Makaleler

Hizmet Tespit Davası

Hizmet tespit davası, prim ödeme gün sayısının veya prime esas kazancın eksik bildirilmesi ya da işçinin çalışmasının SGK tarafından tespit edilememesi durumlarında açılan bir iş ve sosyal güvenlik hukuku davasıdır. Dava kabul edildiği takdirde işçi lehine prim tahakkuku gerçekleşecek ve işveren hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Hizmet Tespit Davasının Dayanağı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve …

Hizmet Tespit Davası Devamı »

Kambiyo Takibinin İptal Edilemediği Haller – İİK 170/a-3

Genel Olarak Kambiyo Şikayeti Nedeniyle Takibin İptali Alacaklının kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip olmadığı veya senedin kambiyo senedi vasfında olmadığı durumlarda, İİK 170/a-2 uyarınca takip iptal edilebilecektir. Fakat bu durumun iki istisnası mevcuttur: İmza inkarının geri alınması, Borcun tamamen veya kısmen kabul edilmiş olması. Bu iki istisna hali mevcut değilse takip iptal edilebilir. “…Somut …

Kambiyo Takibinin İptal Edilemediği Haller – İİK 170/a-3 Devamı »

Ödeme Emrinin İptali

Ödeme Emrinde Alacaklı Vekilinin Adresinin Bulunmaması Yargıtay aşağıdaki karara konu olayda, ödeme emrinde adres bulunmasa bile, bu bilgi takip talebinden de ulaşılabilir olduğundan ödeme emrinin iptaline sebep olmayacağı yönünde görüş bildirmiştir. “…İİK’nın 60/1 madde hükmüne göre ise ödeme emrinin, alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, 58 inci maddeye göre takip talebine yazılması …

Ödeme Emrinin İptali Devamı »

Vasiyetname İptali ve Vasiyetnamenin Tenfizi Davası

TMK 596 uyarınca vasiyetname açıldıktan sonra, açılan vasiyetin yerine getirilmesini isteyen mirasçı veya üçüncü kişi vasiyetnamenin tenfizi davası açabilir. Fakat diğer mirasçılar vasiyetnamedeki kazandırmaların hukuka uygun olmadığı düşüncesindelerse, vasiyetnamenin iptali davası açarak bu kazandırmayı etkisiz hale getirebilirler. İptal davasıyla birlikte çokça açılan tenkis davasına bu yazımızda değinilmemiştir. İlgilenenler Mirasta Tenkis Davasıyla Saklı Payın Korunması başlıklı yazımıza göz …

Vasiyetname İptali ve Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Devamı »

Askeri Disiplin Cezalarına Karşı İtiraz ve İptal Davası

Askeri disiplin cezaları, 6413 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nda sayılmıştır. Biz bu yazıda sadece önem arz eden bazı hükümlere ve kendi yorumlarımıza yer yerdik. Kanun metni için şu adrese gidebilirsiniz: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6413&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 Aynı Fiilden Dolayı Birden Fazla Disiplin Cezası Verilememesi TSKDK m. 4 hükmü uyarınca, aynı fiilden ötürü birden fazla disiplin cezası verilmesi mümkün değildir. …

Askeri Disiplin Cezalarına Karşı İtiraz ve İptal Davası Devamı »

Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuk – HUAK 18/A

Kanunda arabulucuya başvurulmasının zorunlu olarak sayıldığı hallerde, dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur. Zorunlu arabuluculuğa tabi davalara şimdilik iş hukuku, ticaret hukuku ve tüketici hukukundaki bazı uyuşmazlıklar girmektedir. Hangi Davalardan Önce Zorunlu Arabuluculuk Yoluna Başvuru Zorunlu? Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, HUAK m. 18/A-18 hükmü gereğince, “Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna …

Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuk – HUAK 18/A Devamı »

Usule Aykırı Verilen Kesin Sürenin Kaçırılması

HMK m. 94’de düzenlenen kesin süre, ilgili olduğu işlemi verilen süre içinde yapmayan tarafın o işlemi yapma hakkını ortadan kaldıran bir hukuk muhakemesi kurumudur. Yalnızca kanunda düzenlenenler değil, hakimin kesin olmasını kararlaştırdığı süreler de kesin süre olma niteliğini haizdir. Peki hakimin verdiği kesin süre kaçırılsa ilgili tarafın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok mudur? Yargıtay …

Usule Aykırı Verilen Kesin Sürenin Kaçırılması Devamı »

Hukuk Davasında Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali – AYM Kararlarıyla

Davanın uzun sürmesi durumunda, haksız yere uzamaya yol açmayan tarafın adil yargılanma hakkının ihlali nedeniyle manevi tazminat talep etme hakkı vardır. HMK m. 30’daki usul ekonomisi ilkesinin gereği olan makul sürede yargılanma hakkı, Anayasa’nın 36. ve AİHS’nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının bir gereğidir. Yazımızda AYM içtihatları çerçevesinde hukuk yargılamasında makul yargılama hakkının ihlali …

Hukuk Davasında Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali – AYM Kararlarıyla Devamı »

Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Tasarlayarak kasten öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir. TCK 82/1-a hükmünde düzenlenen bu suç, eskiden “taammüden adam öldürme” olarak da bilinmekteydi. 765 sayılı eski TCK’nin 450. maddesinde de bu suç için ağırlaştırılmış müebbet hapis öngörüldüğünden, ceza miktarında değişikliğine gidilmediğini görmekteyiz. Kasten Öldürme Hangi Koşullarda Tasarlayarak İşlenmiş Sayılır? Tasarlayarak kasten öldürmenin koşullarıyla ilgili doktrinde temel olarak iki …

Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu ve Cezası Devamı »

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) Kararları

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan bilgi edinme başvurularına ilişkin ret kararlarına yapılan itirazları değerlendiren kuruldur. Bu yazıda itiraz üzerine verilen kararlara değinilmiştir. Genel Olarak BEDK Başvuruları BEDK’ye itiraz hakkının doğması için, öncelikle ilgili kuruma başvuru yapılmalıdır. Yani bilginin temin edilmesi için doğrudan BEDK’ye başvurulmaz. “…4982 …

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) Kararları Devamı »

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İhlal Kararları

Genel Olarak TİHEK Başvuruları Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu m. 17 uyarınca, ayrımcılığa uğradığını düşünenler TİHEK’e ücretsiz başvuruda bulunabileceklerdir. Talep üzerine veya re’sen yapılan incelemeler üç ay içinde sonuçlandırılır. Fakat bu sürenin üç ay daha uzatılması mümkündür. Başvurucunun şikayeti üzerine muhataptan yazılı görüşü istenir. Ardından başvurucunun da yazılı görüşü alınır. Fakat başvurucu, başvuru …

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İhlal Kararları Devamı »

Yasaklı Köpek Irkları ve İdari Cezalar – Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesi

Hayvanları Koruma Kanunu geçici madde 3/1 hükmüyle, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesindeki yetki Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredilmiştir. Bakanlığın 07.12.2021 tarihli genelgeyle eklediği iki türle birlikte tehlikeli oldukları kabul edilen köpek ırkları şu şekilde belirlenmiştir: Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier, American Bully. Bu ırklardaki köpekleri üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, …

Yasaklı Köpek Irkları ve İdari Cezalar – Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesi Devamı »

Denetimli Serbestlik

Denetimli serbestlik, cezanın koşullu salıverilmeye kadar olan kısmının cezaevi dışında geçirilmesine olanak sağlayan bir infaz tedbiridir. Denetimli Serbestlik Şartları ve Süresi Denetimli serbestlikten faydalanma şartları şunlardır: Hükümlü açık cezaevinde bulunmalı ya da açık cezaevine ayrılma koşulları oluşmasına rağmen kendi iradesi dışında ayrılamamış olmalıdır. Koşullu salıverilmeye bir yıl veya daha az süre kalmış olmalıdır. Cezaevindeki süre …

Denetimli Serbestlik Devamı »

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası – TCK 132

Haberleşmenin gizliliğini ihlal, belirli kişiler arasındaki haberleşmenin içeriğinin hukuka aykırı olarak öğrenilmesiyle işlenen suçtur. Söz konusu haberleşmenin yazılı veya sesli olmasının ya da hangi yolla yapıldığının bir önemi yoktur. Dinleme ve Okuma Suretiyle Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar arasında düzenlenen bu suç, TCK m. 132’de düzenlenmiştir. Cezayı artıran …

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası – TCK 132 Devamı »

Asta Müessir Fiil Suçu ve Cezası – ASCK 117

Asta müessir fiil, bir askerin astı konumundaki bir başka askere fiziken saldırması şeklinde işlenen suçtur. Genel Olarak Asta Müessir Fiil Suçu ve Cezası ASCK m. 117’de tanımlanan bu suç, “Maduna müessir fiiller yapanların cezası” başlığı altında düzenlenmiş ve “Makam ve memuriyet nüfuzunu suiistimal” kısmında yer almaktadır. TCK’deki kasten yaralamanın özgü suç versiyonu olarak karşımıza çıkan …

Asta Müessir Fiil Suçu ve Cezası – ASCK 117 Devamı »

Dernek Üyeliğinden Çıkarma (İhraç) Kararının İptali Davası

Dernek üyeliğinden ihraç edilen kişinin, kararın iptali için dava açarak üyeliğini geçmişe etkili olarak geri kazanması mümkündür. Dernek Üyeliğinden İhraç Kararını Hangi Organ Verir? TMK m. 80 uyarınca, dernek üyeliğinden ihraç hakkındaki son kararları genel kurul vermektedir. Üyelikten çıkarma yönetim kurulu kararıyla yapılmışsa, bu karar genel kurul tarafından onaylanmadığı müddetçe üyelik devam edecektir. “…Dava, genel …

Dernek Üyeliğinden Çıkarma (İhraç) Kararının İptali Davası Devamı »

Dernek Çalışanlarının Kamu Görevlisi Sıfatını Taşıyıp Taşımadıkları

Bilindiği üzere, görevi kötüye kullanma ve zimmet gibi bazı suçlar yalnızca kamu görevlileri tarafından işlenebilmektedir. Peki kimler kamu görevlisi sıfatına sahiptir? Kamuya yararlı dernek çalışanları da TCK uyarınca kamu görevlisi sayılırlar mı? Kamu Görevlisi Kavramı TCK 6/1-c: Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya …

Dernek Çalışanlarının Kamu Görevlisi Sıfatını Taşıyıp Taşımadıkları Devamı »

Üste Fiilen Taarruz Suçu ve Cezası – ASCK 91

Üste fiilen taarruz, askerlik yapan kişinin komutanına fiziken saldırması veya buna teşebbüs etmesi şeklinde işlenen suçtur. Genel Olarak Üste Fiilen Taarruz Suçu ve Cezası ASCK m. 91’de tanımlanan bu suç, “Amire ve mafevka fiilen taarruz edenlerin cezaları” başlığı altında düzenlenmiş ve “Askeri itaat ve inkıyadı bozan suçlar” kısmında yer almaktadır. Üste fiilen taarruz suçunun asta …

Üste Fiilen Taarruz Suçu ve Cezası – ASCK 91 Devamı »

Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti – İçtihat

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Konusuz Kalan Davada Verilecek Karar Konusuz kalan dava reddedilmez, karar verilmesine yer olmadığı kararı verilir. Tarafların dava tarihindeki …

Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti – İçtihat Devamı »

Nama İfaya İzin Davası – TBK 113

Nama ifaya izin, yapma borcunu yerine getirmeyen taraf adına işlem yapılması için yetki verilmesi talebini içeren bir davadır. Bu uyuşmazlıklar genellikle kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğmaktadır. Nama İfaya İznin Dayanağı ve Uygulama Alanı “…Şahsa bağlı olan yapma borçlarında İİK madde 343’de ki hapsen tazyik dolaylı imkanı dışında aynen ifası mümkün değildir. Sadece tazminat istenebilir. Şahsa …

Nama İfaya İzin Davası – TBK 113 Devamı »

Yetki Belgeli Avukata Yapılan Tebligatın Süreye Etkisi

Yetki Belgesinin Vekaletname Hükmünde Olması Avukatlık Kanunu m. 56/5 uyarınca, avukatlar, “başkasını tevkil etme yetkisini haiz oldukları bütün vekâletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına vekâletname yerine geçen yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi vekâletname hükmündedir.” Dolayısıyla verilen yetki belgesi herhangi bir süre şartı gibi kayıt içermediği müddetçe yetki belgeli avukata yapılan tebliğ …

Yetki Belgeli Avukata Yapılan Tebligatın Süreye Etkisi Devamı »

Tehir-i İcra (İcranın Geri Bırakılması) – İİK 33 ve İİK 36 Farkı

Her ne kadar İcra ve İflas Kanunu’nda iki hukuki kurum için de “icranın geri bırakılması” terimleri kullanışmış olsa da, İİK 33 ve İİK 36 farklı sebeplere dayanan ve farklı sonuçları olan kurumlardır. İİK 33 ve İİK 36 Farkı Başvuru Sebebi: İİK 33’e başvurma sebebi zamanaşımı, imhal veya itfadır. İİK 36’ya başvuru sebebi ise, kanun yoluna …

Tehir-i İcra (İcranın Geri Bırakılması) – İİK 33 ve İİK 36 Farkı Devamı »

İcra Takibinde İtiraz Süresi Dolduktan Sonra Gecikmiş İtiraz – İİK 65

Gecikmiş itiraz, kendi kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle süresinde itiraz edemeyen borçlunun, paraya çevirme işlemi bitene kadar itiraz etmesine olanak sağlayan icra ve iflas hukuku kurumudur. Gecikmiş İtiraz Süresi ve Başlangıcı Üç günlük gecikmiş itiraz süresi ıttıla tarihinde değil, süresinde itiraza mani olan sebebin ortadan kalkmasıyla başlayacaktır. “…Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız …

İcra Takibinde İtiraz Süresi Dolduktan Sonra Gecikmiş İtiraz – İİK 65 Devamı »

Köpek Saldırısına Uğrayanın Tazminat ve Şikayet Hakkı

Köpek saldırısına maruz kalma durumunda mağdur kişinin yaşadığı talihsiz olaydan ötürü maddi ve manevi tazminat davası açma gibi bir takım hukuki hakları doğacaktır. Davada husumetin yöneleceği kişi köpeğin sahipli olup olmamasına göre farklılık gösterebilir. Somut duruma göre idare, hukuk ve/veya ceza mahkemelerinde dava görülecektir. Yazımızda köpek saldırısının borçlar, ceza ve idare hukukuna yansıyan sonuçları kısaca …

Köpek Saldırısına Uğrayanın Tazminat ve Şikayet Hakkı Devamı »

Kısıtlı Adına ve Kısıtlıya Açılan Davalar

Kısıtlının Yerleşim Yeri Yetkili mahkemeyi tespit etmek açısından, davacı veya davalı konumda olacak olan kısıtlı kişinin yerleşim yerini tespit etmek önem arz etmektedir. Kısıtlının yerleşim yeri kural olarak vesayet makamının bulunduğu yerdir. “…Hukuk Mahkemesince vesayetin kaldırılmasına ilişkin bir karar verilmediği ve vesayet hâlinin dava tarihi itibarıyla devam ettiği anlaşıldığından, vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri de vesayet makamının bulunduğu yer olduğundan ve yine…..Mahkemesince TMK’nın …

Kısıtlı Adına ve Kısıtlıya Açılan Davalar Devamı »

Vasinin Değiştirilmesi ve Vasiliğin Kaldırılması

Bu yazıda vasinin değiştirilmesi ve vasiliğin kaldırılmasına değindik. Vesayet davasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Vasi Tayini ve Vesayet Davası & Yasal Danışmanlık başlıklı yazımıza; bu davaya ilişkin itiraz süresi geçmeden önce yapılabilen itirazlar için ise Vasi Tayinine İtiraz ve Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Vesayetin Kaldırılması Gereken Durumlar Küçüğün Erginliğe Erişmesi veya …

Vasinin Değiştirilmesi ve Vasiliğin Kaldırılması Devamı »

Vasi Tayinine İtiraz ve Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz

Bu yazıda kısıtlama kararına ve vasi tayinine itiraz üzerinde durulmuştur. Vesayet davasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Vasi Tayini ve Vesayet Davası & Yasal Danışmanlık başlıklı yazımıza; itiraz süresi geçtikten sonra vasi kaldırma/değişimi işlemleriyle ilgili bilgi içinse Vasinin Değiştirilmesi ve Vasiliğin Kaldırılması başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Vesayet Makamının Kararlarına Karşı İtiraz Vesayetin idaresiyle yani yönetim ve …

Vasi Tayinine İtiraz ve Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz Devamı »

Vasi Tayini ve Vesayet Davası & Yasal Danışmanlık

Vasi tayini, akıl hastalığı ve savurganlık gibi sebeplerle kısıtlanan kişilerin vesayet altına alınarak kendilerine bir vasi atanmasını ifade etmektedir. Bu yazımızda esas olarak vasi tayini üzerinde durduk. Bu davaya ilişkin itiraz süresi geçmeden önce yapılabilen itirazlar için Vasi Tayinine İtiraz ve Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz başlıklı yazımıza; itiraz süresi geçtikten sonra vasi kaldırma/değişimi işlemleriyle ilgili …

Vasi Tayini ve Vesayet Davası & Yasal Danışmanlık Devamı »

Vesayet Dairelerinin ve Yasal Danışmanın İznini Gerektiren Haller

Vesayet Makamının İzni Gereken Haller Madde 462- Aşağıdaki hâllerde vesayet makamının izni gereklidir: 1. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir aynî hak kurulması, 2. Olağan yönetim ve işletme ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya diğer hak ve değerlerin alımı, satımı, devri ve rehnedilmesi, 3. Olağan yönetim sınırlarını aşan yapı işleri, 4. Ödünç verme ve …

Vesayet Dairelerinin ve Yasal Danışmanın İznini Gerektiren Haller Devamı »

Düğün Organizasyonlarında Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası

Düğün merasimi sırasında verilen verilen ayıplı hizmet nedeniyle, evlenen çiftin maddi ve manevi tazminat talep etmesi mümkündür. Düğün Organizasyonunda Ayıplı Hizmet Sebebiyle Tazminat Evlenen çift ile düğün organizasyon şirketi arasında sözleşmesel bir ilişki söz konusudur. Dolayısıyla bu sözleşmesel ilişkinin gereği gibi yerine getirilmediği zamanlarda bedelde indirime gidilmesi ve hatta manevi acıların tazmini için de ödeme …

Düğün Organizasyonlarında Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası Devamı »

Malvarlığına Karşı Suçlarda Etkin Pişmanlık İndirimi – TCK 168

Bu yazıda anlatılanlar yalnızca hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, taksirli iflas, yağma ve karşılıksız yararlanma suçlarındaki etkin pişmanlık hükümleriyle ilgilidir. Malvarlığına Karşı Suçlarda Etkin Pişmanlık İndirimi Oranı Aşağıda sayılan suçlarda, kovuşturma başlamadan önce etkin pişmanlığın gösterilmesi halinde ceza üçte ikisine kadar indirilecektir. Mağdurun zararı kovuşturma ve hüküm arasındaki dönemde tazmin edilirse de …

Malvarlığına Karşı Suçlarda Etkin Pişmanlık İndirimi – TCK 168 Devamı »

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu ve Cezası

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu, birisinin konut ve eklentilerine rızasına aykırı olarak girmek veya rızayla girdikten sonra çıkmamak suretiyle işlenen suçtur. Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu ve Cezası – TCK 116-1 Hürriyete karşı işlenen suçlar arasında tanımlanan bu suç, TCK m. 116’da düzenleme bulmuştur. İlgili hükme göre konut dokununulmazlığını ihlalin cezası 6 aydan 2 yıla kadar kadar …

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu ve Cezası Devamı »

İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçu ve Cezası

İşyeri dokunulmazlığının ihlali suçu, açık rızaya ihtiyaç olmadan girilebilen yerler haricindeki işyeri ve eklentilerine rızaya aykırı olarak girmek veya rızayla girdikten sonra çıkmamak suretiyle işlenen suçtur. Genel Olarak İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçu ve Cezası Hürriyete karşı işlenen suçlar arasında tanımlanan işyeri dokunulmazlığını ihlal suçu, TCK m. 116/2 hükümünde düzenleme bulmuştur. İlgili hükme göre, açık bir …

İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçu ve Cezası Devamı »

Haksız Fiil Tazminatında Zamanaşımı Süresi – TBK 72

Haksız fiil tazminatında zamanaşımı, iki yıllık kısa ve on yıllık uzun sürelerle karşımıza çıkmaktadır. Haksız fiil aynı zamanda suç teşkil ediyorsa, o suç için öngörülen zamanaşımı süresi de dikkate alınır. Haksız Fiilde İki Yıllık Zamanaşımı Süresi Haksız fiile uğrayan kişi, zararı ve tazminat yükümlüsü kişinin kim olduğunu öğrendikten itibaren iki yıl içinde haksız fiil tazminatı …

Haksız Fiil Tazminatında Zamanaşımı Süresi – TBK 72 Devamı »

Suç Uydurma Suçu ve Cezası – TCK 271

Suç uydurma, failin işlenmediğini bildiği bir suçu yetkili makamlara bildirmesi veya işlenmeyen bir suç için sahte delil veya emare uydurması şeklinde işlenen suçtur. Genel Olarak Suç Uydurma Suçu ve Cezası Suç uydurma suçunun cezası üç yıla kadar hapistir. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi olmadığı gibi, suç uydurmadan ötürü açılan kamu davası uzlaşma yoluyla da kapatılamaz. …

Suç Uydurma Suçu ve Cezası – TCK 271 Devamı »

Yalan Tanıklık Suçu ve Cezası

TCK m. 272’de düzenlenen yalan tanıklık suçu, failin yalan söyleyerek veya bildiği bir şeyi saklayarak yargıyı yanıltmasıyla işlenen suçtur. Suçun işlenme şekline ve sebep olduğu neticeye göre yalancı tanığa verilecek ceza artabilecek veya azalabilecektir. Soruşturma Aşamasında Yalan Tanıklık Suçu Soruşturma aşamasında işlenen yalan tanıklık suçunun cezası kural olarak 4 aydan 1 yıla kadar hapistir. TCK …

Yalan Tanıklık Suçu ve Cezası Devamı »

Mala Zarar Verme Suçu, Cezası & Mala Zarar Verene Tazminat Davası

Mala zarar verme suçu, başkasının eşyasına kasıtlı olarak zarar verme suretiyle işlenen suçtur. Bu suçun meydana gelmesi bakımından eşyanın taşınır veya taşınmaz mal olmasının bir önemi yoktur. Faile ayrıca hukuk davası açılarak tazminat talebinde de bulunulabilir. Tazminat davası hususuna yazımızın sonlarında değindik. TCK 151 – Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası Malvarlığına karşı işlenen suçlar …

Mala Zarar Verme Suçu, Cezası & Mala Zarar Verene Tazminat Davası Devamı »

Papara İstanbulkart’a Para Yüklememesi – İtiraz Dilekçesi

İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE 03.06.2022 Davacı: …. Vekili: Av. Oğuzhan Yazıcı, İstanbul 1 Nolu Barosu: 62780 Davalı: Papara Elektronik Para Anonim Şirketi, Mersis: 0721043152900015Burhaniye Mahallesi, Atilla Sokak, No 7, İç Kapı No 1, Üsküdar/İSTANBUL Konu: Maltepe İlçe Hakem Heyeti’nin …2022 tarih ve … nolu kararının, 100 TL’lik maddi zararımızın tazmini talebimizin reddine ilişkin kısmının …

Papara İstanbulkart’a Para Yüklememesi – İtiraz Dilekçesi Devamı »

Yaş Büyütme ve Yaş Küçültme Davaları (Yaş Düzeltme Davası)

Yaş büyütme ve yaş küçültme davaları, doğum tarihi nüfus kaydında hatalı görünen kişilerin yaşlarını düzeltmek için açtığı davalara denmektedir. Uygulamada bu tür davalar yaş düzeltme ve yaş tashihi davaları da olarak da adlandırılmaktadır. Yaş Düzeltme Davalarında Değerlendirilen Hususlar Kimlikteki yaşın değiştirilmesi için mahkeme somut durumun koşullarına göre her türlü delili değerlendirebilir. Uygulamada en sık rastlanan …

Yaş Büyütme ve Yaş Küçültme Davaları (Yaş Düzeltme Davası) Devamı »

Muris Muvazaası ve Muris Muvazaası Davasının Kabul ve Reddi Halleri

Muris muvaaası, bir kısım mirasçılarından mal kaçırmak isteyen murisin, sahip olduğu taşınmazları karşılıksız olarak üçüncü bir kişiye veya mirasçılarından bir kısmına devretmesidir. Muris muvazaası davası ise, bu taşınmazların tapu iptal ve tescili için açılan ve dayanağını 01.04.1974 tarihli 1/2 sayılı İBK’den alan davadır. Muris Muvazaası Neden Tapu İptalini Gerektirir? Muvazaa, danışıklılık durumu olarak da tanımlanmaktadır. …

Muris Muvazaası ve Muris Muvazaası Davasının Kabul ve Reddi Halleri Devamı »

İstihkak İddiası Haczi Engeller Mi?

İstihkak İddiası Haczi Engeller Mi? Haciz talebinin yerine getirilmesi konusunda icra müdürüne kural olarak yetki tanınmamıştır. Bunun iki istisnası: Haczedilen miktarın alacağa yetecek kadar olmasına, Malın haczedilebilir olup olmadığına ilişkindir. (Örnek karar için bkz: Y. 12. Hukuk Dairesi 2021/422 E. , 2021/5042 K.) İstihkak iddiası ise haczedilebilirliği etkileyen bir husus değildir. Dolayısıyla icra müdürü, istihkak …

İstihkak İddiası Haczi Engeller Mi? Devamı »

Haczedilemeyen Mallar ve Haklar (Haczi Caiz Olmayanlar)

Haczedilemeyen mallar, kanunda haczi caiz olmadığı belirtilen mallardır. Kural olarak her türlü eşya ve hak üzerine haciz konulabilmekle beraber, mevzuatımızda haczi yasaklayan istisnalara da rastlanmaktadır. Peki bu istisnalar nelerdir? Yazımızın devamında ağırlıklı olarak bu sorunun üzerinde durduk. Haczedilemeyen (Haczi Caiz Olmayan) Mallar ve Haklar Nelerdir? Haczedilemeyen mallara ilişkin en geniş kapsamlı düzenleme İİK m. 82 …

Haczedilemeyen Mallar ve Haklar (Haczi Caiz Olmayanlar) Devamı »

İzinsiz Haşhaş Ekimi Suçu ve Cezası (3298 Sayılı Kanuna Muhalefet)

İzinsiz veya izne aykırı haşhaş ekimi suçları, 3298 Sayılı Kanun‘un 4. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanunda düzenlenen tek suçlar bunlar olduğundan, bu suçlar 3298 Sayılı Kanun’a muhalefet olarak da adlandırılmaktadır. Fakat haşhaş ekiminden dolayı cezaya dayanak olabilecek tek kanun hükümleri bunlar değildir. TCK m. 188/1 de yer alan uyuşturucu madde imali suçu için çok daha ağır …

İzinsiz Haşhaş Ekimi Suçu ve Cezası (3298 Sayılı Kanuna Muhalefet) Devamı »

Kenevir Ekme & Esrar Bulundurma ve Ticareti Suçları

Kenevir Ekme Suçu ve Cezası Kenevir, esrar yetiştirme amacıyla ekilmişse, ekim yapılan yer izin verilen bölgelerden olsa dahi ülkemizde suç teşkil etmektedir. 2313 Sayılı Kanun’un 3. maddesi de münhasıran esrar yapmak için kenevir ekilmesinin yasak olduğunu vurgulamıştır. Belirtelim ki kenevir ekme suçlarından dolayı sadece ekim işlemini yapanlar cezalandırılmamaktadır. Ekime iştirak etmemiş olsa bile kenevir bitkisinin …

Kenevir Ekme & Esrar Bulundurma ve Ticareti Suçları Devamı »

Hırsızlık Suçu ve Cezası & Nitelikli Hırsızlık Suçu

Hırsızlık suçu, başkasının zilyetliğindeki taşınır malı, onun rızası olmadan yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alarak işlenen suçtur. Bu suçun gerçekleşmesi açısından önemli olan malın kime ait olduğu değil, kimin elinde bulunduğudur. Dolayısıyla örneğin, arkadaşının telefonu kendisinde olan kişi bu telefonu çaldırırsa, hırsızlık suçunun mağduru kendisi olur, telefonun sahibiyse suçtan zarar gören konumundadır. Genel Olarak Hırsızlık …

Hırsızlık Suçu ve Cezası & Nitelikli Hırsızlık Suçu Devamı »

Hakaret Suçu ve Hakaretin Cezası & Manevi Tazminat Davası

Hakaret suçu, bir kişiye sövmek veya onur, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte bir fiili ya da olguyu isnat etmek suretiyle işlenen suçtur. Eylem doğrudan mağdurun huzurunda ona karşı yöneltilebileceği gibi, onun yokluğunda da işlenebilir. Fakat mağdurun yokluğunda işlenen hakaret suçlarının cezalandırılması için üç kişiyle ihtilat etme şartı da aranır. Genel Olarak Hakaret Suçu ve …

Hakaret Suçu ve Hakaretin Cezası & Manevi Tazminat Davası Devamı »

Müstehcenlik Suçu & Müstehcenlikte Cezayı Artıran ve Azaltan Haller

Müstehcenlik suçu, cinsel içerikli ürünleri kullanarak işlenen, içerisinde birden fazla suç tanımlamasının yapıldığı TCK madde 226’daki eylemlerden en az birisinin gerçekleştirilmesiyle tamamlanan suçtur. Türk Ceza Kanunu’nun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” kısmında düzenlenmiştir. Müstehcenlik suçuna verilecek ceza, eylemin hangi fıkra kapsamında kaldığına göre değişir. Yazımızda maddede düzenlenen tüm fıkralar üzerinde durulmuştur. Cinsel İçerikli Ürünü Çocuğa Sergileyerek …

Müstehcenlik Suçu & Müstehcenlikte Cezayı Artıran ve Azaltan Haller Devamı »

İftira Suçu ve İftiranın Cezası & İftira Atana Tazminat

İftira suçu, failin, mağdurun haksız bir fiilde bulunmadığını bildiği halde, hakkında haksız suçlamalarda bulunması suretiyle işlediği suçtur. İsnat edilen haksız fiil bir suç olabilir fakat bu bir şart değildir. Zira idari yaptırımı gerektiren fiiller de pekala iftira suçunun konusunu oluşturabilir.  TCK m. 267- Genel Olarak İftira Suçu ve Cezası Adliyeye karşı işlenen suçlar arasında tanımlanan …

İftira Suçu ve İftiranın Cezası & İftira Atana Tazminat Devamı »

Kasten Öldürme Suçunda Haksız Tahrik Nedeniyle Ceza İndirimi

Haksız tahrikle kasten öldürme suçlarında, fail, maktulün haksız bir fiiline duyduğu öfkeyle hareket ettiği için cezasında belli bir miktar indirim uygulanır. Bu yazıda haksız tahrikin kasten öldürme suçuna yansıması üzerinde yoğunlaşılmış olup, hangi olaylarda ne kadar indirim uygulandığına ilişkin örnekler verilmiştir. Şimdiden belirtelim ki aşağıda yer alan karar örnekleri ve başlıklar değerlendirilirken, her hukuki olayın …

Kasten Öldürme Suçunda Haksız Tahrik Nedeniyle Ceza İndirimi Devamı »

Yaş Küçüklüğünde Çocuklara Ceza İndirimi ve SSÇ’lerin Yargılaması

TCK m. 31’de düzenlenen yaş küçüklüğü, kusuru etkileyen ve ceza indirimini gerektiren hallerden biridir. Öyle ki, suç işleyen çocukların ya da Türk hukukundaki deyimiyle suça sürüklenen çocukların (SSÇ) ceza ehliyetleri yetişkinlerden farklıdır. Kanun koyucu da bu nedenle çocukların alacakları cezanın indirilmesi gerektiğini öngörmüştür. Fakat özellik arz eden düzenlemeler sadece maddi hukuka ilişkin değildir. Muhakeme hukukunda …

Yaş Küçüklüğünde Çocuklara Ceza İndirimi ve SSÇ’lerin Yargılaması Devamı »

Tehdit Suçu, Cezası ve Tehdit Edene Manevi Tazminat Davası

Tehdit suçu, failin bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle mağdur üzerinde korku ve endişe yaratmaya elverişli olan eylemlerde bulunarak işlediği suçtur. Bu kapsama sadece sarfedilen sözler değil, yapılan hareketler de girer. Örneğin parmağı boğaza götürüp kesme işareti yapmak veya silah doğrultmak bu hareketlerdendir. TCK m. 106/1 – Genel Olarak Tehdit Suçu ve Cezası Hürriyete karşı işlenen suçlar …

Tehdit Suçu, Cezası ve Tehdit Edene Manevi Tazminat Davası Devamı »

Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu – TCK 231

Çocuğun soybağını değiştirme suçu, çocuğun doğumuyla ilgili yanlış bilgiler vermek veya bildirimde bulunmamak suretiyle soybağının değiştirilmesine yol açan suçtur. TCK m. 231 – Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu Aile düzenine karşı işlenen suçlar arasında tanımlanan bu suç, TCK m. 231’de düzenleme bulmuştur. İlgili hükme göre: Çocuğun soybağını değiştirme suçunun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapistir. …

Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu – TCK 231 Devamı »

Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu

Ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınından sonra oldukça fazla gündeme gelen karantina tedbirlerine uyulmaması durumunda, yaptırım olarak idari para cezası ve/veya adli hapis cezası uygulanabilmektedir. Kabahatler Kanunu m. 32’de düzenlenen emre aykırı davranma sebebiyle 2022 itibariyle kesilebilen ceza 581 TL’dir. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu m. 282 kapsamındaysa 2022 itibariyle 1171 TL – …

Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu Devamı »

Suç Eşyasının Satın Alınması Suçu ve Cezası

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu, çalıntı eşyayı satın almak veya başkasına devretmek gibi eylemlerle işlenen suçtur. Kanunda bu suç için öngörülen yaptırım altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezasıdır. Genel Olarak Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Malvarlığına karşı suçlar arasında sayılan bu suç, TCK …

Suç Eşyasının Satın Alınması Suçu ve Cezası Devamı »

Yurtdışındayken Türkiye’de Dava Açmak

Yurtdışındayken Türkiye’de Açılabilen Davalar Nelerdir? Davaya taraf olan kişilerin mahkemede bulunmaları, avukatları olduğu müddetçe kural olarak zorunlu değildir. Dolayısıyla yurtdışındaki vatandaşların kendilerini sadece avukatları yoluyla temsil ettirmeleri kural olarak her türlü hukuk davasında mümkündür. Bunun için bulundukları ülkedeki konsolosluktan randevu alıp, anlaştıkları avukat için vekaletname çıkartmaları gerekecektir. Fakat önceden bilinmesi gereken bazı istisnai durumlar vardır. …

Yurtdışındayken Türkiye’de Dava Açmak Devamı »

Tehdit ve Şantaj Suçunun Farkı

Gerek tehdit suçuna verilen cezanın şantaja verilenden daha az olması, gerekse de tehdidin -nitelikli hal bulunmuyorsa- uzlaşmaya tabi olmasına rağmen şantajın uzlaşmaya tabi olmaması sebebiyle, bu iki suça sebebiyet veren eylemler arasındaki farkın iyi tespit edilmiş olması büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde şantaj suçundan ötürü kurulan hüküm kanun yolu (istinaf-temyiz) aşamasında bozulabilecektir. Biz bu yazımızda …

Tehdit ve Şantaj Suçunun Farkı Devamı »

NCMEC Raporuna Dayanan Müstehcenlik Davaları

Genel Olarak NCMEC ve CyberTipline NCMEC, tam adıyla National Center for Missing & Exploited Children (Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi), merkezi Virginia/ABD’de bulunan bir kâr amacı gütmeyen özel kuruluştur. Amacı kaybolan ve/veya suistimal edilen çocuklara yardım etmek olan kuruluşun temeli 1984 yılında atılmış olup, bu kuruluşa daha sonra 1998’de kurulan ICMEC (International Center for …

NCMEC Raporuna Dayanan Müstehcenlik Davaları Devamı »

Gaiplik Davası ve Gaiplik Kararının Evlilik ve Mirasa Etkisi

Gaiplik, kayıp kişiler hakkında uygulanan ve çoğu açıdan bu kişiler vefat etmişlercesine sonuçlar doğuran bir hukuki kurumdur. Uzun süredir kayıp olan kişinin özellikle evliliğinin devam edip etmeyeceği, çocuklarının veya diğer mirasçılarının mirası paylaşıp paylaşamayacağı hususu medeni hukuk açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle bu yazıda gaiplik davası, ölüm karinesinden (TMK m. 31) farkı ve gaiplik …

Gaiplik Davası ve Gaiplik Kararının Evlilik ve Mirasa Etkisi Devamı »

Cinsel Taciz Suçu ve Cinsel Tacizin Cezası – TCK 105

Cinsel taciz suçu, vücuda dokunmaksızın cinsel davranışlar sergileme suretiyle işlenen ve mağduru cinsel yönden rahatsız eden suçtur. Suç kapsamına sadece söylenen sözler değil, yapılan hareketler de girer. Cinsel Taciz Suçu ve Cinsel Tacizin Cezası – TCK 105 Bu suçu oluşturan eylemlere örnek olarak laf atmak, müstehcen içerikli görüntüye veya sese maruz bırakmak gösterilebilir. Fakat elbette …

Cinsel Taciz Suçu ve Cinsel Tacizin Cezası – TCK 105 Devamı »

İdari Gözetim Kararına İtiraz, Geri Gönderme Merkezi

Sınır dışı edilme şartlarını taşıyan yabancılar kolluk kuvvetleri tarafından yakalandıklarında durum valiliğe bildirilir. Valilik 48 saat içinde sınır dışı edilmeye ilişkin değerlendirmesini yaptıktan sonra kararını verecektir. Sınır dışı edilmesi kararlaştırılan her yabancı idari gözetim altına alınmaz. Fakat bunların arasından kaçma ve kaybolma riski bulunan, ülkeye yasal giriş ve çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da …

İdari Gözetim Kararına İtiraz, Geri Gönderme Merkezi Devamı »

Sınır Dışı Etme (Deport) Kararına İtiraz

Sınır dışı etme kararı ve bu karara karşı yapılabilecek itiraz, 6458 Sayılı Kanun’da ve ilgili yönetmelikte düzenlenmiştir. Valilik bu kararı kendiliğinden alabileceği gibi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine de alabilir. Gerekçeyi de içeren sınır dışı etme kararı, ilgili yabancıya veya onun yasal temsilcisine (veli-vasi) ya da avukatına tebliğ edilir. Bu kişiler, tebligatı aldıktan sonra …

Sınır Dışı Etme (Deport) Kararına İtiraz Devamı »

İsim ve Soyisim Değiştirme Davaları & İsim Ekletme Davası

İsim değiştirme davası, kişinin adını veya soyadını değiştirmek ya da ismi üzerinde ekleme çıkarma yapmak için açtığı davalara denmektedir. Anlaşılacağı üzere bu dava ile yeni bir isim ekletmek ya da mevcut bir çıkarmak da mümkündür. Fakat yazının devamında akıcılığın sağlanması açısından ilgili davaya kısaca isim değiştirme davası denmiştir. İsim ve Soyisim Değiştirme Davalarında Haklı Sebepler …

İsim ve Soyisim Değiştirme Davaları & İsim Ekletme Davası Devamı »

Asliye Ceza Mahkemesinde Beyan ve Savunma Dilekçesi Yazımı

Dilekçede Belirtilecek Hususlar ve Basit Yargılama Usulü Savunma dilekçeleri, özellikle basit yargılama usulünün yürürlüğe girmesiyle önem kazanmıştır. Bilindiği üzere, üst sınırı iki yıl ve altında cezayı gerektiren suçlarda basit yargılama usulü uygulanabilmektedir. Bu davalarda asliye ceza mahkemesinin duruşma açması zorunlu değildir. Dosya üzerinden de karar verebilir. Dolayısıyla verilecek dilekçelerin olabildiğince özenli ve doğru noktalara değinerek …

Asliye Ceza Mahkemesinde Beyan ve Savunma Dilekçesi Yazımı Devamı »

Şirket Alacaklarının Takibi ve Tahsili

Türk hukukunda şirketler, şahıs şirketleri (kollektif ve komandit) ve sermaye şirketleri (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirket) olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunların yapacakları alacak takibi de tıpkı gerçek kişilerin alacaklı olduğu dosyalardaki gibidir. Fakat bir şirket alacağının hangi yöntemle takip edileceği, şirketin verdiği hizmetin tipine ve borcun ne tür bir belgeye dayandığına göre değişecektir. Dayanılan …

Şirket Alacaklarının Takibi ve Tahsili Devamı »

Mahkeme Kararının İcrası (İlamlı İcra Takibi)

Nafaka, kıdem tazminatı, kira borcu, çocuk teslimi, taşınmaz tahliyesi gibi cebren ifası gerekebilecek konularda, mahkeme kararına rağmen borçlu borcunu süresinde ve kendi rızasıyla yerine getirmezse icra dairesi yoluyla ilamlı takip başlatılabilir. İlamlı ve ilamsız icra arasındaki fark nedir? İlam, mahkeme tarafından bir dava hakkında verilen nihai karara ilişkin belgedir. Mesela ilamda davalının bir miktar maddi …

Mahkeme Kararının İcrası (İlamlı İcra Takibi) Devamı »

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası

Arsa payının düzeltilmesi davası, kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulu olan binalardaki yanlış payların düzeltilmesi amacıyla açılan bir hukuk davasıdır. 6306 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle hızlanan kentsel dönüşüm uygulamalarıyla arsa payının düzeltilmesine ilişkin bu davalar daha sık açılır hale gelmiştir. Zira mali açıdan bakıldığında taşınmazları yıkılan malikler için belki de en önemli mevzu üzerine yeniden …

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası Devamı »

İş Yerinde İşçilerin Kamera, Bilgisayar vb. Yoluyla Gözetlenmesi

Bu yazıda esas olarak iş hukukunda elektronik gözetleme üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda hukuka uygunluk ölçütleri, yöntemler ve hukuka aykırılığın sonuçları incelenmiştir. Hukuka uygun bir gözetleme sonrası işverenin sahip olduğu haklar aşağıda kısım 3.1’de, hukuka aykırı bir gözetleme sonrası işçinin sahip olduğu haklar ise kısım 3.2’de yer almaktadır. İş Yeri Gözetlemesinde Göz Önüne Alınacak Ölçütler KVKK …

İş Yerinde İşçilerin Kamera, Bilgisayar vb. Yoluyla Gözetlenmesi Devamı »

Borç Tahsili İçin Avukata Verilen Vekaletname Nasıl Olmalıdır?

Elinizde alacaklı olduğunuza dair bir mahkeme kararı, emre yazılı senet ya da kira sözleşmesi gibi başka bir yazılı belge varsa; hatta bunlar olmasa bile yalnızca şifahen yapılan sözleşmeler neticesinde bile birisinden alacaklı olmuşsanız, borcunuzu cebren tahsil etmenin tek bir hukuki yolu vardır. Ve bu yol icra dairelerinden geçer. Adliyelerde bulunan ve daima kalabalık olan bu …

Borç Tahsili İçin Avukata Verilen Vekaletname Nasıl Olmalıdır? Devamı »

İcra Dosyasını Kapamadan (Tahsil Harcı Ödemeden) Haciz Fekki – İçtihat

Y. 12. Hukuk Dairesi, 2020/7534 E., 2021/2515 K. Borçlu aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan takipte, alacaklı vekilinin icra müdürlüğüne müracaat ederek borçlu adına kayıtlı taşınmazlardan iki tanesi üzerindeki haczin harç ödenmeksizin kaldırılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce ancak vazgeçme harcının ödenmesi halinde haczin kaldırılabileceğine karar verildiği, alacaklının icra müdürlüğü kararının iptali talebiyle icra mahkemesine başvurduğu, …

İcra Dosyasını Kapamadan (Tahsil Harcı Ödemeden) Haciz Fekki – İçtihat Devamı »

Cinsel Saldırı Suçu (Soru ve Cevaplarla) TCK m. 102

Cinsel saldırı suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” kısmında düzenlenmiştir. Bu yazımızda soru cevap yöntemini kullanarak bu suç hakkında bilinmesi gerekenler üzerinde durduk. Hangi eylemler cinsel saldırı suçunu oluşturur? Cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi bu suçun tipiklik unsurunu oluşturmaktadır. Eylemin gerçekleşme yöntemine göre cezanın miktarı farklılaşacaktır. Eğer vücuda dokunmadan cinsel içerikli ve …

Cinsel Saldırı Suçu (Soru ve Cevaplarla) TCK m. 102 Devamı »

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (Soru-Cevap) – TCK m. 104

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” kısmında düzenlenmiştir. Bu yazımızda soru ve cevap yöntemini seçerek önemli hususlar üzerinde durduk. Teşebbüs – İçtihat Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun düzenlendiği TCK’nın 104. maddesinde belirtilen cinsel ilişkinin, erkek cinsel organının bir kadına vajinal veya anal yoldan ya da bir erkeğe anal yoldan …

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (Soru-Cevap) – TCK m. 104 Devamı »

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Kiracının Tahliyesi

Kiracının tahliyesi ancak belirli koşulların sağlanması halinde mümkündür. Bu yazımızda yalnızca kira borcunun ödenmemesi durumunda tahliyeyi gerçekleştirmek için yapılması gerekenler üzerinde durduk. Tahliyeyi mümkün kılan diğer tüm hallere şu yazımızdan ulaşabilirsiniz: Kiracının Tahliyesi ve Haksız Tahliye Davası. Aynı Kira Süresi İçinde İki İhtar Aynı kira süresinden kastedilen, sözleşmenin bir yıldan kısa olması durumunda kararlaştırılan kira …

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Kiracının Tahliyesi Devamı »

Tanımanın İptali Davasıyla Babalığın Sona Ermesi

Tanıma işlemi nüfus memuruna veya mahkemeye yapılacak yazılı bir beyanla gerçekleşebileceği gibi resmi senet veya vasiyetname yoluyla da gerçekleşebilir. Esas olarak soybağına ilişkin sonuçları olan tanıma işleminin ciddi mali sonuçları da gündeme gelebilmektedir. Öyle ki tanınan çocuk için nafaka istenebilmekte ve/veya mirastan pay alınabilmektedir. Dolayısıyla gerçeğe aykırı yapılan tanıma işleminin iptali gerekiyorsa vakit harcanmaması gerekir. …

Tanımanın İptali Davasıyla Babalığın Sona Ermesi Devamı »

Soybağının Reddi Davası: Çocuğun Kocadan Olmaması

Açılacak Davanın Tespiti Çocuk ile baba olarak kayıtlı kişi arasındaki soybağının kaldırılması farklı sebeplerden ötürü söz konusu olabilir. Somut duruma göre dayanılan sebep değişebileceğinden açılacak dava da farklılık gösterecektir. Örneğin: Çocuğun annesi ile baba olarak kayıtlı kişi hiç evlenmemişse ya da daha önce evlenmiş olsalar bile evlilik sona erdikten en az 300 gün sonra doğmuş …

Soybağının Reddi Davası: Çocuğun Kocadan Olmaması Devamı »

İcra Takibi Nasıl ve Nerede Başlatılır? Avukatlık Ücreti ve Giderler?

İcra Takibi Açmadan Borç Tahsil Edilebilir Mi? İcra takibi, zamanında ödenmeyen ve borçluyu zorlamadıkça ödenmeyeceği düşünülen borçların tahsili için tercih edilen ve kanunun düzenlediği yöntemdir. Cebren ödemeyi sağlayan tek yasal yol budur. Kimi zaman doğrudan icra takibi başlatılabileceği gibi kimi zaman öncesinde bir dava açılması gerekebilir. Örneğin uğradığı hakaret nedeniyle gururu incinen kişi manevi tazminatın …

İcra Takibi Nasıl ve Nerede Başlatılır? Avukatlık Ücreti ve Giderler? Devamı »

Mirasta Tenkis Davasıyla Saklı Payın Korunması

Genel Olarak Mirasta Tenkis Davası Mirasbırakanın malvarlığından tasarruf edebileceği miktar, terekesinden mirasçılarının saklı payları çıkarıldıktan sonra geriye kalan miktardır. Örneğin üç çocuğa sahip olan fakat eşi sağ olmayan murisin çocuklarından her biri altıda bir oranında saklı pay sahibi olur (Yasal miras payı olan 1/3’ün yarısından hesaplanmıştır). Bu durumda muris, yaptığı devirlerle çocuklardan hiçbirinin 1/6 payından …

Mirasta Tenkis Davasıyla Saklı Payın Korunması Devamı »

Maddi ve Manevi Tazminat Davası | Hakaret, Yaralama, Ölüm, İş Kazası vd.

Tazminat talep edebilme hakkı farklı durumlarda söz konusu olabilmektedir. Genel olarak sözleşmeye aykırılık, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, culpa in contrahendo, sözleşmenin art etkisi gibi kurumlara dayanarak tazminat istenebileceğini söyleyebiliriz. Konunun esas olarak çok geniş olması sebebiyle bu yazımızda yalnızca haksız fiil sebebiyle tazminat isteyebilme şartlarından bahsedeceğiz. Bu kapsamda, darp etme sonucu oluşan yaralamalar, trafik kazaları, …

Maddi ve Manevi Tazminat Davası | Hakaret, Yaralama, Ölüm, İş Kazası vd. Devamı »

Boşanma Davasını Geri Çekme: Vazgeçme (Feragat) ve Geri Alma

Boşanma davasını geri çekme, feragat veya geri alma yoluyla mümkündür. Şimdiden belirtelim ki vazgeçme ve geri alma farklı usullere bağlı olan ve de farklı sonuçlar doğuran işlemlerdir. Bu yazıda sırasıyla boşanma davasından vazgeçmeye ilişkin hususlar ve anlaşmalı boşanma davasının bu bakımdan özellik arz ettiği durumlar üzerinde durulmuş, ardından boşanma davasını geri alma kurumuna değinilmiştir. Kanunumuzda …

Boşanma Davasını Geri Çekme: Vazgeçme (Feragat) ve Geri Alma Devamı »

Zilyetliğin Devir Yolları

Zilyetliğin devir yolları temel olarak iki gruba ayrılmaktadır: 1. Yeni Zilyedin Doğrudan Zilyet Kılınması Yoluyla Zilyetliğin Devri Yeni zilyedin doğrudan zilyet kılınması TMK m.977’de düzenlenmiştir: Zilyetlik, şeyin veya şey üzerinde hâkimiyeti sağlayacak araçların, edinene teslimi veya edinenin önceki zilyedin rızasıyla şey üzerinde hâkimiyeti kullanacak duruma gelmesi hâlinde devredilmiş olur. Bu hüküm, görüldüğü üzere üç hali …

Zilyetliğin Devir Yolları Devamı »

Finansal Kiralama Sözleşmesi

1. Finansal Kiralama ve Finansal Kiralama Sözleşmesinin Tanımı Leasing olarak bilinen finansman yönteminin hukukumuzdaki uygulaması olan finansal kiralama sayesinde özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ihtiyaç duydukları yatırım mallarını daha ucuza elde edebilmektedir. Bu nedenle uygulamasına çok sık rastlanmaktadır. FFFK, yani Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda finansal kiralama ve sözleşmesi tanımı yapılmıştır. Buna …

Finansal Kiralama Sözleşmesi Devamı »

Kat Mülkiyeti Nedir? Nasıl Kurulur?

Kat mülkiyeti hukukuna ilişkin diğer yazılarımız için: Kat Mülkiyetinde Anayapının Harap Olması Kat İrtifakı Nedir? Nasıl Kurulur? 1. Genel Olarak Kat Mülkiyeti Tamamlanmış bir yapının ayrı ayrı ve başı başına kullanılmaya elverişli olanları bağımsız bölümleri üzerinde kurulan mülkiyet hakkı, kat mülkiyetidir. Kanunun yaptığı tanıma göre kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel …

Kat Mülkiyeti Nedir? Nasıl Kurulur? Devamı »

Temsil Yetkisi ve Yetkisiz Temsil

1. Temsil Temsil yetkisi kanundan veya temsil olunanın iradesinden doğmaktadır. Kanuni temsil yetkisine velayet ve vesayet kurumlarını örnek gösterebiliriz. Ancak bizim inceleyeceğimiz temsil yetkisi iradeden kaynaklananlardır. İradeden kaynaklı temsil yetkisi tek taraflı bir beyanla verilmekte olup bu yetkinin verilmesi sebepten soyut bir işlemdir. Temsilci kişiye borç yüklemediğinden ötürü kanunu temsilcinin izin veya icazetini almaya gerek …

Temsil Yetkisi ve Yetkisiz Temsil Devamı »

Sözleşmede Cezai Şart

Genel Olarak Cezai şart iki durumda karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilkini sözleşmeyle yüklenen edimin hiç veya gerektiği gibi ifa edilmemesi ihtimaline karşı kararlaştırılan cezai şartlar oluşturmaktadır. Bu durumda ifa yerine istenebilen sözleşme cezasının söz konusu olduğu kabul edilir. Nitekim aksi sözleşmeden anlaşılmadığı müddetçe alacaklı, ya sadece borcun ya da sadece cezanın ifasını isteyebilecektir. Buna örnek olarak …

Sözleşmede Cezai Şart Devamı »

Vasiyetname Hazırlama ve Vasiyetten Dönme

Bu yazıda TMK’nin kabul ettiği vasiyetname hazırlama yöntemleri üzerinde kısaca durulmuş, ardından yapılan vasiyetnameden nasıl dönüleceği hususuna değinilmiştir. Vasiyetname yazılırken dağıtılan payların geçerli sonuç doğurup doğurmaması ise usulden bağımsız bir sorundur. Bilindiği üzere murisin tasarruf sınırını aşacak miktarda miras payı tahsis etmesi durumunda tenkis davası açılabilir. Bu davanın hangi durumlarda açıldığına ve daha fazlasına ilişkin …

Vasiyetname Hazırlama ve Vasiyetten Dönme Devamı »

Nişanın Bozulması Sebebiyle Hediyelerin İadesi ve Tazminat

Bu yazıda nişanın bozulması sebebiyle talep edilebilecek maddi ve manevi tazminat davaları ve hediyelerin geri verilmesi hususu üzerinde durulmuştur. Yazının sonundaysa tazminat, hediyelerin geri verilmesi ve ziynet eşyalarının iadesi gibi hususlarda daha önce yargıya taşınmış olaylardan örnekler verilmiştir. Genel Olarak Nişanlılık ve Nişanın Bozulması Tazminat ve hediyelerin iadesi konuları üzerinde durmadan önce genel hatlarıyla nişanlılık …

Nişanın Bozulması Sebebiyle Hediyelerin İadesi ve Tazminat Devamı »

Akraba Evliliği ve Diğer Evlenme Engellerinin Hukuki Sonuçları

Bu yazımızda evliliğe engel olan haller ile hukuki yaptırımları üzerinde durduk. Yargıya yansıyan örnekler de yazının son kısmında yer almaktadır. Evlenme engellerine ilişkin düzenlemeler Medeni Kanun’da ve Evlendirme Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Bazı sebepler -örneğin yakın akraba evliliği- evliliğin kesin hükümsüzlüğüne yol açarken, bazı sebeplerin varlığı -örneğin iddet müddeti geçmeden evlenilmesi- hükümsüzlük sonucunu doğurmaz. Bu yazımızda …

Akraba Evliliği ve Diğer Evlenme Engellerinin Hukuki Sonuçları Devamı »

Haciz İhbarnamesine Karşı Vekilin Gerçeğe Aykırı Beyanı – İçtihat

…Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçunun oluşabilmesi için bildirimin bizzat borçlu tarafından ve gerçeğe aykırı olduğu bilinerek yapılması gerekli olup, birinci haciz ihbarnamesine yapılan 05.08.2010 tarihli itirazın vekil tarafından yapılması nedeniyle vekilin beyanından dolayı asil sorumlu tutulamayacağından; sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken… Y. 19. CD. 2018/3576 E., 2018/8461 K. …Birinci haciz ihbarnamesine sanıklar….ve ….’un yetkilisi, ….’ün ise …

Haciz İhbarnamesine Karşı Vekilin Gerçeğe Aykırı Beyanı – İçtihat Devamı »

Nafakanın Kaldırılması ve Azaltılması Davası

Bu yazıda konuya ilişkin özet niteliğinde bilgilerle birlikte çoğunlukla konuyla ilgili yargıya taşınmış örneklere yer verilmiştir. İlgilenenler yoksulluk nafakası ile ilgili olan yazımıza da göz atabilirler. Bilindiği üzere boşanma sonucu daha ağır kusurlu olduğu tespit edilen tarafın -diğer şartlar da oluşmuşsa- diğer tarafa maddi yardımda bulunması zorunlu tutulabilmektedir. Fakat karar verildikten sonra somut koşullarda meydana …

Nafakanın Kaldırılması ve Azaltılması Davası Devamı »

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede ve Nasıl Açılır? Boşanma Protokolü

Bu yazımızda öncelikle anlaşmalı boşanma davasıyla ilgili genel açıklamalar yapılmış, ardından anlaşmalı boşanma protokolüyle ilgili bilgiler verilmiştir. Boşanma ve aile hukukuna ilişkin diğer yazılarımıza ulaşmak için tıklayınız. Anlaşmalı Boşanma Davasının Özellik Arz Eden Hususları Boşanma davasının anlaşmaya varılarak açılması, boşanmayı diğer seçeneklerden çok daha hızlı çözüme ulaştırmaktadır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması hükümlerine dayanılarak açılan bu …

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede ve Nasıl Açılır? Boşanma Protokolü Devamı »

Miras Payları ve Miras Payı Hesaplama

Bu yazıda yasal mirasçılar, bunların miras payı ve miras paylarının ölüme bağlı tasarruflarla değiştirilebilmesi hususu üzerinde durulmuştur. Saklı paylara ilişkin hususlara ise tenkis davasıyla ilgili yazımızdan ulaşılabilir. Miras Payının Vasiyetnameyle Değiştirilmemiş Olması Yasal Mirasçılar Miras bırakan kişi (muris veya müteveffa), miras sözleşmesi veya bir vasiyetname yaparak aksini kararlaştırmadıkça, miras, kanunun öngördüğü kişiler arasında ve yine …

Miras Payları ve Miras Payı Hesaplama Devamı »

Eşin Miras Payı ve Mal Rejiminden Doğan Katılma Alacağı

Eşin miras payı, birlikte mirasçı olduğu zümreye göre farklılık gösterebilmektedir. Fakat bu yazıda asıl bahsetmek istediğimiz husus sağ kalan eşin edinilmiş mallara katılma rejiminden ötürü sahip olduğu katılma alacağıdır. Zira mirasın paylaşılmasından önce sağ kalan eş terekeden katılma alacağını alabilir. Bu husus çoğu zaman göz ardı edilmekte, bu nedenle eş hakkından mahrum kalmaktadır. Oysa ki …

Eşin Miras Payı ve Mal Rejiminden Doğan Katılma Alacağı Devamı »

Yurtdışındayken İsim Değiştirme ve İsim Ekletme Davası Açmak

İsmini değiştirme davası açan kişinin, avukatıyla temsil edildiği müddetçe celse günü bizzat mahkeme salonunda bulunması zorunlu değildir. Temsilin bu şekilde sağlanması, özellikle geçici veya sürekli olarak Türkiye’de bulunmayan vatandaşların isim değişikliğini yapmalarını kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla yurtdışındayken de isim değiştirme davası açılabilecektir. Bu yazımızda yurtdışındayken isim değiştirme davası açmak vatandaşların bilmesi gereken hususlar üzerinde kısaca durduk. Davanın …

Yurtdışındayken İsim Değiştirme ve İsim Ekletme Davası Açmak Devamı »

Paketi veya Ambalajı Açılan Ürünün İadesi

Cayma Hakkına Dayanarak İade Edilmesi Tüketici hukukunda sıkça karşılaşılan uyuşmazlıklardan birisi internet üzerinden alınan ürünün ambalajı açıldıktan sonra iade edilmesi hususudur. Uygulamada gözlemlenmektedir ki satıcı şirketler kimi zaman ambalajı ya da paketi açılmış ürünün iadesini kabul etmemektedir. Fakat bu tutum çoğu zaman hukuka aykırıdır. Tüketici, internet alışverişlerinde kural olarak herhangi bir gerekçe göstermek zorunda kalmadan …

Paketi veya Ambalajı Açılan Ürünün İadesi Devamı »

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası

Boşanmada Mal Paylaşımı Rejimi Evlilik sonunda mal paylaşımında esas alınacak mal rejimi aslında sadece boşanma durumunda değil, ayrıca evliliğin iptali ve eşlerden birinin ölümü durumlarında da önem arz eder. Medeni Kanun hükümleri gereği aksi kararlaştırılmadıkça eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. Dolayısıyla boşanma sonrasında açılan mal paylaşımı davalarınının konusu genelde bu rejimdir. Edinilmiş mal, …

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Devamı »

Hile (Aldatılma) Nedeniyle Sözleşmenin İptali

Sözleşmenin geçerliliğini etkileyen irade sakatlığı halleri hata, hile ve korkutmadan ibarettir. Bu haller her türlü sözleşmeyi etkilemiş olabilir. Kimi zaman bir gayrimenkul satışı kimi zaman bir kira ilişkisi kimi zamansa satın alınan bir kıyafetin niteliğinde düşülen bir iradi sakatlıktan ötürü akdin iptali gerekebilir. Bu yazımızda uygulamada sıklıkla karşılaşılan hile nedeniyle iptal edilebilen sözleşmelere değindik. Hileye …

Hile (Aldatılma) Nedeniyle Sözleşmenin İptali Devamı »

Banka Teminat Mektubu ve Bankanın Ödemeyi Yapmaması

Genel Olarak Banka Teminat Mektupları Teminat mektubu veren banka, borçlu (lehtar) ile alacaklı (muhatap) arasında mevcut olan borcun ifa edilmemesi ya da bir başka riskin gerçekleşmesi durumunda borcun üstlendiği kadarını ödemeyi taahhüt etmektedir. Bankanın borcunun muaccel olması için alacaklının bankaa yazılı olarak başvurması yeterlidir. Lehtar riskin gerçekleşmediğini bankaya bildirse dahi banka bunu araştırmadan ödeme yapabilir. …

Banka Teminat Mektubu ve Bankanın Ödemeyi Yapmaması Devamı »

Çocuğun Geçici ve Kalıcı Velayeti, Velayetin Değiştirilmesi

Giriş Velayet, kural olarak çocuğun erginliğine kadar sürecektir. Ancak ergin kişinin kısıtlanması durumunda da velayet söz konusu olabilir. Evlilik süresince velayet anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Hukukumuzda boşanma sonrası çocukların velayetinin hem anneye hem de babaya birlikte ait olması mümkün değildir. Çocuğun velayeti, üstün yararı göz önünde bulundurularak anneye veya babaya bırakılacaktır. Velayetin kime …

Çocuğun Geçici ve Kalıcı Velayeti, Velayetin Değiştirilmesi Devamı »

Aldatma Sebebiyle Boşanma Davası

Genel Olarak Konuya girmeden önce belirtelim ki kanunumuzun evlilik hukuku kısmında düzenlenmiş olan ”aldatma” kurumu aslında bir boşanma sebebi olarak değil nispi butlan sebebi olarak sayılmıştır. İlgili hükme göre evlilik öncesi tarafların birbirinden önemli bazı bilgileri saklaması durumunda aldatma söz konusu olacaktır. Ancak biz bu yazımızda aldatmayı evlilik birliğindeki sadakat yükümlülüğünün ihlal edilmesiyle oluşan durumu …

Aldatma Sebebiyle Boşanma Davası Devamı »

İntihara Yönlendirme Suçunun Koşulları ve Cezası

İntihara yönlendirme, hem eski hem de yeni Ceza Kanunumuzda düzenleme bulan ve hapis cezasını gerektiren suçlardandır. Kanunun yürürlükteki halinde belirtildiği üzere “Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”. Suçun görünüş şekillerine uygulanacak yaptırımlar da …

İntihara Yönlendirme Suçunun Koşulları ve Cezası Devamı »

İnternette Paylaşılan İçeriklerin Kaldırılması, Ceza ve Tazminat

Bu yazımızda internet üzerinde paylaşılan blog yazıları, haberler, sosyal paylaşımlar ve diğer içeriklerin hangi şartlarda ve nasıl yayından kaldırılabileceği ve paylaşımda bulunan kişinin cezai sorumluluğu ve tazminat yükümlülüğü üzerinde durduk. Kişilik hakkını ihlal eden paylaşımların kaldırılması ve bunlara erişimin engellenmesi dayanağını esas olarak 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’ndan ve 5651 Sayılı Kanun’dan almaktadır. İnternette Yayınlanan …

İnternette Paylaşılan İçeriklerin Kaldırılması, Ceza ve Tazminat Devamı »

İletişime Geç
1
İletişime Geç
Merhaba 👋
Ücretli danışmanlık ve vekillik hizmeti almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul