İkinci Cevap Dilekçesinde Yetki İtirazı İleri Sürülememesi – İçtihat

Y. 19. Hukuk Dairesi 2016/3384 E., 2016/13901 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
DAVALILAR : 1-… vek. Av. … 2- …

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
– K A R A R –
Davacı vekili, müvekkili şirketin 35.000 TL bedelli çeki Transporter ticari araç satın almak için davalı …’a verdiğini ancak aracın teslim ve devrinin yapılmadığını adı geçenin çeki diğer davalıya ciro ile muvazalı olarak devir ettiğini ve …İcra Müdürlüğünün 2015/1744 sayılı dosyası takip başlatıldığını, icrada 41.549,74 TL ödeme yapmak zorunda kaldığını ileri sürerek müvekkilinin borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı … vekili, davacı tarafın daha önce dava konusu çeke ilişkin olarak ….2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/255 E. Sayılı dosyasında lehtar …’a karşı menfi tespit davası açtığını ancak davasından feragat ettiğini, bu çeke ilişkin lehtara karşı daha önce açılan davanın kesin hükümle aynı sonuçları doğuracağını beyan ederek, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davacı tarafın …. İcra Müdürlüğünün 2015/1744 esas sayılı takip dosyası nedeniyle borçlu olmadığının tespitini talep ettiğinden yetkili mahkemenin davalının ikametgah adresi olan ve icra takibinin yapıldığı yer olan … Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu, davalı vekili tarafından süresi içinde yetki itirazında bulunulduğu gerekçesiyle yetki açısından davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmiştir.
6100 sayılı HMK’nın 19/2 maddesinin “Yetkinin kesin olmadığı davalarda, yetki itirazının, cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerekir… Aksi takdirde yetki itirazı dikkate alınmaz.” hükmü ve yine aynı kanunun 113. maddesinin “Cevap dilekçesinin verilmesinden sonra, cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlar ileri sürülemez.” hükmü gereğince ikinci cevap dilekçesinde davalı vekilince yapılan yetki itirazının yapılmamış sayılması ve işin esasının incelenmesi gerekirken, yerel mahkemece yerinde ve süresinde yapılmış bir ilk itiraz olarak kabul edilen yetki itirazına bağlı yetkisizlik kararı verilmesi doğru olmamış, mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istekliye iadesine, 24/10/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul