Erkek Çocuğun Kayırılması Suretiyle Muris Muvazaası – İçtihat

Somut olaya gelince; dinlenen tanık beyanlarından ve dosya içeriğinden, mirasbırakanın temlik tarihinde İETT kurumunda işçi olarak çalıştığı ve mal satmayı gerektirecek önemli bir ihtiyacının ya da borcunun bulunmadığı, o tarihlerde mirasbırakanın davacı kızlarının erken yaşta evlenmesine kızdığı, nüfus kayıtları incelendiğinde, gerçekten davacı …’nın 19 yaşındayken 1983 yılında, diğer davacı …’nin de 20 yaşındayken 29/08/1987 tarihinde evlendiği, mirasbırakanın da …’nin evlenmesinden kısa süre sonra dava konusu taşınmazı davalı oğluna devrettiği, çekişmeli taşınmaz üzerinde üç katlı bir bina bulunduğu, devre rağmen mirasbırakanın dairelerden birinde oturmaya devam ettiği, zilyetliğin devredilmediği, yine üst katında da davalı …’nin ikamet ettiği, mirasbırakan ve davalının aile apartmanında oturmaktan kaynaklanan daha iyi ilişkiler içinde bulunduğu, devir tarihinde mirasbırakanın, eşi … ile geçimlerini sağlayarak birbirlerine baktıkları, davalının bir evlada yüklenen yükümlülükten daha ağır bir bakımının da bulunmadığı, mirasbırakanın terekesi gözetildiğinde de en önemli taşınmazını oğluna verdiği, olayların akışı değerlendirildiğinde mirasbırakanın erkek evladını kız evlatlarına yeğlediği, çekişmeli temlikin mirastan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğu anlaşılmıştır.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi  2020/1632 E., 2021/5438 K.

Somut olaya gelince, dinlenen tanık beyanları ve dosya kapsamı ile taşınmazı gerçekte mirasbırakanın satın alıp davalı … adına tescil ettirdiği, sonradan …’nün kardeşlerine payını vermeyeceğini düşünerek taşınmazı kendi adına devralıp bir müddet sonra da oğulları olan davalılara temlik ettiği, mirasbırakanın asıl amacının erkek çocuklarını kızlarına yeğlemek olup muris muvazaasının bu şekilde gerçekleştirildiği anlaşıldığından davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2020/1247 E., 2021/3548 K.

Somut olaya gelince, her ne kadar …’da bulunan fındık bahçesi niteliğindeki 5 ve 9 nolu parseller yönünden paylaştırma olgusunun varlığı kabul edilmek suretiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, dinlenen tanık beyanlarından tüm mirasçıları kapsar bir paylaştırmanın yapılmadığı, mirasbırakan …’nın sosyal ekonomik durumu itibariyle taşınmaz satmaya ihtiyacı olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer yandan, …’da bulunan … parselde bulunan 7 nolu bağımsız bölümün bakım karşılığı devredildiğine ilişkin kabul yönünden de mirasbırakan …’in ölümünden 1 yıl öncesine kadar kendi işlerini yapabildiği, son bir yılında meme kanserinin yeniden nüksettiği, dosya içeriği ve dinlenen tanık beyanlarına göre ahlaki görev sınırlarını aşan bakım olgusunun bulunmadığı, her iki mirasbırakanın davacının annesi olan …’in ölümünden sonra yaptıkları devirlerdeki asıl amaçlarının davacı torunlarından mal kaçırmak olduğu, erkek evlatları olan davalı lehine muvazaalı temlik yaptıkları sonucuna varılmaktadır.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2021/339 E., 2021/5814 K.

Somut olaya gelince; mirasbırakanın taşınmazlarından önemli kısmını davalıya satış yoluyla intikal ettirdiği, davalı tarafça her ne kadar paylaştırma savunmasında bulunulmuşsa da mirasbırakan tarafından diğer mirasçılarına herhangi bir taşınmaz temlik edilmediği, aksine mirasbırakandan kalan iki adet parselin tüm mirasçılara intikal ettiği, diğer yandan davalının babası…’in de mirasbırakan … ile birlikte hareket ederek çekişme konusu taşınmazlardaki paylarını davalıya devrettiği, tek erkek çocuğu olan davalının korunup kollanmak sureti ile taşınmazlardaki payların muvazaalı olarak devredildiği anlaşılmaktadır.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2020/2516 E., 2021/3408 K.

Somut olayda; davacı tanıklarının, mirasbırakanın mal satmaya ihtiyacının olmadığını, damatlarını sevmediğini, davalıların mirasbırakanları … ile birlikte çalıştığını beyan ettikleri, davalıların satın alma savunmasını destekler delilinin bulunmadığı, öte yandan taşınmazın satın alındığı bildirilen değer ile keşfen belirlenen temlik tarihindeki değeri arasındaki farkta yukarıdaki ilkelerle birlikte değerlendirildiğinde; temlikin tek erkek çocuğundan olma erkek torunlarına mal kaçırmak amacıyla yapıldığı, başka bir ifade ile mirasbırakanın yaptığı temlikin muvazaalı olduğu anlaşılmaktadır.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2019/4080 E., 2020/6682 K.

Muris muvazaasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler için yazımızı ziyaret edebilirsiniz. Muris Muvazaası Davası (Mirastan Mal Kaçırma)

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul