşturma ve kovuşturma aşamasında verdiği beyanlarının istikrarlı olması ve uyumluluk göstermesi, sanığın katılan mağdureyle aralarında geçen konuşmaları cinsel taciz eylemi dışında tamamen katılan mağdurenin anlattığı şekilde ifade etmesi, bu çerçevede sanığın soruşturma aşamasındaki savunmasında katılan mağdureye söylediğini belirttiği “Abla paran yoksa yapamam. Senin niyetin ne? Beni neden çağırdın? Bu işler parayla olur. Eskicilik yapan birisi seni Güney Sanayi civarında görmüş. Neden dışarı çıkıyorsun?” şeklindeki sözlerin aralarında akrabalık veya bir yakınlık bulunmayan bir kadına hayatın olağan akışı içerisinde söylenecek türden sözler olmaması, katılan mağdurenin olayın gerçekleşmesinin hemen ardından ilçe emniyet amirliğine giderek şikâyetini bildirmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanığa atılı cinsel taciz suçunun sabit olduğunun kabulü gerekir…” Y. Ceza Genel Kurulu 2020/63 E. , 2020/258 K.
 • “…Somut olayda sanığın cep telefonundan, katılanı arayarak ilişki teklifinde bulunması nedeni ile katılanın şikayetçi olduğu, sanığın eyleminin HTS kayıtlarıyla sabit olduğu, taraflar arasında önceye dayalı husumet bulunmadığı, katılanın iftira etmesini gerektirecek bir hususun bulunmadığı da gözetildiğinde sanığın eyleminin, TCK’nın 105/1. maddesine uyan cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden…” Y. 18. Ceza Dairesi 2018/8013 E. , 2020/472 K.
 • “…Katılanın, sanığın kullandığı telefona cinsel taciz içerikli mesaj gönderilmesi nedeni ile şikayetçi olduğu, mesaj gönderdiğinin HTS kayıtlarıyla sabit olduğu, taraflar arasında önceye dayalı husumet bulunmadığı, iftira etmesini gerektirecek bir hususun bulunmadığı da gözetildiğinde sanığın eyleminin, TCK’nın 105/1. maddesine uyan cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sırf özel kasıtla işlenebilen kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçundan hüküm kurulması…” Y. 18. Ceza Dairesi 2018/8014 E. , 2019/15438 K.

Sıkça Sorulan Sorular

Cinsel taciz suçunda koşullu salıverilme süresi ne kadardır?

Süreli hapis cezasına hükmedilenler, kural olarak bu sürenin yarısını iyi halli geçirdikleri müddetçe koşullu salıverilebilirler. Fakat cinsel taciz suçunda, iyi halli geçirilen sürenin yarı oranında değil, üçte iki oranında olması gerekir.

Cinsel taciz suçunda dava ve ceza zamanaşımı ne kadardır?

Cinsel taciz suçunda dava zamanaşımı 8 yıl, ceza zamanaşımıysa 10 yıldır. Failin çocuk olması durumundaysa zamanaşımı süreleri değişecektir.

Cinsel taciz suçunda davaya bakanlık da katılır mı?

YİBBGK’nin 13.12.2019 gün ve 2019/6 Esas, 2019/7 sayılı içtihadı birleştirme kararı ile Bakanlığa bildirimde bulunulmasının zorunlu olmadığı kabul edilmiştir. Dolayısıyla Aile Bakanlığı’nın davaya katılma hakkı olsa da, mahkemeden bakanlığa re’sen bildirim yapması beklenemez. Ayrıca CMK’nın 237/2. maddesi uyarınca kanun yolu davaya katılma talebinde de bulunamazlar.

Birisine yanlışlıkla müstehcen resim göndermek suç mudur?

Cinsel taciz sadece kasıtlı olarak işlenebilen bir suçtur. Taksiren ya da başka etkilerle gerçekleştirilen eylemlerden ötürü ceza alınması mümkün değildir. Dolayısıyla, sevgilisine cinsel içerikli bir yazı ya da resim göndermek isteyen kişinin bunu yanlışlıkla bir başkasına göndermesi durumunda da kasıt olmadığından fail cezalandırılmaz. Benzer şekilde, sokak ortasında zorla üstü soyulan birinin de teşhir suretiyle cinsel taciz suçunu işlediği söylenemez.

Cinsel taciz suçunda basit yargılama usulü uygulanır mı?

Cinsel tacize uğrayan kişi yetişkinse ve cezayı artıran nitelikli hal de bulunmuyorsa, basit yargılama usulü uygulanabilir. Cinsel taciz çocuğa karşı işlenmişse ve/veya cezayı artıran nitelikli hal varsa, bu durumda basit yargılama usulü uygulanamayacaktır.

Cinsel taciz suçu uzlaştırmaya tabi mi?

Hayır, şikayete bağlı olsa dahi, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda uzlaştırma hükümleri uygulanamamaktadır. Dolayısıyla cinsel taciz suçunda uzlaştırma mümkün değildir. Yapılan uzlaştırma teklifleri de sonuç doğurmaz.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul