İlaç Etkisindeyken Hırsızlık Suçu – İçtihatlar

Y. 13. Ceza Dairesi 2016/8096 E., 2017/10018 K.

“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hırsızlık
HÜKÜM : Ceza verilmesine yer olmadığına
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Sanık hakkında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen 28.01.2015 tarih ve 271 sayılı raporda, ruhsal muayenesinde herhangi bir anormalliğin bulunmadığı, olay tarihinde psikolojik süreç yaşadığı ve olay tarihinde işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı yönünde kanaat oluştuğunun belirtildiği anlaşılmakla; sanığın işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılayamama sebebinin 5237 sayılı TCK’nun 32/1-2 maddesinde düzenlendiği şekliyle sürekli akıl hastalığı ya da aynı yasanın 34/1 maddesinde düzenlendiği şekliyle sürekli akıl hastalığı kapsamında bulunmayan geçici bir rahatsızlık mı veya kullandığı ilaçlara bağlı olarak mı geliştiği hususu hakkında yeniden rapor aldırılarak sonucuna göre uygulama yapılması gerektiği halde, yazılı şekilde eksik inceleme hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık … müdafii ile o yer Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 04.10.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Y. 2. Ceza Dairesi 2014/3196 E., 2015/5075 K.

“İçtihat Metni”Tebliğname No : 2 – 2012/247822
MAHKEMESİ : İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 21/06/2012
NUMARASI : 2011/344 (E) ve 2012/1274 (K)
SUÇ : Hırsızlık

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Sanığın olay günü saat 17.25 sıralarında müşteri olarak girdiği M.. C… AVM’deki Z. mağazasından bir adet çantayı kendi çantasının içine sokarak çalmaya çalıştığı sırada alarmın ötmesi nedeniyle suç üstü yakalandığı, bunun üzerine aynı mağazadan daha önceden de bluz çaldığını beyan ederek, o çaldığı bluz ile çalmaya çalıştığı çantanın bedelini müştekiye ödediğinin anlaşılması karşısında; dosya içerisindeki “Prof. Dr. Ö.. K… antetli reçetede belirtilen ilaçları kullanması halinde ruhsal yapısında kısmi dalgınlık ve dikkat dağınıklığı yapabileceği ancak iradi davranışlarını etkilemeyeceği” kanaatini bildirir Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapor dikkate alınarak, sanığın 5237 sayılı TCK’nın 32. maddesi gereğince suç tarihi itibariyle ”akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olup olmadığı” saptandıktan sonra hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş
o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 11/03/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Y. 13. Ceza Dairesi 2014/37967 E. , 2016/2625 K.

“İçtihat Metni”
Tebliğname No : 6 – 2014/20499
MAHKEMESİ : Kınık Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 11/12/2013
NUMARASI : 2012/168 (E) ve 2013/256 (K)
SUÇ : Hırsızlık

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1) Sanığın savunmasında rahatsızlığı nedeniyle anti depresan ilaç kullandığını beyan etmesi ve 31.12.2013 tarihli temyiz dilekçesi ekinde sunduğu Karacabey İlçe Devlet Hastanesi raporunda sanığın “majör depresyon ve yaygın anxiete bozukluğu” tanısıyla takip edildiğinin belirtilmesi karşısında, sanığın TCK’nın 32. maddesi uyarınca hırsızlık suçunu işlediği sırada akıl hastalığı veya zayıflığı nedeniyle eylemin hukuksal anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme (irade) yeteneğinde önemli derecede azalma olup olmadığının araştırılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekliliği,
2) Sanığın bir adet sodanın parasını ödemek için katılana 100 TL para verdiği, katılanın bozuk para isteyerek 100 TL’yi iade ettiği, sanığın bu sefer katılandan 100 TL parayı bozmasını istediği, katılanın sanığa iki adet 50 TL para verdiği sırada sanığın sürekli konuşup çakmak fiyatlarını da sorarak katılanın dikkatini dağıttıktan sonra 100 TL parayı vermeyip katılandan aldığı 50 TL’yi geri uzatarak sodanın ücretini ödeyip 48,30 TL para üzeri aldığı ve bu şekilde toplamda 98,30 TL para ve 1 adet sodayı çaldığının anlaşılması karşısında; sanığın eyleminin suç tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK’nın 142/1-b maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmeden, aynı Yasanın 142/2-b maddesi ile hüküm kurulması suretiyle fazla ceza tayini,
3) Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 günlü, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı, 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kısmi iptal kararı uyarınca, 5237 Sayılı TCK 53. madde 1. fıkra b bendinde düzenlenen “seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına” hükmünün iptal edilmesi nedeniyle uygulanamayacağının gözetilmesi zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş, sanık … …’in temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 22.02.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Y. 13. Ceza Dairesi 2017/1537 E. , 2018/11545 K.

“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hırsızlık
HÜKÜM : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
Sanığın aşamalarda alınan savunmalarında yeşil reçeteli ilaçlar kullandığı, bu ilaçların etkisi ile suçu işlediğini belirtmesi ve temyiz dilekçesi ekinde yer alan Denizli Devlet Hastanesi’nin 08.10.2014 tarihli ilaç muafiyet sağlık kurulu raporunda, “şizofreni tanılı fluoksetin, olanzapin, risperidon, ketiapin fumarat isimli ilaçları 6 ay kullanması gerektiği”nin belirtilmesi karşısında, sanığın 5237 sayılı TCK’nın 32. maddesi gereğince suçu işlediği sırada akıl hastalığı veya zayıflığı nedeniyle eylemin hukuksal anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini tamamen kaldıracak veya önemli ölçüde azaltacak şekilde akıl hastalığının ve cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Dairesi’nden rapor alındıktan sonra sonucuna göre hukuksal durumunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık …’nin temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 13.09.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Y. 22. Ceza Dairesi 2015/4056 E., 2015/7021 K.

“İçtihat Metni”
Tebliğname No : 6 – 2011/114133
MAHKEMESİ : Bakırköy 14. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 03/12/2010
NUMARASI : 2006/111 (E) ve 2010/1036 (K)
SUÇ : Hırsızlık

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, kararın nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Sanık hakkında CMK’nın 231. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması, sanığın anılan maddenin uygulanmasına engel sabıkasının silinme koşullarının oluşmaması nedeniyle bozma nedeni yapılmamıştır.
1-Sanığın temyiz dilekçesinde” Rivotril” adlı ilacı kullandığı için suç işlediğinin bilincinde olmadığını, olayı hatırlamadığını belirtmesi karşısında, suç tarihi itibariyle TCK’nın 32. maddesi uyarınca “akıl hastalığı veya zayıflığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olup olmadığı” konusunda CMK’nın 74. maddesine göre gözlem altında tutulup usulünce sağlık kurulu raporu alınarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Kabule göre;
2-Sanığın marketten alkollü içecek alarak parasını ödemeden çıkarken görevliler tarafından yakalanması biçimindeki eyleminin, suç tarihi itibariyle 5237 sayılı TCK’nın 142/1-b, 35. maddelerinde düzenlenen hırsızlığa teşebbüs suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık M.. B..’in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, ancak 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nun 326/son maddesi gereğince ceza miktarı bakımından kazanılmış hakkının saklı tutulmasına 10/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Y. 2. Ceza Dairesi 2014/30728 E., 2016/9230 K.

“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hırsızlık, mala zarar verme
HÜKÜM : Mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
1) Sanık hakkında mala zarar verme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Doğrudan hükmolunan cezanın miktar ve türüne göre hükmün, 14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6217 sayılı Kanun’un 26. maddesi ile 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun’a eklenen geçici 2. maddede, Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçinceye kadar hapis cezasından verilenler hariç olmak üzere sonuç olarak belirlenen üçbin Türk Lirası dahil adli para cezasına ilişkin mahkumiyet hükümlerine karşı temyiz yasa yoluna başvurulamayacağı öngörülmekle,hüküm tarihine göre temyizi mümkün olmadığından sanığın temyiz isteminin 1412 sayılı Kanun’un 317. maddesi uyarınca REDDİNE;
2) Sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelemesinde;
Sanığın savunmasında sunmuş olduğu19.03.2012 tarihli reçeteden hakkında şizofreni tanısıyla rivotril adlı ilacın yazıldığının anlaşılması karşısında,suç tarihinde işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinde varsa azalmanın önemli derecede olup olmadığı, 5237 sayılı TCK’nın 32. maddesi kapsamında cezai ehliyetini etkileyen akıl hastalığının bulunup bulunmadığı konusunda Adli Tıp Kurumunun ilgili ihtisas kurulundan veya Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden rapor aldırılıp sonucuna göre hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 16/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul