Blog

Haksız Yapı İnşaatında Arsa Sahibinin Açabildiği Davalar

Haksız yapıları üç kategoride inceleyebiliriz: Biz bu yazımızda, uygulamada sıkça karşılaşılmakta olan “Üçüncü bir kişinin, kendi malzemesiyle başkasının arazi üzerinde haksız yapı dikmesi” durumunda arsa sahibi tarafından açılabilen davalar üzerinde durduk. Elatmanın Önlenmesi ve Kal Davası (Haksız Yapının Yıkılması Talebi) TMK m. 683/2 hükmü uyarınca “Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası …

Haksız Yapı İnşaatında Arsa Sahibinin Açabildiği Davalar Devamı »

Miras Davası Nerede Açılır?

Miras Davalarında Yetkili Mahkeme Miras davalarında yetkili mahkeme, uyuşmazlığın mirasın hangi alanına ait olduğuna göre değişecektir. Şöyle ki, Aşağıda sayılan davalar, murisin ölümünden önceki son yerleşim yerinde açılacaktır: Mirasta istihkak davası ise, murisin en son yerleşim yerinde açılabileceği gibi, uyuşmazlığa konu eşyanın bulunduğu yerde de açılabilir. Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) verilmesi veya veraset ilamının iptaline …

Miras Davası Nerede Açılır? Devamı »

Fiili Taksim (Eylemli Paylaşma) Durumunda Önalım Hakkının İleri Sürülememesi

Y. (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesi 2012/3283 E.  , 2012/7554 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ : Önalım Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı önalım davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava, önalım hakkına ilişkin payın iptali ile davacı adına tescili …

Fiili Taksim (Eylemli Paylaşma) Durumunda Önalım Hakkının İleri Sürülememesi Devamı »

Ortaklığın Giderilmesinin İstenemediği Durumlar – TMK 698

Hisse sahipleri arasındaki ortaklık, mirasa veya başka şekilde oluşan bir devire dayanarak kurulmuş olabilir. Hakkı olan kısmı serbestçe kullanmak isteyen maliklerin bu ortaklığa son verilmesini talep etmesi mümkündür. Peki bu talep her zaman öne sürülebilir mi? TMK m. 698 hükmü uyarınca, paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. Bu devam …

Ortaklığın Giderilmesinin İstenemediği Durumlar – TMK 698 Devamı »

Hizmet Tespit Davası

Hizmet tespit davası, prim ödeme gün sayısının veya prime esas kazancın eksik bildirilmesi ya da işçinin çalışmasının SGK tarafından tespit edilememesi durumlarında açılan bir iş ve sosyal güvenlik hukuku davasıdır. Dava kabul edildiği takdirde işçi lehine prim tahakkuku gerçekleşecek ve işveren hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Hizmet Tespit Davasının Dayanağı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve …

Hizmet Tespit Davası Devamı »

Kambiyo Takibinin İptal Edilemediği Haller – İİK 170/a-3

Genel Olarak Kambiyo Şikayeti Nedeniyle Takibin İptali Alacaklının kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip olmadığı veya senedin kambiyo senedi vasfında olmadığı durumlarda, İİK 170/a-2 uyarınca takip iptal edilebilecektir. Fakat bu durumun iki istisnası mevcuttur: İmza inkarının geri alınması, Borcun tamamen veya kısmen kabul edilmiş olması. Bu iki istisna hali mevcut değilse takip iptal edilebilir. “…Somut …

Kambiyo Takibinin İptal Edilemediği Haller – İİK 170/a-3 Devamı »

İpotek Bedelinin Uyarlanması İçin İpoteği Çözmekten İmtina – İİK 153

Y. 12. Hukuk Dairesi 2021/3567 E. , 2021/7477 K. “…İpotek borçlusu tarafından, maliki olduğu taşınmaz üzerinde tesis edilen ipoteğe ilişkin ipotek bedelinin, ipotek alacaklısının mirasçısız olarak vefatından sonra mirasçı olarak Hazinenin belirlenmesi nedeniyle alacaklı kurum lehine depo edilmesinden sonra, icra müdürlüğünce, alacaklıya muhtıra gönderildiği, ancak ipotek alacaklısının 15 gün içerisinde depo edilen bedeli alıp ipoteği …

İpotek Bedelinin Uyarlanması İçin İpoteği Çözmekten İmtina – İİK 153 Devamı »

Nokta Haczine İlişkin Şikayette Yetkili İcra Mahkemesi – İçtihat

Y. 5. Hukuk Dairesi 2021/13414 E. , 2021/14443 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Kıymet takdirine itiraz istemine ilişkin olarak açılan davada … İcra Hukuk ile … 6. İcra Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye …

Nokta Haczine İlişkin Şikayette Yetkili İcra Mahkemesi – İçtihat Devamı »

Pazarlıkla Satışın İptalinde Görevli Mahkeme – İçtihat

Y. 12. Hukuk Dairesi 2015/8365 E. , 2015/12780 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra …

Pazarlıkla Satışın İptalinde Görevli Mahkeme – İçtihat Devamı »

İtirazın İptalinden Sonra Haciz İsteme Süresi

Y. 12. Hukuk Dairesi 2015/30499 E., 2016/6521 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra …

İtirazın İptalinden Sonra Haciz İsteme Süresi Devamı »

İcra Takip Talebinde Borç Sebebinin Gösterilmemesi – İçtihat

Y. 10. Hukuk Dairesi 2015/25167 E., 2017/9220 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :İş Mahkemesi Dava, sigortalının geçirdiği iş kazası sonucu ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile faizinin tahsiline ilişkin olarak başlatılan icra takibine ilişkin itirazın iptali ile % 40’tan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi istemine istemine ilişkindir.Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulü ile itirazın iptaline, …

İcra Takip Talebinde Borç Sebebinin Gösterilmemesi – İçtihat Devamı »

Ödeme Emrinin İptali

Ödeme Emrinde Alacaklı Vekilinin Adresinin Bulunmaması Yargıtay aşağıdaki karara konu olayda, ödeme emrinde adres bulunmasa bile, bu bilgi takip talebinden de ulaşılabilir olduğundan ödeme emrinin iptaline sebep olmayacağı yönünde görüş bildirmiştir. “…İİK’nın 60/1 madde hükmüne göre ise ödeme emrinin, alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, 58 inci maddeye göre takip talebine yazılması …

Ödeme Emrinin İptali Devamı »

Süresinden Sonra Açılan Karşı Davanın Tefrik Edilip Birleştirilmesi – İçtihat

“…Davalı kadın tarafından karşı dava süresinde açılmamış ve mahkemece, bu sebeple karşı dava hakkında tefrik kararı verilmiştir. Aynı yer mahkemesinde açılmış davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir (HMK m. 166/1). Davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması, ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini …

Süresinden Sonra Açılan Karşı Davanın Tefrik Edilip Birleştirilmesi – İçtihat Devamı »

Vasiyetname İptali ve Vasiyetnamenin Tenfizi Davası

TMK 596 uyarınca vasiyetname açıldıktan sonra, açılan vasiyetin yerine getirilmesini isteyen mirasçı veya üçüncü kişi vasiyetnamenin tenfizi davası açabilir. Fakat diğer mirasçılar vasiyetnamedeki kazandırmaların hukuka uygun olmadığı düşüncesindelerse, vasiyetnamenin iptali davası açarak bu kazandırmayı etkisiz hale getirebilirler. İptal davasıyla birlikte çokça açılan tenkis davasına bu yazımızda değinilmemiştir. İlgilenenler Mirasta Tenkis Davasıyla Saklı Payın Korunması başlıklı yazımıza göz …

Vasiyetname İptali ve Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Devamı »

Alacaklının Açtığı Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası – İçtihat

Y. 14. Hukuk Dairesi 2021/1720 E., 2021/3521 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 14/04/2014 gününde verilen dilekçe ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 121. maddesi uyarınca ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 24/06/2016 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi tarafından davalı … istenilmekle süresinde olduğu …

Alacaklının Açtığı Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası – İçtihat Devamı »

Kısmi Davaya Cevap Vermeyen Davalının Islaha Cevapla Zamanaşımı Def’i

Y. 9. Hukuk Dairesi 2021/10852 E., 2021/15039 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi…DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I …

Kısmi Davaya Cevap Vermeyen Davalının Islaha Cevapla Zamanaşımı Def’i Devamı »

Davalının Sahtelik İncelemesi İçin İsticvaba Gelmemesi – HMK 211/a

Y. 13. Hukuk Dairesi 2016/26350 E., 2019/8761 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARARDavacı, davalının eşi ve kızı adına olmak üzere … 35 parselde 432 …

Davalının Sahtelik İncelemesi İçin İsticvaba Gelmemesi – HMK 211/a Devamı »

Tanığın Davet Edilmesi (HMK 243/1) – İçtihatlar

Kesin Sürede Tanık Göstermeyen Tarafın Duruşmada Tanıkları Hazır Etmesi “…Ayrıca, tanık listesi için kesin süre verildiği ve dinlenme gününün belirlendiği hallerde, süresinde liste verilmemiş olsa dahi, taraf o durumda hazır bulundurursa tanıklar dinlenir. Bir başka deyişle kesin sürede tanık ismi bildirmeyerek tanık gösterme hakkı “düşmüş” olan taraf sadece izleyen duruşmada tanıklarını hazır ettiği takdirde bu …

Tanığın Davet Edilmesi (HMK 243/1) – İçtihatlar Devamı »

Yargı Yeri Belirlemesinden Sonra Davayı Takipsiz Bırakma – HMK 23 ve 150/3

Y. 22. Hukuk Dairesi 2013/10962 E., 2013/12406 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA : Davacı, ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Mahkeme, davanın açılmamış sayılmasına karar vermiştir.Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T …

Yargı Yeri Belirlemesinden Sonra Davayı Takipsiz Bırakma – HMK 23 ve 150/3 Devamı »

Davanın Açılmamış Sayılmasının Sürelere Etkisi – HMK 150/7

HMK 150/7 hükmü uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilirse, zamanaşımının kesilmesi, hak düşürücü sürenin korunması ve davalıyı temerrüde düşürme etkisi de ortadan kalkacaktır. Y. 11. Hukuk Dairesi 2019/2591 E., 2020/571 K. “…Mahkemece, Dairemiz bozma ilamına uyularak, somut olayda davalının ticaret unvanının 04.02.2003 tarihinde Ticaret Siciline tescil ve ilan edildiği, huzurdaki davanın ise 8 yılı aşkın bir …

Davanın Açılmamış Sayılmasının Sürelere Etkisi – HMK 150/7 Devamı »

Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Y. 3. Hukuk Dairesi 2021/7011 E. , 2021/11003 K. “…3-Açılan davada, davanın 303.916,00 TL üzerinden ıslah …

Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Devamı »

Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Y. 19. Hukuk Dairesi 2017/1457 E. , 2018/4218 K. “…2)Mahkemece ret olunan kötüniyet tazminatı üzerinden davalı yararına …

Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Devamı »

Süresinde Cevap Dilekçesi Vermeyenin Zamanaşımı Def’i – İçtihat

Y. Hukuk Genel Kurulu 2017/2782 E., 2020/87 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi 1.Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Kocaeli 6. İş Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.2. Direnme kararı …

Süresinde Cevap Dilekçesi Vermeyenin Zamanaşımı Def’i – İçtihat Devamı »

Tarafta İradi Değişiklik (HMK 124) – İçtihatlar

Davalıdan Taşınmazı Devralanın Davaya Dahil Edilmesi “…Dava, hile hukuki nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir… Somut olayda, dava konusu taşınmaz davalı … tarafından 23.01.2019 tarihinde …’na devredilmiş, dava ise 06.02.2019 tarihinde açılmış, davacının isteği üzerine kayıt maliki … davaya dahil edilmiş olup, davalı …’in davacının oğlu olması nedeniyle dava sürecini kolaylıkla öğrenebileceği ve …

Tarafta İradi Değişiklik (HMK 124) – İçtihatlar Devamı »

Mahkeme Aracılığıyla Davanın İhbarı

Mahkemenin İhbar Şartlarını Denetleme Yetkisinin Olmaması “…Davanın ihbarı mahkeme aracılığı ile yapılabileceği gibi mahkeme dışı vasıtalarla da yapılması mümkündür. Davanın ihbarını mahkeme aracılığı ile isteyen taraf dilekçe ile mahkemeye başvurmalıdır. Mahkeme, davanın ihbarına ilişkin dilekçenin üçüncü kişiye tebliği için davanın ihbar şartlarının bulunup bulunmadığını inceleyemeyeceği gibi ihbar talebinin reddine ya da kabulüne de karar vermemelidir…” …

Mahkeme Aracılığıyla Davanın İhbarı Devamı »

Mecburi Dava Arkadaşlarına Yemin Teklif Edilmesi

Y. 3. Hukuk Dairesi 2020/1900 E., 2020/7470 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ Taraflar arasındaki adi ortaklığın tespiti ve tasfiyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda; davanın reddine yönelik olarak verilen hüküm, davacı vekili tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmekle; duruşma günü olarak belirlenen 08/12/2020 tarihinde davacı asil ve vekili Av. … ile davalılardan … ve …Dayanıklı Tüketim …

Mecburi Dava Arkadaşlarına Yemin Teklif Edilmesi Devamı »

İhtiyari Dava Arkadaşlığı (HMK 57-58) – İçtihatlar

Tahkikat Aşamasının Ortak Olması “…Bilindiği üzere, davanın birden fazla kişi hakkında aynı sebepten doğması hâlinde, birden fazla kişi birlikte dava açabilir veya dava edilebilirler (HUMK’nın 43/2. maddesi). İhtiyari dava arkadaşlığında her dava arkadaşının davası diğerlerinden bağımsız olup, tahkikat safhası ortaktır. Yani dava arkadaşı sayısı kadar dava vardır. Her bir dava arkadaşı hükme karşı ayrı ayrı …

İhtiyari Dava Arkadaşlığı (HMK 57-58) – İçtihatlar Devamı »

Hakimin Reddi (HMK 36 – 38) – İçtihatlar

Kanun Yolundaki Hakimin İlk Derece Mahkemesinde Hakim Sıfatında Olması “Somut olayda; ilk derece mahkemesinde yapılan yargılamada hakim sıfatıyla hareket eden Hakim Muhlise Yılmaz, temyize konu edilen kararı veren bölge adliye mahkemesi heyetinde de yer almıştır. Bu durumda, davalı tarafın Hakim Muhlise Yılmaz’ın reddine ilişkin temyiz isteminin kabulü gerekir.” Y. 3. Hukuk Dairesi 2020/6292 E. , …

Hakimin Reddi (HMK 36 – 38) – İçtihatlar Devamı »

Vekille Hakim Arasındaki Husumetten Ötürü Hakimin Reddedilemeyeceği – İçtihat

Y. 20. Hukuk Dairesi 2016/6315 E., 2016/9282 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş MahkemesiTaraflar arasında görülen dava sırasında hâkim tarafından çekilme isteminde bulunulmuştur.Çekilme talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın Yargıtayca incelenmesi davalı … İnş. San. ve Tic. A.Ş. vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği …

Vekille Hakim Arasındaki Husumetten Ötürü Hakimin Reddedilemeyeceği – İçtihat Devamı »

HMK 28 – Şartları Olmadığı Halde Duruşmanın Gizli Yapılması Nedeniyle Bozma

Y. 2. Hukuk Dairesi 2015/16788 E., 2016/9300 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Mahkemece 08.05.2015 tarihli duruşma gizli yapılmıştır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli olarak yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak …

HMK 28 – Şartları Olmadığı Halde Duruşmanın Gizli Yapılması Nedeniyle Bozma Devamı »

Yetki İtirazında Yetkisiz Mahkemenin Gösterilmesi – İçtihat

Y. 5. Hukuk Dairesi 2021/9915 E., 2021/14013 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Boşanma istemine ilişkin olarak açılan davada Ankara 4. Aile Mahkemesi ve İzmir 1. Aile Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce …

Yetki İtirazında Yetkisiz Mahkemenin Gösterilmesi – İçtihat Devamı »

Yetki İtirazında Tercih Edilen Mahkemenin Bildirilmemesi

Y. 5. Hukuk Dairesi 2021/11038 E., 2021/13999 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Trafik kazasından kaynaklı tazminat istemine ilişkin olarak açılan davada Ankara 1. Asliye Ticaret ve Seydişehir 1. Asliye Hukuk (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı …

Yetki İtirazında Tercih Edilen Mahkemenin Bildirilmemesi Devamı »

Zorunlu Dava Arkadaşlarının Yetki İtirazını Birlikte İleri Sürmemesi – İçtihat

Y. 5. Hukuk Dairesi 2021/12690 E., 2021/14420 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi İİK’nın 277. maddesinden kaynaklanan tasarrufun iptali istemine ilişkin olarak açılan davada … 15. Asliye Hukuk Mahkemesi ile … 14. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge …

Zorunlu Dava Arkadaşlarının Yetki İtirazını Birlikte İleri Sürmemesi – İçtihat Devamı »

İkinci Cevap Dilekçesinde Yetki İtirazı İleri Sürülememesi – İçtihat

Y. 19. Hukuk Dairesi 2016/3384 E., 2016/13901 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDAVALILAR : 1-… vek. Av. … 2- … Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.– K A R …

İkinci Cevap Dilekçesinde Yetki İtirazı İleri Sürülememesi – İçtihat Devamı »

Askeri Disiplin Cezalarına Karşı İtiraz ve İptal Davası

Askeri disiplin cezaları, 6413 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nda sayılmıştır. Biz bu yazıda sadece önem arz eden bazı hükümlere ve kendi yorumlarımıza yer yerdik. Kanun metni için şu adrese gidebilirsiniz: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6413&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 Aynı Fiilden Dolayı Birden Fazla Disiplin Cezası Verilememesi TSKDK m. 4 hükmü uyarınca, aynı fiilden ötürü birden fazla disiplin cezası verilmesi mümkün değildir. …

Askeri Disiplin Cezalarına Karşı İtiraz ve İptal Davası Devamı »

Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuk – HUAK 18/A

Kanunda arabulucuya başvurulmasının zorunlu olarak sayıldığı hallerde, dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur. Zorunlu arabuluculuğa tabi davalara şimdilik iş hukuku, ticaret hukuku ve tüketici hukukundaki bazı uyuşmazlıklar girmektedir. Hangi Davalardan Önce Zorunlu Arabuluculuk Yoluna Başvuru Zorunlu? Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, HUAK m. 18/A-18 hükmü gereğince, “Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna …

Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuk – HUAK 18/A Devamı »

Usule Aykırı Verilen Kesin Sürenin Kaçırılması

HMK m. 94’de düzenlenen kesin süre, ilgili olduğu işlemi verilen süre içinde yapmayan tarafın o işlemi yapma hakkını ortadan kaldıran bir hukuk muhakemesi kurumudur. Yalnızca kanunda düzenlenenler değil, hakimin kesin olmasını kararlaştırdığı süreler de kesin süre olma niteliğini haizdir. Peki hakimin verdiği kesin süreyi kaçıran tarafın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok mudur? Yargıtay kararlarından …

Usule Aykırı Verilen Kesin Sürenin Kaçırılması Devamı »

Hukuk Davasında Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali – AYM Kararlarıyla

Davanın uzun sürmesi durumunda, haksız yere uzamaya yol açmayan tarafın adil yargılanma hakkının ihlali nedeniyle manevi tazminat talep etme hakkı vardır. HMK m. 30’daki usul ekonomisi ilkesinin gereği olan makul sürede yargılanma hakkı, Anayasa’nın 36. ve AİHS’nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının bir gereğidir. Yazımızda AYM içtihatları çerçevesinde hukuk yargılamasında makul yargılama hakkının ihlali …

Hukuk Davasında Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali – AYM Kararlarıyla Devamı »

Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Tasarlayarak kasten öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir. TCK 82/1-a hükmünde düzenlenen bu suç, eskiden “taammüden adam öldürme” olarak da bilinmekteydi. 765 sayılı eski TCK’nin 450. maddesinde de bu suç için ağırlaştırılmış müebbet hapis öngörüldüğünden, ceza miktarında değişikliğine gidilmediğini görmekteyiz. Kasten Öldürme Hangi Koşullarda Tasarlayarak İşlenmiş Sayılır? Tasarlayarak kasten öldürmenin koşullarıyla ilgili doktrinde temel olarak iki …

Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu ve Cezası Devamı »

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) Kararları

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan bilgi edinme başvurularına ilişkin ret kararlarına yapılan itirazları değerlendiren kuruldur. Bu yazıda itiraz üzerine verilen kararlara değinilmiştir. Genel Olarak BEDK Başvuruları BEDK’ye itiraz hakkının doğması için, öncelikle ilgili kuruma başvuru yapılmalıdır. Yani bilginin temin edilmesi için doğrudan BEDK’ye başvurulmaz. “…4982 …

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) Kararları Devamı »

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İhlal Kararları

Genel Olarak TİHEK Başvuruları Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu m. 17 uyarınca, ayrımcılığa uğradığını düşünenler TİHEK’e ücretsiz başvuruda bulunabileceklerdir. Talep üzerine veya re’sen yapılan incelemeler üç ay içinde sonuçlandırılır. Fakat bu sürenin üç ay daha uzatılması mümkündür. Başvurucunun şikayeti üzerine muhataptan yazılı görüşü istenir. Ardından başvurucunun da yazılı görüşü alınır. Fakat başvurucu, başvuru …

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İhlal Kararları Devamı »

Yasaklı Köpek Irkları ve İdari Cezalar – Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesi

Hayvanları Koruma Kanunu geçici madde 3/1 hükmüyle, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesindeki yetki Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredilmiştir. Bakanlığın 07.12.2021 tarihli genelgeyle eklediği iki türle birlikte tehlikeli oldukları kabul edilen köpek ırkları şu şekilde belirlenmiştir: Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier, American Bully. Bu ırklardaki köpekleri üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, …

Yasaklı Köpek Irkları ve İdari Cezalar – Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesi Devamı »

Denetimli Serbestlik

Denetimli serbestlik, cezanın koşullu salıverilmeye kadar olan kısmının cezaevi dışında geçirilmesine olanak sağlayan bir infaz tedbiridir. Denetimli Serbestlik Şartları ve Süresi Denetimli serbestlikten faydalanma şartları şunlardır: Hükümlü açık cezaevinde bulunmalı ya da açık cezaevine ayrılma koşulları oluşmasına rağmen kendi iradesi dışında ayrılamamış olmalıdır. Koşullu salıverilmeye bir yıl veya daha az süre kalmış olmalıdır. Cezaevindeki süre …

Denetimli Serbestlik Devamı »

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası – TCK 132

Haberleşmenin gizliliğini ihlal, belirli kişiler arasındaki haberleşmenin içeriğinin hukuka aykırı olarak öğrenilmesiyle işlenen suçtur. Söz konusu haberleşmenin yazılı veya sesli olmasının ya da hangi yolla yapıldığının bir önemi yoktur. Dinleme ve Okuma Suretiyle Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar arasında düzenlenen bu suç, TCK m. 132’de düzenlenmiştir. Cezayı artıran …

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası – TCK 132 Devamı »

Şikayetten Vazgeçmeyi Kabul Etmeyen Sanığın Suçlu Bulunması

Şikayetten vazgeçmenin kabul edilmemesi durumunda sanık suçlu bulunursa, ne tür bir karar verileceği hususu tartışmalıdır. Temel olarak üç farklı karar verilebileceği görüşü mevcuttur: Düşme kararı (Baskın görüş), Ceza verilmesine yer olmadığı (Azınlık), Mahkumiyet (Azınlık) Davanın Düşürülmesi Gerektiği Görüşü “…5237 sayılı TCK’nin 73. maddesinin 4. fıkrasında, kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda, suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesinin …

Şikayetten Vazgeçmeyi Kabul Etmeyen Sanığın Suçlu Bulunması Devamı »

Beraat Kararı Kesinleşmeden Katılanın Şikayetten Vazgeçmesi

İlk derece mahkemesince beraat hükmü verildikten sonra kararı temyiz eden katılan şikayetinden vazgeçerse, üst derece mahkemesi kararı bozup sanığın vazgeçmeyi kabul edip etmediğini mi soracaktır? Yargıtay 8. Ceza Dairesi, önüne gelen bir dosyada şikayetten vazgeçen müştekinin artık katılma ve dolayısıyla temyiz etme hakkı kalmadığı gerekçesiyle temyiz istemini incelememiştir. Somut olayda sonuca etkisi olmasa da, bu …

Beraat Kararı Kesinleşmeden Katılanın Şikayetten Vazgeçmesi Devamı »

Şikayetten Vazgeçme İçin Avukata Özel Yetki Verilmesi Gerektiği – İçtihat

Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2020/3429 E., 2021/8438 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : Açığa imzanın kötüye kullanılması Sanığa yüklenen eylemin TCK’nin 209. maddesine uyan takibi şikayete bağlı bulunan açığa imzanın kötüye kullanılması suçunu oluşturduğu, hükümden sonra temyiz aşamasında katılan vekilinin şikayetten vazgeçildiğine dair dilekçe gönderdiği anlaşılmakla; TCK’nin 73/4 madde ve fıkrası gereğince, şikayete tabi suçlarda şikayetten vazgeçme, hüküm kesinleşinceye kadar kullanılabilen …

Şikayetten Vazgeçme İçin Avukata Özel Yetki Verilmesi Gerektiği – İçtihat Devamı »

Avukatın Aslı Gibidir Yaptığı Belgeyi Sunamaması – Av. K. m. 56/3

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2016/1170 E., 2019/488 K. “İçtihat Metni”Kararı VerenYargıtay Dairesi : 19. Ceza DairesiMahkemesi :Ağır CezaSayısı : 79-251 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na muhalefet suçundan sanık …’ın 1136 sayılı Kanun’un 56/3, TCK’nın 62/1 ve 53/1 maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesince …

Avukatın Aslı Gibidir Yaptığı Belgeyi Sunamaması – Av. K. m. 56/3 Devamı »

Asta Müessir Fiil Suçu ve Cezası – ASCK 117

Genel Olarak Asta Müessir Fiil Suçu ve Cezası ASCK m. 117’de tanımlanan bu suç, “Maduna müessir fiiller yapanların cezası” başlığı altında düzenlenmiş ve “Makam ve memuriyet nüfuzunu suiistimal” kısmında yer almaktadır. TCK’deki kasten yaralamanın özgü suç versiyonu olarak karşımıza çıkan asta müessir fiil suçunun üst ve amire karşı işlenen şekline dair bilgiye ulaşmak için Üste …

Asta Müessir Fiil Suçu ve Cezası – ASCK 117 Devamı »

Dernek Üyeliğinden Çıkarma (İhraç) Kararının İptali Davası

Dernek üyeliğinden ihraç edilen kişinin, kararın iptali için dava açarak üyeliğini geçmişe etkili olarak geri kazanması mümkündür. Dernek Üyeliğinden İhraç Kararını Hangi Organ Verir? TMK m. 80 uyarınca, dernek üyeliğinden ihraç hakkındaki son kararları genel kurul vermektedir. Üyelikten çıkarma yönetim kurulu kararıyla yapılmışsa, bu karar genel kurul tarafından onaylanmadığı müddetçe üyelik devam edecektir. “…Dava, genel …

Dernek Üyeliğinden Çıkarma (İhraç) Kararının İptali Davası Devamı »

Dernek Çalışanlarının Kamu Görevlisi Sıfatını Taşıyıp Taşımadıkları

Bilindiği üzere, görevi kötüye kullanma ve zimmet gibi bazı suçlar yalnızca kamu görevlileri tarafından işlenebilmektedir. Peki kimler kamu görevlisi sıfatına sahiptir? Kamuya yararlı dernek çalışanları da TCK uyarınca kamu görevlisi sayılırlar mı? Kamu Görevlisi Kavramı TCK 6/1-c: Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya …

Dernek Çalışanlarının Kamu Görevlisi Sıfatını Taşıyıp Taşımadıkları Devamı »

Üste Fiilen Taarruz Suçu ve Cezası – ASCK 91

Üste fiilen taarruz, askerlik yapan kişinin komutanına fiziken saldırması veya buna teşebbüs etmesi şeklinde işlenen suçtur. Genel Olarak Üste Fiilen Taarruz Suçu ve Cezası ASCK m. 91’de tanımlanan bu suç, “Amire ve mafevka fiilen taarruz edenlerin cezaları” başlığı altında düzenlenmiş ve “Askeri itaat ve inkıyadı bozan suçlar” kısmında yer almaktadır. Üste fiilen taarruz suçunun asta …

Üste Fiilen Taarruz Suçu ve Cezası – ASCK 91 Devamı »

Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti – İçtihat

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Konusuz Kalan Davada Verilecek Karar Konusuz kalan dava reddedilmez, karar verilmesine yer olmadığı kararı verilir. Tarafların dava tarihindeki …

Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti – İçtihat Devamı »

Nama İfaya İzin Davası – TBK 113

Nama ifaya izin, yapma borcunu yerine getirmeyen taraf adına işlem yapılması için yetki verilmesi talebini içeren bir davadır. Bu uyuşmazlıklar genellikle kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğmaktadır. Nama İfaya İznin Dayanağı ve Uygulama Alanı “…Şahsa bağlı olan yapma borçlarında İİK madde 343’de ki hapsen tazyik dolaylı imkanı dışında aynen ifası mümkün değildir. Sadece tazminat istenebilir. Şahsa …

Nama İfaya İzin Davası – TBK 113 Devamı »

Yetki Belgeli Avukata Yapılan Tebligatın Süreye Etkisi

Yetki Belgesinin Vekaletname Hükmünde Olması Avukatlık Kanunu m. 56/5 uyarınca, avukatlar, “başkasını tevkil etme yetkisini haiz oldukları bütün vekâletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına vekâletname yerine geçen yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi vekâletname hükmündedir.” Dolayısıyla verilen yetki belgesi herhangi bir süre şartı gibi kayıt içermediği müddetçe yetki belgeli avukata yapılan tebliğ …

Yetki Belgeli Avukata Yapılan Tebligatın Süreye Etkisi Devamı »

İhtirazi Kaydın Ayıp İhbarı Yerine Geçmesi – İçtihat

Y. (Kapatılan) 13. Hukuk Dairesi 2016/28811 E., 2019/12255 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARAR Davacı, … … İnşaat ile 22/05/2008 tarihinde Karina evleri B blok …

İhtirazi Kaydın Ayıp İhbarı Yerine Geçmesi – İçtihat Devamı »

Aile Konutu Şerhinin İnşaata Engel Olmaması

Y. 15. Hukuk Dairesi 2019/3337 E., 2019/5243 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm davacı-birleşen dosyalar davalısı vekili ile asıl ve birleşen dosya davalısı vekillerince temyiz edilmiş, asıl ve birleşen dosya davalısı vekili tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde birleşen dosya davacısı … vekili Avukat…ile davalı vekili …

Aile Konutu Şerhinin İnşaata Engel Olmaması Devamı »

Sağ Kalan Eşe Aile Konutu Özgülemesi – TMK 652

Aile Konutunun Özgülenmesi Davasında Görevli Mahkeme “…Türk Medeni Kanununun 652. maddesinde yer alan tereke mallarından birinin mirasçılardan birine miras hakkına mahsuben özgülenmesi, paylaştırma niteliğinde olup, özgüleme kararı, o mal üzerindeki mirasçıların “elbirliği” şeklindeki ortaklığının izalesi sonucunu hasıl eder. Bu nedenle, Türk Medeni Kanununun 652. maddesine dayanan isteklerde görevli mahkeme, paylaşma isteklerindeki görev kurallarına göre belirlenmelidir. …

Sağ Kalan Eşe Aile Konutu Özgülemesi – TMK 652 Devamı »

İmzanın Kime Ait Olduğunun Belirlenememesi – İçtihatlar

Adi bir kağıt veya kambiyo senedindeki imzanın sahteliği hakkındaki inceleme bilirkişi aracılığıyla yapılacaktır. Raporların imza hakkında kesin bir şekilde gerçek veya sahte kanaatinde bulunabildiği durumlarda sorun yoktur. Peki imzanın kime ait olduğu konusunda çelişki varsa ne yapılacaktır? Aşağıdaki içtihatlar incelendiğinde Yargıtay’ın borçlu lehine yorum yapılması gerektiği görüşünde olduğunu görüyoruz. Y. 12. Hukuk Dairesi 2016/9785 E. …

İmzanın Kime Ait Olduğunun Belirlenememesi – İçtihatlar Devamı »

Tehir-i İcra (İcranın Geri Bırakılması) – İİK 33 ve İİK 36 Farkı

Her ne kadar İcra ve İflas Kanunu’nda iki hukuki kurum için de “icranın geri bırakılması” terimleri kullanışmış olsa da, İİK 33 ve İİK 36 farklı sebeplere dayanan ve farklı sonuçları olan kurumlardır. İİK 33 ve İİK 36 Farkı Başvuru Sebebi: İİK 33’e başvurma sebebi zamanaşımı, imhal veya itfadır. İİK 36’ya başvuru sebebi ise, kanun yoluna …

Tehir-i İcra (İcranın Geri Bırakılması) – İİK 33 ve İİK 36 Farkı Devamı »

İcranın Geri Bırakılması Davasında İcranın Geçici Durdurulması – İçtihat

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2012/25615 E., 2012/27721 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ankara 7. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 06/08/2012NUMARASI : 2012/648-2012/117 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı ve davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler …

İcranın Geri Bırakılması Davasında İcranın Geçici Durdurulması – İçtihat Devamı »

İcra Takibinde İtiraz Süresi Dolduktan Sonra Gecikmiş İtiraz – İİK 65

Gecikmiş itiraz, kendi kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle süresinde itiraz edemeyen borçlunun, paraya çevirme işlemi bitene kadar itiraz etmesine olanak sağlayan icra ve iflas hukuku kurumudur. Gecikmiş İtiraz Süresi ve Başlangıcı Üç günlük gecikmiş itiraz süresi ıttıla tarihinde değil, süresinde itiraza mani olan sebebin ortadan kalkmasıyla başlayacaktır. “…Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız …

İcra Takibinde İtiraz Süresi Dolduktan Sonra Gecikmiş İtiraz – İİK 65 Devamı »

Kesinleşmiş Derdest İcra Takibi Varken Alacak Davası Açılamaması – İçtihat

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/32746 E., 2020/865 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:Asliye Hukuk (İş) MahkemesiDAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:Y A R G I T A …

Kesinleşmiş Derdest İcra Takibi Varken Alacak Davası Açılamaması – İçtihat Devamı »

Köpek Saldırısına Uğrayanın Tazminat ve Şikayet Hakkı

Köpek saldırısına maruz kalma durumunda mağdur kişinin yaşadığı talihsiz olaydan ötürü maddi ve manevi tazminat davası açma gibi bir takım hukuki hakları doğacaktır. Davada husumetin yöneleceği kişi köpeğin sahipli olup olmamasına göre farklılık gösterebilir. Somut duruma göre idare, hukuk ve/veya ceza mahkemelerinde dava görülecektir. Yazımızda köpek saldırısının borçlar, ceza ve idare hukukuna yansıyan sonuçları kısaca …

Köpek Saldırısına Uğrayanın Tazminat ve Şikayet Hakkı Devamı »

Kısıtlı Adına ve Kısıtlıya Açılan Davalar

Kısıtlının Yerleşim Yeri Yetkili mahkemeyi tespit etmek açısından, davacı veya davalı konumda olacak olan kısıtlı kişinin yerleşim yerini tespit etmek önem arz etmektedir. Kısıtlının yerleşim yeri kural olarak vesayet makamının bulunduğu yerdir. “…Hukuk Mahkemesince vesayetin kaldırılmasına ilişkin bir karar verilmediği ve vesayet hâlinin dava tarihi itibarıyla devam ettiği anlaşıldığından, vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri de vesayet makamının bulunduğu yer olduğundan ve yine…..Mahkemesince TMK’nın …

Kısıtlı Adına ve Kısıtlıya Açılan Davalar Devamı »

Vasinin Değiştirilmesi ve Vasiliğin Kaldırılması

Bu yazıda vasinin değiştirilmesi ve vasiliğin kaldırılmasına değindik. Vesayet davasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Vasi Tayini ve Vesayet Davası & Yasal Danışmanlık başlıklı yazımıza; bu davaya ilişkin itiraz süresi geçmeden önce yapılabilen itirazlar için ise Vasi Tayinine İtiraz ve Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Vesayetin Kaldırılması Gereken Durumlar Küçüğün Erginliğe Erişmesi veya …

Vasinin Değiştirilmesi ve Vasiliğin Kaldırılması Devamı »

Vasi Tayinine İtiraz ve Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz

Bu yazıda kısıtlama kararına ve vasi tayinine itiraz üzerinde durulmuştur. Vesayet davasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Vasi Tayini ve Vesayet Davası & Yasal Danışmanlık başlıklı yazımıza; itiraz süresi geçtikten sonra vasi kaldırma/değişimi işlemleriyle ilgili bilgi içinse Vasinin Değiştirilmesi ve Vasiliğin Kaldırılması başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Vesayet Makamının Kararlarına Karşı İtiraz Vesayetin idaresiyle yani yönetim ve …

Vasi Tayinine İtiraz ve Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz Devamı »

Vasi Tayini ve Vesayet Davası & Yasal Danışmanlık

Vasi tayini, akıl hastalığı ve savurganlık gibi sebeplerle kısıtlanan kişilerin vesayet altına alınarak kendilerine bir vasi atanmasını ifade etmektedir. Bu yazımızda esas olarak vasi tayini üzerinde durduk. Bu davaya ilişkin itiraz süresi geçmeden önce yapılabilen itirazlar için Vasi Tayinine İtiraz ve Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz başlıklı yazımıza; itiraz süresi geçtikten sonra vasi kaldırma/değişimi işlemleriyle ilgili …

Vasi Tayini ve Vesayet Davası & Yasal Danışmanlık Devamı »

Vesayet Dairelerinin ve Yasal Danışmanın İznini Gerektiren Haller

Vesayet Makamının İzni Gereken Haller Madde 462- Aşağıdaki hâllerde vesayet makamının izni gereklidir: 1. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir aynî hak kurulması, 2. Olağan yönetim ve işletme ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya diğer hak ve değerlerin alımı, satımı, devri ve rehnedilmesi, 3. Olağan yönetim sınırlarını aşan yapı işleri, 4. Ödünç verme ve …

Vesayet Dairelerinin ve Yasal Danışmanın İznini Gerektiren Haller Devamı »

Tereke Kayyımına (Miras Ortaklığı Temsilcisine) İtiraz

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2016/8291 E., 2019/2396 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki miras ortaklığına temsilci atanması davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen hüküm davalı … Bzokurt tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:K A R A RDava, TMK’nin 640/3. maddesi uyarınca terekeye temsilci atanması isteğine ilişkindir.Mahkemece, davanın kabulü ile …’un terekesine …’in …

Tereke Kayyımına (Miras Ortaklığı Temsilcisine) İtiraz Devamı »

Akıl Hastalığı ve Psikolojik Rahatsızlık Nedeniyle Boşanma Davası

Boşanma Akıl Hastalığına Dayanıyorsa Vesayet İncelemesi Yapılması “…Mahkemece davalı erkeğin hastalığı ile ilgili raporda, davalı erkeğin herhangi bir akıl hastalığı ve akıl zayıflığının bulunmadığı belirtilmiş, vasi tayini ile ilgili görüş belirtilmemiştir. Ancak davacı ve tanıkların beyanları da erkeğin rahatsızlığı nedeni ile bayıldığı, dişinin kilitlendiği, ağzından salya geldiği, elinde titreme olduğu, hayali şeyler gördüğü, tuvaletini uygunsuz yere yaptığı, “Ben …’yı …

Akıl Hastalığı ve Psikolojik Rahatsızlık Nedeniyle Boşanma Davası Devamı »

Akıl Hastalığı Nedeniyle Evliliğin Butlanı (İptali) – İçtihat

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2019/4181 E., 2019/11916 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Evliliğin İptaliTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen ve yukarıda tarih ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından tamamına yönünden, davalı kadın tarafından ise kusur belirlemesi yönünden temyiz edilmekle, …

Akıl Hastalığı Nedeniyle Evliliğin Butlanı (İptali) – İçtihat Devamı »

Yurtdışındaki Vasi Tayini Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi – İçtima

Görevli mahkemenin hangisi olduğu hususunda Yargıtay’ın farklı görüşleri mevcuttur. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/6609 E. , 2018/1418 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) MahkemesiDAVA TÜRÜ : Tanıma ve Tenfiz Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya …

Yurtdışındaki Vasi Tayini Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi – İçtima Devamı »

Düğün Organizasyonlarında Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası

Düğün merasimi sırasında verilen verilen ayıplı hizmet nedeniyle, evlenen çiftin maddi ve manevi tazminat talep etmesi mümkündür. Düğün Organizasyonunda Ayıplı Hizmet Sebebiyle Tazminat Evlenen çift ile düğün organizasyon şirketi arasında sözleşmesel bir ilişki söz konusudur. Dolayısıyla bu sözleşmesel ilişkinin gereği gibi yerine getirilmediği zamanlarda bedelde indirime gidilmesi ve hatta manevi acıların tazmini için de ödeme …

Düğün Organizasyonlarında Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası Devamı »

Malvarlığına Karşı Suçlarda Etkin Pişmanlık İndirimi – TCK 168

Bu yazıda anlatılanlar yalnızca hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, taksirli iflas, yağma ve karşılıksız yararlanma suçlarındaki etkin pişmanlık hükümleriyle ilgilidir. Malvarlığına Karşı Suçlarda Etkin Pişmanlık İndirimi Oranı Aşağıda sayılan suçlarda, kovuşturma başlamadan önce etkin pişmanlığın gösterilmesi halinde ceza üçte ikisine kadar indirilecektir. Mağdurun zararı kovuşturma ve hüküm arasındaki dönemde tazmin edilirse de …

Malvarlığına Karşı Suçlarda Etkin Pişmanlık İndirimi – TCK 168 Devamı »

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu ve Cezası

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu, birisinin konut ve eklentilerine rızasına aykırı olarak girmek veya rızayla girdikten sonra çıkmamak suretiyle işlenen suçtur. Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu ve Cezası – TCK 116-1 Hürriyete karşı işlenen suçlar arasında tanımlanan bu suç, TCK m. 116’da düzenleme bulmuştur. İlgili hükme göre konut dokununulmazlığını ihlalin cezası 6 aydan 2 yıla kadar kadar …

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu ve Cezası Devamı »

İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçu ve Cezası

İşyeri dokunulmazlığının ihlali suçu, açık rızaya ihtiyaç olmadan girilebilen yerler haricindeki işyeri ve eklentilerine rızaya aykırı olarak girmek veya rızayla girdikten sonra çıkmamak suretiyle işlenen suçtur. Genel Olarak İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçu ve Cezası Hürriyete karşı işlenen suçlar arasında tanımlanan işyeri dokunulmazlığını ihlal suçu, TCK m. 116/2 hükümünde düzenleme bulmuştur. İlgili hükme göre, açık bir …

İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçu ve Cezası Devamı »

Haksız Fiil Tazminatında Zamanaşımı Süresi – TBK 72

Haksız fiil tazminatında zamanaşımı, iki yıllık kısa ve on yıllık uzun sürelerle karşımıza çıkmaktadır. Haksız fiil aynı zamanda suç teşkil ediyorsa, o suç için öngörülen zamanaşımı süresi de dikkate alınır. Haksız Fiilde İki Yıllık Zamanaşımı Süresi Haksız fiile uğrayan kişi, zararı ve tazminat yükümlüsü kişinin kim olduğunu öğrendikten itibaren iki yıl içinde haksız fiil tazminatı …

Haksız Fiil Tazminatında Zamanaşımı Süresi – TBK 72 Devamı »

Suç Uydurma Suçu ve Cezası – TCK 271

Suç uydurma, failin işlenmediğini bildiği bir suçu yetkili makamlara bildirmesi veya işlenmeyen bir suç için sahte delil veya emare uydurması şeklinde işlenen suçtur. Genel Olarak Suç Uydurma Suçu ve Cezası Suç uydurma suçunun cezası üç yıla kadar hapistir. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi olmadığı gibi, suç uydurmadan ötürü açılan kamu davası uzlaşma yoluyla da kapatılamaz. …

Suç Uydurma Suçu ve Cezası – TCK 271 Devamı »

Yalan Tanıklık Suçu ve Cezası

TCK m. 272’de düzenlenen yalan tanıklık suçu, failin yalan söyleyerek veya bildiği bir şeyi saklayarak yargıyı yanıltmasıyla işlenen suçtur. Suçun işlenme şekline ve sebep olduğu neticeye göre yalancı tanığa verilecek ceza artabilecek veya azalabilecektir. Soruşturma Aşamasında Yalan Tanıklık Suçu Soruşturma aşamasında işlenen yalan tanıklık suçunun cezası kural olarak 4 aydan 1 yıla kadar hapistir. TCK …

Yalan Tanıklık Suçu ve Cezası Devamı »

Mala Zarar Verme Suçu, Cezası & Mala Zarar Verene Tazminat Davası

Mala zarar verme suçu, başkasının eşyasına kasıtlı olarak zarar verme suretiyle işlenen suçtur. Bu suçun meydana gelmesi bakımından eşyanın taşınır veya taşınmaz mal olmasının bir önemi yoktur. Faile ayrıca hukuk davası açılarak tazminat talebinde de bulunulabilir. Tazminat davası hususuna yazımızın sonlarında değindik. TCK 151 – Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası Malvarlığına karşı işlenen suçlar …

Mala Zarar Verme Suçu, Cezası & Mala Zarar Verene Tazminat Davası Devamı »

Papara İstanbulkart’a Para Yüklememesi – İtiraz Dilekçesi

İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE 03.06.2022 Davacı: …. Vekili: Av. Oğuzhan Yazıcı, İstanbul 1 Nolu Barosu: 62780 Davalı: Papara Elektronik Para Anonim Şirketi, Mersis: 0721043152900015Burhaniye Mahallesi, Atilla Sokak, No 7, İç Kapı No 1, Üsküdar/İSTANBUL Konu: Maltepe İlçe Hakem Heyeti’nin …2022 tarih ve … nolu kararının, 100 TL’lik maddi zararımızın tazmini talebimizin reddine ilişkin kısmının …

Papara İstanbulkart’a Para Yüklememesi – İtiraz Dilekçesi Devamı »

Yaş Büyütme ve Yaş Küçültme Davaları (Yaş Düzeltme Davası)

Yaş büyütme ve yaş küçültme davaları, doğum tarihi nüfus kaydında hatalı görünen kişilerin yaşlarını düzeltmek için açtığı davalara denmektedir. Uygulamada bu tür davalar yaş düzeltme ve yaş tashihi davaları da olarak da adlandırılmaktadır. Yaş Düzeltme Davalarında Değerlendirilen Hususlar Kimlikteki yaşın değiştirilmesi için mahkeme somut durumun koşullarına göre her türlü delili değerlendirebilir. Uygulamada en sık rastlanan …

Yaş Büyütme ve Yaş Küçültme Davaları (Yaş Düzeltme Davası) Devamı »

Davaların Birleştirilmesinde Ayrı Hüküm Kurulması – HMK 166

Birleşen Davalarda Ayrı Hükümler Kurulması “…Aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde (ayrı ayrı) açılmış ve görülmekte olan (derdest) davaların aralarında bağlantı bulunması halinde usul ekonomisi ilkesinin bir sonucu olarak birleştirilerek aynı dava dosyası üzerinden birlikte görülmeleri mümkündür. Bu duruma davaların birleştirilmesi adı verilir. (HMK 166. mad.) Birleştirilen davaların yalnızca tahkikat aşamaları birlikte yapılmakta olup, davalar …

Davaların Birleştirilmesinde Ayrı Hüküm Kurulması – HMK 166 Devamı »

Resmi Nikah Vaadi Yapılan İmam Nikahlı Eşin Manevi Tazminat Hakkı

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2016/7057 E., 2018/4216 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … aleyhine 31/03/2015 gününde adil yardım talepli olarak verilen dilekçe ile resmi nikah yapılmaması ve evlilik nedeniyle çalışmasına izin verilmemesi nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine adli yardım talebi kabul edilerek mahkemece yapılan …

Resmi Nikah Vaadi Yapılan İmam Nikahlı Eşin Manevi Tazminat Hakkı Devamı »

İkinci Tanık Listesindekilerin Dinlenseler Bile Hükme Esas Alınamayacakları

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2016/4037 E., 2019/4530 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL-TENKİS Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil, tenkis davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 10.09.2019 Salı günü için …

İkinci Tanık Listesindekilerin Dinlenseler Bile Hükme Esas Alınamayacakları Devamı »

Muris Muvazaası ve Muris Muvazaası Davasının Kabul ve Reddi Halleri

Muris muvaaası, bir kısım mirasçılarından mal kaçırmak isteyen murisin, sahip olduğu taşınmazları karşılıksız olarak üçüncü bir kişiye veya mirasçılarından bir kısmına devretmesidir. Muris muvazaası davası ise, bu taşınmazların tapu iptal ve tescili için açılan ve dayanağını 01.04.1974 tarihli 1/2 sayılı İBK’den alan davadır. Muris Muvazaası Neden Tapu İptalini Gerektirir? Muvazaa, danışıklılık durumu olarak da tanımlanmaktadır. …

Muris Muvazaası ve Muris Muvazaası Davasının Kabul ve Reddi Halleri Devamı »

Tescil Talepsiz Açılan Tapu İptali Davası – İçtihat

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2019/4534 E. , 2021/4530 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : TRABZON BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİDAVA TÜRÜ : SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ Taraflar arasında görülen tapu iptali davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine karar verilmiş,davacılar vekilinin istinaf başvurusu üzerine Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince 6100 sayılı HMK’nin 353/1-b-2 maddesi uyarınca istinaf başvurusunun kısmen …

Tescil Talepsiz Açılan Tapu İptali Davası – İçtihat Devamı »

İstihkak İddiası Haczi Engeller Mi?

İstihkak İddiası Haczi Engeller Mi? Haciz talebinin yerine getirilmesi konusunda icra müdürüne kural olarak yetki tanınmamıştır. Bunun iki istisnası: Haczedilen miktarın alacağa yetecek kadar olmasına, Malın haczedilebilir olup olmadığına ilişkindir. (Örnek karar için bkz: Y. 12. Hukuk Dairesi 2021/422 E. , 2021/5042 K.) İstihkak iddiası ise haczedilebilirliği etkileyen bir husus değildir. Dolayısıyla icra müdürü, istihkak …

İstihkak İddiası Haczi Engeller Mi? Devamı »

Haczedilemeyen Mallar ve Haklar (Haczi Caiz Olmayanlar)

Haczedilemeyen mallar, kanunda haczi caiz olmadığı belirtilen mallardır. Kural olarak her türlü eşya ve hak üzerine haciz konulabilmekle beraber, mevzuatımızda haczi yasaklayan istisnalara da rastlanmaktadır. Peki bu istisnalar nelerdir? Yazımızın devamında ağırlıklı olarak bu sorunun üzerinde durduk. Haczedilemeyen (Haczi Caiz Olmayan) Mallar ve Haklar Nelerdir? Haczedilemeyen mallara ilişkin en geniş kapsamlı düzenleme İİK m. 82 …

Haczedilemeyen Mallar ve Haklar (Haczi Caiz Olmayanlar) Devamı »

Haczedilen Lüzumlu Eşyanın Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2020/28041 E., 2021/3176 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : Muhafaza görevini kötüye kullanmaHÜKÜM : Mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü:İcra ve iflas Kanunu’nun haczi caiz olmayan mallar ve hakları düzenleyen 82/3. maddesi uyarınca; para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında …

Haczedilen Lüzumlu Eşyanın Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Devamı »

Haciz Düşmeden Yenilense Bile Tekrar Şikayet Yapılabileceği – İçtihat

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2021/2301 E., 2021/6764 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm …

Haciz Düşmeden Yenilense Bile Tekrar Şikayet Yapılabileceği – İçtihat Devamı »

Yıkım Kararı Alınan Tapusuz Binanın Haczi – İçtihat

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2013/20354 E., 2013/29924 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Mersin 3. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 22/05/2013NUMARASI : 2013/46-2013/276 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten …

Yıkım Kararı Alınan Tapusuz Binanın Haczi – İçtihat Devamı »

Haczi Öğrenme Tarihinin Yazılı Belgeyle İspatlanması Gerektiği – İçtihat

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2014/4615 E. , 2014/7571 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İstanbul 6. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 23/12/2013NUMARASI : 2013/943-2013/962 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya …

Haczi Öğrenme Tarihinin Yazılı Belgeyle İspatlanması Gerektiği – İçtihat Devamı »

Borçlu Şirket Ortağına 89/1 Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi – İçtihat

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/3465 E. , 2018/8046 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten …

Borçlu Şirket Ortağına 89/1 Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi – İçtihat Devamı »

Avukatın Ayağa Kalkmadan Beyan Vermesi – İçtihat

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2017/2615 E. , 2017/3614 K. “İçtihat Metni” Cinsel taciz suçundan sanık …’nin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 105/1, 105/2-a, 52/2. maddeleri gereğince 2.700,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesinin 28.09.2016 gün ve 2016/505 Esas, 2016/719 sayılı Kararın, Dosya kapsamına göre, Ankara …. Noterliğinin 09/05/2011 …

Avukatın Ayağa Kalkmadan Beyan Vermesi – İçtihat Devamı »

Başkasının Yeşil Kartını Kullanarak Tedavi Olma – İçtihat

Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2012/19285 E. , 2014/4675 K. MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Nitelikli dolandırıcılıkHÜKÜM : Beraat Dosya incelenerek gereği düşünüldü;Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için;Failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, …

Başkasının Yeşil Kartını Kullanarak Tedavi Olma – İçtihat Devamı »

İzinsiz Haşhaş Ekimi Suçu ve Cezası (3298 Sayılı Kanuna Muhalefet)

İzinsiz veya izne aykırı haşhaş ekimi suçları, 3298 Sayılı Kanun‘un 4. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanunda düzenlenen tek suçlar bunlar olduğundan, bu suçlar 3298 Sayılı Kanun’a muhalefet olarak da adlandırılmaktadır. Fakat haşhaş ekiminden dolayı cezaya dayanak olabilecek tek kanun hükümleri bunlar değildir. TCK m. 188/1 de yer alan uyuşturucu madde imali suçu için çok daha ağır …

İzinsiz Haşhaş Ekimi Suçu ve Cezası (3298 Sayılı Kanuna Muhalefet) Devamı »

Kenevir Ekme & Esrar Bulundurma ve Ticareti Suçları

Kenevir Ekme Suçu ve Cezası Kenevir, esrar yetiştirme amacıyla ekilmişse, ekim yapılan yer izin verilen bölgelerden olsa dahi ülkemizde suç teşkil etmektedir. 2313 Sayılı Kanun’un 3. maddesi de münhasıran esrar yapmak için kenevir ekilmesinin yasak olduğunu vurgulamıştır. Belirtelim ki kenevir ekme suçlarından dolayı sadece ekim işlemini yapanlar cezalandırılmamaktadır. Ekime iştirak etmemiş olsa bile kenevir bitkisinin …

Kenevir Ekme & Esrar Bulundurma ve Ticareti Suçları Devamı »

İletişime Geç
1
İletişime Geç
Merhaba 👋
Ücretli danışmanlık ve vekillik hizmeti almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul