Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti – İçtihat

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz:

Reddedilen Davada Harç

Somut olayda, Mahkemece davanın reddine karar verildiği halde “Alınması gereken 13.662,00-TL peşin harçtan başlangıçta alınan 2.970,00-TL harcın mahsubu ile eksik kalan 10.692,00-TL harcın davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydına” şeklinde nispi harca hükmedilmiştir. Dava reddedildiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi gereği 54.40 TL maktu karar harcının davacıdan tahsili gerekir. Bu sebeple, davacı dava açarken 2.970,00-TL TL harç yatırdığından maktu karar harcı olan 54,40 TL harcın mahsubu ile 2.915,60 TL harcın davacıya iadesi gerekirken, yazılı şekilde harca hükmedilmesi doğru olmamıştır.

Y. 8. HD., 2020/642 E., 2020/2325 K.

Usulden Reddedilen Davada Vekalet Ücreti

İlk derece mahkemesince asıl ve birleşen davalar yönünden T.M.K.’nun 605. maddesi uyarınca hükmi red koşulları oluştuğundan dava usulden reddedildiği halde, davacı aleyhine nispi vekalet ücretine hükmedilmiştir. Davacı istinaf başvurusunda kendi aleyhlerine nispi vekalet ücreti değil, maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğini belirttiği halde

Y. 19. HD., 2019/254 E., 2020/1385 K.

Birden Fazla Davalıya Karşı Açılan Davanın Reddi Halinde Vekalet Ücreti

Yerel mahkemece, davanın aktif husumetten reddine karar verilmiş ve kendisini vekil ile temsil ettiren davalılar yararına ayrı ayrı maktu vekalet ücretine hükmedilmiştir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 3.maddesine göre; müteselsilen sorumlu olanlar aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur. Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 7/2. maddesine göre; davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur. Anılan bu düzenlemeler gereğince davalılar lehine tek vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

(Kapatılan) Y. 13. HD., 2020/1972 E., 2020/5821 K.
error: Content is protected !!