İflas Eden Şirkete İlişkin İhya Davası – Karar Örnekleri

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2021/6042 E., 2022/2815 K.

MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
14. HUKUK DAİRESİ
BİRLEŞEN DAVA : İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE TİCARET
MAHKEMESİ’NİN 2019/493 ESAS

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 04.11.2020 tarih ve 2018/536 E- 2020/647 K. sayılı kararın birleşen davada davalı … vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin kısmen kabulüne dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi’nce verilen 17.06.2021 tarih ve 2021/468 E- 2021/793 K. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi birleşen davada davalı … vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçeler, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Asıl davada davacı vekili, davacının…Tes. San. ve Tic. A.Ş. aleyhine sigortalılığın tespiti için dava açtığını, yargılamasının İstanbul Anadolu 19. İş Mahkemesinin 2016/194 Esas sayılı dosyası üzerinden devam ettiğini, yargılama sırasında anılan şirketin iflasına karar verildiğinin anlaşıldığını, bu sebeple yargılamanın devamı için şirketin ihyası gerektiğini ileri sürerek şirketin ihyasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Asıl davanın davalısı … vekili, ihyası istenilen şirketin iflas etmesi nedeniyle tasfiye işlemlerinin İcra ve İflas Kanunu hükümlerine tabi olduğunu, davalının tasfiye işlemlerinde eksiklik olduğunu tespit etmesinin mümkün olmadığını, davalının dava açılmasına sebebiyet vermediğini dolayısıyla vekalet ücreti ve yargılama giderlerinden sorumlu tutulamayacağını belirterek, davanın reddini istemiştir.
Birleşen davada davacı vekili, davacının…Tes. San. ve Tic. A.Ş. aleyhine sigortalılığın tespiti için dava açtığını, yargılamasının İstanbul Anadolu 19. İş Mahkemesinin 2016/194 Esas sayılı dosyası üzerinden devam ettiğini, yargılama sırasında anılan şirketin iflasına karar verildiğinin anlaşıldığını, bunun üzerine anılan şirketin ihyası konusunda dava açıldığını, yargılama sırasında mahkemece iflas idare memurları aleyhine ihya davası açılmak üzere süre verildiği ileri sürerek, şirketin ihyasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Birleşen davada davacı vekili, davacının…Tes. San. ve Tic. A.Ş. aleyhine sigortalılığın tespiti için dava açtığını, yargılamasının İstanbul Anadolu 19. İş Mahkemesi’nin 2016/194 Esas sayılı dosyası üzerinden devam ettiğini, yargılama sırasında anılan şirketin iflasına karar verildiğinin anlaşıldığını, bunun üzerine anılan şirketin ihyası konusunda dava açıldığını, yargılama sırasında mahkemece iflas idare memurları aleyhine ihya davası açılmak üzere süre verildiği ileri sürerek, şirketin ihyasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Birleşen davanın davalısı … vekili, davalı…Tes. San. ve Tic. A.Ş.’nin iflas tasfiyesinin Kadıköy İflas Müdürlüğü’nün 1991/6 iflas dosyası üzerinden yürütüldüğünü, iflasın İİK’nın 254. maddesi uyarınca 01.04.1998 tarihinde kapatılmasına karar verildiğini, iflasın kapatılmasıyla birlikte davalının iflas idare memurluğunun sona erdiğini, ihya davasının iflas idare memuru olması sebebiyle davalıya yöneltilemeyeceğini, davalı yönünden davanın husumet nedeniyle reddi gerektiğini belirterek, davanın reddini istemiştir.
Birleşen davanın davalısı …, iflasın kapatılmasıyla birlikte davalının iflas idare memurluğunun sona erdiğini, ihyaya karar verilmesi halinde tasfiyenin iflas müdürlüğü tarafından yapılacağını, kendisine husumet yöneltilemeyeceğini belirterek, davanın reddini istemiştir.
İlk Derece Mahkemesince, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; TTK’nın 547/1 maddesinde tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri veya alacaklılar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, bu ek işlemler sonuçlandırılıncaya kadar, şirketin yeniden tescilini isteyebileceğinin düzenlendiği, İstanbul Anadolu 19. İş Mahkemesi’nin 2016/194 Esas sayılı dosyasının yönünden ek tasfiye işlemlerinin yapılması zorunlu görüldüğünden…Tes. San. ve Tic. A.Ş. ihyasına karar vermek gerektiği, birleşen dava davalılardan…’ın 2005 yılında vefat etmiş olduğu anlaşıldığı, asıl davada davalı…Tes. San. ve Tic. A.Ş. tasfiye kurulunun taraf ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle asıl ve birleşen davada…Tes. San. ve Tic. A.Ş. tasfiye kurulu ve… yönünden davanın usulden reddine, asıl ve birleşen davada davanın davalılar …, … ve Ümit … yönünden kabulüne, Artesen Armatür Tes. San. ve Tic. A.Ş.’nin İstanbul Anadolu 19. İş Mahkemesi’nin 2016/194 Esas sayılı dosyasının yürütülmesi ve infazı işlemleri ile sınırlı olarak TTK’nın 547. maddesi gereğince ek tasfiye işlemlerinin yapılabilmesi için ticaret siciline tesciline, tasfiye memuru olarak davalı …’in atanmasına karar verilmiştir.
Karara karşı birleşen davalı … vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince, tüm dosya kapsamına göre; davacı tarafından tasfiye halindeki şirket aleyhine hizmet tespiti davası açıldığı, taraf teşkilinin sağlanarak yargılama yapılmasının sağlanması bakımından tasfiye olmuş şirketin ihyasını talep etmekte hukuki yararının bulunduğu, TTK’nın 547. maddesi uyarınca, tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olması halinde ilgililerin şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinden bu ek işlemlerin sonuçlandırılıncaya kadar şirketin yeniden tescilini isteyebilecekleri, mahkemenin talebi yerinde görmesi halinde tasfiye memurları veya yeni bir veya birkaç tasfiye memuru atayarak tescil ve ilan ettireceği,
yasal şartların oluşması nedeniyle şirketin ihyasına karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı, iflasın kapatılmasına karar verilmiş olsa dahi iflas idare memurlarına ihya davasının yönetilmesinde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, ancak, davanın şirketin terkin edilmesinden çok sonra açıldığı, davalı iflas idare memurunun, iflasın kapatılmasında bir kusur ve sorumluluğunun bulunmadığı, iflasın mahkeme kararıyla kapandığı ve davanın açılmasına sebebiyet vermediği, bu nedenle iflas idare memurunun yargılama giderlerinden sorumlu olmadığı mahkemece talep gibi yargılama konusu dosyayla sınırlı olmak üzere ek tasfiyeye karar verilmesi gerekirken bu şekilde sınırlandırıcı nitelikte bir hüküm verilmediği gerekçesiyle birleşen davanın davalısı … vekilinin istinaf isteminin kısmen kabulüyle HMK’nın 353/1-b-2. maddesi uyarınca İlk Derece Mahkemesinin kararının kaldırılmasına, davanın esası hakkında yeniden hüküm verilmesine, asıl davanın, davalı Artesan…A.Ş. son tasfiye kurulu yönünden usulden reddine, birleşen davanın, davalı … yönünden usulden reddine, asıl davanın davalı …, birleşen davanın da davalılar … ve Ümit … yönünden kabulüne…Tes. San. ve Tic. A.Ş.’nin İstanbul Anadolu 19. İş Mahkemesi’nin 2016/194 Esas sayılı dosyasının yürütülmesi ve infazı işlemleri ile sınırlı olarak TTK’nın 547. maddesi gereğince ek tasfiye işlemlerinin yapılabilmesi için ticaret siciline tesciline, tasfiye memuru olarak davalı …’in atanmasına, kararın ilanına karar verilmiştir.

Kararı birleşen davalı … vekili vekili temyiz etmiştir.
İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik olarak yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK’nın 355 vd. maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince esastan verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi HMK’nın 369/1. ve 371. maddelerinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle, birleşen davada davalı … vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 21,40 TL temyiz ilam harcının temyiz eden birleşen davada davalı …’den alınmasına, 05/04/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

İstanbul BAM 14. Hukuk Dairesi 2021/468 E., 2021/793 K.

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL ANADOLU 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ: 04/11/2020
NUMARASI: 2018/536E. 2020/647K.
Birleşen İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 019/493 esas sayılı dosyasında:
DAVANIN KONUSU: Şirketin İhyası
Taraflar arasında görülen şirketin ihyası davasının ilk derece mahkemesince yapılan yargılaması sonucunda, ilamda yazılı nedenlerle davanın kısmen kabul- kısmen reddine dair verilen hükme karşı, davalı … vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine Dairemize gönderilmiş olan dava dosyası incelendi.
TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ Asıl davada davacı vekili, dava dilekçesinde özetle; İstanbul Anadolu 19.İş Mahkemesinde 2016/194 esas sayılı dosyasından yapılan araştırma sonucu … Anonim Şirketi’nin Kadıköy Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 07/03/1991 tarihinde 1990/529 esas sayılı dosyasından iflasına karar verilmiş olup, İstanbul Anadolu 19. İş Mahkemesinin 2016/194 esas sayılı dosyasında davada karar verilebilmesi, müvekkilin hakkının tespiti ve teslimi açısından … Anonim Şirketi’nin ihyasına karar verilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasını talep ve dava etmiştir. Asıl davada davalı Sicil Müdürlüğü cevap dilekçesinde özetle; davaya konu olayın cereyan ettiği dönemde yürürlükte bulunan 6762 Sayılı TTK’nın 34 ve Ticaret Sicil Tüzüğü’nün 28.maddeleri çerçevesinde işlem yapıldığını, tasfiye sürecinde yetki ve sorumluluk şirket tasfiye memurunda olup, iflas halinde ise iflas idaresine geçmekte olduğunu, tasfiye memurunun/iflas idaresinin iddia edilen eksik işlemlerini, müvekkil Sicil Müdürlüğünün tespit etmesinin mümkün olmadığını, dava konusu olaya ilişkin olarak müvekkiline husumet de yöneltilemeyeceğini, davanın açılmasına sebebiyet vermediklerine, müvekkilinin yasal hasım konumunda bulunduğundan yargılama gideri ve vekalet ücretinden sorumlu tutulamayacağını belirterek, davanın reddine ve yargılama giderlerinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini istemiştir. Birleşen davada davacı vekili, dava dilekçesinde özetle; müvekkili … 12/04/2016 tarihinde … A.Ş. aleyhinde İstanbul Anadolu 19.İş Mahkemesinde sigortalılığın tespiti davası açıldığını, yapılan araştırma sonucunda şirketin Kadıköy Asliye Ticaret Mahkemesinin 07/03/1991 tarihinde 1990/529 esas sayılı dosyasından iflasına karar verildiğinin öğrenildiğini, bunun üzerine İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/536 esas sayılı dava dosyasından şirketin ihyası konusunda dava açıldığını, Mahkemece 17/07/2019 tarihli oturumun (1) nolu ara kararı gereğince iflas idare memurları aleyhine birleştirme talepli dava açılmak üzere süre verildiği, bu nedenle iş bu davayı açtıklarını belirtilerek, şirketin ihyasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı iflas idare memuru … vekili, cevap dilekçesinde özetle; …A.Ş. hakkında Kadıköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 1998/367 esas 1998/281 sayılı 01/04/1998 tarihli kararıyla iflasın kapatılması karar verildiği, iflasın kapatılması kararıyla müvekkilin iflas idare memurluğu görevi sona ermiş olup, açılan ihya davasında iflas idare memuru sıfatıyla davanın müvekkil …’e yöneltilmesinin hukuken mümkün olmadığını belirterek, asıl dava ve birleşen davada taraf sıfatına itirazlarının kabulü ile müvekkili bakımında davanın sıfat (husumet) yokluğu nedeniyle reddine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacı yana tahmiline karar verilmesini talep etmiştir.
İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ İlk Derece Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda; “…Mahkememizce İstanbul Anadolu 19.İş Mahkemesi’nin 2016/194 esas sayılı dosyası sureti celp edilmiş, davacısı … tarafından davalısı … A.Ş aleyhine açılan hizmet tespiti davasında, davacısına, davalı şirketin ihyası yönünden dava açmak üzere süre verildiği, bu ara karara binaen işbu davanın açıldığı anlaşılmıştır. TTK.nun 547/1 maddesinde ‘tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri veya alacaklılar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, bu ek işlemler sonuçlandırılıncaya kadar, şirketin yeniden tescilini isteyebilirler.’ düzenlemesi getirilmiştir. Bu kapsamda İstanbul Anadolu 19.İş Mahkemesi’nin 2016/194 esas sayılı dosyasının sürdürülmesi yönünden ek tasfiye işlemlerinin yapılması Mahkememizce zorunlu görülmekle …A.Ş’nin ihyasına dair karar vermek gerekmiştir. Ancak birleşen dava davalılardan …’ın 2005 yılında vefat etmiş olduğunun anlaşılması nedeniyle bu davalı yönünden davanın reddine karar vermek gerekmiştir. Yine ana davada davalı gösterilen …A.Ş. son tasfiye kurulunun taraf ehliyeti bulunmadığından bu davalı yönünden de davanın reddi gerektiği, …” gerekçesiyle, esas davanın, davalı …A.Ş. son tasfiye kurulu yönünden usulden reddine, 2-Birleşen davanın, davalı … yönünden usulden reddine, 3-Esas davanın davalı sicil müdürlüğü, birleşen davanın da, davalılar … ve … yönünden kabulü ile; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün … sicil numarasında kayıtlı iken terkin edilen … Anonim Şirketi’nin, İstanbul Anadolu 19.İş Mahkemesinin 2016/194 Esas sayılı dosyasının yürütülmesi ve infazı işlemleri ile sınırlı olarak TTK’nın 547.maddesi gereğince ek tasfiye işlemlerinin yapılabilmesi için Ticaret Sicil’e kayıt ve tesciline, tasfiye memuru olarak davalı …’in atanmasına, Kararın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına, tescil ve ilan için davacıya yetki verilmesine, karar verilmiştir. Bu karara karşı, davalı … vekili tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuştur.
İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ Davalı … vekili istinaf başvuru dilekçesinde; İflas kapatma kararıyla sona eren iflas idare memurluğu görevinin, iflasın kapatılması kararının kaldırılması halinde dahi geri dönmesinin mümkün olmadığını, ihya davasında husumetin ilgili iflas müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiğini, ihya kararının iflas müdürlüğüne karşı verilmesi gerektiğini, İlk derece mahkemesi kararına konu hizmet tespit davasının, 01.04.1998 tarihinde iflası kapatılan şirkete karşı on sekiz yıl sonra açıldığını, Somut olayda TTK’nın 547. maddesi gereği tasfiye memurlarına görev ve sorumluluk yüklenemeyeceğini, tasfiyeyi kapatmakta hiçbir kusurlarının bulunmadığını, bu husus dahi gözetilmeden sebebiyet ilkesine de aykırı olarak müvekkiline yargılama giderleri ve ücret-i vekalet yüklenmesinin hukuka aykırı olduğunu, Bu nedenlerle ilk derece mahkemesinin istinafa konu kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, kararın müvekkili yönünden kaldırılmasın ve davanın müvekkili … bakımından reddine karar verilmesini istemiştir.
İNCELEME VE GEREKÇE Asıl ve birleşen davalar, TTK’nın 547. maddesi gereğince, ek tasfiye için sicil kaydının ihyası talebine ilişkindir. İlk derece mahkemesince davanın kabulüne dair verilen hükme karşı, davalı iflas idare memuru vekili tarafından, yasal süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. İstinaf incelemesi, HMK’nın 355.maddesi uyarınca, istinaf başvuru nedenleriyle ve kamu düzeni yönüyle sınırlı olarak yapılmıştır. Mahkemece incelenen İstanbul Anadolu 19.İş Mahkemesinin 2016/194 esas sayılı dosyada sigortalının tespiti davası açmış olduğu, mahkemece, terkin edilen şirketin ihyası için davacıya süre verildiği, bu kapsamda eldeki asıl ve birleşen davaların açıldığı anlaşılmıştır. Somut olayda, davacı tarafından tasfiye halindeki şirket aleyhine yukarıda bahsi geçen hizmet tespiti davası açıldığı, davacının taleplerin bu davada değerlendirilecek olması karşısında, derdest olan bu davada taraf teşkilinin sağlanarak yargılama yapılmasının sağlanması bakımından tasfiye halindeki şirketin ihyasını talep etmekte hukuki yarar bulunmaktadır. TTK’nın 547. maddesi uyarınca, tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olması halinde ilgililerin şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bu ek işlemlerin sonuçlandırılıncaya kadar şirketin yeniden tescilini isteyebilecekleri, mahkemenin talebi yerinde görmesi halinde tasfiye memurları veya yeni bir veya birkaç tasfiye memuru atayarak tescil ve ilan ettirecektir. Mahkemece, yasal şartların oluşması nedeniyle şirketin ihyasına karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından davalı tasfiye memuru vekilinin tüm istinaf başvuru nedenleri yerinde görülmemiştir (Yargıtay 11.HD.’nin 27.11.2017 tarihli, 2017/4351 E., 2017/6589 K.sayılı emsal ilamı). Somut olayda, iflas idare memurları ek tasfiye işlemlerinin yürütülmesi açısından tasfiye memurları gibi sorumlu olmakla, şirket iflas nedeniyle başka bir sebepten ötürü ticaret sicilinden terkin edilmiş olsa dahi bu noktada iflas idare memurlarının açılan ihya davasında davalı olarak gösterildiği, dolayısıyla iflasın kaldırılmasına karar verilmiş olsa dahi iflas idare memurlarına ihya davasının yönetilmesinde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Ancak, eldeki dava şirketin terkin edilmesinden çok sonra açılmakla, esasen bir kamu görevi icra etmiş olan ve yasa gereği davada hasım olarak yer alması gereken davalı iflas idare memurunun, iflasın kapatılmasında bir kusur ve sorumluluğunun bulunmadığı, iflasın mahkeme kararıyla kapandığı, şirketin terkin işlemlerinin yapıldığı tarihte davacının iş mahkemesinde açacağı davadan haberdar olmasının beklenemeyeceği ve davanın açılmasına sebebiyet vermediği anlaşılan, iflas idare memurunun yargılama giderlerine mahkum edilmesi usul ve yasaya aykırı olmuştur. Davalı vekilinin bu konudaki istinaf başvurusu haklı bulunmuş olup kararın düzeltilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, Mahkemece talep gibi yargılama konusu dosyayla sınırlı olmak üzere ek tasfiyeye karar verilmesi gerekirken bu şekilde sınırlandırıcı nitelikte bir hüküm verilmediği anlaşılmakla, belirlenen husus HMK’nın 355. maddesi uyarınca kamu düzenine ilişkin olup, istinaf incelemesi sırasında resen dikkate alınmıştır. Bu sebeple ilk derece mahkemesinin kararının bu yönden de resen düzeltilmesi gerekmiştir. Açıklanan bu gerekçelerle, HMK’nın 353/1.b.2 maddesi uyarınca, davalı iflas idare memurunun istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile ilk derece mahkemesinin istinafa konu kararının, yukarıda açıklanan konularda düzeltilmek üzere kaldırılarak davanın esası hakkında yeniden hüküm kurulmasına dair aşağıdaki hüküm verilmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; HMK’nın 353.b.1.2. maddesi uyarınca davalı tasfiye memuru vekilinin istinaf başvurusunun kısmen kabulüne, ilk derece mahkemesinin istinafa konu kararının kaldırılmasına, davanın esası hakkında Dairemizce yeniden hüküm verilmesine, bu doğrultuda; 1-Asıl davanın, davalı …A.Ş. son tasfiye kurulu yönünden usulden reddine, 2-Birleşen davanın, davalı … yönünden usulden reddine, 3-Asıl davanın davalı sicil müdürlüğü, birleşen davanın da davalılar … ve … yönünden kabulü ile; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün … sicil numarasında kayıtlı iken iflas tasfiyesi sonucu sicilden terkin edilmiş olan … Anonim Şirketi’nin, İstanbul Anadolu 19.İş Mahkemesinin 2016/194 Esas sayılı dosyasının yürütülmesi ve infazı işlemleri ile sınırlı olarak TTK’nın 547. maddesi gereğince ek tasfiye işlemlerinin yapılabilmesi için, Ticaret Sicil kaydının ihyasına, Tasfiye memuru olarak davalı …’in atanmasına, Kararın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına, tescil ve ilan için davacıya yetki verilmesine, 4-Esas dava yönünden: a-Alınması gereken 54,40 TL maktu karar ve ilam harcından, peşin alınan 35,90 TL harcın mahsubu ile bakiye 18,50 TL harcın davacıdan tahsili ile Hazineyi irat kaydına, b-Davalı Sicil Müdürlüğü yasal hasım olup davanın açılmasına sebep olmadığından yargılama gideri ve vekalet ücretinın davacı üzerinde bırakılmasına, c-Davacının yaptığı yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, d-Davacı tarafından yatırılan gider avansından artan kısmın HMK’nın 333. maddesi gereğince karar kesinleştikten sonra iadesine, 5-Birleşen dava yönünden: a-Alınması gereken 54,40 TL karar ve ilam harcından 44,40 TL peşin harcın mahsubu ile bakiye 10,00 TL karar harcının davalılar … ve …’dan tahsili ile Hazineye irat kaydına, b-Davalı tasfiye memurları davanın açılmasına sebep olmadığından, yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, c-Davacı tarafından yapılan giderlerin kendi üzerinde bırakılmasına, d-Davacı tarafından yatırılan gider avansından artan kısmın HMK’nın 333. maddesi gereğince, karar kesinleştikten sonra iadesine, 6- İstinaf aşamasındaki yargılama giderleri yönünden; a-Davalı iflas idare memuru … tarafından yatırılan 148,60 TL istinaf kanun yoluna başvuru harcının Hazineye gelir kaydına; 54,40 TL peşin istinaf harcının, talep halinde iadesine, d-Davalı iflas idare memuru … tarafından sarf edilen 148,60 TL başvuru harcı gideri ile 45,00 TL posta giderinin, davcıdan alınarak bu davalıya verilmesine, 6-Gerekçeli kararın Dairemiz Yazı İşleri Müdürlüğünce taraflara tebliğine, 7-Dosyanın, karar kesinleştikten sonra, kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine dair; HMK’nın 353/1.b.2. maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 17.06.2021 tarihinde oybirliğiyle ve temyiz yolu açık olarak karar verildi.
KANUN YOLU: HMK’nın 361.maddesi uyarınca, iş bu gerekçeli kararın tebliğ tarihlerinden itibaren iki haftalık süreler içinde temyiz yolu açıktır.

İstanbul BAM 13. Hukuk Dairesi 2020/1854 E., 2020/1576 K.

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I
İNCELENEN KARARI VEREN
MAHKEME İSTANBUL 21. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 23/09/2020
DOSYA NUMARASI : 2019/895 Esas – 2020/431 Karar
DAVA: Şirketin İhyası
KARAR TARİHİ : 30/12/2020
İlk Derece Mahkemesinde yapılan inceleme sonucunda verilen karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla dava dosyası incelendi:
TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMASININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesi ile; müvekkilinin İstanbul 22. İş Mahkemesi’ nin 2016/415 Esas sayılı dosyasında, dava dışı … San. ve Tic Ltd. Şti.’nin işçisine ödediği alacakla ilgili şirket hakkında rücu davası açıldığını, şirketin İstanbul … İflas Müdürlüğü’nün … İflas dosyasında tasfiye edilerek sicilden terkin edildiğinin anlaşıldığını, bu nedenle İş Mahkemesince, ihya davası açılması için kendilerine yetki verildiğini belirterek, … San. ve Tic Ltd. Şti.’ nin ihyasına ve tasfiye memuru tayinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı … Müdürlüğünce davaya cevap verilmediği anlaşılmıştır.
İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARININ ÖZETİ: İlk Derece Mahkemesi 23/09/2020 tarih ve 2019/895 Esas – 2020/431 Karar sayılı kararı ile; ” Dava İflas sonucu tasfiye edilen şirketin sicil kaydında terkin edilmesi nedeniyle icra iflas kanunun 255 maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere TTK 547. maddesi uyarınca ihyası istemine ilişkindir. Toplanan kayıtlardan, şirket hakkında devam eden bir dava var iken terkini mümkün değil ise de, iflas kapatma kararının dava açılmadan önce İstanbul 14. Ticaret Mahkemesinin 2010/158 Esas sayılı dosyası ile verildiği ve kapatılmış olduğu, bu durumda ek tasfiyenin ve şirketin bu amaçla ihyasının zorunlu olduğu, davacının hukuki yararının bulunduğu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesinin 2018/100 Esas 235 Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere şirketin ek tasfiye için ihyasına karar vermek gerektiği … ” gerekçeleri ile; ” 1-Davacının davasının KABULÜ ile, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 335313-0 sicil numarasında kayıtlı …Ticaret Ltd. Şti.’ nin davacının taraf olduğu İstanbul 22. İş Mahkemesinin 2019/189 Esas sayılı dosyasının yürütülmesi ve infazı ile sınırlı olmak üzere İHYASINA ve TTK547. maddesi uyarınca EK TASFİYESİNE, ek tasfiyenin önceki İflas İdare memuru tarafından yapılmasına, basit tasviye yapılmışsa iflas müdürlüğünce yapılmasına, 2-Kararın ticaret sicil müdürlüğüne tebliğine ve ilanına, 3-İlan işlemlerinin davacı tarafça yaptırılmasına, 4-Yeterli harç alınmış olduğundan başkaca harç alınmasına yer olmadığına, 5-Yargılama giderinin davanın niteliği gereği davacı üzerinde bırakılmasına … ” karar verilmiş ve verilen karara karşı, davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.
İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ: Davacı … Güvenlik Kurumu Başkanlığı vekili istinaf dilekçesinde özetle; İlk Derece Mahkemesi kararının, ihyaya yönelik kısmı usul ve yasaya uygun olmakla birlikte, kararda müvekkili kurum lehine avukatlık ücretine ve yargılama giderlerine hükmedilmemesinin hatalı olduğunu, İhyası talep olunan şirketin sicil kaydının davalı … Müdürlüğünce terkin edilmesinde müvekkili kuruma yüklenebilecek bir kusur bulunmadığı gibi, müvekkili kurum tarafından dava dışı şirket aleyhine 2016 yılında açılmış ve derdest bir dava bulunmasına karşın terkin işleminin yapıldığının anlaşıldığını, yapılan terkin işleminin TTK’ nın geçici 7/2 maddesine aykırılık teşkil ettiğini, bu nedenle HMK’nın 326. maddesine göre müvekkili kurum lehine avukatlık ücreti ve yargılama giderine hükmedilmesi gerekirken, aksine hüküm kurulmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: HMK’nın 355. maddesine göre istinaf incelemesi; istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırılık görüldüğü takdirde ise resen gözetilmek suretiyle yapılmıştır. Dava, dava dışı … San. ve Tic Ltd. Şti.’nin 6102 sayılı TTK’nın 547. maddesi gereğince ihyası istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, karara karşı davacı vekilince istinaf başvurusunda bulunulmuştur.İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 25/06/2008 tarih 2007/729 Esas 2008/384 Karar sayılı kararı ile, … Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti’nin iflasına, yine aynı mahkemenin 2010/138 Esas 2010/158 Karar sayılı 24/03/2010 tarihli kararı ile ” İflasın Kapatılmasına” karar verildiği (İflas Müdürlüğü yazısına göre), iflas müdürlüğünce yapılan bildirim üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından şirketin kaydının res’en silinerek, bu hususta iflas müdürlüğüne 28/04/2010 tarihli yazının yazıldığı, davacı tarafça, İstanbul 22. İş Mahkemesi’ nin 2016/415 Esas sayılı dosyası ile, dava dışı …San. ve Tic Ltd. Şti.’ nin işçisine ödediği alacakla ilgili şirket hakkında 16/06/2016 tarihinde rücu davası açıldığı anlaşılmaktadır.TTK’ nın 547. maddesi uyarınca açılan davada husumetin, ihyası istenilen şirketin tasfiye memuru ile Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yönetilmesi gerekli ve yeterlidir. Dava dilekçesinde yasal hasım konumunda olan Ticaret Sicil Müdürlüğü yanında, “… Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti iflas idare memuru olduğu belirtilen …’e de husumet yöneltildiği, mahkemece resen, İstanbul … İflas Müdürlüğü’ne davalı sıfatı ile dava dilekçesi ve ön inceleme tutanağının tebliğine karar verildiği, gerekçeli karar başlığında da, …’in yer almadığı, …si’nin davalı olarak yazıldığı, dosyada mevcut Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre, …’in, … Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin kaydı silinmeden önce ortağı ve yetkilisi olduğu görülmektedir.Mahkemece, … adına çıkartılan davetiyenin, bila tebliğ iade edildiği, yurt dışında yaşadığı tespit edilerek, Los Angeles Başkonsolosluğu’na tebligat yapılmak üzere yazı yazıldığı, bu yazının dosya kapsamında cevabının bulunmadığı, …’e tebligat yapılmadan karar verildiği görülmektedir.Mahkemece iflas müdürlüğünden tasfiyenin basit usulde mi, yoksa adi tasfiye mi yapıldığı sorulmadan, gerekçede, basit usulde yapıldığı yazılmasına rağmen hükümde terditli olarak “… ek tasfiyenin önceki İflas İdare memuru tarafından yapılmasına, basit tasviye yapılmışsa iflas müdürlüğünce yapılmasına, ” şeklinde hüküm kurulması da doğru görülmemiştir. Taraf teşkilinin usulüne uygun olarak sağlanılması kamu düzeninden olup, bu hususta istinaf sebebi mevcut olmasa dahi resen değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu hali ile mahkemece, dava dışı şirketin tasfiyesinin hangi usulde yapıldığının icra dairesinden sorularak, usulüne uygun olarak taraf teşkili sağlanılarak karar verilmesi gerekmektedir.Sonuç olarak, davacı vekilinin istinaf başvurusunun usulen kabulü ile, HMK’nın 355, 353/1-a4 ve 353/1-a6 maddeleri uyarınca ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak, dosyanın yukarıda belirtilen şekilde işlem yapılarak karar verilmek üzere mahkemesine iadesine, kararın kaldırılma sebebine göre davacının istinaf sebeplerinin bu aşamada değerlendirilmesine yer olmadığına karar verilmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1-Davacının istinaf başvurusunun USULEN KABULÜ ile;İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesi’ nin 23/09/2020 tarih ve 2019/895 Esas – 2020/431 Karar sayılı ilamının HMK’ nın 355, 353/1-a4 ve 353/1-a6 maddeleri uyarınca KALDIRILMASINA, dosyanın mahkemesine İADESİNE, 2-Kararın kaldırılma sebebine göre, davacının istinaf nedenlerinin bu aşamada değerlendirilmesine yer olmadığına, 3-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan, istinaf harçlarının tahsiline yer olmadığına, 4-İstinaf başvurusu için yapılan yargılama giderlerinin esas hükümle birlikte ilk derece mahkemesince yargılama giderleri içinde değerlendirilmesine, 5-Artan gider avansı olması halinde yatıran tarafa iadesine, 6-Kararın ilk derece mahkemesince taraflara tebliğe gönderilmesine, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 30/12/2020 tarihinde HMK’ nın 355, 353/1-a4 ve HMK 353/1-a6 maddeleri gereğince kesin olarak oy birliği ile karar verildi.

İstanbul BAM 12. Hukuk Dairesi 2017/509 E., 2018/85 K.

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İSTANBUL 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 27/04/2017
NUMARASI : 2016/910 Esas 2017/328 Karar
DAVA : Tasfiye Memuru Atanması
İSTİNAF KARAR TARİHİ: 31/01/2018
Taraflar arasında görülen dava neticesinde ilk derece mahkemesince verilen hükmün davacı vekilince istinaf edilmesi üzerine düzenlenen rapor ve dosya kapsamı incelenip gereği görüşülüp düşünüldü;
DAVA: Davacı vekili, Mahkemenin 2015/574 esas sayılı dosyası ile Ortaköy Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/337 Esas sayılı dosyası yönünden geçerli olmak üzere …A.Ş.’nin ihyasına karar verildiğini, tasfiye memurunun atanmadığını, ihya işlemlerini yürütmek üzere tasfiye memuru atanmasını talep etmiştir.
CEVAP: Davalı taraf zorunlu taraf olup, davaya cevap vermemiştir.
İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI: Mahkeme, dava dışı … Şirketi’nin 04/06/2010 tarihli karar ile iflas nedeniyle sicil kaydının kapandığını, dava konusu edilen şirketin Beyoğlu 2.Asliye Ticaret Mahkemesinin 1994/419 E sayılı dosyasından iflasına karar verildiğini, iflasının, Beyoğlu 2.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2010/255 E ve 2010/261 K sayılı kararıyla kapatıldığını, iflasa ilişkin işlemlerin yürütülmesinde ve iflasın sonuçlandırılmasında iflas masasının yetkili ve sorumlu olduğunu, bu nedenle iflas idaresinin yerine tasfiye memuru atanması kararının iflas kararının kaldırılması sonucunu doğuracağı gerekçesiyle, davanın reddine karar vermiştir.
İSTİNAF SEBEPLERİ : İstinaf yoluna başvuran davacı, açtığı hizmet tespiti davasını yürütebilmeye esas olmak üzere şirketin ihyasının ve bunu sağlayacak şekilde tasfiye memuru atanmasını talep ettiğini belirterek; mahkeme kararının kaldırılmasını veya talebi gibi karar verilmesini istemektedir.
GEREKÇE :Dava aynı mahkeme tarafından ihyasına ( ek tasfiye amacıyla yeniden tesciline) karar verilen dava dışı şirkete, bu işlemleri yürütebilmesinin teminen tasfiye memuru atanmasına ilişkindir.
Dava dışı ihyasına (ek tasfiye amacıyla yeniden tesciline) karar verilen şirketin kaydı, iflas nedeniyle kapatılmış olsa bile (iflas işlemlerinin eksik yapılması anlamına gelecek şekilde iflas masasından alacaklı konumunda olduğunu iddia eden davacının alacağının iflas masasında değerlendirilmediğini) bu durum, iflas nedeniyle yürütülen tasfiyenin eksik yapıldığını göstermektedir.Esasen bu konuda aynı mahkemenin kesinleşen karar içeriğine göre bir tereddüd bulunmamakta,Mahkemenin red kararı kesinleşen karar gerekçesine aykırılık taşımaktadır.
Davacının Ortaköy/Aksaray İş Mahkemesinde açtığı davanın 10/03/2009 olan dava tarihi gözetildiğinde, dava dışı şirket kaydı iflas nedeniyle kapatılmadan önce davacının iş mahkemesinde dava açtığı anlaşılmaktadır. Şirket iş mahkemesindeki davaya ilişkin ihya edildiğine göre ( ek tasfiye amacıyla yeniden tesciline) şirkete bir tasfiye memuru atanması zorunludur. Şirketin tasfiyesinin iflas boyutunda iflas idaresince yapılmış olması sonucu değiştirmez. İhya kararı (ek tasfiye amacıyla yeniden tescili )askıda kalmış olup, İDM ‘nin vermiş olduğu istinafa konu karar, uyuşmazlığı çözmemekte daha da çetrefil hale getirmektedir.
Bu konuda güncel Yargıtay 15. H.D nin 07/12/2017 tarih ve 2017/2386 E-2017/4336 K. sayılı kararında şirket kaydının iflas nedeniyle kapatılmış olsa dahi ihya kararı verildikten sonra tasfiye memuru atanması gerektiği ifade edilmiştir.
TTK’nın 534. Maddesinde iflas halinde tasfiyenin iflas idaresi tarafından yapılacağı düzenlenmiştir. Bu madde, şirketin ihya edildikten sonra ek tasfiye (TTK547) gerektiren ahvalde (ihya) şirkete tasfiye memuru atanamayacağını göstermemektedir. TTK’nın 547/2. Maddesine göre mahkeme, ek tasfiyenin gerektiğine kanaat getirmesi halinde ek tasfiye için şirketin yeniden tesciline karar verme kararıyla birlikte son tasfiye memurlarını veya yeni bir veya birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilan ettirir.
Bu durumda mahkemece (İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi) 30/12/2015 tarih ve 2015/574 E-2015/890 K sayılı ihya kararında TTK’nın 547/2. Maddesine rağmen şirkete tasfiye memuru atanmamıştır. Davacının eksik kalan tasfiye memurunun atanması yönündeki mevcut davası da tasfiyenin iflas idaresince yapıldığı gerekçesiyle reddedilmiş olup böylece ihya kararı da askıda- işlevsiz bir halde kalmıştır. Kararın bu haliyle usul ve yasaya uygun olmadığı kabul edilmek durumundadır. Bu durumda istinafa konu kararın kaldırılması ve TTK’nun 547/2 maddesi uyarınca ihya edilen şirkete tasfiye memuru atanması gerekmektedir. Her ne kadar yeniden toplanacak bir delil olmamakla birlikte;tasfiye memuru atanması -değiştirilmesi hususu yargısal karar olmaktan ziyade denetim görevi de içeren bir karar bulunduğu,karar kaldırılarak dosya İlk Derece Mahkemesine iade edileceğinden tasfiyenin devamı sürecinde davacının daha kolay ulaşabileceği ve daha kolay kontrol işlevini sağlayabilmesi için tasfiye memurunun İlk Derece Mahkemesince atanmasının tarafların hak ve menfaatler dengesine daha uygun olması nedeniyle aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM :Yukarıda açıklanan nedenlerle:
Davacının istinaf başvurusunun KABULÜNE; İstanbul 7.Asliye Ticaret Mahkemesinin 27/04/2017 tarih 2016/910 Esas 2017/328 Karar sayılı hükmün HMK’nun 353- b-2 ,maddesi gereği KALDIRILMASINA;
“Davanın yeniden görülerek; tasfiye memuru atanması sağlanmak üzere dosyanın kararı veren mahkemeye iadesine,”
İstinaf yoluna başvuran davacı tarafından yatırılan 31,40-TL peşin istinaf karar harcının istek halinde kendilerine iadesine,
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda (HMK 353-(1)a kapsamında kesin olmak üzere oy birliği ile karar verildi.31/01/2018

İstanbul 15. ATM 2020/556 E., 2021/261 K.

DAVA : Şirketin İhyası
DAVA TARİHİ : 06/10/2020
BİRLEŞEN MAHKEMEMİZİN 2021/… ESAS SAYILI DOSYASI
DAVA : Şirketin İhyası
DAVA TARİHİ :19/02/2021
KARAR TARİHİ : 25/03/2021

Mahkememizde görülen Şirketin İhyası davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
ASIL DAVA / Davacı vekili dava dilekçesinde ve özetle;
Müvekkili kurum zararının kusurlu davalıdan rücuan tazmini için …. İş Mahkemisinin 2016/… E sayılı dosyasıyla belirsiz alacak davası açıldığını, yapılan yargılama sonrasında davanın kabulüne karar verildiğini, müvekkili kurum tarafından istinaf yoluna başvurulduğunu, … BAM … HD Esas No :2020/… Karar No: 2020/… . Sayılı kararında:” … Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde, Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 19.02.2015 tarih ve 2014/4402-2015/2598 ile Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 15.05.2017 tarih ve 2016/17563-2017/3955 sayılı ilamlarında benimsendiği üzere; … Asliye Ticaret Mahkemesinin 06.02.2019 tarih ve 2018/… Esas – 2019/… Karar sayılı ilamı ile tasfiye sonucu iflasın kapatılmasına karar verilmiş olan davalı… Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında ihya işlemleri yapılması açısından gerekli yasal prosedür işletildikten ve yapıldığı takdirde ihya sonrası usulüne uygun taraf teşkili sağlandıktan sonra yukarıda belirtilen Dairemizin 01.03.2018 tarih ve 2017/1588 Esas – 2018/458 Karar sayılı kaldırma/gönderme kararı gereğince; eldeki davada asliye ticaret mahkemesinin görevli olması nedeniyle görevsizlik kararı verilmesi için HMK’nin 353/1-a maddesinin (4) numaralı alt bendi uyarınca davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.” denildiğini , mahkemece davalı şirketin ihyası için süre ve yetki verildiğini beyanla; davalı şirketin ihyasına karar verilmesini talep etmiştir.
ASIL DAVAYA CEVAP /
Davalı … ne ve Davalı … İflas Müdürlüğü 2012/… iflas sayılı dosyasına dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğatı yapılmıştır.
… cevap dilekçesi vermemiş duruşmalara katılmamıştır.Davalı … İflas Müdürlüğü 12/02/2021 tarihli dilekçesinde 2012/… iflas sayılı dosyasında ihyası istenen…A.Ş’nin iflasının kapatıldığını belirterek dosya üzerinde işlem yapma yetkilerinin olmadığını bildirmiştir.

BİRLEŞEN DAVA / Davacı vekili dava dilekçesinde ve özetle;
… ATM nin 2020/… esas sayılı dosyasında verilen 21/01/2021 tarihli ön inceleme ara kararı gereğince davalı … BAM kararı doğrultusunda davalı tasfiye memurunun kayyım atanmasına, davalı şirketin Ticaret Siciline tescilinin sağlanması için şirketin ihyasına, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalılardan tahsiline karar verilmesini ayrıca dava dosyasının İstanbul 15 ATM nin 2020/556 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesini talep ve dava etmiştir .
BİRLEŞEN DAVAYA CEVAP /Davalı … … 22/03/2021 tarihli cevap dilekçesinde özetle;
Birleşen dava dosyasında davalı olarak gösterildiğini,… Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin iflasına mahkemece karar verildikten sonra açılan … İflas müdürlüğü nün 2012/… iflas sayılı tasfiye dosyasında iflas idare memuru olarak görev yaptığını, iflas tasfiyesinin kapatılması ile de görevinin son bulduğunu belirterek hakkındaki davanın reddine karar verilmesini istemiştir
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE /
Asıl ve birleşen dava … ’nün … sicilinde kayıtlı … Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin …. İş Mahkemesinin 2016/… E.sayılı dosyasında açılan dava nedeniyle ek tasfiye kapsamında TTK 547 md gereğince ihyası istemine ilişkindir.
6102 SY. TTK.nun 547/1.maddesi “Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, … sahipleri veya alacaklılar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, bu ek işlemlersonuçlandırılıncaya kadar, şirketin yeniden tescilini isteyebilirler.” hükmünü içermekte olup,
Tarafların bildirdiği deliller toplanmıştır. İhyası istenen… A.Ş’nin ticaret sicilinden terkin edildiğini gösterir ticaret sicil kayıtları, ihyası istenen şirketin iflasına ilişkin … ATM nin 2012/ … -… sayılı ve 16/07/2012 tarihli kararı, … ATM nin 2018/… sayılı ve 06/02/2019 tarihli iflasın kapatılmasına dair kararı, ….İş mahkemesinin 2016/… esas sayılı dosyası uyap üzerinden celp edilerek incelenmiştir.
Somut olayda; İhyası istenen… Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin dava tarihi itibariyle Ticaret Sicilinde kayıtlı bulunan şirket merkezi adresinin Beşiktaş – İstanbul olduğu ve mahkememizin yargı yetkisi içinde bulunduğu anlaşılmıştır. Uyuşmazlığın çözümünde HMK. 14/2. ve T.T.K.nun 547/1. maddesi hükmü gereğince mahkememiz kesin yetkilidir.
Alınan Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısından ve şirket sicil dosyası kapsamından; ihyası istenilen şirketin iflas kararı sonucu tasfiye edilerek sicil kaydının kapandığı anlaşılmıştır. Bu nedenle ek tasfiyeye ilişkin TTK 547 hükümleri uygulanacaktır.
Davacı tarafından başlatılmış bulunan …. İş Mahkemesinin 2016/… E.sayılı dosyası nedeniyle bu davayı açmakta hukuki yararının ve davacı taraf olma ehliyetinin bulunduğu kabul edilmiştir.
Asıl dava dosyasında davalı … iflas Dairesinin ve birleşen dosyada davalı … … ın ihyası istenen şirketin iflas tasfiyesinde görev aldıkları, … iflas Dairesinin 2012/11 iflas dosyasında tasfiyeyi tamamladığı, davalı … … n ise iflas dairesince atanan görevli iflas idare memuru olduğu, her iki davalınında resmi hizmet gereğince yasal görev yaptığı, iflasın kapatılması kararı ile görevlerinin sona erdiği anlaşılmıştır.Bu nedenle Asıl dava dosyasında davalı … iflas Dairesinin ve birleşen dosyada davalı … … ın taraf sıfatları bulunmadığı anlaşılmış, davanın usulen reddine karar vermek gerekmiştir.
….İş mahkemesinin 2016/… esas sayılı dosyasında ihyası istenen … Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin temsili, şirketin ek tasfiye işlemlerinin yapılması bakımından kayyım atanması gerektiği anlaşılmıştır.Bu nedenle mahkememizce davalı şirketin ….İş mahkemesinin 2016/… esas sayılı dosyası ile münhasır olmak üzere ihyası ve ticaret siciline tesciline , ek tasfiye işlemlerinin TTK 547 md gereğince yapılabilmesi ve mahkememe dosyasında temsili için tasfiye memuru olarak SMM Mehmet … …’nun atanmasına karar vermek gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Görülmekte olan asıl davada, …’nun yasal hasım konumunda bulunduğu, birleşen davada davalı … … yönünden davanın usulen reddedildiği, davaların açılmasına sebebiyet vermedikleri anlaşılmıştır. Bu sebeple yargılama giderlerinin her iki dava dosyasında davacı üzerinde bırakılmasına karar vermek gerekmiştir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
HÜKÜM /
1-Birleşen 2021/… esas sayılı dosyada Davalı … … yönünden davanın pasif husumet yokluğundan HMK 114/1-d maddesi gereğince usulen reddine
2- Davacının ihya isteminin kabulü ile
… ‘nun … sicil numarasında kayıtlı iken iflas tasfiyesi nin tamamlanması sonucu terkini yapılan… SANAYİ VE TİCARET AŞ n nin terkin kaydının İPTALİ ile
….İş mahkemesinin 2016/… esas sayılı dosyası ile münhasır olmak üzere ticaret siciline TESCİL VE İLANINA,
Tasfiye memuru olarak res en aylık 500 TL ücretle SMM …’nun atanmasına, tasfiye memuru ücretinin davacı tarafça, karşılanmasına,
3-ASIL DAVA YÖNÜNDEN;
a-Davacı SGK harçtan muaf olduğundan karar harcı yönünden karar verilmesine yer olmadığına,
b-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,vekalet ücreti takdirine yer olmadığına
4-BİRLEŞEN DAVA YÖNÜNDEN;
a-Davacı SGK harçtan muaf olduğundan karar harcı yönünden karar verilmesine yer olmadığına,
b-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,vekalet ücreti takdirine yer olmadığına
5-HMK 333. md. uyarınca davacı tarafından yatırılan ve bakiye kalan gider avansının kararın kesinleşmesi sonrası davacıya iadesine,
Davacı vekilinin huzurunda, davalı tarafın yokluğunda kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri’nde istinaf yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.25/03/2021

İstanbul 20. ATM 2019/751 E., 2020/88 K.

DAVA : Şirketin İhyası
DAVA TARİHİ : 07/10/2019
KARAR TARİHİ : 30/01/2020

Mahkememizde görülmekte olan Şirketin İhyası davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
TALEP: Davacı vekili mahkememize verdiği 07/10/2019 tarihli dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile ihyası istenilen Tasfiye Halinde…Ltd. Şti. arasında İstanbul … İş Mahkemesinin …, … ve …Esas sayılı dosyaları ile hizmet tespiti davası bulunduğunu, söz konusu davanın yargılaması sırasında…Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından ihyası istenilen şirketin tasfiyesi sona erdiğinden ticaret sicilinden terkin edildiğini, mahkemece davalı şirketin ihyası yönünden dava açmak ve mahkemeye bildirmek üzere taraflarına süre verildiğini ileri sürerek, devam eden davanın görülebilmesi ve taraf teşkilinin sağlanması için Tasfiye Halinde …Ltd. Şti. ‘nin ticaret sicile yeniden tescili ile ihyasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP: Davalı vekili mahkememize verdiği 22/11/2019 tarihli cevap dilekçesinde özetle; müvekkili Ticaret Sicil Müdürlüğünün, TTK.m.32 ve Ticaret Sicili Yönetmeliği m.34 hükmü çerçevesinde işlem yaptığını, resen terkin işleminin 6102 sayılı TTK ‘nın geçici 7. maddesi ve ilgili yasal mevzuat kapsamında yapıldığını ve tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını, Ticaret Sicil Müdürlüğünün mahkeme hükmü olmaksızın bir şirketi tekrar sicile tescil yükümlülüğü bulunmadığını, tasfiye sürecinde yetki ve sorumluluğun şirketin tasfiye memurunda olduğunu, müvekkilinin davanın açılmasına sebep olmadığını, bu nedenle yargılama giderleri ve vekalet ücretinden sorumlu tutulamayacağını, bu nedenlerle haksız ve yasal dayanaktan yoksun davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
İhyası istenilen şirketin iflas idare memurlarına çıkarılan davetiyeler usulüne uygun tebliğ olmuş, iflas idare memurları görevlerinin sona ermesi nedeniyle tebligat evrakını iade ettiklerini tebligatın iflas idaresine gönderilmesini talep etmişlerdir.
Davalı İflas İdaresine çıkarılan tebligatın usul ve yasaya uygun şekilde tebliğ edilmesine rağmen davalı iflas idaresi davaya cevap vermeyerek ve duruşmalara katılmayarak HMK 128. maddesi gereğince davacının iddialarının tamamını inkar etmiş sayılmıştır.

DELİLLER: …Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıtları, İstanbul … İş Mahkemesinin…, … ve … Esas sayılı dosyaları ve tüm dosya kaspamı.
İstanbul … İş Mahkemesinin …, … ve … Esas sayılı dava dosyalarının incelenmesinde; davacı taraflarca ihyası istenilen şirket aleyhine açılan hizmet tespiti davası olduğu, davaların derdest olduğu ve davacı taraflara davalı şirketin ihyasını sağlamak üzere süre verildiği anlaşılmıştır.
İstanbul … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin …Esas, …Karar sayılı ilamı ile; ihyası istenilen şirket hakkında iflas işlemlerini yürüten İflas idaresi olan İstanbul … İflas Müdürlüğünün isteminin kabulü ile İstanbul Kapatılan …Asliye Ticaret Mahkemesinin 20/03/2014 tarih, … Esas ve… Karar sayılı ilamı ile iflasına karar verilen …Ticaret Sicil Memurluğunun … sicil numarasında kayıtlı müflis…Limited Şirketi’nin iflas tasfiye işlemlerinin İstanbul … İflas Müdürlüğünün …İflas sayılı dosyası üzerinden tamamlanmış olması sebebiyle İİK’nun 254. Maddesi uyarınca iflasın kapatılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
Mahkememizce yapılan yargılama, taraf beyanı, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; dava, davacı tarafça davalı aleyhine açılan tasfiyenin sona ermesi nedeniyle sicilden terkin olunan şirketin ihyası istemine ilişkindir.
Davacı taraf dava dışı Tasfiye Halinde … Ltd. Şti. ‘nin ihyasına ve ticaret sicile yeniden tesciline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı …Ticaret Sicil Müdürlüğü yasal mevzuat gereğince şirketin sicilden terkin edildiğini, tasfiye sürecinde yetki ve sorumluluğun şirketin tasfiye memurunda olduğunu, müvekkilinin davanın açılmasına sebep olmadığını, bu nedenle haksız ve yasal dayanaktan yoksun davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
İhyası istenilen şirketin iflas idare memurlarına çıkarılan davetiyeler usulüne uygun tebliğ olmuş, iflas idare memurları görevlerinin sona ermesi nedeniyle tebligat evrakını iade ettiklerini tebligatın iflas idaresine gönderilmesini talep etmişlerdir.
Davalı İflas İdaresine çıkarılan tebligatın usul ve yasaya uygun şekilde tebliğ edilmesine rağmen davalı iflas idaresi davaya cevap vermeyerek ve duruşmalara katılmayarak HMK 128. maddesi gereğince davacının iddialarının tamamını inkar etmiş sayılmıştır.
…Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıtlarının incelenmesinde; ihyası istenilen şirketin …Ticaret Sicil Müdürlüğünün… sicil numarasına kayıtlı ve Tasfiye Halinde …Ltd. Şti. unvanlı şirket olduğu ve ticaret merkezinin Etiler Mah. Altınekin Sok…. Apt. No:.. D:../ İstanbul olduğu, şirketin 14/07/2018 tarihinde iflas sonucu tasfiyesi sona erdiğinde sicilden resen terkin edildiği ve şirketin tasfiye memurlarının iflas müdürlüğünce görevlendirilen Av…. ve Av. …, son yetkilisinin ise … olduğu anlaşılmıştır.
İstanbul … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin …Esas, … Karar sayılı ilamı ile; ihyası istenilen şirket hakkında iflas işlemlerini yürüten İflas idaresi olan İstanbul … İflas Müdürlüğünün isteminin kabulü ile İstanbul Kapatılan 40.Asliye Ticaret Mahkemesinin 20/03/2014 tarih, 2013/345 Esas ve 2014/127 Karar sayılı ilamı ile iflasına karar verilen… Ticaret Sicil Memurluğunun… sicil numarasında kayıtlı müflis…Limited Şirketi’nin iflas tasfiye işlemlerinin İstanbul… İflas Müdürlüğünün … İflas sayılı dosyası üzerinden tamamlanmış olması sebebiyle İİK’nun 254. Maddesi uyarınca iflasın kapatılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
İstanbul … İş Mahkemesinin …,… ve … Esas sayılı dava dosyalarının incelenmesinde; davacı taraflarca ihyası istenilen şirket aleyhine açılan hizmet tespiti davası olduğu, davaların derdest olduğu ve davacı taraflara davalı şirketin ihyasını sağlamak üzere süre verildiği anlaşılmıştır.
TTK’nın Geçici 7. maddesinin 15 numaralı bendinde de “Ticaret sicilinden kaydı silinen şirket veya kooperatifin alacaklıları ile hukuki menfaatleri bulananlar haklı sebeplere dayanarak silinme tarihinden itibaren 5 yıl içinde mahkemeye başvurarak şirket veya kooperatifin ihyasını isteyebilir. ” düzenlemesi getirilerek haklı sebepler bulunması halinde terkin edilen şirketin ihyası hususunda hukuki yararı bulanan kişilere ihya imkanı tanımıştır.
6102 sayılı TTK’nın Geçici 7/2 fıkrasında, davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davaları bulunan şirket veya kooperatiflere bu madde hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.
Tasfiyenin kapatılabilmesi için, tüm tasfiye işlemlerinin tamamlanmış olması, tüm borçların ödenmiş olması, şirket aleyhindeki tüm dava ve takiplerin sonuçlanmış olması gereklidir. Bu zorunluluğa uyulmadan tasfiyenin kapatılması halinde ihya talebi haklıdır. İhya kararı ile birlikte, ihyası istenen şirket tüzel kişilik kazanacaktır.
Bir şirket veya kooperatifin ihyası davasında davacı taraf, şirket ortaklarından herhangi biri, şirket veya kooperatifin en son yetkilileri, o şirkette veya kooperatifte daha önce çalışmış bulunan herhangi bir işçi, şirket veya kooperatiften alacağı bulunan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi alacaklı, özetle hukuki menfaati bulunan herhangi bir kişi olabilir. İhya davalarında davalı taraf ise şirket veya kooperatifin en son tasfiye memuru veya tasfiye kurulu ile yasal hasım konumunda bulunan ticaret sicili müdürlükleridir.
Davacı tarafından ihyası istenilen şirket aleyhine İstanbul … İş Mahkemesinin …,… ve …sayılı esas üzerinden dava açıldığı sabit olup, derdest olan bu davanın devamı için gerekli olan taraf teşkilinin sağlanması bakımından şirketin ihyasının talep edilmesinde hukuki yarar bulunmaktadır. Davacı tarafça ihya davası 5 yıllık hak düşürücü süre içerisinde süresinde açılmıştır.
TTK’nın 547. maddesine göre ” (1) Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri veya alacaklılar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, bu ek işlemler sonuçlandırılıncaya kadar, şirketin yeniden tescilini isteyebilirler. (2) Mahkeme istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse, şirketin ek tasfiye için yeniden tesciline karar verir ve bu işlemleri yapmaları için son tasfiye memurlarını veya yeni bir veya birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilan ettirir.” düzenlemesi ile şirketin yeniden tesciline ilişkin usul belirlenmiştir.
Somut olayda, davacılar tarafından, ihyası istenilen şirkete yönelik açılmış İstanbul … İş Mahkemesinin …, …ve … esasında görülmekte olan hizmet tespiti davaları mevcuttur. Bu davaların görülebilmesi ve verilecek kararın infazı işlemlerinin yapılması TTK’nın 547. maddesi anlamında ek tasfiye işlemi niteliğinde olup, tasfiye işleminin tam olarak tamamlanabilmesi için anılı dava dosyalarının sonuçlanıp infazı gerekirken tasfiye işlemleri tamamlanıp ticaret sicilinde ilan edildiği tarihte şirketin herhangi bir borcunun bulunup bulunmadığı bilinebilecek durumda olmasına rağmen iflas sonrası tasfiyenin kapatıldığı açık olup, davalı iflas idaresince bu dosyaların akıbeti beklenilmeden şirketin tasfiyesinin gerçekleştirildiği anlaşılmakla söz konusu ek tasfiyenin sağlanması için şirketin ihyasının gerektiği ve davacıların bu davayı açmakta hukuki yararı bulunduğundan, Tasfiye Halinde … Ltd. Şti. ünvanlı şirketin sicildeki terkin kaydının İstanbul … İş Mahkemesinin …, … ve… Esas sayılı dosyalarının görülmesi ve mahkemece verilecek kararın infazı işlemleriyle sınırlı olarak iptali ile, TTK 547. maddesi gereğince aynı ünvanla ticaret siciline tescili sureti ile ihyasına ve ek tasfiye işlemlerini yürütmek üzere iflas idare memurlarının iflas idaresince atanmaları ve iflasın kapatılması nedeniyle görevleri son bulduğundan TTK 547/2 maddesi gereğince şirketin son yetkilisi olan …’ın tasfiye memuru olarak atanmasına, şirketin son yetkilisi olması nedeni ile tasfiye memuru için takdiren ücret tayinine yer olmadığına, davalı tasfiye memurunca şirket hakkındaki dosyanın akıbeti beklenilmeden şirketin tasfiyesini gerçekleştirmesi nedeniyle davalı iflas idaresi ve iflas idare memurlarının yasal hasım olmaları ve sorumlulukları bulunmadığından ve davalı …Ticaret Sicil Müdürlüğü yasal hasım olduğundan ve davanın açılmasına sebebiyet vermediğinden davalılar aleyhine harç, yargılama giderleri ve vekalet ücreti tayinine yer olmadığına dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1- Davacı tarafça açılan DAVANIN KABULÜ ile;…Ticaret Sicil Müdürlüğünün …sicil numarasında kayıtlı iken 14/07/2018 tarihinde tasfiyenin sona ermezi üzerine sicilden terkin edilmiş olan Tasfiye Halinde …Limited Şirketi ünvanlı şirketin sicildeki terkin kaydının İstanbul … İş Mahkemesinin …, … ve … Esas sayılı dosyalarının görülmesi ve mahkemece verilecek kararların infazı işlemleriyle sınırlı olarak iptali ile, TTK 547. maddesi gereğince aynı ünvanla ticaret siciline tescili sureti ile İHYASINA, ihya kararının tescil ve ilanına,
2- İhyasına karar verilen şirketin son yetkili temsilcisi olan … (T.C.No:.. )’ın TTK’nın 547/2 maddesi gereğince tasfiye memuru olarak atanmasına, şirketin son yetkilisi olması nedeni ile tasfiye memuru için takdiren ücret tayinine yer olmadığına,
3- Davacı tarafça yatırılan peşin harcın alınması gereken 54,40-TL karar harcından mahsubu ile bakiye 10,00-TL karar harcının davalı ticaret sicil müdürlüğü ve davalı tasfiye memurlarının yasal hasım olmaları ve sorumlulukları bulunmadığından davacıdan tahsil edilerek hazineye gelir kaydedilmesine,
4- Davacı taraflarca yapılan yargılama giderlerinin davalı ticaret sicil müdürlüğü ve davalı tasfiye memurlarının yasal hasım olmaları ve sorumlulukları bulunmadığından davacı üzerinde bırakılmasına,
5- Davacı taraf yargılama sırasında kendisini bir vekil ile temsil ettirmiş ise de davalı ticaret sicil müdürlüğü ve davalı tasfiye memurlarının yasal hasım olmaları ve sorumlulukları bulunmadığından davacılar lehine vekalet ücreti tayinine yer olmadığına,
6- Davacı tarafça yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının, karar tebliğ işlemleri tamamlandıktan ve karar kesinleştikten sonra davacı tarafa resen iadesine,
Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize sunulacak bir dilekçe ile İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere oybirliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.30/01/2020

İstanbul 18. ATM 2018/756 E., 2018/1402 K.

DAVA : Şirketin İhyası
DAVA TARİHİ : 17/08/2018
KARAR TARİHİ : 27/12/2018

DAVA : Davacılar vekili mahkememize ibraz ettiği dava dilekçesi ile , müvekkillerinin murisi … adına kayıtlı … ili … İlçesi 78 Ada 1 nolu parselde bulunan B Blok 4.kat 15 nolu bağımsız bölümün tapu kaydı üzerinde … Ticaret Ltd Şti lehine tesis edilen ipotek şerhi bulunduğunu, söz konusu ipoteğinin fekki için dava açacaklarını ancak yapılan araştırma neticesinde … Dış Ticaret AŞ nin … 2 Asliye Ticaret Mahkemesinin … esas … sayılı kararı ile 21/062011 tarihinde iflasın kapatıldığının … İflas Müdürlüğünün … tarih … sayılı yazısı ile bildirildiğinden şirketin kaydının sicilden terkin edildiğini belirterek söz konusu şirketin ihyasına karar verilmesini talep ve dava etmişktir.
CEVAP : Davalı sicil müdürlüğü vekili cevap dilekçesi ile, tasfiye süresinde yetki ve sorumluluğun tasfiye memurunda olduğunu, müvekkilinin dava açılmasına sebebiyet vermediğini bu nedenle vekalet ücreti ve yargılama ücretinden sorumluğu olmadığına belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
İflas idare memuru cevap dilekçesinde, ipoteğin terkini için şirketin ihyasına gerek olmadığını, ipotek borçlusunun iflas dairesine başvurarak ipoteğin kaldırılmasını talep etmesi gerektiğini bildirdiği görülmüştür.
DELİLLER VE GEREKÇE: Dava, şirket ihyası istemine ilişkindir.
İhyası istenen şirketin sicil kaydı alınıp incelendiğinde, 21/06/2011 tarihinde iflas nedeniyle kaydının sicilden silindiği görülmüş, davacıların …’in mirasçıları olduğuna dair veraset ilamı davacılar vekilince dosyaya sunulmuş, … 2 Asliye Ticaret Mahkemesine ait … esas … karar nolu iflas kapatma kararı alınarak dosyaya bırakılmış, tapu kaydı ve ipotek akit tablosuda dosyaya bırakılmıştır.
İflas idaresine yazı yazılarak iflas tasfiyesinin hangi usulde yapıldığı ve iflas idare memurları sorulmuş, iflas idare memurları davaya dahil edilerek mahkememizce tebligat çıkartılmıştır.
TTK 547 maddesine göre, “(1) Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri veya alacaklılar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, bu ek işlemler sonuçlandırılıncaya kadar, şirketin yeniden tescilini isteyebilirler. (2) Mahkeme istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse, şirketin ek tasfiye için yeniden tesciline karar verir ve bu işlemlerini yapmaları için son tasfiye memurlarını veya yeni bir veya birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilan ettirir.” denilmektedir.
İhyası istenen şirket iflas tasfiyesi sonucu sicilden kaydı silinmiş olup, davacılar ipoteğin fekki için dava açacaklarını belirterek şirketin ihyasını talep ettiklerinden, TTK 547.maddesine göre (Yargıtay 11 Hukuk Dairesinin 14/02/2014 tarih 2013/12696 esas 2014/2594 karar nolu ilamı doğrultusunda ) ihyasına ve iflas tasfiyesini yapan tasfiye memurlarının TTK 547 maddesi gereğince tasfiye memuru olarak atanmasına aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM : Yukarıda izah edilen sebep ve gerekçelere göre;
1-Davacıların davasının kabulü ile davacıların murisi … adına kayıtlı … ili … İlçesi 78 Ada 1 nolu parselde kayıtlı D Blok 4.kat 15 nolu bağımsız bölümün tapu kaydı üzerinde … Ticaret AŞ lehine tesis edilen ipotek şerhinin kaldırılması için açılacak davada taraf teşkilinin sağlanması ve hükmün infazının temini işlemler iile sınırlı olmak kaydı ile iflas nedeniyle kaydı kapatılan , … ticaret Sicil müdürlüğünde … sicil no ile kayıtlı iken kaydı kapatılan… Dış ticaret AŞ nin ihyasına,
Tasfiye memurları olarak iflas idare memurları olan …, …,… ‘un her biri münferit yetkili olmak üzere atanmasına,
Karar kesinleştiğinde sicile tescil ve ilanına,
2-Davalılar yasal hasım olduğundan masraf ve vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
4-Davacı tarafından yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın davacıya iadesine,
5-Bu dava sebebiyle 35,90 TL karar ve ilam harcı peşinen alındığından yeniden alınmasına mahal olmadığına,
Davacının yokluğunda davalı iflas idaresi memurunun yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Kanun yolu açık olmak üzere oybirliği ile verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 27/12/2018

İstanbul 18. ATM 2019/39 E., 2019/305 K.

DAVA : Şirketin İhyası
DAVA TARİHİ : 22/01/2019
KARAR TARİHİ : 04/04/2019

DAVA : Davacı vekili mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesi ile kurum sigortalılarından …’in 26/03/2013 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucunda iş göremez olması nedeni ile müvekkili kurum zararının tahsiline temin amacıyla … Ltd ŞTi hakkında … İş Mahkemesinin … esas sayılı dosyası ile dava açtıklarını yargılama sırasında davalı şirketin iflas nedeni ile kaydının kapatıldığını öğrendiğini belirterek … Ltd Şti’nin ihyasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP : … vekili cevap dilekçesinde; işlemlerin TTK ve yönetmeliğe uygun yapıldığını, sorumluluğun tasfiye memurunda, iflas halinde iflas idaresinde olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
DELİLLER VE GEREKÇE : Dava TTK 547.maddesine dayalı ihya istemine ilişkindir.
İhyasi istenen şirketin sicil kaydı alınıp incelendiğinde iflas nedeni ile kaydının kapatıldığı anlaşılmıştır.
İflas işlemlerinin yürütüldüğü … İflas Dairesine yazı yazılarak tasfiyenin hangi usulde yapıldığı sorulmuştur. Cevabi yazı inclendiğinde basit usulde yapıldığının bildirilmesi üzerine … İflas Dairesine dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmiştir.
TTK 547.maddesinde “Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri veya alacaklılar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, bu ek işlemler sonuçlandırılıncaya kadar, şirketin yeniden tescilini isteyebilirler. Mahkeme istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse, şirketin ek tasfiye için yeniden tesciline karar verir ve bu işlemlerini yapmaları için son tasfiye memurlarını veya yeni bir veya birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilan ettirir.” denilmiştir.
Davacı taraf … İş MAhkemesince verilen yetki belgesinin dava dilekçesine eklemiştir.
İhyası istenen şirketin kaydı iflas tasfiyesi sonucunda kapatılmış olduğundan, … İş Mahkemesinin … esas nolu dosyasındaki işlemlerle sınırlı olmak kaydı ile davacının ihya istemekte hukuki yararı mevcuttur. TTK 547.maddesine göre şirketin ihyasına, tasfiyesi iflas müdürülüğünce yapıldığından … İflas Dairesinin de tasfiye işlemleri için görevlendirilmesine aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM :Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Davacının davasının kabulü ile … İş Mahkemesinin … esas nolu dosyasında taraf teşkilinin sağlanması, verilecek kararın infazının temini işlemleri ile sınırlı olmak kaydı ile …nde … sicil no ile kayıtlı müflis … Limited Şirketinin ihyasına,
Tasfiye işlemleri için … İflas Dairesinin görevlendirilmesine,
Karar kesinleştiğnde Sicile tescil ve ilanına
2-… yasal hasım olduğundan elayhine vekalet ücreti ve yargılama gideri takdirine yer olmadığına,
3-… İflas Dairesi dava açılmasına sebebiyet vermediğinden aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
4-Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
5-… harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,
6-Kullanılmayan gider avansının ilgilisine iadesine,
Dair kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı oy birliği ile karar verilidi. 04/04/2019

İstanbul Anadolu 7. ATM 2020/80 E., 2020/670 K.

Mahkememizde görülmekte olan Şirketin İhyası davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
İDDİA : Davacı vekili, müvekkilinin ihyası talep edilen ——– ortağı ve yöneticisi olduğunu, söz konusu olan şirketin kesinleşmiş mahkeme kararıyla iflasına karar verildiğini, iflasının İstanbul Anadolu —- İcra ve İflas Müdürlüğünün —- iflas sayılı dosyasıyla tamamlandığını ve bu yolla sicilden terkin edildiğini ancak daha sonra Kadıköy —– Ağır Ceza Mahkemesinin —-Esas sayılı dosyasından alınan bilirkişi raporuyla —- miktarlarıyla alacaklı olduğunun tespit edildiğini; söz konusu alacaklar yönünden açılacak dava için bu şirketin yeniden ihya edilmesi gerektiğini; şirketin alacaklı olması ve bu alacağın tahsili halinde tasfiye sonunda ortaklık payına da bir bedel düşeceği için hukuki menfaati bulunduğunu belirtmek suretiyle; şirketin ek tasfiyesine karar verilip, bu amaçla ticaret siciline ihyasına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
SAVUNMA : Davalılar davaya cevap vermemiş, duruşmayı da takip etmemişlerdir.
İNCELEME VE GEREKÇE : Dava, TTK’nun 547. Maddesi gereğince açılan ek tasfiye davasıdır.
Ek tasfiye davası TTK 547. Maddede düzenlenmiş olup; ek tasfiye talebinde bulunabilecekler arasında şirketin alacaklıları da sayılmıştır. Alacaklılar, alacakları varlığını koruduğu sürece ek tasfiye talep edebilirler. Bu hukuki menfaatin mahkemece denetlenmesi mutlaka gereklidir.
Bu çerçevede mahkememizce İstanbul Anadolu —- İcra İflas Müdürlüğünün —- İflas dosyasından davacıya verilen yazı incelenmiş; Ağır Ceza Mahkemesinin bilirkişi raporu incelenmiş olup; raporda belirtilen alacakların tahsili halinde şirketin borçlularının ve artan tasfiye payı yönünden de davacımız olan ortağının hukuki menfaati bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle mahkememizce davanın esası incelenmiş olup;
İhyası istenen şirketin iflas sonunda terkin edildiği; iflas idaresinin verdiği yazı sonunda terkinin gerçekleştiği belirlenmiştir.
Ancak, şirketin alacağı varken terkin edilmiş olması ihya sebebidir. Bu nedenle şirket ortağının şirket alacağının devamı süresince ek tasfiye talep edebileceği, mahkememizce de söz konusu kararın verilmesi zorunludur. Mahkememizce bu nedenle dava kabul edilmiş olup, fakat davalı —–aleyhine yargılama giderine hükmedilmemesi gerektiği, zira yargıtay —— Hukuk Dairesinin —— tarihli hükmü gereğince,— giderlerine ve vekalet ücretine mahkum edilebilmesi için terkin işleminin 6102 sayılı TTK’nun geçici 7/2 maddesine aykırı olarak gerçekleştirildiğinin saptanması gerektiği; böyle bir hususun söz konusu olmadığı, gelen yazı cevabı ve evraklardan da —- Memurluğunun resen terkin işlemlerinde herhangi bir hatasının bulunmadığı nazara alınarak; davalı—— memurluğu aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine de hükmedilmemiştir.
HÜKÜM : Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;
TTK’NUN 547 MADDE GEREĞİNCE DAVANIN KABULÜNE,
———– iflas sonunda terkin edilen ———sicil numarasıyla kayıtlı olan ————————- açılacak alacak davasıyla ve davanın infazı aşamasıyla sınırlı olmak üzere EK TASFİYESİNE, bu amaçla ticaret siciline İHYASINA,
Şirkete ek tasfiye memuru olarak iflasla sona erdiği nazara alınarak Anadolu——- İcra İflas Dairesinin ek tasfiye memuru olarak atanmasına,
Karar kesinleştiğinde gereği için karardan bir suretin —— müdürlüğüne bildirilmesine, şirketin siciline tescil edilmesinin sağlanmasına, bir suretinin ise Anadolu —-. İcra İflas Dairesine gönderilmesine,
Dava maktu harca tabii olup, maktu harçta dava açılırken karşılanmış bulunduğundan yeniden harç alınmasına gerek bulunmadığına,
Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere davalı —- davaya haksız olarak neden olmadığı için ——– aleyhine yargılama gideri vekalet ücreti taktirine yer olmadığına, yaptığı yargılama masraflarının davacı üzerinde bırakılmasına, ancak karar kesinleştiğinde bakiye gider avansının davacıya iadesine,
Dair karar, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda, karar gerekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu açık olarak ve oybirliğiyle verildi. Açıkça okunup, usulen tefhim olundu.

Bakırköy 2. ATM 2017/788 E., 2018/486 K.

DAVA : Şirketin İhyası
MAHKEMEMİZ DOSYASI İLE BİRLEŞEN MAHKEMEMİZİN
2018/164 ESAS, 2018/108 KARAR SAYILI DOSYASI

DAVA : Şirketin İhyası
DAVA TARİHİ : 13/02/2018

DAVA TARİHİ : 28/08/2017
KARAR TARİHİ : 09/05/2018
G.KARAR YAZIM TARİHİ : 17/05/2018
Mahkememizde görülmekte olan Şirketin İhyası davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA;Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müveklilinin … ili … ilçesi … parsel sayılı taşınmnaz üzerindeki binadan bağımsız yer satın aldığını, satın almış olduğu bağımsız bölüm üzerinde ipotek bulunduğunu, ipotek alacaklısının … A.Ş olduğunu, ancak bu şirketin tasfiye edilerek ticaret sicilden terkin edilmesi nedeniyle ipoteğin kaldırılmadığını belirterek şirketin ihyasına karar verilmesini talep etmiştir.
DAVALI;Davalı cevap dilekçesinde özetle; davalı şirket hakkında Bakırköy … Aszliyet ticaret mahkemesinin … esas sayılı dosyası ve iflas kararı verildiğini daha sonra iflasın kapatılması nedneiyle terkin edildiğini, müvekkilinin herhangi bir dahlinin bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
İhyası talep edilen şirketin, iflasına karar verilmesi nedeniyle İflas Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak iflas idare memurlarının bildirilmesi istenilmiş, bildirilen memurlara davetyie çkıarılmış, memurlardan … iflasın kapatılması nedeniyle vekalet görevlerinin son bulduğunu beyan etmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE;Dava,TTK’nın 547. Maddesi gereğince terkin edilen şirketin ihyasına ilişkindir.
Ticaret sicil kaydı, tapu kaydı dosya arasına celp edilmiştir.
Tüm dosya kapsamından; … aş. Nin Bakırköy … Asliye Ticaret mahkemesinin … esas sayılı dosyası ile iflasına karar verildiği, yine aynı mahkemenin … esas sayılı dosyası ile iflasın kapatılmasına karar verdiği ve bu karar üzerine şirketin ticaret sicilden terkin edildiği, getirilen tapu kayıtlarının incelkenmesinde … ilçesi … Ada üzerinde bulunan … nolu bağımsız bölümün davacı adına kayıtlı olduğu ve yapı taşınmaz üzerinde ihyası talep edilen şirket lehine ipotek konulduğu, bu haliyle eksik tasfiyenin söz konusu olduğu ve şirketin ihyasında davacının hukuki yararının bulunduğu, şirketin iflasının kapatılamsı nedeniyle iflas idare memurlarının görevinin son bulduğu, bu haliyle taraf teşkilinin sağlanmış olduğu, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında eksik tasfiye nedeniyle TTK’nın 547. Maddesindeki yasal koşullar oluştuğundan davanın kabulü ile …’nin ihyasına, şirketin iflas masasında iflas idare memuru olarak görev yapan … ‘nın tasfiye memuru olarak atanmasına, davalının yasal hasım olması nedeniyle dava giderlerinin davacı üzerine bırakılmasına karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere:.
1-Davacının asıl ve birleşen dosyadaki davasının KABULÜ ile; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 188500-0 sicilinde kayıtlı … Anonim Şirketi’nin dava konusu olan …ili, … ilçesi, … Mahallesi, … Parsel sayılı taşınmazda bulunan … Nolu Bağımsız Bölümle sınırlı olmak üzere İHYASINA,
2-Şirketin ek tasfiye işlemlerini yapmak üzere daha önce görev yapmış iflas idare memurlarından … ‘nın tasfiye memuru olarak atanmasına,
3-İhya kararının ve tasfiye memuru atandığının ticaret sicilde tescil ve ilanına, masrafların davacı tarafça karşılanmasına,
4-Tasfiye memurunun harcayacağı emek ve mesai için 1.500,00-TL ücret tayinine, tasfiye memuru ücretinin davacı tarafça mahkememiz kasası depo edilmesine ve tasfiye memuruna mahkememizce ödenmesine,
5-Ek tasfiye işlemleri tamamlandığında şirketin kapanış işlemlerinin tasfiye memuru tarafından yapılmasına,
6-Asıl davada alınması gerekli 35,90-TL harcın, peşin yatırılan 31,40-TL harçtan mahsubu ile bakiye kalan 4,50-TL eksik harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına, birleşen davada alınması gereken harç yeterli olduğundan başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
7-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
8-Asıl ve birleşen davada taraflarca yatırılan ve kullanılmayan bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde ilgili tarafa iadesine,
9-Davalı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü yasal hasım olduğundan harç ve masraflardan sorumlu tutulmasına yer olmadığına,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda, yapılan yargılama neticesinde kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize müracaatla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yolu açık olmak üzere oy birliğiyle verilen karar açıkça okunup, anlatıldı.09/05/2018

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul