İçtihatlar

İpotek Bedelinin Uyarlanması İçin İpoteği Çözmekten İmtina – İİK 153

Y. 12. Hukuk Dairesi 2021/3567 E. , 2021/7477 K. “…İpotek borçlusu tarafından, maliki olduğu taşınmaz üzerinde tesis edilen ipoteğe ilişkin ipotek bedelinin, ipotek alacaklısının mirasçısız olarak vefatından sonra mirasçı olarak Hazinenin belirlenmesi nedeniyle alacaklı kurum lehine depo edilmesinden sonra, icra müdürlüğünce, alacaklıya muhtıra gönderildiği, ancak ipotek alacaklısının 15 gün içerisinde depo edilen bedeli alıp ipoteği …

İpotek Bedelinin Uyarlanması İçin İpoteği Çözmekten İmtina – İİK 153 Devamı »

Nokta Haczine İlişkin Şikayette Yetkili İcra Mahkemesi – İçtihat

Y. 5. Hukuk Dairesi 2021/13414 E. , 2021/14443 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Kıymet takdirine itiraz istemine ilişkin olarak açılan davada … İcra Hukuk ile … 6. İcra Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye …

Nokta Haczine İlişkin Şikayette Yetkili İcra Mahkemesi – İçtihat Devamı »

Pazarlıkla Satışın İptalinde Görevli Mahkeme – İçtihat

Y. 12. Hukuk Dairesi 2015/8365 E. , 2015/12780 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra …

Pazarlıkla Satışın İptalinde Görevli Mahkeme – İçtihat Devamı »

İtirazın İptalinden Sonra Haciz İsteme Süresi

Y. 12. Hukuk Dairesi 2015/30499 E., 2016/6521 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra …

İtirazın İptalinden Sonra Haciz İsteme Süresi Devamı »

İcra Takip Talebinde Borç Sebebinin Gösterilmemesi – İçtihat

Y. 10. Hukuk Dairesi 2015/25167 E., 2017/9220 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :İş Mahkemesi Dava, sigortalının geçirdiği iş kazası sonucu ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile faizinin tahsiline ilişkin olarak başlatılan icra takibine ilişkin itirazın iptali ile % 40’tan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi istemine istemine ilişkindir.Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulü ile itirazın iptaline, …

İcra Takip Talebinde Borç Sebebinin Gösterilmemesi – İçtihat Devamı »

Ödeme Emrinin İptali

Ödeme Emrinde Alacaklı Vekilinin Adresinin Bulunmaması Yargıtay aşağıdaki karara konu olayda, ödeme emrinde adres bulunmasa bile, bu bilgi takip talebinden de ulaşılabilir olduğundan ödeme emrinin iptaline sebep olmayacağı yönünde görüş bildirmiştir. “…İİK’nın 60/1 madde hükmüne göre ise ödeme emrinin, alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, 58 inci maddeye göre takip talebine yazılması …

Ödeme Emrinin İptali Devamı »

Süresinden Sonra Açılan Karşı Davanın Tefrik Edilip Birleştirilmesi – İçtihat

“…Davalı kadın tarafından karşı dava süresinde açılmamış ve mahkemece, bu sebeple karşı dava hakkında tefrik kararı verilmiştir. Aynı yer mahkemesinde açılmış davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir (HMK m. 166/1). Davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması, ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini …

Süresinden Sonra Açılan Karşı Davanın Tefrik Edilip Birleştirilmesi – İçtihat Devamı »

Alacaklının Açtığı Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası – İçtihat

Y. 14. Hukuk Dairesi 2021/1720 E., 2021/3521 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 14/04/2014 gününde verilen dilekçe ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 121. maddesi uyarınca ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 24/06/2016 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi tarafından davalı … istenilmekle süresinde olduğu …

Alacaklının Açtığı Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası – İçtihat Devamı »

Kısmi Davaya Cevap Vermeyen Davalının Islaha Cevapla Zamanaşımı Def’i

Y. 9. Hukuk Dairesi 2021/10852 E., 2021/15039 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi…DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I …

Kısmi Davaya Cevap Vermeyen Davalının Islaha Cevapla Zamanaşımı Def’i Devamı »

Davalının Sahtelik İncelemesi İçin İsticvaba Gelmemesi – HMK 211/a

Y. 13. Hukuk Dairesi 2016/26350 E., 2019/8761 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARARDavacı, davalının eşi ve kızı adına olmak üzere … 35 parselde 432 …

Davalının Sahtelik İncelemesi İçin İsticvaba Gelmemesi – HMK 211/a Devamı »

Tanığın Davet Edilmesi (HMK 243/1) – İçtihatlar

Kesin Sürede Tanık Göstermeyen Tarafın Duruşmada Tanıkları Hazır Etmesi “…Ayrıca, tanık listesi için kesin süre verildiği ve dinlenme gününün belirlendiği hallerde, süresinde liste verilmemiş olsa dahi, taraf o durumda hazır bulundurursa tanıklar dinlenir. Bir başka deyişle kesin sürede tanık ismi bildirmeyerek tanık gösterme hakkı “düşmüş” olan taraf sadece izleyen duruşmada tanıklarını hazır ettiği takdirde bu …

Tanığın Davet Edilmesi (HMK 243/1) – İçtihatlar Devamı »

Yargı Yeri Belirlemesinden Sonra Davayı Takipsiz Bırakma – HMK 23 ve 150/3

Y. 22. Hukuk Dairesi 2013/10962 E., 2013/12406 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA : Davacı, ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Mahkeme, davanın açılmamış sayılmasına karar vermiştir.Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T …

Yargı Yeri Belirlemesinden Sonra Davayı Takipsiz Bırakma – HMK 23 ve 150/3 Devamı »

Davanın Açılmamış Sayılmasının Sürelere Etkisi – HMK 150/7

HMK 150/7 hükmü uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilirse, zamanaşımının kesilmesi, hak düşürücü sürenin korunması ve davalıyı temerrüde düşürme etkisi de ortadan kalkacaktır. Y. 11. Hukuk Dairesi 2019/2591 E., 2020/571 K. “…Mahkemece, Dairemiz bozma ilamına uyularak, somut olayda davalının ticaret unvanının 04.02.2003 tarihinde Ticaret Siciline tescil ve ilan edildiği, huzurdaki davanın ise 8 yılı aşkın bir …

Davanın Açılmamış Sayılmasının Sürelere Etkisi – HMK 150/7 Devamı »

Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Y. 3. Hukuk Dairesi 2021/7011 E. , 2021/11003 K. “…3-Açılan davada, davanın 303.916,00 TL üzerinden ıslah …

Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Devamı »

Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Y. 19. Hukuk Dairesi 2017/1457 E. , 2018/4218 K. “…2)Mahkemece ret olunan kötüniyet tazminatı üzerinden davalı yararına …

Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Devamı »

Süresinde Cevap Dilekçesi Vermeyenin Zamanaşımı Def’i – İçtihat

Y. Hukuk Genel Kurulu 2017/2782 E., 2020/87 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi 1.Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Kocaeli 6. İş Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.2. Direnme kararı …

Süresinde Cevap Dilekçesi Vermeyenin Zamanaşımı Def’i – İçtihat Devamı »

Tarafta İradi Değişiklik (HMK 124) – İçtihatlar

Davalıdan Taşınmazı Devralanın Davaya Dahil Edilmesi “…Dava, hile hukuki nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir… Somut olayda, dava konusu taşınmaz davalı … tarafından 23.01.2019 tarihinde …’na devredilmiş, dava ise 06.02.2019 tarihinde açılmış, davacının isteği üzerine kayıt maliki … davaya dahil edilmiş olup, davalı …’in davacının oğlu olması nedeniyle dava sürecini kolaylıkla öğrenebileceği ve …

Tarafta İradi Değişiklik (HMK 124) – İçtihatlar Devamı »

Mahkeme Aracılığıyla Davanın İhbarı

Mahkemenin İhbar Şartlarını Denetleme Yetkisinin Olmaması “…Davanın ihbarı mahkeme aracılığı ile yapılabileceği gibi mahkeme dışı vasıtalarla da yapılması mümkündür. Davanın ihbarını mahkeme aracılığı ile isteyen taraf dilekçe ile mahkemeye başvurmalıdır. Mahkeme, davanın ihbarına ilişkin dilekçenin üçüncü kişiye tebliği için davanın ihbar şartlarının bulunup bulunmadığını inceleyemeyeceği gibi ihbar talebinin reddine ya da kabulüne de karar vermemelidir…” …

Mahkeme Aracılığıyla Davanın İhbarı Devamı »

Mecburi Dava Arkadaşlarına Yemin Teklif Edilmesi

Y. 3. Hukuk Dairesi 2020/1900 E., 2020/7470 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ Taraflar arasındaki adi ortaklığın tespiti ve tasfiyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda; davanın reddine yönelik olarak verilen hüküm, davacı vekili tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmekle; duruşma günü olarak belirlenen 08/12/2020 tarihinde davacı asil ve vekili Av. … ile davalılardan … ve …Dayanıklı Tüketim …

Mecburi Dava Arkadaşlarına Yemin Teklif Edilmesi Devamı »

İhtiyari Dava Arkadaşlığı (HMK 57-58) – İçtihatlar

Tahkikat Aşamasının Ortak Olması “…Bilindiği üzere, davanın birden fazla kişi hakkında aynı sebepten doğması hâlinde, birden fazla kişi birlikte dava açabilir veya dava edilebilirler (HUMK’nın 43/2. maddesi). İhtiyari dava arkadaşlığında her dava arkadaşının davası diğerlerinden bağımsız olup, tahkikat safhası ortaktır. Yani dava arkadaşı sayısı kadar dava vardır. Her bir dava arkadaşı hükme karşı ayrı ayrı …

İhtiyari Dava Arkadaşlığı (HMK 57-58) – İçtihatlar Devamı »

Hakimin Reddi (HMK 36 – 38) – İçtihatlar

Kanun Yolundaki Hakimin İlk Derece Mahkemesinde Hakim Sıfatında Olması “Somut olayda; ilk derece mahkemesinde yapılan yargılamada hakim sıfatıyla hareket eden Hakim Muhlise Yılmaz, temyize konu edilen kararı veren bölge adliye mahkemesi heyetinde de yer almıştır. Bu durumda, davalı tarafın Hakim Muhlise Yılmaz’ın reddine ilişkin temyiz isteminin kabulü gerekir.” Y. 3. Hukuk Dairesi 2020/6292 E. , …

Hakimin Reddi (HMK 36 – 38) – İçtihatlar Devamı »

Vekille Hakim Arasındaki Husumetten Ötürü Hakimin Reddedilemeyeceği – İçtihat

Y. 20. Hukuk Dairesi 2016/6315 E., 2016/9282 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş MahkemesiTaraflar arasında görülen dava sırasında hâkim tarafından çekilme isteminde bulunulmuştur.Çekilme talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın Yargıtayca incelenmesi davalı … İnş. San. ve Tic. A.Ş. vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği …

Vekille Hakim Arasındaki Husumetten Ötürü Hakimin Reddedilemeyeceği – İçtihat Devamı »

HMK 28 – Şartları Olmadığı Halde Duruşmanın Gizli Yapılması Nedeniyle Bozma

Y. 2. Hukuk Dairesi 2015/16788 E., 2016/9300 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Mahkemece 08.05.2015 tarihli duruşma gizli yapılmıştır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli olarak yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak …

HMK 28 – Şartları Olmadığı Halde Duruşmanın Gizli Yapılması Nedeniyle Bozma Devamı »

Yetki İtirazında Yetkisiz Mahkemenin Gösterilmesi – İçtihat

Y. 5. Hukuk Dairesi 2021/9915 E., 2021/14013 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Boşanma istemine ilişkin olarak açılan davada Ankara 4. Aile Mahkemesi ve İzmir 1. Aile Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce …

Yetki İtirazında Yetkisiz Mahkemenin Gösterilmesi – İçtihat Devamı »

Yetki İtirazında Tercih Edilen Mahkemenin Bildirilmemesi

Y. 5. Hukuk Dairesi 2021/11038 E., 2021/13999 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Trafik kazasından kaynaklı tazminat istemine ilişkin olarak açılan davada Ankara 1. Asliye Ticaret ve Seydişehir 1. Asliye Hukuk (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı …

Yetki İtirazında Tercih Edilen Mahkemenin Bildirilmemesi Devamı »

Zorunlu Dava Arkadaşlarının Yetki İtirazını Birlikte İleri Sürmemesi – İçtihat

Y. 5. Hukuk Dairesi 2021/12690 E., 2021/14420 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi İİK’nın 277. maddesinden kaynaklanan tasarrufun iptali istemine ilişkin olarak açılan davada … 15. Asliye Hukuk Mahkemesi ile … 14. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge …

Zorunlu Dava Arkadaşlarının Yetki İtirazını Birlikte İleri Sürmemesi – İçtihat Devamı »

İkinci Cevap Dilekçesinde Yetki İtirazı İleri Sürülememesi – İçtihat

Y. 19. Hukuk Dairesi 2016/3384 E., 2016/13901 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDAVALILAR : 1-… vek. Av. … 2- … Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.– K A R …

İkinci Cevap Dilekçesinde Yetki İtirazı İleri Sürülememesi – İçtihat Devamı »

Şikayetten Vazgeçmeyi Kabul Etmeyen Sanığın Suçlu Bulunması

Şikayetten vazgeçmenin kabul edilmemesi durumunda sanık suçlu bulunursa, ne tür bir karar verileceği hususu tartışmalıdır. Temel olarak üç farklı karar verilebileceği görüşü mevcuttur: Düşme kararı (Baskın görüş), Ceza verilmesine yer olmadığı (Azınlık), Mahkumiyet (Azınlık) Davanın Düşürülmesi Gerektiği Görüşü “…5237 sayılı TCK’nin 73. maddesinin 4. fıkrasında, kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda, suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesinin …

Şikayetten Vazgeçmeyi Kabul Etmeyen Sanığın Suçlu Bulunması Devamı »

Beraat Kararı Kesinleşmeden Katılanın Şikayetten Vazgeçmesi

İlk derece mahkemesince beraat hükmü verildikten sonra kararı temyiz eden katılan şikayetinden vazgeçerse, üst derece mahkemesi kararı bozup sanığın vazgeçmeyi kabul edip etmediğini mi soracaktır? Yargıtay 8. Ceza Dairesi, önüne gelen bir dosyada şikayetten vazgeçen müştekinin artık katılma ve dolayısıyla temyiz etme hakkı kalmadığı gerekçesiyle temyiz istemini incelememiştir. Somut olayda sonuca etkisi olmasa da, bu …

Beraat Kararı Kesinleşmeden Katılanın Şikayetten Vazgeçmesi Devamı »

Şikayetten Vazgeçme İçin Avukata Özel Yetki Verilmesi Gerektiği – İçtihat

Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2020/3429 E., 2021/8438 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : Açığa imzanın kötüye kullanılması Sanığa yüklenen eylemin TCK’nin 209. maddesine uyan takibi şikayete bağlı bulunan açığa imzanın kötüye kullanılması suçunu oluşturduğu, hükümden sonra temyiz aşamasında katılan vekilinin şikayetten vazgeçildiğine dair dilekçe gönderdiği anlaşılmakla; TCK’nin 73/4 madde ve fıkrası gereğince, şikayete tabi suçlarda şikayetten vazgeçme, hüküm kesinleşinceye kadar kullanılabilen …

Şikayetten Vazgeçme İçin Avukata Özel Yetki Verilmesi Gerektiği – İçtihat Devamı »

Avukatın Aslı Gibidir Yaptığı Belgeyi Sunamaması – Av. K. m. 56/3

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2016/1170 E., 2019/488 K. “İçtihat Metni”Kararı VerenYargıtay Dairesi : 19. Ceza DairesiMahkemesi :Ağır CezaSayısı : 79-251 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na muhalefet suçundan sanık …’ın 1136 sayılı Kanun’un 56/3, TCK’nın 62/1 ve 53/1 maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesince …

Avukatın Aslı Gibidir Yaptığı Belgeyi Sunamaması – Av. K. m. 56/3 Devamı »

Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti – İçtihat

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Konusuz Kalan Davada Verilecek Karar Konusuz kalan dava reddedilmez, karar verilmesine yer olmadığı kararı verilir. Tarafların dava tarihindeki …

Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti – İçtihat Devamı »

İhtirazi Kaydın Ayıp İhbarı Yerine Geçmesi – İçtihat

Y. (Kapatılan) 13. Hukuk Dairesi 2016/28811 E., 2019/12255 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARAR Davacı, … … İnşaat ile 22/05/2008 tarihinde Karina evleri B blok …

İhtirazi Kaydın Ayıp İhbarı Yerine Geçmesi – İçtihat Devamı »

Aile Konutu Şerhinin İnşaata Engel Olmaması

Y. 15. Hukuk Dairesi 2019/3337 E., 2019/5243 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm davacı-birleşen dosyalar davalısı vekili ile asıl ve birleşen dosya davalısı vekillerince temyiz edilmiş, asıl ve birleşen dosya davalısı vekili tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde birleşen dosya davacısı … vekili Avukat…ile davalı vekili …

Aile Konutu Şerhinin İnşaata Engel Olmaması Devamı »

Sağ Kalan Eşe Aile Konutu Özgülemesi – TMK 652

Aile Konutunun Özgülenmesi Davasında Görevli Mahkeme “…Türk Medeni Kanununun 652. maddesinde yer alan tereke mallarından birinin mirasçılardan birine miras hakkına mahsuben özgülenmesi, paylaştırma niteliğinde olup, özgüleme kararı, o mal üzerindeki mirasçıların “elbirliği” şeklindeki ortaklığının izalesi sonucunu hasıl eder. Bu nedenle, Türk Medeni Kanununun 652. maddesine dayanan isteklerde görevli mahkeme, paylaşma isteklerindeki görev kurallarına göre belirlenmelidir. …

Sağ Kalan Eşe Aile Konutu Özgülemesi – TMK 652 Devamı »

İmzanın Kime Ait Olduğunun Belirlenememesi – İçtihatlar

Adi bir kağıt veya kambiyo senedindeki imzanın sahteliği hakkındaki inceleme bilirkişi aracılığıyla yapılacaktır. Raporların imza hakkında kesin bir şekilde gerçek veya sahte kanaatinde bulunabildiği durumlarda sorun yoktur. Peki imzanın kime ait olduğu konusunda çelişki varsa ne yapılacaktır? Aşağıdaki içtihatlar incelendiğinde Yargıtay’ın borçlu lehine yorum yapılması gerektiği görüşünde olduğunu görüyoruz. Y. 12. Hukuk Dairesi 2016/9785 E. …

İmzanın Kime Ait Olduğunun Belirlenememesi – İçtihatlar Devamı »

İcranın Geri Bırakılması Davasında İcranın Geçici Durdurulması – İçtihat

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2012/25615 E., 2012/27721 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ankara 7. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 06/08/2012NUMARASI : 2012/648-2012/117 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı ve davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler …

İcranın Geri Bırakılması Davasında İcranın Geçici Durdurulması – İçtihat Devamı »

Kesinleşmiş Derdest İcra Takibi Varken Alacak Davası Açılamaması – İçtihat

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/32746 E., 2020/865 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:Asliye Hukuk (İş) MahkemesiDAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:Y A R G I T A …

Kesinleşmiş Derdest İcra Takibi Varken Alacak Davası Açılamaması – İçtihat Devamı »

Tereke Kayyımına (Miras Ortaklığı Temsilcisine) İtiraz

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2016/8291 E., 2019/2396 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki miras ortaklığına temsilci atanması davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen hüküm davalı … Bzokurt tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:K A R A RDava, TMK’nin 640/3. maddesi uyarınca terekeye temsilci atanması isteğine ilişkindir.Mahkemece, davanın kabulü ile …’un terekesine …’in …

Tereke Kayyımına (Miras Ortaklığı Temsilcisine) İtiraz Devamı »

Akıl Hastalığı ve Psikolojik Rahatsızlık Nedeniyle Boşanma Davası

Boşanma Akıl Hastalığına Dayanıyorsa Vesayet İncelemesi Yapılması “…Mahkemece davalı erkeğin hastalığı ile ilgili raporda, davalı erkeğin herhangi bir akıl hastalığı ve akıl zayıflığının bulunmadığı belirtilmiş, vasi tayini ile ilgili görüş belirtilmemiştir. Ancak davacı ve tanıkların beyanları da erkeğin rahatsızlığı nedeni ile bayıldığı, dişinin kilitlendiği, ağzından salya geldiği, elinde titreme olduğu, hayali şeyler gördüğü, tuvaletini uygunsuz yere yaptığı, “Ben …’yı …

Akıl Hastalığı ve Psikolojik Rahatsızlık Nedeniyle Boşanma Davası Devamı »

Akıl Hastalığı Nedeniyle Evliliğin Butlanı (İptali) – İçtihat

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2019/4181 E., 2019/11916 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Evliliğin İptaliTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen ve yukarıda tarih ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından tamamına yönünden, davalı kadın tarafından ise kusur belirlemesi yönünden temyiz edilmekle, …

Akıl Hastalığı Nedeniyle Evliliğin Butlanı (İptali) – İçtihat Devamı »

Yurtdışındaki Vasi Tayini Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi – İçtima

Görevli mahkemenin hangisi olduğu hususunda Yargıtay’ın farklı görüşleri mevcuttur. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/6609 E. , 2018/1418 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) MahkemesiDAVA TÜRÜ : Tanıma ve Tenfiz Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya …

Yurtdışındaki Vasi Tayini Kararının Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi – İçtima Devamı »

Davaların Birleştirilmesinde Ayrı Hüküm Kurulması – HMK 166

Birleşen Davalarda Ayrı Hükümler Kurulması “…Aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde (ayrı ayrı) açılmış ve görülmekte olan (derdest) davaların aralarında bağlantı bulunması halinde usul ekonomisi ilkesinin bir sonucu olarak birleştirilerek aynı dava dosyası üzerinden birlikte görülmeleri mümkündür. Bu duruma davaların birleştirilmesi adı verilir. (HMK 166. mad.) Birleştirilen davaların yalnızca tahkikat aşamaları birlikte yapılmakta olup, davalar …

Davaların Birleştirilmesinde Ayrı Hüküm Kurulması – HMK 166 Devamı »

Resmi Nikah Vaadi Yapılan İmam Nikahlı Eşin Manevi Tazminat Hakkı

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2016/7057 E., 2018/4216 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … aleyhine 31/03/2015 gününde adil yardım talepli olarak verilen dilekçe ile resmi nikah yapılmaması ve evlilik nedeniyle çalışmasına izin verilmemesi nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine adli yardım talebi kabul edilerek mahkemece yapılan …

Resmi Nikah Vaadi Yapılan İmam Nikahlı Eşin Manevi Tazminat Hakkı Devamı »

İkinci Tanık Listesindekilerin Dinlenseler Bile Hükme Esas Alınamayacakları

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2016/4037 E., 2019/4530 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL-TENKİS Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil, tenkis davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 10.09.2019 Salı günü için …

İkinci Tanık Listesindekilerin Dinlenseler Bile Hükme Esas Alınamayacakları Devamı »

Tescil Talepsiz Açılan Tapu İptali Davası – İçtihat

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2019/4534 E. , 2021/4530 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : TRABZON BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİDAVA TÜRÜ : SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ Taraflar arasında görülen tapu iptali davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine karar verilmiş,davacılar vekilinin istinaf başvurusu üzerine Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince 6100 sayılı HMK’nin 353/1-b-2 maddesi uyarınca istinaf başvurusunun kısmen …

Tescil Talepsiz Açılan Tapu İptali Davası – İçtihat Devamı »

Haczedilen Lüzumlu Eşyanın Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2020/28041 E., 2021/3176 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : Muhafaza görevini kötüye kullanmaHÜKÜM : Mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü:İcra ve iflas Kanunu’nun haczi caiz olmayan mallar ve hakları düzenleyen 82/3. maddesi uyarınca; para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında …

Haczedilen Lüzumlu Eşyanın Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Devamı »

Haciz Düşmeden Yenilense Bile Tekrar Şikayet Yapılabileceği – İçtihat

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2021/2301 E., 2021/6764 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm …

Haciz Düşmeden Yenilense Bile Tekrar Şikayet Yapılabileceği – İçtihat Devamı »

Yıkım Kararı Alınan Tapusuz Binanın Haczi – İçtihat

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2013/20354 E., 2013/29924 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Mersin 3. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 22/05/2013NUMARASI : 2013/46-2013/276 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten …

Yıkım Kararı Alınan Tapusuz Binanın Haczi – İçtihat Devamı »

Haczi Öğrenme Tarihinin Yazılı Belgeyle İspatlanması Gerektiği – İçtihat

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2014/4615 E. , 2014/7571 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İstanbul 6. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 23/12/2013NUMARASI : 2013/943-2013/962 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya …

Haczi Öğrenme Tarihinin Yazılı Belgeyle İspatlanması Gerektiği – İçtihat Devamı »

Borçlu Şirket Ortağına 89/1 Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi – İçtihat

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/3465 E. , 2018/8046 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten …

Borçlu Şirket Ortağına 89/1 Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi – İçtihat Devamı »

Avukatın Ayağa Kalkmadan Beyan Vermesi – İçtihat

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2017/2615 E. , 2017/3614 K. “İçtihat Metni” Cinsel taciz suçundan sanık …’nin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 105/1, 105/2-a, 52/2. maddeleri gereğince 2.700,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesinin 28.09.2016 gün ve 2016/505 Esas, 2016/719 sayılı Kararın, Dosya kapsamına göre, Ankara …. Noterliğinin 09/05/2011 …

Avukatın Ayağa Kalkmadan Beyan Vermesi – İçtihat Devamı »

Başkasının Yeşil Kartını Kullanarak Tedavi Olma – İçtihat

Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2012/19285 E. , 2014/4675 K. MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Nitelikli dolandırıcılıkHÜKÜM : Beraat Dosya incelenerek gereği düşünüldü;Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için;Failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, …

Başkasının Yeşil Kartını Kullanarak Tedavi Olma – İçtihat Devamı »

Zorunlu Müdafii Gereken Davada Stajyer Avukata Yetki Verilmesi – İçtihat

Y. 4. Ceza Dairesi  2021/29131 E., 2021/22538 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi KARAR Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler …

Zorunlu Müdafii Gereken Davada Stajyer Avukata Yetki Verilmesi – İçtihat Devamı »

Sosyal Medya, SMS ve WhatsApp Yazışmalarının Delil Olması

Mesajlar Arasında Kısa Süre Varsa Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamaması “…TCK’nın 43/1. maddesinin uygulanabilmesi için, bir suç işleme kararıyla, değişik zamanlarda aynı kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi gerekli olup, somut olayda iddianame içeriğinde ve gerekçede sanığın, mağdura yönelik tehdit eylemlerini aynı gün içinde kısa aralıklarla mesajlar göndererek gerçekleştirdiğinin kabulü ve dosyada yer alan mesaj …

Sosyal Medya, SMS ve WhatsApp Yazışmalarının Delil Olması Devamı »

Vekaletname Aslı Olmadan Yapılan Satışta Noterin Sorumluluğu

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2020/9917 E. , 2021/3708 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİMAHKEMESİ : … 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde birleştirilerek görülen tazminat davalarının kabulüne dair verilen karar hakkında bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda; davacı tarafın istinaf başvurusunun reddine, davalı …’ın istinaf …

Vekaletname Aslı Olmadan Yapılan Satışta Noterin Sorumluluğu Devamı »

15 Yaşından Küçük Çocukların Rızaya Dayalı Cinsel Davranışları – İçtihat

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2017/4917 E., 2021/4381 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Çocuğun nitelikli cinsel istismarıHÜKÜM : Mahkumiyet İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle başvurunun muhtevası ve inceleme tarihine kadar getirilen kanuni düzenlemeler nazara alınarak dosya tetkik edildi, gereği görüşüldü:Katılan mağdure vekilinin temyiz isteminin incelenmesinde;Suç tarihinde on beş yaşından küçük mağdurenin velayet …

15 Yaşından Küçük Çocukların Rızaya Dayalı Cinsel Davranışları – İçtihat Devamı »

Doğrudan 35. Maddeye Göre Şirkete Tebliğ Yapılamayacağı – İçtihat

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2015/23381 E., 2016/203 K. Takip dosyasının incelenmesinde, borçlu şirket adına ilk ödeme emrinin “Mah. Sok. No:4 .. ” adresine tebliğe çıkarıldığı, adresin kapalı olması nedeniyle ödeme emrinin bila tebliğ iade edildiği, bunun üzerine bu kez borçlunun ticaret sicilinde kayıtlı olan “.. Mah…. Cad. No: 107/1 …/…l” adresine doğrudan TK’nun 35. maddesine …

Doğrudan 35. Maddeye Göre Şirkete Tebliğ Yapılamayacağı – İçtihat Devamı »

Erkek Çocuğun Kayırılması Suretiyle Muris Muvazaası – İçtihat

Somut olaya gelince; dinlenen tanık beyanlarından ve dosya içeriğinden, mirasbırakanın temlik tarihinde İETT kurumunda işçi olarak çalıştığı ve mal satmayı gerektirecek önemli bir ihtiyacının ya da borcunun bulunmadığı, o tarihlerde mirasbırakanın davacı kızlarının erken yaşta evlenmesine kızdığı, nüfus kayıtları incelendiğinde, gerçekten davacı …’nın 19 yaşındayken 1983 yılında, diğer davacı …’nin de 20 yaşındayken 29/08/1987 tarihinde …

Erkek Çocuğun Kayırılması Suretiyle Muris Muvazaası – İçtihat Devamı »

Telefon Ses Kaydının Ceza Mahkemesinde Delil Niteliği – İçtihat

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2019/5283 E., 2021/27483 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇLAR : Tehdit, hakaretHÜKÜMLER : Beraat KARARYerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü.Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;Ceza Genel …

Telefon Ses Kaydının Ceza Mahkemesinde Delil Niteliği – İçtihat Devamı »

Tanığın Müştekinin / Katılanın Akrabası Olması – YCD İçtihatları

Mağdurun, soruşturma ve kovuşturma aşamasında ısrarla kardeşi olan sanığın, kendisine silahla ateş ederek öldürmekle tehdit ettiğini ileri sürmesi bu hususların tanıklar Güllü ile Zahit’in birbirleriyle uyumlu ve her aşamada tutarlı beyanları ile desteklenmesi ve adı geçen tanıkların katılanın akrabası olmaları sebebiyle beyanlarına itibar edilmemesi karşısında, sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki birbirinden farklı ifadeleri ile, sanıkla …

Tanığın Müştekinin / Katılanın Akrabası Olması – YCD İçtihatları Devamı »

İcra Dosyasını Kapamadan (Tahsil Harcı Ödemeden) Haciz Fekki – İçtihat

Y. 12. Hukuk Dairesi, 2020/7534 E., 2021/2515 K. Borçlu aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan takipte, alacaklı vekilinin icra müdürlüğüne müracaat ederek borçlu adına kayıtlı taşınmazlardan iki tanesi üzerindeki haczin harç ödenmeksizin kaldırılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce ancak vazgeçme harcının ödenmesi halinde haczin kaldırılabileceğine karar verildiği, alacaklının icra müdürlüğü kararının iptali talebiyle icra mahkemesine başvurduğu, …

İcra Dosyasını Kapamadan (Tahsil Harcı Ödemeden) Haciz Fekki – İçtihat Devamı »

Sonradan Evlenme Yoluyla Kasıtlı Olarak Hatalı Soybağı Tesisi

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/6331 E., 2017/7304 K. DAVA TÜRÜ : Sonradan evlenme yolu ile kurulan soybağına itiraz Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonucunda Mahkemece verilen davanın reddine dair kararın davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi’nin 19.04.2016 gün ve 2016/3740 Esas, 2016/6213 Karar sayılı ilamı ile gerekçesi …

Sonradan Evlenme Yoluyla Kasıtlı Olarak Hatalı Soybağı Tesisi Devamı »

Davalının Adresinin Bilinmemesi Durumunda Adres Araştırması – İçtihat

Dava kat malikleri kurulu kararı iptali ve ödenen aidat bedellerinin iadesi istemine ilişkindir.Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinde davacının dava dilekçesinde davalıların bildiği adreslerini eklemiş olduğu mahkemece bir kısım davalıların adreslerinde bulunmadığı ve yeni adreslerinin bildirilmesi için davacıya 19/06/2015 tarihinde muhtıra çıkarak bir ay içerisinde yeni adreslerinin bildirilmesinin istendiği davacı tarafça 01/07/2015 tarihinde dilekçe verilerek davalıların …

Davalının Adresinin Bilinmemesi Durumunda Adres Araştırması – İçtihat Devamı »

Haciz İhbarnamesine Karşı Vekilin Gerçeğe Aykırı Beyanı – İçtihat

…Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçunun oluşabilmesi için bildirimin bizzat borçlu tarafından ve gerçeğe aykırı olduğu bilinerek yapılması gerekli olup, birinci haciz ihbarnamesine yapılan 05.08.2010 tarihli itirazın vekil tarafından yapılması nedeniyle vekilin beyanından dolayı asil sorumlu tutulamayacağından; sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken… Y. 19. CD. 2018/3576 E., 2018/8461 K. …Birinci haciz ihbarnamesine sanıklar….ve ….’un yetkilisi, ….’ün ise …

Haciz İhbarnamesine Karşı Vekilin Gerçeğe Aykırı Beyanı – İçtihat Devamı »

İstinaf ve Temyiz Sınırında Esas Alınacak Tarih

İstinaf sınırında ilk derece mahkemesinin karar tarihinin esas alınacağı hususunda çelişki yoktur. Peki temyiz sınırı incelenirken ilk derece mahkemesinin mi yoksa istinaf mahkemesinin karar tarihi mi esas alınacaktır? 2019 yılı için temyiz sınırının 58.800 TL ve 2020 yılı için temyiz sınırının 72.070 Tl olduğu göz önüne alındığında, aşağıdaki içtihat metnine göre temyiz sınırının bölge adliye …

İstinaf ve Temyiz Sınırında Esas Alınacak Tarih Devamı »

Nafakanın Kaldırılması ve Azaltılması Davası

Bu yazıda konuya ilişkin özet niteliğinde bilgilerle birlikte çoğunlukla konuyla ilgili yargıya taşınmış örneklere yer verilmiştir. İlgilenenler yoksulluk nafakası ile ilgili olan yazımıza da göz atabilirler. Bilindiği üzere boşanma sonucu daha ağır kusurlu olduğu tespit edilen tarafın -diğer şartlar da oluşmuşsa- diğer tarafa maddi yardımda bulunması zorunlu tutulabilmektedir. Fakat karar verildikten sonra somut koşullarda meydana …

Nafakanın Kaldırılması ve Azaltılması Davası Devamı »

İtirazın İptali Kararı Kesinleşmeden Takibe Devam Edilmesi – İçtihat

Alacaklı tarafından genel haciz yoluyla ilamsız icra takibine başlandığı, borçlunun yasal sürede itirazı üzerine takibin durduğu, alacaklının, itirazın iptali için … Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtığı ancak mahkemece davanın reddine karar verildiği, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 2005/6848 Esas -2006/1841 Karar sayılı ilamı ile kararın bozulması üzerine, yeniden yapılan yargılamada mahkemece davanın kabulüne karar verildiği, alacaklının bu karar …

İtirazın İptali Kararı Kesinleşmeden Takibe Devam Edilmesi – İçtihat Devamı »

Sahte Çeke İlişkin Kamu Davasında Bankanın Katılma Hakkı ve Vekalet Ücreti – İçtihat

MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilikHÜKÜM : Sanık … hakkında: beraat( her iki suç yönünden)Sanık … hakkında: dolandırıcılık: beraat, resmi belgede sahtecilik; TCK 204/1, 62,53 maddeleri gereği mahkumiyet Resmi belgede sahtecilik suçundan sanık …’in beraati ile nitelikli dolandırıcılık suçundan sanıkların beraatlerine ilişkin hükümler katılan banka vekili, sanık …’in resmi belgede sahtecilik suçundan mahkumiyetine dair hüküm ise sanık … müdafi …

Sahte Çeke İlişkin Kamu Davasında Bankanın Katılma Hakkı ve Vekalet Ücreti – İçtihat Devamı »

Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti – İçtihat

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Reddedilen Davada Harç Somut olayda, Mahkemece davanın reddine karar verildiği halde “Alınması gereken 13.662,00-TL peşin harçtan başlangıçta alınan 2.970,00-TL …

Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti – İçtihat Devamı »

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçunda Geçici Velayet – İçtihat

Geçici Velayetin Suçun Tipikliğini Oluşturmak İçin Yeterli Olması Sanığın, suç tarihinde geçici olarak velayeti müşteki annede bulunan yaşı küçük çocuğunu yanına alıp annesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği tüm dosya içeriğinden anlaşıldığından, mahkumiyeti yerine oluşa uygun düşmeyen yazılı gerekçeyle beraatine karar verilmesi, Kanuna aykırı… Y. 14. CD., …

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçunda Geçici Velayet – İçtihat Devamı »

Adli Tatilden Sonra Biten Süreler İçin Re’sen Uzatma Yapılamayacağı – İçtihat

…Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; İlk Derece Mahkemesi kararı davalı … vekiline 22.08.2017 tarihinde tebliğ edildiğinden istinaf isteminin son günü adli tatil sonrasına, 05.09.2017 Salı gününe isabet ettiği, buna göre HMK’nin 104. maddesi hükmünün somut olayda uygulanma yeri olmadığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce 06.09.2017 tarihinde istinaf isteminde bulunulduğu anlaşıldığına göre; Bölge Adliye Mahkemesince, İlk …

Adli Tatilden Sonra Biten Süreler İçin Re’sen Uzatma Yapılamayacağı – İçtihat Devamı »

Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat Davası – İçtihatlar

Bu yazımızda haklarında haksız olarak şikayette bulunulmuş kişilerin uğradıkları iftira nedeniyle açabilecekleri manevi tazminat davasına ilişkin yargı kararlarına yer verdik. Şu yazımıza da göz atmanızı öneririz: İftira Atma, Cezası ve İftira Atandan Tazminat İstemi Cinsel Saldırı – Beraat Kararı Alınan Davada Şikayet İçin Yeterli Emarenin Bulunması Davacı vekili, davalının, müvekkilinin tecavüzüne uğradığını iddia ederek şikayetçi …

Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat Davası – İçtihatlar Devamı »

Babalık Karinesine Dayanmadan Kurulan Soybağının İptali

Babalık karinesinin çürütülmesi soybağının reddi ile mümkündür (TMK m. 286). Bu ise soybağının reddi davası ile sağlanabilir (TMK m. 286). Bunun dışında çocuk ile baba arasında kurulan soybağının ortadan kaldırılması imkânı bulunmamaktadır. Bir diğer deyişle Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacak kayıt düzeltme davası ile baba adının düzeltilerek soybağının reddi imkânı bulunmamaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken …

Babalık Karinesine Dayanmadan Kurulan Soybağının İptali Devamı »

Soybağının Reddi Davasında “Öğrenme” ve Hak Düşürücü Süre – İçtihat

Soybağının reddi davasında, davanın hak düşürücü süre içerisinde açılıp açılmadığı hususunda ve davanın temellendirilmesinde belirleyici olan “öğrenmenin”, ne zaman gerçekleştiği noktasında şüphenin veya söylentinin öğrenme açısından yeterli olup olmadığı üzerinde durulmalıdır. Yerleşik Yargıtay uygulamalarında, yargılama dışında elde edilmiş babalık raporlarına özellikle hak düşürücü süre niteliğindeki dava açma süresinin öğrenme tarihinden itibaren başlaması bakımından dikkate alındığı …

Soybağının Reddi Davasında “Öğrenme” ve Hak Düşürücü Süre – İçtihat Devamı »

Delil Avansı – İçtihat

Delil Avansının Dava Şartı Olmaması; Her İki Tarafın Da Ödeyebileceği “…ayrıca 900,00 TL bilirkişi ücreti ve 100,00 TL posta gideri olmak üzere 1.000,00 TL gider avansını yatırması için davacı tarafa kesin süre verilmesine karar verilmiştir. Sözü edilen bu gider, gider avansı olmayıp 6100 sayılı HMK’nın 324. maddesinde hükme bağlanan delil avansı niteliğindedir. Delil avansının verilen …

Delil Avansı – İçtihat Devamı »

Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti – İçtihat

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Y. 16. Hukuk Dairesi 2015/1781 E. , 2016/6219 K. “…Davanın atiye bırakılması talebi davanın geri alınması anlamına gelmektedir. …

Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti – İçtihat Devamı »

Çocuğun Soyadının Annenin Soyadıyla Değiştirilmesi

Babanın Çocuğa Vakit Ayırmaması ve Yalnızca Annenin İlgileniyor Olması Durumlarında Annenin Soyadının Kullanılması Çocuğun üstün yararı gereği, anne hiçbir gerekçe göstermeden, sırf velayetin kendisinde olduğunu ileri sürerek çocuğa kendi kızlık soyadının verilmesini isteyemez. Anne tarafından çocuğun soyadının değiştirilmesi davası açıldığında, çocuğun üstün yararına bakılır. Eğer çocuğun üstün yararı varsa annenin kızlık soyadı çocuğa verilebilir. Üstün …

Çocuğun Soyadının Annenin Soyadıyla Değiştirilmesi Devamı »

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı – İçtihatlar

Bir başkasının bakımında desteği olan kişinin ölümü durumunda, sözleşmesel veya sözleşme dışı sorumlu bir kişi bulunuyorsa destek alacaklısı olan kişilerin bu muhataba başvurması mümkündür. Maddi tazminat niteliğindeki bu alacağa destekten yoksun kalma tazminatı da denmektedir. Örneğin trafik kazası sonucu vefat eden bir babanın ardında bıraktığı küçük çocukları onun desteğinden artık yoksun oldukları için zor duruma …

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı – İçtihatlar Devamı »

Cinsel Suçlarda Delil Yetersizliğine İlişkin Bazı Yargı Kararları

Cinsel Saldırı Mağdurunun Zihinsel Yetersizliği Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulunun 19.02.2014 tarihli raporunda kendisinde orta ile hafif derece sınırında zeka geriliği bulunan mağdurenin vermiş olduğu ve vereceği ifadelere ancak ana hatları ile ve diğer delillerle desteklendiği taktirde itibar edilebileceğinin belirtilmesi, Şarköy Asliye Ceza Mahkemesinde 20.06.2013 tarihinde istinabe yoluyla alınan ifadesinde dinlenen bilirkişi …’ın, mağdurenin …

Cinsel Suçlarda Delil Yetersizliğine İlişkin Bazı Yargı Kararları Devamı »

Davadan Feragat ve Kabulün İptali – HMK m. 311

Tek taraflı olarak yapılan bir kabul veya feragat beyanıyla davanın sonlandırılması mümkündür. Bu şekilde sonlanan bir dava hakkında kesin hüküm kurulmuş sayılacağından bir daha aynı davayı açmak mümkün değildir. Açılması durumunda bu dava reddedilir. Fakat bu beyanın hata sebebiyle veya hile ya da tehdite maruz kalınması sonucunda verilmesi durumunda feragat iptal edilebilecek, dava böylece görülebilecektir. …

Davadan Feragat ve Kabulün İptali – HMK m. 311 Devamı »

İnternette -Özellikle Sosyal Medyada- İşlenen Hakaret Suçu

İnternet üzerinde söylenen sözler ya da aşağılayıcı nitelik gösteren bazı fiiller de yüz yüze yapılmış gibi hukuki ve cezai sorumluluğa sebep olabilmektedir. Bu yazımızda hakaret suçunun sosyal medya üzerinde işlenildiği olaylardan örneklere yer verilmiştir. Aşağıda verilen örnek olaylardan da görüleceği üzere internet üzerinde işlenen hakaret suçlarındaki temel sıkıntılardan birisi failin kesin olarak tespit edilememesidir. Bu …

İnternette -Özellikle Sosyal Medyada- İşlenen Hakaret Suçu Devamı »

Trafik Kazasından Doğan Zararın Tazmini

Kanun koyucu, trafik kazalarına dayalı maddi ve manevi tazminat davalarının fazlalığı ve de meydana gelen zararın büyük miktarlarda olmasını göz önüne alarak sigorta yapılmasını zorunlu tutmuştur. Fakat sigorta poliçelerinin limitleri kimi zaman zararı karşılamaya yetmediğinden birden fazla dava açılması gerekebilmektedir. Maddi ve manevi zarar belirlenirken farklı ölçütlere dayanılacak; bazen de tespit edilen zarardan daha azı …

Trafik Kazasından Doğan Zararın Tazmini Devamı »

Aile Konutunun Eşten İzinsiz Satılması

Aile konutu, eşlerin evlilik birliliğini beraber sürdürdükleri yerdir. Taşınmaz eşlerden yalnızca birisi üzerine kayıtlı olsa bile diğer eş bu evin aile konutu olduğuna dair tapuda şerh verdirebilir. Bu evin her iki eşin de isteği olmadan satılması veya kira sözleşmesinin feshedilmesi mümkün değildir. Bu yazıda yargıya taşınan olaylardan örnekler sunulmuştur. Aile Konutunun Satımında Eşten İzin Alındığının …

Aile Konutunun Eşten İzinsiz Satılması Devamı »

İhale İçin Satış İlanı Asılmamasının Kamu Düzeninden Olmaması

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 355. maddesinde; “İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu re’sen gözetir.” düzenlemesine yer verilmiş ve 352/1. maddesinde de başvuru şartlarının yerine getirilmemesi ya da başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gösterilmemesi halinde gerekli kararın verileceği belirtilmiştir.Somut olayda; icra mahkemesince verilen …

İhale İçin Satış İlanı Asılmamasının Kamu Düzeninden Olmaması Devamı »

Ön İncelemede Tanık Listesi Sunmak İçin Süre Verilmemesi – İçtihat

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2017/1897 E., 2019/1073 K. “…Yerel mahkemece; davalının davacıya karşı sorumluluklarını yerine getirmediği, tartışma çıkartıp davacıya bağırdığı, küfürler ettiği, bu sebeplerle tarafların ayrıldıkları, uzman raporunda müşterek çocuğun velayetinin davalı babaya verilmesinin yararlı olacağının belirtildiği, davalının tanıklarını gerek ön inceleme safhasında gerekse ön inceleme duruşmasında bildirmediği, davalının tanıklarının cevap dilekçesinde yer almadığı ve …

Ön İncelemede Tanık Listesi Sunmak İçin Süre Verilmemesi – İçtihat Devamı »

Kaybolmuş veya Hata İle Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf – İçtihatlar

Kaybedilmiş olması nedeniyle malikinin zilyedliğinden çıkmış olan ya da hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde, iade etmeksizin veya yetkili mercileri durumdan haberdar etmeksizin, malik gibi tasarrufta bulunan kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (Türk Ceza Kanunu – Madde 160) Çalıntı Eşyanın Kaybolmuş Eşya Haline Gelmesi “…Sanığın aşamalarda ısrarla …

Kaybolmuş veya Hata İle Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf – İçtihatlar Devamı »

Bozma Kararından Sonra Davanın Islah Edilememesi

Y. 3. HD., 2019/2870 E., 2019/10039 K. “…Davacı; davalıdan boşandığını, nişan ve nikahta kendisine hediye edilmiş olan ziynet eşyalarının davalıda kaldığını beyan ederek; kolyesi, bilekliği, yüzüğü ve küpelerin bulunduğu Trabzon hasırı seti, 8 adet 25 gr dan burma bilezik, tek taş ve sıralı taş olmak üzere 2 adet pırlanta yüzük, 2 tane farklı model yüzüklerden …

Bozma Kararından Sonra Davanın Islah Edilememesi Devamı »

Taksirle Öldürme Suçu

Genel Olarak Taksirle Öldürme Taksirle öldürme, uygulamada en çok trafik kazalarında ve iş kazalarında rastlanan suçtur. Yazımızda taksirle öldürme suçu ve bu suçun cezasına ilişkin bilgilere ve yargıya taşınan örneklere yer verilmiştir. Ceza hukukumuzda uygulama bulan taksir kurumu, basit ve bilinçli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Basit taksirde gerçekleştirilen fiilin oluşturacağı sonucun öngörülebilir ve öngörülmemiş olması …

Taksirle Öldürme Suçu Devamı »

Dolandırıcılık ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçları ve Cezası

Genel Bilgiler Türk Ceza Kanununun Malvarlığına Karşı Suçlar bölümünde düzenlenen dolandırıcılık, basit veya nitelikli olmasına göre farklı alt ve üst sınırlarda cezaları gerektiren bir suçtur. Dolandırıcılık suçunda mağdurun malvarlığı değerleri hedef alınmaktadır. Bu bir taşınır ya da taşınmaz olabileceği gibi, alacak hakkı dahi olabilir. Suçun faili herkes olabilmekle birlikte, failin suça aracı olması amacıyla büründüğü …

Dolandırıcılık ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçları ve Cezası Devamı »

Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası – TCK 155

Genel Olarak Güveni kötüye kullanma suçunda, bir sözleşme gereği kendisine eşya bırakılan kişi söz konusu eşya üzerinde yalnızca malikin kullanabileceği yetkileri kullanarak güven ilişkisini ihlal etmektedir. Örneğin emanet olarak verilen cep telefonunu satan kişi bu eylemiyle telefonun gerçek sahibinin güvenini suistimal etmiş ve dolayısıyla güveni kötüye kullanma suçunu işlemiştir. Görüldüğü üzere fail suça konu malı …

Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası – TCK 155 Devamı »

İştirak Nafakası İstemine İlişkin Davada Davacı – İçtihat

TMK m. 329 – Dava Hakkı Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir. Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük için gereken hâllerde nafaka davası, atanacak kayyım veya vasi tarafından da açılabilir. Ayırt etme gücüne sahip olan küçük de nafaka davası açabilir. Davacı Konumda Veli Olması “… Bundan ayrı; usulüne …

İştirak Nafakası İstemine İlişkin Davada Davacı – İçtihat Devamı »

18 Yaşından Küçük Çocuklar Adına Vekaletname Verilmesi – İçtihatlar

Velayeten Vekaletname Çıkartma Zorunluluğu “… Davacı asıllar … ve …’ın kendilerini vekille temsil ettirdikleri, dava dilekçesinde davacılar … ve …’ın kendilerine asaleten davacı çocukları …, …, …’a velayeten dava açıldığı fakat, davacılar vekili olarak kararı temyiz eden Avukat…e davacılar …, …, …’a yönelik velayeten vekaletname verilmediği anlaşılmaktadır. Şu durumda; adı geçen davacılar bakımından Avukat …’e …

18 Yaşından Küçük Çocuklar Adına Vekaletname Verilmesi – İçtihatlar Devamı »

Kötüniyetli Islah

Islahla Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülmesi “…Taraflar arasında davalı tarafından yapılan ıslahın kötüniyetli olup olmadığı uyuşmazlık konusudur.6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 176. maddeye göre taraflardan her biri, yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah edebilir. Aynı davada, taraflar ancak bir kez ıslah yoluna başvurabilir.Söz konusu maddenin gerekçesinde de ıslah yolu ile davanın geciktirilmesi ve sürüncemede …

Kötüniyetli Islah Devamı »

Islah Yoluyla Yeni Delil Gösterilmesi ve Tanık Dinletilmesi – İçtihat

Yeni Vakıalara İlişkin Tanık Dinletilmesi “DAVA TÜRÜ: Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı, ıslah yoluyla, dayandığı vakıaları değiştirebilir veya davaya yeni vakıaları dahil edebilir. Evvelce göstermiş olsa bile, davaya kattığı bu yeni vakılara ilişkin delil …

Islah Yoluyla Yeni Delil Gösterilmesi ve Tanık Dinletilmesi – İçtihat Devamı »

Vasi Atanmasına İlişkin Davadan Feragat – İçtihat

Konuya ilişkin diğer paylaşımlarımıza ulaşmak aşağıdaki bağlantılara göz atabilirsiniz: Vasi Tayini ve Vesayet Davası & Yasal Danışmanlık Vasi Tayinine İtiraz ve Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz Vasinin Değiştirilmesi ve Vasiliğin Kaldırılması Yargıtay 8. HD., 2017/6525 E., 2017/15850 K. “Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar …

Vasi Atanmasına İlişkin Davadan Feragat – İçtihat Devamı »

Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti – İçtihat

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Harç “…davanın reddi halinde alınması gerekli olan harç maktu harç olup, davanın feragat nedeni ile reddi halinde ise, nispi …

Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti – İçtihat Devamı »

İş Hukukuna Tabi Her Alacağın Belirsiz Olmaması – İçtihat

“Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı … İnş. Tic. ve Taah. Ltd. Şti. vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:Y A R G I T A Y K A R A R IDavacı İsteminin …

İş Hukukuna Tabi Her Alacağın Belirsiz Olmaması – İçtihat Devamı »

Manevi Tazminatın Belirsiz Alacak Olarak İstenememesi – İçtihat

“Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi. K A R A R 1- Davacının manevi tazminat …

Manevi Tazminatın Belirsiz Alacak Olarak İstenememesi – İçtihat Devamı »

HMK m. 145 – Sonradan Delil Gösterilmesine İlişkin Bazı İçtihatlar

Soruşturma Dosyasındaki Belgelere Dayanma “…Somut olayda, soruşturma dosyasında tüm makbuzların bulunduğu düşüncesiyle hem soruşturma dosyasındaki makbuzlara hem de dava dilekçesine eklediği makbuzlara delil olarak dayanan davacı ……in, yönetimin değiştiği ve eski yönetimle ilgili devam eden bir soruşturmanın da bulunduğu yönündeki beyanı da gözetildiğinde, kendi kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle yeni temin ettiği makbuzları sonradan delil olarak ileri …

HMK m. 145 – Sonradan Delil Gösterilmesine İlişkin Bazı İçtihatlar Devamı »

İletişime Geç
1
İletişime Geç
Merhaba 👋
Ücretli danışmanlık ve vekillik hizmeti almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul