İcra Dosyasını Kapamadan (Tahsil Harcı Ödemeden) Haciz Fekki – İçtihat

Y. 12. Hukuk Dairesi, 2020/7534 E., 2021/2515 K.

Borçlu aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan takipte, alacaklı vekilinin icra müdürlüğüne müracaat ederek borçlu adına kayıtlı taşınmazlardan iki tanesi üzerindeki haczin harç ödenmeksizin kaldırılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce ancak vazgeçme harcının ödenmesi halinde haczin kaldırılabileceğine karar verildiği, alacaklının icra müdürlüğü kararının iptali talebiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, hacizli taşınmazlardan birkaçının üzerindeki haczin kaldırılması talebinin, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği, kararın alacaklı vekilince istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, diğer taşınmazlar üzerindeki haczin devam etmesi halinde sadece iki taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılması talebinde bulunulmasının alacağın haricen tahsil edildiğine karine oluşturmayacağı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve yeniden esas hakkında, şikayetin kabulü ile haczin kaldırılması talebinin reddine ilişkin kararın iptaline karar verdiği görülmektedir.

492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. maddesinde; ”Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnamaye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır ” düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olayda; borçlunun adına kayıtlı taşınmazlardan sadece ikisi üzerindeki haczin kaldırılmasına yönelik alacaklı vekilinin talebi, Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, haczin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak harç ödenmesi zorunlu olup, icra müdürlüğünce harç alınmasına yönelik işlemde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır. (Dairemizin 2020/5775 Esas, 2021/408 Karar, 2016/17731 Esas, 2017/9947 Karar nolu, 2016/22006 Esas, 2017/13731 Karar nolu, 2019/8322 Esas, 2020/5001 Karar nolu kararı)

O halde, bölge adliye mahkemesince, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : … Hazinesinin temyiz isteminin kabulü ile, … Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi’nin 21/09/2020 tarihli, 2020/861 E. – 2020/898 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 08/03/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Y. 12. Hukuk Dairesi 2015/12880 E., 2015/16499 K.

“…Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte, alacaklı taraf bir kısım taşınmazlar üzerindeki haczin kaldırılmasını talep ettiği icra müdürlüğünce tahsil harcı yatırılması halinde talebin kabulüne karar verdiği alacaklı tarafça icra mahkemesine başvurusunda icra müdürlüğünün harcın yatırılması halinde talebin kabulüne ilişkin kararının kaldırılarak haciz fek talebinin kabulüne karar verilmesini talep ettiği mahkemece Harçlar Kanunu 23. madde gereğince takipten vazgeçilmesi halinde tahsil harcı alınacağı öngörüldüğünden davanın kabul edilerek icra müdürlüğü işleminin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Dava dilekçesinde davalı taraf gösterilmemesine rağmen mahkeme gerekçeli kararında …nı davalı olarak göstermiş olup, hükmü temyiz edenin icra takip dosyasının ve şikayetin tarafı olmadığı ve bu nedenle temyiz edenin sıfatı bulunmadığı anlaşıldığından temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz dilekçesinin (REDDİNE), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/06/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/8322 E., 2020/5001 K.

Alacaklı vekili tarafından borçlu aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan takipte, alacaklı vekilinin icra müdürlüğüne müracaat ederek borçlulara ait banka hesapları üzerindeki hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce ancak vazgeçme harcının ödenmesi halinde haczin kaldırılabileceği belirtilerek istemin reddedildiği, alacaklının icra müdürlüğü kararının iptali talebiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, bir kısım hacizlerin kaldırılması talebinin, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil etmeyeceği gerekçesiyle şikayetin kabulüne karar verildiği, kararın … Hazinesi vekilince istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdiği görülmektedir.

492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. maddesinde; ”Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnamaye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır ” düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olayda; borçluların banka hesapları üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasına yönelik alacaklı vekilinin talebi, Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, haczin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak harç ödenmesi zorunlu olup, icra müdürlüğünce harç alınmasına yönelik işlemde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır. O halde, mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü yönünde hüküm tesisi ve Bölge Adliye Mahkemesince de, istinaf başvurusunun esastan reddedilmesi isabetsiz olup, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : … Hazinesi’nin temyiz itirazlarının kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, … Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin 03/04/2019 tarih ve 2019/836 E. – 2019/1015 K. sayılı istinaf talebinin reddine ilişkin kararının KALDIRILMASINA, … 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 19/01/2019 tarih ve 2019/1 E. – 2019/39 K. sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 18/06/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

error: Content is protected !!