Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti – İçtihat

Harç

“…Dava, kiracı tarafından açılan menfi tespit istemine ilişkindir. Mahkemece davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmesi üzerine hüküm davacı vekili tarafından karar harcına yönelik olarak temyiz edilmiştir.
492 sayılı Harçlar Kanununun 22. maddesi ve aynı Kanunda belirtilen 1 nolu harçlar tarifesi uyarınca davadan feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmesi halinde alınması gereken maktu karar ve ilam harcına 2/3 oranında hükmedilmesi gerektiği ve aynı Kanunun 31. maddesinde ise peşin alınan karar ve ilam harcının işin hitamında ödenmesi gerekenden fazla olduğu anlaşıldığı takdirde fazla olan kısmın istek üzerine geri verileceği hükme bağlanmıştır. Mahkemece,davanın feragat nedeniyle reddi nedeniyle maktu harç alınması gerekirken yazılı şekilde davacıdan nispi harç alınması doğru olmadığından hükmün karar ve ilam harcına hasren bozulması gerekmiştir…” Y. 6. HD., 2015/12248 E., 2016/4738 K.

Vekalet Ücreti

“…İlk derece mahkemesince, davanın feragat nedeniyle reddine, davalıların kötüniyet tazminatı talebinin reddine, davalılar yararına maktu vekalet ücretine hükmedilmiş; karara karşı davalılar vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
… Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesince, davalıların kötüniyet tazminatına yönelik istinaf talebinin reddine, vekalet ücretine yönelik istinaf talebinin kabulü ile ilk derece mahkemesinin vekalet ücretine yönelik kararının kaldırılarak, tahkikat aşamasına geçildikten sonra davanın feragat nedeniyle reddine karar verildiği gerekçesiyle karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.’nin 6 ve 13. maddesi gereğince dava değeri üzerinden hesaplanan 9.715,04 TL nispi vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine karar verilmiştir.
… Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi’nin kararı süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
K A R A R
Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, Bölge Adliye Mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığından…”

error: Content is protected !!