İnternette -Özellikle Sosyal Medyada- İşlenen Hakaret Suçu –

İnternet üzerinde söylenen sözler ya da aşağılayıcı nitelik gösteren bazı fiiller de yüz yüze yapılmış gibi hukuki ve cezai sorumluluğa sebep olabilmektedir. Bu yazımızda hakaret suçunun sosyal medya üzerinde işlenildiği olaylardan örneklere yer verilmiştir. Aşağıda verilen örnek olaylardan da görüleceği üzere internet üzerinde işlenen hakaret suçlarındaki temel sıkıntılardan birisi failin kesin olarak tespit edilememesidir. Bu gibi durumlarda açık kaynak istihbaratından faydalanılacaktır. Bu örnekler haricinde suçun cezası ve mağdurun manevi tazminat talepleri hakkında daha genel nitelikteki yazımıza ulaşmak isteyenler ise Hakaret, Cezası ve Manevi Tazminat Davası başlıklı sayfamıza göz atabilirler.

Hakaret Eden Kullanıcının Sosyal Medya Hesabının Gizli Olması; Açık Kaynak Araştırması

…Somut olayda müştekinin, şüphelinin … kullanıcı adlı instagram adlı sosyal medya hesabından ”Erkek olarak sana hiç düşmez zekasız”, ”Zekasız diyorum ağırına gidiyor” ve ”Densiz” şeklindeki paylaşımlar ile kendisine karşı hakaret suçunun işlendiği iddiaları üzerine yaptığı şikâyet hakkında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca instagram hesabının gizli olması sebebiyle kullanıcısının tespitinin yapılamadığından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de, müştekinin şikâyet dilekçesinde şüphelinin ismini açık bir şekilde belirttiği, itiraz dilekçesi ekinde de şüpheli hakkında ulaştığı şüpheliye ait telefon numarası bilgisini sunduğu ancak belirtilen isimle ilgili hiçbir araştırma yapılmadığı gibi söz konusu sosyal medya hesabı ile ilgili açık kaynak araştırması yaptırılması, şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti durumunda savunmasının alınması ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” denilmektedir.

I- Olay:Müşteki …’ın Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe marifeti ile müracaat edip instagram isimli sosyal medya hesabında bir paylaşım altına yaptığı yorum nedeniyle şüpheliye ait hesaptan kendisine hakaret edildiğinden bahisle şikayetçi olduğu, anılan sosyal medya hesabının gizli olduğuna yönelik tutanak nedeniyle şüpheliye ulaşılamadığından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, karara yapılan itirazın reddedildiği, bu ret kararına yönelik kanun yararına bozma talebinde bulunulduğu görülmüştür…

İncelenen dosyada; müştekinin şüpheliye ait olduğu belirtilen cep telefon numarasının sahipliği ilgili kurumdan sorulmadan, isme yönelik herhangi bir araştırma ve bu suretle şüphelinin tespitine yönelik etkin bir soruşturma yapılmadan, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ve bu karara yapılan itirazın reddedilmesi hukuka aykırıdır.

Y. 18. CD., 2019/17898 E., 2020/4853 K.

Hakaret Suçunda Aynı Neviden Fikri İçtima Hükümlerinin Uygulanması

İnceleme konusu somut olayda; iddianamede sanığın, sosyal medya ortamında yayınlanan resim altına hakaret içeren yorum yapmak sureti ile itham olunduğu suçu işlediğinin iddia edildiği, mahkemece de eylemin bu şekilde kabul edildiğinin anlaşıldığı, ancak sanığın katılanlara, aynı anda ve tek bir fiille hakarette bulunması şeklinde gerçekleşen eylemi nedeniyle, TCK’nın 43. maddesinde düzenlenen zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerekirken, her bir katılan için ayrı ayrı ceza verilmesinin hukuka aykırı olduğu belirlenmekle kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir…

Y. 18. CD., 2019/2368 E., 2019/10146 K.

Vefat Etmiş Kişinin Ardından İnternet Üzerinde Hakaret Etmek

…31 Mart 2015 tarihinde, Cumhuriyet Savcısı …..’ın İstanbul Adliyesinde terör örgütü mensupları tarafından şehit edilmesinin ardından, kendisine ait sosyal medya hesabından: “Devletinizin savcısını sinkaf edeyim!” şeklinde aleni bir paylaşım yapan sanığın eyleminin, TCK’nın 130/1. maddesinde düzenlenen, kişinin hatırasına hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek kamu görevlisine hakaret suçundan hüküm kurulması,Kanuna aykırı, sanık …’nin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA…

Y. 18. CD., 2019/6702 E , 2020/1581 K.

Gerçek Kişiye Karşı İşlenilmeyen Suç

İncelenen dosyada, sanığın Sarız Kaymakamlığına ait facebook isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden, “…Sarız Kaymakamlığı Sayfası … ananızı mı sinkaf etti, siz ne ye hizmet ediyorsunuz..”, “…Sarız Kaymakamlığı…… Ananızı mı belledi noluyor size…”, “…Sarız Kaymakamlığı…… Ananızı mı belledi noluyor size…”,”…Sarız’da açığa alınan paralel yapı destekçisi amirleri paylaş yoksa ben seni paylaşırım…” şeklinde mesajlar paylaştığı, bu mesajların muhatabının Sarız Kaymakamlığı olduğu, TCK’nın 125. maddesine göre hakaret suçunda şeref ve saygınlığı rencide edici, yine aynı Kanunun 106. maddesinde belirtilen tehdit niteliğindeki sözlerin gerçek kişilere yöneltildiğinde hakaret ve tehdit suçlarını oluşturabileceği, herhangi bir gerçek kişiyle arasında aidiyet ilişkisi kurulmadan tüzel kişiye söylenen sözlerin bu kapsamda değerlendirilemeyeceği gözetilmeden, beraat yerine mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Y. 18. CD., 2018/2164 E., 2018/5983 K.

Hesap Sahibinin İkrarına Rağmen Beraat Verilmesi

…Sanığın soruşturma aşamasında katılana yönelik hakaret içerikli mesajın gönderildiği, … isimli sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu kabul etmesi karşısında, suça konu mesajı gönderen hesabın kime ait olduğunun kesin olarak belirlenmediği gerekçesiyle, sanığın hakaret suçundan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatına karar verilmesi,Kanuna aykırı, katılan … vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA…

Y. 18. CD., 2019/7265 E., 2020/1202 K.

Kullanıcının Sosyal Medya Hesabından Bir Başkasının Hakaret Etmesi

A- Sanık hakkında hakaret suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik katılan vekilinin temyizinin incelenmesinde;

Temyiz edenin, temyiz davasını 09/08/2016 havale tarihli dilekçe ile geri aldığı anlaşıldığından, katılan vekilinin temyiz davası isteği hakkında bir KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA ve tebliğnameye aykırı olarak dosyanın incelemeksizin karar mahkemesine GERİ GÖNDERİLMESİNE,

B- Sanık hakkında hakaret suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik o yer Cumhuriyet savcısının temyizinin incelenmesinde ise;

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:

Sanık hakkında hakaret iddiası nedeni ile yapılan kovuşturmada sanığın hakaret yapılan sosyal medya adresinin kendisine ait olmakla birlikte paylaşımın kendisine ait olmadığını, iş yerinde herkese açık bilgisayarında açık vaziyette olan sosyal medya hesabında bu paylaşımı ihbarcı …’ın yapmış olabileceği savunması karşısında; suça konu hakaret paylaşımı ile ilgili … hakkında yapılan suç duyurusu neticesinde dava açılması durumunda dosyalar birleştirilerek tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi, dava açılmaması durumunda ise bu dosya kapsamında tanık olarak dinlenmesiyle sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçe ile hüküm kurulması,Kanuna aykırı…

Y. 18. CD., 2016/10592 E., 2018/4612 K.

Kullanıcının IP Adresine Ulaşılamaması; Açık Kaynak Araştırması

Somut olayda müşteki vekilinin, şüpheli …’ın @sine… kullanıcı adlı twıtter uzantılı sosyal medya hesabından “Sen de ne konuştun ya iğrenç adam pis tacizci” şeklindeki paylaşım ile müvekkiline karşı hakaret ve iftira suçunun işlendiği iddiaları üzerine yaptığı şikâyet üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca facebook, twitter, ınstagram isimli sosyal paylaşım siteleri ile ilgili olarak yapılan istinabe taleplerini ABD adIî makamlarının cevaplamadığı bu nedenle şüpheliye ulaşılamadığı gerekçesiyle iddiaların soyut nitelikte kaldığından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de, söz konusu sosyal medya hesabı ile ilgili açık kaynak araştırması yaptırılması, şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti durumunda savunmasının alınması ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” denilmektedir…

Her ne kadar ABD’nin hakaret suçlarına ilişkin istinabe taleplerine yanıt vermediğinden IP adresinin ve şüphelinin tespit edilemediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişse de, CMK’nın 172/1. maddesindeki, kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinin somut olayda mevcut olmadığı, dolayısıyla şüpheli veya şüphelilerin tespitine yönelik olarak gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra, şüpheli veya şüphelilerin tespiti halinde iddianame düzenlenmesi, şüpheli veya şüpheliler tespit edilemediği takdirde ise dava zamanaşımı süresince soruşturmaya devam edilmesi gerektiği anlaşılmakla, merciince itirazın kabulüne karar verilmesi yerine reddedilmesi hukuka aykırı görülmüştür.

Sonuç ve Karar: Yukarıda açıklanan nedenlerle;Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kanun yararına bozma isteği doğrultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden,1- İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 07/02/2019 tarihli ve 2018/9589 değişik iş sayılı kararının, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA,..

Y. 18. CD., 2019/7465 E., 2019/12402 K.
error: Content is protected !!