Gerekçeli Kararın Tebliği

Talep Olmaksızın Gerekçeli Kararın Tebliği

“MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen ek karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi …’un raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;
-KARAR-
Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir…
Hemen belirtilmelidir ki, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 216/1 maddesinde “Hâkimin re’sen harekete geçtiği hâller ile kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla taraflardan birinin talebi olmadıkça hüküm tebliğe çıkarılmaz. Taraflardan birinin talebi hâlinde hükmün bir nüshası makbuz karşılığında talep eden tarafa verilir, bir nüshası da diğer tarafa tebliğe çıkarılır.” düzenlemesi hükme bağlanmıştır.
Somut olayda, dosya içeriğinden tarafların talepleri olmaksızın gerekçeli kararın tebliğe çıkarıldığı bu nedenle gerekçeli kararın usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği anlaşıldığından, mahkemece verilen 16.06.2016 tarihli ek kararın ORTADAN KALDIRILMASINA,
…Davalının değinilen yön itibariyle yerinde bulunan temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 18.04.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” Y. 1. HD., 2016/12476 E., 2019/2779 K.

Yetki Belgesi Olan Avukata Yapılan Tebligat

“MAHKEMESİ: SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davanın reddine dair karar, usulüne uygun yetki belgesi ile duruşmaya katılan davacı vekili Avukat … 23.10.2018 tarihinde tebliğ edildiği, adı geçen Avukatın 24.10.2018 havale tarihli dilekçesi ile; 10.04.2018 tarihli tek bir duruşmaya yetki belgesi ile katıldığını, dosyada başkaca yetkisinin bulunmadığını, gerekçeli kararın davacı vekillerine tebliğ edilmesini istediğini, bu nedenle gerekçeli kararı mahkemeye iade ettiği görülmüştür.
Bunun üzerine, Mahkemece, vekaletname ile davayı takip eden davacı vekili Av. …’e 02.11.2018 tarihinde gerekçeli karar tebliğ edilmiş, davacı vekili de 8 günlük temyiz süresinin son günü 12.11.2018 tarihinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen kararı istinaf incelemesi yapılmak üzerine istinaf talebini içerir dilekçeyi dosyaya sunmuş, mahkemenin 14.11.2018 tarihli ek kararı ile istinaf dilekçesi temyiz dilekçesi olarak kabul edilip temyiz incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmiştir.
Yetki belgesi ile davacı vekili olarak duruşmaya katılan Avukat … , davanın reddine dair gerekçeli kararı sadece bir kere duruşmaya katıldığından bahisle mahkemeye iade etmiş ise de; Avukat … yetki belgesinde yetki belgesinin kapsamının mübrez vekaletname olduğu, dosyada vekillikten azil ya da istifa durumlarının bulunmadığı görülmüştür.
Bu durumda, Avukat … davacı vekili olarak vekilliğinin devam ettiği ve gerekçeli kararın davacı vekiline usulüne uygun tebliğ edildiği anlaşılmıştır.
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, mahkeme hükmü davacı vekili Avukat … 23.10.2018 tarihinde tebliğ edilmiş, temyiz dilekçesi ise HUMK’nun 437. maddesinde öngörülen sekiz günlük yasal süre geçirildikten sonra 12.11.2018 tarihinde verilmiştir. Süresinden sonra yapılan temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 01.06.1990 gün ve 1989/3 Esas 1990/4 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı uyarınca Yargıtay’ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir…” Y. 3. HD., 2019/1479 E., 2019/8115 K.

Yetki belgeli avukata yapılan tebliğ ile ilgili ayrıntılı bilgi için Yetki Belgeli Avukata Yapılan Tebligatın Süreye Etkisi başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Talep Örneği

İSTANBUL ANADOLU 55. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO: 2020/9999 E. 2021/1111 K.

DAVACI : X
DAVACI VEKİLİ : Av. Oğuzhan Yazıcı
DAVALI : Y
VEKİLİ : Av. Z
KONUSU : Gerekçeli kararın tebliğe çıkartılması ve fazla kalan gider avansının kararın kesinleşmesini müteakip tarafımıza iadesi talebidir.
AÇIKLAMA VE TALEP :
Sayın Mahkemenizin 2020/9999 E. 2021/1111 K. sayılı dosyasından verilen kararın taraflara tebliğe çıkartılmasını, dosyada arta kalan gider avansının, kararın kesinleşmesini müteakip tarafımıza ödenmesi talebimi saygılarımla sunarım.
Davacı Vekili
Av. Oğuzhan Yazıcı

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul