Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti – İçtihat

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz:

“…davacı vekilinin 04.09.2015 tarihli dilekçesinin HMK’nın 123. maddesi gereğince davanın geri alınması niteliğinde olduğu davalının da dosyada muvafakatının bulunduğu anlaşıldığından HMK’nın 123. maddesi gereğince davanın geri alındığının kabulü ile davanın açılmamış sayılmasına, davalı yararına hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre maktu vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekirken hüküm tesisine yer olmadığına karar verilmesi hatalı olmuştur… ”

Y. 15. HD., 2018/2877 E., 2019/2169 K.

…davacı istediğinde davasını tekrar açabilme hakkını haiz ise de, açtığı davayı terk etmekte ve bu aşamaya kadar da en azından dava konusu olayda olduğu gibi davalı vekil tutmak zorunda bırakılmıştır. Davanın ileride bir daha hiç açılmaması ihtimali de ortada olduğuna ve zaten de yeni açılacak davada atiye terk edilen davadaki yargılama giderlerinin hüküm altına alınması mümkün olmadığına göre, mahkemenin ücretivekalete hükmetmesi gerekir (Bkz. Aynı Görüş Prof.Dr. B.Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 2001, Cilt.2,S.1687) Bu durumda, mahkemece, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, davacı tarafından atiye terk edilen kalemle ilgili olarak davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken bu konuda olumlu yada olumsuz bir karar verilmemesi doğru görülmemiştir.

Y.11.HD., 2009/3273 E., 2010/9596 K.
error: Content is protected !!