İhale İçin Satış İlanı Asılmamasının Kamu Düzeninden Olmaması

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 355. maddesinde; “İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu re’sen gözetir.” düzenlemesine yer verilmiş ve 352/1. maddesinde de başvuru şartlarının yerine getirilmemesi ya da başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gösterilmemesi halinde gerekli kararın verileceği belirtilmiştir.
Somut olayda; icra mahkemesince verilen kararın borçlu vekiline 22.10.2018 tarihli duruşmada tefhim edildiği, borçlu vekilinin İİK’nın 363. maddesi uyarınca yasal süresi içinde, 26.10.2018 günü, HMK’nın 342/3. maddesine uygun olacak şekilde istinaf süre tutum dilekçesini verdiği halde, 19.11.2018 tarihli istinaf gerekçelerini içeren dilekçesinin, icra mahkemesi kararının tebliğ edildiği 01.11.2018 tarihine göre süresinde olmadığı, süre tutum dilekçesinde de istinaf sebeplerinin belirtilmediği görülmektedir.
Bu durumda, bölge adliye mahkemesince, kamu düzeniyle ilgili olmayan, re’sen dikkate alınacak hususlar kapsamında bulunmayan “satış ilanının icra dairesi ilan panosuna asıldığına dair askı ilan tutanağının bulunmadığı” nedenine dayalı olarak ihalenin feshine karar verilmesi isabetli değildir.

Y. 12. HD., 2019/14438 E., 2020/829 K.
error: Content is protected !!