Hizmet Tespit Davalarında İşverenler Arasında Organik Bağ – İçtihat

“…dava dışı işyeri … Dış Ticaret A.Ş. ile davalı işyeri arasında organik bağ bulunup bulunmadığı açıklığa kavuşturup, organik bağın bulunmaması durumunda davacı adına neden dava dışı işyerinden bildirim yapıldığı tespit edilmeli, her iki işyeri araştırılmak suretiyle, işverenlerin kimler olduğu, kime ait olduğu, faaliyet alanlarının nelerden ibaret olduğu, davalı şirkete ait işyeri ile dava konusu dönemde farklı işyerinden Kuruma bildirilen çalışmalarının gerçekliği araştırılarak, işverenlik sıfatı araştırılmalı, işyeri devri ya da işverenler arasında organik bağ bulunup bulunmadığı tartışılmalı, resen araştırma kapsamında davalı işyerinin bordrolarında uyuşmazlığa konu dönemin tamamını kapsar şekilde çalışması bulunan bordro tanıkları re’sen belirlenerek beyanlarına başvurulmalı; talep edilen döneme ilişkin bordro tanıklarına ulaşılamadığı takdirde sigortalı ile birlikte çalışan kişiler ile aynı çevrede işyeri olan işveren ya da bu işverenlerin çalıştırdığı kişiler re’sen saptanarak bilgi ve görgülerine başvurulmalı, bu dosyada bilgi ve görgüsüne başvurulan tanık anlatımları karşılaştırılmalı, varsa çelişki giderilmeli, tüm deliller birlikte değerlendirilmek suretiyle çıkacak sonuca göre hüküm kurulmalıdır…” Y. 10. Hukuk Dairesi 2020/5764 E. , 2021/1643 K.

“…Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde geçen çalışmalarının tespitine karar verilmesini istemiştir… Hak düşürücü süre yönünden değerlendirme yapılırken davacının çalışmalarının davalı işverenler yanında kesintisiz blok halinde devam ettiği kabul edilerek sonuca varılmış olup davalı işverenler arasında organik bağ bulunduğu dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Bu nedenle, davacının davalı işverenler nezdindeki çalışmalırının bir bütün olarak değerlendirilip sonuca gidilmesi gerekirken davalı işverenler yönünden davaların tefrikine karar verilmesi yanlış olmuştur…” Y. 21. Hukuk Dairesi 2012/17583 E. , 2013/23697 K.

“…Hizmet tespiti davalarında, Sosyal Sigortalar Kurumu yasal hasım konumunda olup, elde edilecek hükmün sigortalılık hakları yönünden uygulayıcısı konumundadır. Husumet konusu öncelikle halledilmesi gereken bir konu olup; Sosyal sigortalar Kurumu yanında, tespiti istenen sürede; işyerinde, işveren olarak bulunanların tümü kendi hak alanını da ilgilendirdiğinden zorunlu dava arkadaşıdır. Zira, davanın niteliği itibariyle alınacak ilam, sonuçta SSK tarafından infaza ve böylece sigortalının bu hakkının tesciliyle sigorta primlerinin işverenden tahsiline yol açacağından sigortalıyı çalıştıran gerçek veya tüzel kişilere karşı da açılması gerekir…” Y. 10. Hukuk Dairesi 2013/827 E. , 2013/19993 K.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul