İsim Ekletme Davası

İsim ekletme davası, isim değiştirmeyle aynı usul ve esaslara dayanan bir hukuk davası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımızda konuya ilişkin özet nitelikteki açıklamalar ve örnek dava dilekçesi yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiler için İsim ve Soyisim Değiştirme Davası başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Genel Olarak İsim Ekletme Davası

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 15/5 hükmünde “Çocuğa konulan ad, üç adı geçmemek üzere ve kısaltma yapılmadan yazılır.” denmek suretiyle üç tane isme sahip olunabileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla -haklı nedene dayanmak şartıyla- isim ekletilebilmesi mümkündür. İsim ekletme davalarındaki haklı neden ise çoğu zaman “toplum içinde farklı isimde tanınmak” olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yurtdışındayken İsim Değiştirme Davası Açabilir Mi?

Türk vatandaşlarının isim ekletme davalarının Türk mahkemelerinde görülmesi gerekeceğinden bu davanın yurtdışında açılması mümkün değildir. Fakat Türkiye’de bulunan bir avukata konsolosluktan çıkartılacak vekaletname ile Türkiye’ye hiç gelmeden davanın sonuçlandırılması ve ismin eklettirilmesi mümkündür.

Eklenecek İsim Yabancı Olabilir Mi?

Soyismin yabancı kökenli olması mümkün olmasa da Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun’a aykırı olmadığı müddetçe yabancı kökenli bir isim seçilebilir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için Yabancı İsim Ve Soyisim Alınabilir Mi? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

İsim Ekletme Dava Dilekçesi Örneği

İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

28/02/2023

Davacı:………………..

Davacı Vekili: Av. Oğuzhan YAZICI, İstanbul Barosu Sicil No: 62780

Davalı Nüfus
Müdürlüğü:
…………

Konu: Doğduğundan beri Deniz ismini kullanan müvekkilin, “Sinem” olan isminin önüne “Deniz” isminin eklenerek ön adının TMK m. 27 gereğince “Deniz Sinem” olarak değiştirilmesi talebimizi içeren dava dilekçesinin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Yetkiye İlişkin Açıklamalar: Adın değiştirilmesine ilişkin davalarda yer itibariyle yetkili mahkeme düzeltme isteyen kişinin yerleşim yeri adresindeki mahkemedir (Dilekçemizin 1. maddesinde bknz: Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 36/1.a). Somut olayda ise doğma büyüme Almanya’da yaşamış müvekkilin güncel yerleşim yeri Almanya’da yer almaktadır.

5718 Sayılı Kanun (MÖHUK) m. 41: “Türk vatandaşlarının kişi hâllerine ilişkin davaları, yabancı ülke mahkemelerinde açılmadığı veya açılamadığı takdirde Türkiye’de yer itibariyle yetkili mahkemede, bulunmaması hâlinde ilgilinin sâkin olduğu yer, Türkiye’de sâkin değilse Türkiye’deki son yerleşim yeri mahkemesinde, o da bulunmadığı takdirde Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinde görülür.”

Somut olayda müvekkilin yerleşim yeri Türkiye’de olmadığından ülkemizdeki sakin olduğu yere bakılacak; müvekkil Türkiye’de halihazırda sakin de olmadığından Türkiye’deki son yerleşim yeri adresine bakılacak; Almanya’da doğan müvekkil doğduğundan beri kesintisiz olarak Almanya’da ikamet ettiği için de Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birisi yetkili olacaktır. Somut olayda İstanbul mahkemeleri tercih edilmiştir.

Esasa İlişkin Açıklamalar: Müvekkilin anne ve babası, müvekkil doğduğunda isminin Deniz olması hususunda anlaşmışlar, fakat nüfusa kaydı yapılırken babası ve dedesi annesinden habersiz olarak babaannesinin ismi olan “Sinem” ismini koymuşlardır. Sonrasında değiştirmek isteseler de idari makamdan olumsuz yanıt almışlardır. Fakat müvekkil, nüfusta Sinem ismiyle kayıtlı olmasına rağmen, sosyal yaşamında da, okul hayatında da, iş hayatında da devamlı olarak Deniz ismini kullanmış ve Deniz ismiyle tanınmıştır (Ek-3’te görüleceği üzere okuldaki karnesinde, iş sözleşmesinde vs. Deniz adı kullanılmıştır). Dolayısıyla kimlikteki ismin fiilen kullanılan isimle farklı olması müvekkilin hayatında karışıklıklara sebep olmaktadır. Almanya’daki resmi ve özel evraklarda da tam ismi “Deniz Sinem …” olarak geçmektedir. Müvekkil babaannesinin ismi olan Sinem ismiyle de manevi bağ hissettiğinden ve bazı evraklarda Deniz adıyla beraber kullandığından, Sinem ismini çıkarmadan Deniz adıyla beraber kullanmak istemektedir.

İsim değiştirme talebimize konu olan haklı nedenimizi ispatlamak için, istinabe yoluyla dinlenmelerini istediğimiz tanık delilini ve “Deniz Sinem” adının kullanıldığı belge delillerini sunmaktayız. Takdir hakkı mahkemeye ait olmakla birlikte, söz konusu belgeler Almanya’da bulunduğundan, usul ekonomisi ilkesi gereğince yalnızca Türkiye’de bulunan tanıkların dinlenmesinin ve kollukça müvekkilin aranan kişilerden olmadığına ilişkin rapor alınmasının yeterli olacağını düşünüyoruz. Zira Almanya’dan belge celbi istenildiği vakit, usul ekonomisi ilkesinin hızlılık ve ucuzluk unsurlarının ihlal edilme ihtimali doğacaktır.

Deliller ve Ekler:……

İlgili Mevzuat: Türk Medeni Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5718 Sayılı MÖHUK ve diğer ilgili düzenlemeler.

Netice-i Talep: Yukarıda açıkladığımız ve re’sen göz önüne alınacak sebeplerle davamızın kabul edilerek, müvekkilin nüfusta “Sinem” olarak kayıtlı ön adının “Deniz Sinem” olarak değiştirilmesi yönünde karar verilmesini ve bu isim değişikliğinin TMK m. 27/2 uyarınca ilan ettirilmesini saygılarımızla talep ederiz. 28.02.2023

Davacı Vekili

Av. Oğuzhan Yazıcı

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
İsim ekletme davasıyla ilgili profesyonel yardım hakkında bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul