Delil Avansı – İçtihat

Delil Avansının Dava Şartı Olmaması; Her İki Tarafın Da Ödeyebileceği

“…ayrıca 900,00 TL bilirkişi ücreti ve 100,00 TL posta gideri olmak üzere 1.000,00 TL gider avansını yatırması için davacı tarafa kesin süre verilmesine karar verilmiştir. Sözü edilen bu gider, gider avansı olmayıp 6100 sayılı HMK’nın 324. maddesinde hükme bağlanan delil avansı niteliğindedir. Delil avansının verilen kesin süreye rağmen yatırılmaması halinde HMK’nın 324. maddesinde delil ikamesinden vazgeçmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Diğer yandan gider avansından farklı olarak delil avansını diğer tarafla yatırabilir. Taraflar yatırmadığı takdirde dosyada mevcut diğer deliller dikkate alınarak sonucuna göre karar verilir. Başka bir anlatımla delil avansı gider avansında olduğu gibi HMK’nın 114. maddesinde belirtilen dava şartları arasında sayılmamıştır. Bu durumda mahkemece ara kararında belirtilen delil avansının yatırılmaması nedeniyle dava şartlarının yerine getirilmediği gerekçesiyle davanın usulden reddi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir…”

Y. 23. HD., 2016/8918 E., 2019/4206 K.

Delil Avansının Yatırılmayacağının Önceden Bildirilmesi

“…Yüklenicilerin açtığı birleşen 2014/339 Esas sayılı dava dosyasında talep edilen yetki ve alacak istemlerinin incelenmesi için mahkemenin 16.02.2016 tarihli oturumunun 1. maddesinde yükleniciler tarafından yatırılması istenen 1.000,00 TL bilirkişi ücreti, 6100 sayılı HMK’nın 324/1. maddesinde belirtilen delil avansı niteliğinde olup mahkemece aynı maddenin 2. bendine göre yüklenicilere avansın yatırılmaması halinde, talep edilen delilin gösterilmesinden vazgeçilmiş sayılacağına dair ihtarda bulunulmamış ise de; söz konusu dava davacıları yükleniciler, keşif ve bilirkişi ücretinden ibaret delil avansını yatırmayacaklarını beyan ettiklerinden mahkemece yüklenicilerin keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması delilinden vazgeçtikleri kabul edilip sundukları ve toplanan delillere göre, birleşen 2014/339 Esas sayılı dosyada işin esası ile ilgili kanıtladıkları hususlarda sonucuna uygun bir karar verilmesi, yüklenicilerin açtıkları bu davada hiç bir iddialarını kanıtlayamadıklarının kabulü halinde bu davada davalı arsa sahiplerinin temyizi olmayıp, temyiz eden yükleniciler aleyhine bozmadan sonra hüküm oluşturulamayacağından şimdiki gibi davanın usulden reddine karar verilmesi gerektiğinden HMK’nın 324. maddesi gözden kaçırılarak yazılı şekilde hüküm tesisi de usul ve yasaya aykırı olmuştur…”

Y. 15. HD., 2019/2749 E., 2019/4572 K.
error: Content is protected !!