Dernek Genel Kurul Kararına İtiraz ve Kararın İptali Davası

Dernek genel kurulunda alınan kararların kanuna veya dernek tüzüğüne aykırı olması durumunda itiraz, bunlara karşı iptal davası açarak gerçekleştirilebilir. Genellikle toplantı ve karar alma usullerine uymamaktan dolayı karara itiraz edilmektedir. Yazımızda bu usullere ilişkin açıklama da yapılmıştır. Derneğin diğer organlarına karşı iptal davası açabilmek içinse öncelikle iç denetim yolları tüketilmelidir.

İptal Davası Açabilecek Kişiler

İptal davası açabilen kişiler şu niteliklere sahip olmalıdır:

  • Dernek üyesi olmalı,
  • Kararın alındığı genel kurul toplantısına katılmamış olmalı ya da
  • Kararın alındığı toplantıya katılmakla birlikte karar aleyhine oy kullanmış olmalıdır.

Kararın kesin hükümsüz veya yok hükmünde olduğu durumlarda ise ilgili herkes davacı olabilecektir.

Dernek Genel Kurul Kararının İptali İçin Hak Düşürücü Süre

Hak düşürücü süre, kararın öğrenilmesinden itibaren bir ay ve her halükarda kararın alınmasını izleyen tarihten itibaren üç aydır.

Dernek genel kurul kararının kesin hükümsüz veya yok hükmünde olan kararlarına karşı açılan dava ise iptal davası niteliğinde olmayacağından bunlar için hak düşürücü süre söz konusu değildir.

Genel Kurulun Toplanması ve Karar Alma Usulü

İptale konu olan kararlar toplantı ve karar alma usullerine aykırı olarak alınmış olabilir. Dolayısıyla bu hususun aydınlatılmasında fayda vardır. Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanabilir.

Olağan toplantı zamanları dernek tüzüğünde belirtilir. Bu toplantının en az üç yılda bir yapılması gerekir, aksine düzenleme yapılamaz. Toplantıya çağırma görevi ise yönetim kurulundadır. Gerekli yeter sayının bulunamaması sebebiyle dernek genel kurulu olağan toplantısının ikinci çağrıya rağmen yapılmaması hali, derneğin infisahına yol açar.

Olağanüstü toplantı ise yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da dernek üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır. Dernek tüzüğünde bu beşte bir orandan daha azının kararlaştırılması mümkündür; daha fazlasını talep eden hükümler konulamaz. Toplantı yapılmasına denetim kurulu ya da yeterli çoğunluğu sağlayan üyelerin talebi dayanak oluşturmuş olsa da, çağrıyı yapma görevi yine yönetim kuruluna aittir. Dolayısıyla bu talepler yönetim kuruluna yöneltilmelidir. Yönetim kurulu bir ay içinde genel kurulu toplantıya çapırmakla yükümlüdür; yapamaması halinde sulh hukuk hakiminden bu konuda yardım istenebilir.

Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az onbeş gün öncesinden üyelere bildirilmelidir. Toplantı yeri aksine bir hüküm bulunmadığı müddetçe dernek merkezinin bulunduğu yerdir. Gündemde bulunmayan hususlar hakkında karar verilebilmesi için toplantıda bulunanların en az onda birinin bu yönde bir talebi bulunmalıdır. Dolayısıyla koşulların oluşması durumunda toplantıya katılmayan kişi, karara bağlanan husus gündemde bulunmadığı için dahi genel kurul kararı için iptal davası açabilecektir.

Toplantı yeter sayısı, katılma hakkı bulunan üye sayısının salt çoğunluğudur. Bu çoğunluğun sağlanamaması durumunda yapılacak ikinci toplantı için salt çoğunluk şartı aranmaz. Fakat yine de yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının toplamının iki katından az olması mümkün değildir. Tüzük değişikliği ya da derneğin feshi hususlarında karar verilebilmesi için ise ilk toplantıda üçte iki çoğunluk aranır. Dernek tüzüğünde bu oranın yükseltilmesi mümkündür.

Karar yeter sayısı, kural olarak toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Dernek tüzüğünde belirli hususlar için farklı oranlar öngörülmüş olabilir. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi halleri için tüzükte aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu aranır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!