Blog

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi ve Soybağı (Nesep) Davaları

Nüfus kayıtlarındaki yanlışlıklar sicilin ilk tutulduğu zamanda verilen yanlış verilerden dolayı gerçekleşmiş olabileceği gibi sonradan kurulan hatalı nesep bağlarının sicile geçmesi yoluyla da olabilir. Kimi zaman kaydın tutulmasından sonra çok geçmeden bu yanlışlığın düzeltilmesi için dava açılırken, kimi zaman da mirasçılık hakkının korunması amacıyla uzun zaman geçtikten sonra bu davanın açıldığı görülmektedir. Örneğin kişinin nüfüs …

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi ve Soybağı (Nesep) Davaları Devamı »

Kiracının Tahliyesi ve Haksız Tahliye Davası

Bilindiği üzere belirli süreli konut ve çatılı işyerleri kiralarında, kiracının sözleşme bitiminden onbeş gün önce bildirimde bulunarak sözleşmeyi sona erdirme hakkı bulunmaktadır (İlgili taşınmazın aile konutu olarak kiralanmış olması ihtimalinde diğer eşin de rızası aranır.). Kiraya veren ise istisnai bir durum yoksa ancak sözleşme süresi dolduktan sonraki on senenin sonunu izleyen uzama yıllarının bitiminden en …

Kiracının Tahliyesi ve Haksız Tahliye Davası Devamı »

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu – TCK 103

(1) (Yeniden düzenlenen birinci ve ikinci cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş …

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu – TCK 103 Devamı »

Çocuğun Soyadının Annenin Soyadıyla Değiştirilmesi

Babanın Çocuğa Vakit Ayırmaması ve Yalnızca Annenin İlgileniyor Olması Durumlarında Annenin Soyadının Kullanılması Çocuğun üstün yararı gereği, anne hiçbir gerekçe göstermeden, sırf velayetin kendisinde olduğunu ileri sürerek çocuğa kendi kızlık soyadının verilmesini isteyemez. Anne tarafından çocuğun soyadının değiştirilmesi davası açıldığında, çocuğun üstün yararına bakılır. Eğer çocuğun üstün yararı varsa annenin kızlık soyadı çocuğa verilebilir. Üstün …

Çocuğun Soyadının Annenin Soyadıyla Değiştirilmesi Devamı »

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı – İçtihatlar

Bir başkasının bakımında desteği olan kişinin ölümü durumunda, sözleşmesel veya sözleşme dışı sorumlu bir kişi bulunuyorsa destek alacaklısı olan kişilerin bu muhataba başvurması mümkündür. Maddi tazminat niteliğindeki bu alacağa destekten yoksun kalma tazminatı da denmektedir. Örneğin trafik kazası sonucu vefat eden bir babanın ardında bıraktığı küçük çocukları onun desteğinden artık yoksun oldukları için zor duruma …

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı – İçtihatlar Devamı »

Cinsel Suçlarda Delil Yetersizliğine İlişkin Bazı Yargı Kararları

Cinsel Saldırı Mağdurunun Zihinsel Yetersizliği Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulunun 19.02.2014 tarihli raporunda kendisinde orta ile hafif derece sınırında zeka geriliği bulunan mağdurenin vermiş olduğu ve vereceği ifadelere ancak ana hatları ile ve diğer delillerle desteklendiği taktirde itibar edilebileceğinin belirtilmesi, Şarköy Asliye Ceza Mahkemesinde 20.06.2013 tarihinde istinabe yoluyla alınan ifadesinde dinlenen bilirkişi …’ın, mağdurenin …

Cinsel Suçlarda Delil Yetersizliğine İlişkin Bazı Yargı Kararları Devamı »

Davadan Feragat ve Kabulün İptali – HMK m. 311

Tek taraflı olarak yapılan bir kabul veya feragat beyanıyla davanın sonlandırılması mümkündür. Bu şekilde sonlanan bir dava hakkında kesin hüküm kurulmuş sayılacağından bir daha aynı davayı açmak mümkün değildir. Açılması durumunda bu dava reddedilir. Fakat bu beyanın hata sebebiyle veya hile ya da tehdite maruz kalınması sonucunda verilmesi durumunda feragat iptal edilebilecek, dava böylece görülebilecektir. …

Davadan Feragat ve Kabulün İptali – HMK m. 311 Devamı »

Aşırı İfa Güçlüğü ve İfa İmkansızlığı; Sözleşmenin Uyarlanması

Sözleşmenin yapıldığı zamanki koşullarla edimlerin ifa anındaki koşullar farklı olabilir. Örneğin bir doğal afetin meydana gelmesi ya da büyük çapta etki yaratan bir virüs salgını edimin ifasını aşırı güçleştirmiş ya da imkansız hale getirmiş olabilir. Bu durumda sözleşmenin süresinden evvel feshi ya da uyarlanması yoluna gidilebilecektir. Aşırı İfa Güçsüzlüğü ve Sözleşmenin Uyarlanması Uyarlama sözleşme taraflarına …

Aşırı İfa Güçlüğü ve İfa İmkansızlığı; Sözleşmenin Uyarlanması Devamı »

Kamulaştırmasız El Atmanın Önlenmesi ve Bedel Tespiti Davası

Kamulaştırmasız el koymaya dayalı olarak açılan dava -kanun koyucunun deyimiyle kamulaştırılmaksızın kamu hizmetine ayrılan taşınmazların bedel tespiti- idarenin dayanaksız ve usule aykırı olarak bir başkasının taşınmazını işgal etmesi sebebiyle açılır. Taşınmazına Kamulaştırmasız El Atılanın Hakları Nelerdir? Kamulaştırmasız el atma durumunda taşınmazı işgale uğrayan kişinin hakkını elde edebilmesi için öncelikle uzlaşma süreci başlatılmalıdır. Görüşmeleri iki taraf …

Kamulaştırmasız El Atmanın Önlenmesi ve Bedel Tespiti Davası Devamı »

İcra Hukukunda Maaş Haczine İlişkin Uygulama Örnekleri

Sözleşme hükümlerine göre alacağını zamanında tahsil edemeyen alacaklılar borçlulara karşı icra takibi başlatabilmektedir. Takip kesinleştikten sonra da borç miktarını ilgili icra dairesine yatıramayan borçluların mal varlığına karşı taşınır ya da taşınmaz haczi uygulanabilir. Bir diğer haciz türü olaraksa karşımıza sıkça uygulanan maaş haczi çıkmaktadır. Konuyla ilgili düzenlemelere İcra İflas Kanununda ve İş Kanununda yer verildiği …

İcra Hukukunda Maaş Haczine İlişkin Uygulama Örnekleri Devamı »

İnternette -Özellikle Sosyal Medyada- İşlenen Hakaret Suçu

İnternet üzerinde söylenen sözler ya da aşağılayıcı nitelik gösteren bazı fiiller de yüz yüze yapılmış gibi hukuki ve cezai sorumluluğa sebep olabilmektedir. Bu yazımızda hakaret suçunun sosyal medya üzerinde işlenildiği olaylardan örneklere yer verilmiştir. Aşağıda verilen örnek olaylardan da görüleceği üzere internet üzerinde işlenen hakaret suçlarındaki temel sıkıntılardan birisi failin kesin olarak tespit edilememesidir. Bu …

İnternette -Özellikle Sosyal Medyada- İşlenen Hakaret Suçu Devamı »

Trafik Kazasından Doğan Zararın Tazmini

Kanun koyucu, trafik kazalarına dayalı maddi ve manevi tazminat davalarının fazlalığı ve de meydana gelen zararın büyük miktarlarda olmasını göz önüne alarak sigorta yapılmasını zorunlu tutmuştur. Fakat sigorta poliçelerinin limitleri kimi zaman zararı karşılamaya yetmediğinden birden fazla dava açılması gerekebilmektedir. Maddi ve manevi zarar belirlenirken farklı ölçütlere dayanılacak; bazen de tespit edilen zarardan daha azı …

Trafik Kazasından Doğan Zararın Tazmini Devamı »

Aile Konutunun Eşten İzinsiz Satılması

Aile konutu, eşlerin evlilik birliliğini beraber sürdürdükleri yerdir. Taşınmaz eşlerden yalnızca birisi üzerine kayıtlı olsa bile diğer eş bu evin aile konutu olduğuna dair tapuda şerh verdirebilir. Bu evin her iki eşin de isteği olmadan satılması veya kira sözleşmesinin feshedilmesi mümkün değildir. Bu yazıda yargıya taşınan olaylardan örnekler sunulmuştur. Aile Konutunun Satımında Eşten İzin Alındığının …

Aile Konutunun Eşten İzinsiz Satılması Devamı »

İhale İçin Satış İlanı Asılmamasının Kamu Düzeninden Olmaması

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 355. maddesinde; “İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu re’sen gözetir.” düzenlemesine yer verilmiş ve 352/1. maddesinde de başvuru şartlarının yerine getirilmemesi ya da başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gösterilmemesi halinde gerekli kararın verileceği belirtilmiştir.Somut olayda; icra mahkemesince verilen …

İhale İçin Satış İlanı Asılmamasının Kamu Düzeninden Olmaması Devamı »

Kat Malikleri Kurulu Kararlarının Alınması ve İptali

Olağan Toplantıda Karar Alınması ve İptali Kat malikleri kurulu olağan olarak yılda en az bir defa (toplu yapılarda iki yılda bir) toplanır. Yönetim planında olağan toplantının zamanı belirtilmemişse Ocak ayında (toplu yapılarda ikinci yılın Ocak ayı) yapılacaktır. Yönetim planının ya da tamamlayıcı hukuk kuralının belirttiği tarihlerin dışında yapılan toplantı olağanüstüdür. Toplantının yeri ve zamanı belirlenmişse …

Kat Malikleri Kurulu Kararlarının Alınması ve İptali Devamı »

Ön İncelemede Tanık Listesi Sunmak İçin Süre Verilmemesi – İçtihat

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2017/1897 E., 2019/1073 K. “…Yerel mahkemece; davalının davacıya karşı sorumluluklarını yerine getirmediği, tartışma çıkartıp davacıya bağırdığı, küfürler ettiği, bu sebeplerle tarafların ayrıldıkları, uzman raporunda müşterek çocuğun velayetinin davalı babaya verilmesinin yararlı olacağının belirtildiği, davalının tanıklarını gerek ön inceleme safhasında gerekse ön inceleme duruşmasında bildirmediği, davalının tanıklarının cevap dilekçesinde yer almadığı ve …

Ön İncelemede Tanık Listesi Sunmak İçin Süre Verilmemesi – İçtihat Devamı »

Kaybolmuş veya Hata İle Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf – İçtihatlar

Kaybedilmiş olması nedeniyle malikinin zilyedliğinden çıkmış olan ya da hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde, iade etmeksizin veya yetkili mercileri durumdan haberdar etmeksizin, malik gibi tasarrufta bulunan kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (Türk Ceza Kanunu – Madde 160) Çalıntı Eşyanın Kaybolmuş Eşya Haline Gelmesi “…Sanığın aşamalarda ısrarla …

Kaybolmuş veya Hata İle Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf – İçtihatlar Devamı »

Bozma Kararından Sonra Davanın Islah Edilememesi

Y. 3. HD., 2019/2870 E., 2019/10039 K. “…Davacı; davalıdan boşandığını, nişan ve nikahta kendisine hediye edilmiş olan ziynet eşyalarının davalıda kaldığını beyan ederek; kolyesi, bilekliği, yüzüğü ve küpelerin bulunduğu Trabzon hasırı seti, 8 adet 25 gr dan burma bilezik, tek taş ve sıralı taş olmak üzere 2 adet pırlanta yüzük, 2 tane farklı model yüzüklerden …

Bozma Kararından Sonra Davanın Islah Edilememesi Devamı »

Çocukla Şahsi Münasebet (Kişisel İlişki) Kurulmasına İlişkin Özet Bilgiler

Genel Olarak Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Ortak çocuğun velayetini kullanma hakkı, eşlerin ayrı olmaları durumunda taraflardan yalnızca birine verilmektedir. Velayet hakkına sahip olmayan anneye veya babaya ise çocukla kişisel ilişki kurma hakkının tanınması mümkündür. Kimi durumlardaysa çocuğun anne ve babası haricindeki üçüncü kişiler lehine de çocukla kişisel ilişki hakkı tesis edildiği görülür. Çocukla kişisel ilişki …

Çocukla Şahsi Münasebet (Kişisel İlişki) Kurulmasına İlişkin Özet Bilgiler Devamı »

Motorlu Aracın Ayıplı Olmasına İlişkin Özet Bilgiler

Genel Olarak Araç Satışı Motorlu araçların devir işlemleri, araçtan kaynaklanan bir borç bulunmadığının tespit edilmesi ve araç üzerinde devri kısıtlayıcı bir kayıt bulunmaması halinde noterler tarafından yapılır. Daha sonra bu işlem trafik siciline işlenmek üzere üç iş günü içerisinde bildirilir. Mülkiyetin tesisi açısından yapılan tescil kurucu değil açıklayıcıdır. Rehin için yapılan tescilse kurucu olduğundan ayrıca …

Motorlu Aracın Ayıplı Olmasına İlişkin Özet Bilgiler Devamı »

Taksirle Öldürme Suçu

Genel Olarak Taksirle Öldürme Taksirle öldürme, uygulamada en çok trafik kazalarında ve iş kazalarında rastlanan suçtur. Yazımızda taksirle öldürme suçu ve bu suçun cezasına ilişkin bilgilere ve yargıya taşınan örneklere yer verilmiştir. Ceza hukukumuzda uygulama bulan taksir kurumu, basit ve bilinçli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Basit taksirde gerçekleştirilen fiilin oluşturacağı sonucun öngörülebilir ve öngörülmemiş olması …

Taksirle Öldürme Suçu Devamı »

Dolandırıcılık ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçları ve Cezası

Genel Bilgiler Türk Ceza Kanununun Malvarlığına Karşı Suçlar bölümünde düzenlenen dolandırıcılık, basit veya nitelikli olmasına göre farklı alt ve üst sınırlarda cezaları gerektiren bir suçtur. Dolandırıcılık suçunda mağdurun malvarlığı değerleri hedef alınmaktadır. Bu bir taşınır ya da taşınmaz olabileceği gibi, alacak hakkı dahi olabilir. Suçun faili herkes olabilmekle birlikte, failin suça aracı olması amacıyla büründüğü …

Dolandırıcılık ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçları ve Cezası Devamı »

Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası – TCK 155

Genel Olarak Güveni kötüye kullanma suçunda, bir sözleşme gereği kendisine eşya bırakılan kişi söz konusu eşya üzerinde yalnızca malikin kullanabileceği yetkileri kullanarak güven ilişkisini ihlal etmektedir. Örneğin emanet olarak verilen cep telefonunu satan kişi bu eylemiyle telefonun gerçek sahibinin güvenini suistimal etmiş ve dolayısıyla güveni kötüye kullanma suçunu işlemiştir. Görüldüğü üzere fail suça konu malı …

Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası – TCK 155 Devamı »

Evlatlığın Mirasçı Olması ve Evlatlığa Mirasçı Olunması

Bu yazıda evlatlığın mirasçılığı, evlatlığın ölümü halinde evlat edinenin mirasçı olup olamayacağı ve evlatlıktan çıkarma hususları üzerinde durulmuştur. İlgilenenler şu yazılarımıza da ayrıca göz atabilirler: Miras Payı ve Miras Payı Hesaplama: Evlatlığın miras payı da murisin gerçek çocuğuymuş gibi hesaplanır. Bu yazımızda yasal miras payları üzerinde durduk. Saklı paylar tenkis davasına ilişkin yazımızda açıklanmıştır. Mirasta …

Evlatlığın Mirasçı Olması ve Evlatlığa Mirasçı Olunması Devamı »

İştirak Nafakası İstemine İlişkin Davada Davacı – İçtihat

TMK m. 329 – Dava Hakkı Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir. Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük için gereken hâllerde nafaka davası, atanacak kayyım veya vasi tarafından da açılabilir. Ayırt etme gücüne sahip olan küçük de nafaka davası açabilir. Davacı Konumda Veli Olması “… Bundan ayrı; usulüne …

İştirak Nafakası İstemine İlişkin Davada Davacı – İçtihat Devamı »

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Sonlandırılması

Bu yazımızda belirli süreli iş sözleşmelerinin sona ermesi üzerinde durulmuş ve ardından haksız fesih halinde tarafların sahip olduğu haklar incelenmiştir. Belirli süreli iş sözleşmesinde bozucu şartın ne zaman gerçekleşeceği öngörülebilir olmalıdır. Örneğin taraflardan birinin ölümüne kadar devam edeceği kararlaştırılmışsa belirsiz süreli iş sözleşmesi hükümleri uygulanır. Belirli süreli iş sözleşmesinin feshi çalışanın işten ayrılmasıyla ya da …

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Sonlandırılması Devamı »

Kiracının Süresinden Önce Çıkması Halinde Kira Ücretinin Ödenmesi

Yazımızda ev ve iş yerlerine ilişkin kira sözleşmelerinde kiracının süresinden önce taşınmazı tahliye etmesi durumunda kiraya verenin ücret isteme hakkı üzerinde durulmuştur. Kiralanan ev ya da iş yeri kullanılmaya elverişli olduğu halde kiracı taşınmazı çok az kullanmışsa veya hiç kullanmamışsa bile kira ücretini kural olarak ödemekle yükümlü olacaktır. Yine de bazı durumlarda kiracının indirim istemesi …

Kiracının Süresinden Önce Çıkması Halinde Kira Ücretinin Ödenmesi Devamı »

Ticari Satışta Malın Ayıplı Çıkması Halinde Hukuki Haklar

Bu yazımızda ticari satışın tüketici işleminden ve genel hükümlere tabi satıştan farklarına değinilmiş; ardından satıcının ve ayıplı malı satın alan alıcının sahip olduğu hakları kullanabilme koşulları ve bu hakların neler olduğunu üzerinde durulmuştur. Satım işlemi tüketici hukuku, ticaret hukuku ya da genel hükümler kapsamında gerçekleştirilmiş olabilir. Bu üçü arasındaki ayrımı örneklerle somutlaştırmamız gerekirse, işi gereği …

Ticari Satışta Malın Ayıplı Çıkması Halinde Hukuki Haklar Devamı »

18 Yaşından Küçük Çocuklar Adına Vekaletname Verilmesi – İçtihatlar

Velayeten Vekaletname Çıkartma Zorunluluğu “… Davacı asıllar … ve …’ın kendilerini vekille temsil ettirdikleri, dava dilekçesinde davacılar … ve …’ın kendilerine asaleten davacı çocukları …, …, …’a velayeten dava açıldığı fakat, davacılar vekili olarak kararı temyiz eden Avukat…e davacılar …, …, …’a yönelik velayeten vekaletname verilmediği anlaşılmaktadır. Şu durumda; adı geçen davacılar bakımından Avukat …’e …

18 Yaşından Küçük Çocuklar Adına Vekaletname Verilmesi – İçtihatlar Devamı »

Yoksulluk Nafakası İsteme Şartları ve Nafaka Miktarı

Yoksulluk nafakası, boşanmayla birlikte menfaati zarar gören eşin korunması amacıyla hukumuzda yer almış hukuki bir kurumdur. İştirak nafakasından farklı olarak çocuklar için değil, eşin bizzat kendisi için verilir. Boşanmadan sonra verilebileceği gibi, dava sırasında tedbir nafakası adı altında da eş için nafakaya hükmedilmesi mümkündür. İlgilenenler nafakanın kaldırılması ve azaltılması ile ilgili yazımıza da göz atabilirler. …

Yoksulluk Nafakası İsteme Şartları ve Nafaka Miktarı Devamı »

Evliliğin İptali Davası ve İptale Bağlı Nafaka ve Mal Paylaşımı

Evliliği sona erdiren olaylar boşanma ve ölümden ibaret değildir. Kimi zaman evlilik geçersiz bir şekilde kurulmuş olabilir. Bu durumda evliliği sona erdirebilmek için boşanma davalarında olduğu gibi evlilik içindeki çekişmeleri, evliliğin temelden sarsıldığını vs. ispat etmeye gerek yoktur. Fakat kanun koyucu iptal nedenlerini sınırlı olarak saydığından, bu nedenlerin somut olayda meydana geldiğinin kanıtlanması gerekecektir. İptali …

Evliliğin İptali Davası ve İptale Bağlı Nafaka ve Mal Paylaşımı Devamı »

Ecrimisil ve Mirasçılar Arasında Ecrimisil Tazminatı

Ecrimisil tazminatı uygulamasına hem kamu hem de özel hukuk alanında rastlanılmaktadır. Bu yazımızda ecrimisilin genel olarak özel hukuktaki görünümüne değinilecek ve miras hukuku özelinde kısa bir değerlendirme yapılacaktır. Ecrimisilin hukuki niteliği hususunda bir görüş birliği yoktur. Yargıtay tazminat isteminin haksız fiile dayandığı görüşünde olsa da bu görüşüne çelişkili olarak beş senelik zamanaşımı uygulamasına devam etmektedir. …

Ecrimisil ve Mirasçılar Arasında Ecrimisil Tazminatı Devamı »

Mirasta İstihkak Davası: Miras Kalan Malın Üçüncü Kişiden Alımı

Davanın Amacı Murisin vefatı sonrasında ardında bıraktığı tereke (müteveffanın mal varlığı) mirasçılarına aittir. Zilyetliğin de mülkiyet gibi miras yoluyla kazanılacağı kabul edilse de bazı hallerde tereke içindeki malların üçüncü kişiler elinde olduğuna rastlanmaktadır. Örneğin murisin altın takıları ölüm anında bir üçüncü kişi elinde bulunuyorsa ve bu kişi eşyaları mirasçılara rızasıyla vermiyorsa miras sebebiyle istihkak davası …

Mirasta İstihkak Davası: Miras Kalan Malın Üçüncü Kişiden Alımı Devamı »

Mirasın Dava Açılması Yoluyla Paylaşımı (Miras Taksim Davası)

Kişi vefat ettikten sonra ardında birden fazla mirasçı bırakmış olabilir. Vefat eden kişinin geride bıraktığı malvarlığına tereke adı verilmektedir. Terekeye tüm mirasçılar birlikte sahip olurlar. Bu birlikte mülkiyet rejiminin elbirliğiyle mülkiyet olduğu kabul edilir. Örneğin ardında payları eşit beş tane mirasçı bırakan bir murisin terekesinde değerleri birbirine eşit beş evi olsa bile ilk durumda her …

Mirasın Dava Açılması Yoluyla Paylaşımı (Miras Taksim Davası) Devamı »

Evliliğin Sarsılması Nedeniyle Boşanma ve Boşanmada Kusur

Genel Olarak Evlilik birliğinin (temelinden) sarsılması halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak da bilinen, kanunda düzenlenmiş genel ve nispi bir boşanma sebebidir. Boşanma davalarının büyük çoğunluğu bu sebebe dayanarak açılmaktadır. Bu nedene dayalı açılan davalarda somut duruma göre değerlendirme yapılıp ortak hayatın çekilmez hale gelip gelmediği tespit edilir. Ortak Hayatın Çekilmez Olması İlgili hükme göre boşanma …

Evliliğin Sarsılması Nedeniyle Boşanma ve Boşanmada Kusur Devamı »

Kötüniyetli Islah

Islahla Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülmesi “…Taraflar arasında davalı tarafından yapılan ıslahın kötüniyetli olup olmadığı uyuşmazlık konusudur.6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 176. maddeye göre taraflardan her biri, yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah edebilir. Aynı davada, taraflar ancak bir kez ıslah yoluna başvurabilir.Söz konusu maddenin gerekçesinde de ıslah yolu ile davanın geciktirilmesi ve sürüncemede …

Kötüniyetli Islah Devamı »

Islah Yoluyla Yeni Delil Gösterilmesi ve Tanık Dinletilmesi – İçtihat

Yeni Vakıalara İlişkin Tanık Dinletilmesi “DAVA TÜRÜ: Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı, ıslah yoluyla, dayandığı vakıaları değiştirebilir veya davaya yeni vakıaları dahil edebilir. Evvelce göstermiş olsa bile, davaya kattığı bu yeni vakılara ilişkin delil …

Islah Yoluyla Yeni Delil Gösterilmesi ve Tanık Dinletilmesi – İçtihat Devamı »

Vasi Atanmasına İlişkin Davadan Feragat – İçtihat

Konuya ilişkin diğer paylaşımlarımıza ulaşmak aşağıdaki bağlantılara göz atabilirsiniz: Vasi Tayini ve Vesayet Davası & Yasal Danışmanlık Vasi Tayinine İtiraz ve Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz Vasinin Değiştirilmesi ve Vasiliğin Kaldırılması Yargıtay 8. HD., 2017/6525 E., 2017/15850 K. “Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar …

Vasi Atanmasına İlişkin Davadan Feragat – İçtihat Devamı »

Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti – İçtihat

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz: Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti Davanın Reddi Halinde Harç ve Vekalet Ücreti Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti Harçlandırılmayan Miktara İlişkin Vekalet Ücreti Harç “…davanın reddi halinde alınması gerekli olan harç maktu harç olup, davanın feragat nedeni ile reddi halinde ise, nispi …

Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti – İçtihat Devamı »

İş Hukukuna Tabi Her Alacağın Belirsiz Olmaması – İçtihat

“Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı … İnş. Tic. ve Taah. Ltd. Şti. vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:Y A R G I T A Y K A R A R IDavacı İsteminin …

İş Hukukuna Tabi Her Alacağın Belirsiz Olmaması – İçtihat Devamı »

Manevi Tazminatın Belirsiz Alacak Olarak İstenememesi – İçtihat

“Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi. K A R A R 1- Davacının manevi tazminat …

Manevi Tazminatın Belirsiz Alacak Olarak İstenememesi – İçtihat Devamı »

HMK m. 145 – Sonradan Delil Gösterilmesine İlişkin Bazı İçtihatlar

Soruşturma Dosyasındaki Belgelere Dayanma “…Somut olayda, soruşturma dosyasında tüm makbuzların bulunduğu düşüncesiyle hem soruşturma dosyasındaki makbuzlara hem de dava dilekçesine eklediği makbuzlara delil olarak dayanan davacı ……in, yönetimin değiştiği ve eski yönetimle ilgili devam eden bir soruşturmanın da bulunduğu yönündeki beyanı da gözetildiğinde, kendi kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle yeni temin ettiği makbuzları sonradan delil olarak ileri …

HMK m. 145 – Sonradan Delil Gösterilmesine İlişkin Bazı İçtihatlar Devamı »

Prime Esas Kazancın Tespitinde Yazılı Delil Aranmaması

Y. HGK., 2016/2554 E., 2019/582 K. “Taraflar arasındaki “tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Karaman İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 11.11.2015 tarihli ve 2015/114 E., 2015/384 K. sayılı karar davalı … vekili ve davalı işveren vekili tarafından temyiz edilmekle Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 28.03.2016 tarihli ve 2015/25340 E., 2016/4203 K. sayılı kararı ile: “…Dava, …

Prime Esas Kazancın Tespitinde Yazılı Delil Aranmaması Devamı »

HMK m. 27 – Hukuki Dinlenilme Hakkına İlişkin Bazı İçtihatlar

Usulsüz Tebligat “… Somut olaya gelince; dava dilekçesinde davalı …’nın adresinin “… Mah. …/… Sk. No: …” olarak bildirildiği, ancak mahkemece, davalı …’un adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresi olan “… Mah., … Sk. No: …, İç Kapı No: …, …/…” adresine doğrudan Tebligat Kanunu’nun m. 21/2’ye göre tebligat çıkartıldığı, sonraki aşamalarda da davalı …’a …

HMK m. 27 – Hukuki Dinlenilme Hakkına İlişkin Bazı İçtihatlar Devamı »

İş Hukukunda İhbar Tazminatı

Genel Olarak İhbar Tazminatı İhbar tazminatı bildirimli fesihlerde söz konusu olur. Bildirime gerek olmayan haklı nedenle fesih, evlilik, emeklilik, süreksiz işlerdeki fesih gibi durumlarda ihbar tazminatı söz konusu olmaz. Belirli süreli sözleşmelerde ise tarafların belirli süreyi tamamlamaları esastır. Bu nedenle bildirimli fesih kurumu belirli süreli sözleşmelerde olmadığından ihbar tazminatına da rastlanmaz. Bunun yerine geriye kalan …

İş Hukukunda İhbar Tazminatı Devamı »

Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları

Genel Olarak Kıdem tazminatının düzenlendiği 1475 Sayılı Kanun, 4857 Sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra ilga edilmiş olsa da ilgili hüküm yürürlüğünü korumaya devam etmiştir. Hükme göre, işten ayrılan işçi çalışmaya başlamasından beri tamamladığı her sene için otuz günlük ücrete hak kazanabilir. Hesaplamaya esas alınacak miktar fesih tarihindeki giydirilmiş ücrettir. Elbette bu alacağa (kıdem tazminatına) hak …

Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları Devamı »

Fazla Mesai Ücretinin İstem Şartları

Genel Bilgi Bu yazımızda fazla mesai (çalışma) ücretine ilişkin alacağın talep edilebilmesi için gerekli olan şartlar üzerinde durulmuştur. Öncelikle belirtelim ki bu yazının kapsamına esas olarak İş Kanununa tabi olan çalışanlar girmektedir. Çalışanların büyük çoğunluğu İş Kanununa bağlı olmakla beraber Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu gibi ayrı kanunlara da tabi olunabilir. Hatta İş Kanunu …

Fazla Mesai Ücretinin İstem Şartları Devamı »

Gabinde (Aşırı Yararlanma) Edim İadesi ve Fark Tazminatıyla Gabinin Giderilmesi

Genel Olarak Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerin geçerliliği için aranan şartlardan birisi de gabinin bulunmamasıdır. Gabini kısaca edimler arasındaki büyük oransızlık olarak tanımlayabiliriz. Örneğin evini gerçek değerinin çok altına satan kişinin akdettiği sözleşmede gabinin objektif unsurunun sağlanmış olduğu kabul edilebilir. Aynı şekilde bir evi gerçek değerinin çok üstündeki fiyata alan kişinin imzaladığı sözleşmede de …

Gabinde (Aşırı Yararlanma) Edim İadesi ve Fark Tazminatıyla Gabinin Giderilmesi Devamı »

Meslekten İhraç Yönündeki Disiplin Kurulu Kararının İptali Davası

Kamusal hizmetin özel olarak gerektirdiği bazı yükümlülüklerin ihlal edilmesi, ihlali gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında disiplin cezası verilmesini gerektirebilir. Bu özel yükümlülükleri ihlal eden fiiller disiplin suçu olarak tanımlanmaktadır. Bunların önceden kanunla belirlenmiş olması zorunludur. Zira idari bir işlemle disiplin suçu veya cezası yaratılamaz. Verilecek disiplin cezalarına uyarma, kınama, maaştan kesinti yapma, kademe ilerlemesinin durdurulması gibi …

Meslekten İhraç Yönündeki Disiplin Kurulu Kararının İptali Davası Devamı »

Mali Durumu Olmayanlar İçin Dava Açarken Adli Yardım

Yazımızda HMK’de düzenlenen ve hukuk yargılaması ile idari yargıda söz konusu olan adli yardım kurumu üzerinde durulmuştur. Ceza yargısında yapılan yardım bu yazının kapsamının dışındadır. Genel Olarak Adli Yardım Adli yardım, HMK ve Avukatlık Kanunu’nda düzenlenen, mali zorluk içindeki kişilerin adalet hizmetine ulaşabilmesini kolaylaştıran bir hukuki kurumdur. Yazımızda Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen adli yardımdan bahsedilecektir. …

Mali Durumu Olmayanlar İçin Dava Açarken Adli Yardım Devamı »

Mirasın Reddi Davası (Reddi Miras); Borca Batık Tereke

Mirasın Reddi Hangi Şekillerde Kendisini Gösterir? Yapılış yöntemlerine ve sebeplerine göre farklı şekillerde mirası reddetmek mümkündür. Temel olarak hükmen red ve gerçek red olarak ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Bunlar kanunumuzun farklı hükümlerinde düzenlenmiştir. Mirası Kimler Reddedebilir? Bilindiği üzere mirasçı olmayan kişilere de belli bazı mallar bırakılması mümkündür. Peki murisin malvarlığından değerler alma hakkı olan herkes bu …

Mirasın Reddi Davası (Reddi Miras); Borca Batık Tereke Devamı »

Kentsel Dönüşümde 2/3 Çoğunluğun Dışında Kalan Paydaş

Öncelikle belirtelim ki konumuz kapsamına giren hükümlerin uygulanabilmesi için söz konusu bina hakkında riskli yapı tespiti yapılmış olması gerekir. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da (halk arasında kent dönüşüm kanunu) yer aldığı üzere, kentsel dönüşüm uygulamalarının yürütülmesi için ilgili arsa üzerinde 2/3’lik çoğunluğun aynı yönde iradesini göstermesi yeterlidir. Normal şartlarda ilgili bina paylı mülkiyete …

Kentsel Dönüşümde 2/3 Çoğunluğun Dışında Kalan Paydaş Devamı »

Sahipli Köpeğin Öldürülmesi Durumunda Maddi ve Manevi Tazminat

Yargıtay, öldürülen sahipli köpekler için önceden beri maddi tazminat taleplerinin kabul edilmesi gerektiği görüşündeyken, ev hayvanlarının kişinin yakını sayılamayacağı gerekçesiyle manevi tazminat taleplerinin reddedilmesi gerektiğini savunmaktaydı. Aşağıda yer alan kararla birlikte Yargıtay doğru bir adım atarak manevi tazminat açısından da içtihat değişikliğine gitmiştir. Yargıtay 3. HD., 2016/9116 E., 2017/17111 K. “Taraflar arasında görülen Tazminat davasının …

Sahipli Köpeğin Öldürülmesi Durumunda Maddi ve Manevi Tazminat Devamı »

Gerekçeli Kararın Tebliği

Talep Olmaksızın Gerekçeli Kararın Tebliği “MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen ek karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi …’un raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü; -KARAR-Dava, …

Gerekçeli Kararın Tebliği Devamı »

Miras Payının Devredilmesi

Bilindiği üzere miras hukukumuzda kabul edilen zümre sistemine göre mirasbırakanın yakın hısımları ayrıca bir ölüme bağlı tasarrufa gerek olmaksızın ona mirasçı olurlar. Bir de atanmış mirasçılık durumu söz konudur ki, bunun için ayrıca olumlu bir miras sözleşmesi yapılması gerekir. Yasal ve atanmış mirasçıların tereke üzerinde sahip oldukları payları kendi aralarında veya üçüncü bir kişiye devredebilmesi …

Miras Payının Devredilmesi Devamı »

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Genel Olarak Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri tam iki tarafa borç yükleyen ve taşınmaz satım sözleşmesi ile eser sözleşmesinin unsurlarını taşıyan karma sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler için kanunda yapılmış bir tanım yoktur. Tadilat, güçlendirme gibi işlerin de bu tip bir sözleşmeyle yapılabileceği kabul edilmektedir. Hatta arsa sahibinin borcunun iş konusu anataşınmazdaki bir bağımsız bölüm olmasının zorunlu olmadığı, …

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Devamı »

Müteahhitin İskan Ruhsatı (Yapı Kullanım İzni) Almaması

Müteahhit İskan Almıyorsa Ne Yapılabilir? Müteahhitin borçları genellikle taraflar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinden (kat karşılığı inşaat sözleşmesi de denmektedir.) doğmaktadır. Sözleşmede müteahhide yüklenen borçlar arasında doğrudan “iskan almak” ya da “yapı kullanma iznini almak” yer almasa bile bu anlama gelen benzer hükümlerin bulunmasına sık rastlanır. Durum ve koşullar sağlanmışsa ev sahipleri müteahhidin …

Müteahhitin İskan Ruhsatı (Yapı Kullanım İzni) Almaması Devamı »

CMK Kapsamında Seri Muhakeme, Basit Yargılama Usulleri ve 7188 SK’nın Diğer Yenilikleri

1. Seri Muhakeme Usulü 7188 Sayılı Kanunun getirdiği en önemli değişikliklerden biri de seri muhakeme usulüdür. Seri muhakeme usulü sınırlı sayıda sayılan suçlar için söz konusu olacaktır. Uygulanabilmesi için şu şartlar aranır: Suç hakkında kamu davasının ertelenmesi kararının verilmemiş olması gerekir. Şüphelinin seri muhakeme usulünün uygulanması teklifini müdafii huzurunda teklifi kabul etmesi gerekir. Teklif kabul …

CMK Kapsamında Seri Muhakeme, Basit Yargılama Usulleri ve 7188 SK’nın Diğer Yenilikleri Devamı »

Aile Konutunun Muvazaalı Olarak Devri – İçtihatlar

“MAHKEMESİ : KADIKÖY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTARİHİ : 30/05/2006NUMARASI : 2005/269-150 Taraflar arasında görülen davada;Davacı, davalı M.’dan 7.1.2005 tarihinde satın alarak kayden maliki olduğu 206 ada . parsel ..kat .nolu dairenin, tahliye taahhüdüne rağmen, halen davalılar tarafından işgal edildiğini ileri sürüp; elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteğinde bulunmuştur.Davalı M. çekişmeli  taşınmazı davacıya sattığını, tahliye taahhüdünü süresinin sona ermesinden önce …

Aile Konutunun Muvazaalı Olarak Devri – İçtihatlar Devamı »

Mirasın Paylaşılmasına İlişkin Bazı İçtihatlar

Talebi Aşan Hüküm – 14. Hukuk Dairesi 2016/8212 E., 2019/2553 K. …Davacı vekili tarafından davalı aleyhine 26/06/2012 gününde verilen dilekçe ile miras hukuku açısından aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi (TMK m. 652) istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 10.11.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz …

Mirasın Paylaşılmasına İlişkin Bazı İçtihatlar Devamı »

Aile Konutuna İlişkin TMK 240 ve 652’nin Birlikte İleri Sürülmesi

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2014/5677 E., 2014/14501 K. “MAHKEMESİ : Zonguldak 2. Aile MahkemesiTARİHİ : 26/11/2013NUMARASI : 2013/83-2013/213 H.. K.. ile G.. İ.. ve G.. T.. aralarındaki değer artış payı, katılma alacağı, özgüleme davasının kısmen kabulüne, kısmen reddine dair Zonguldak 2. Aile Mahkemesi’nden verilen 26.11.2013 gün ve 83/213 sayılı hükmün duruşma yapılması suretiyle Yargıtay’ca incelenmesi …

Aile Konutuna İlişkin TMK 240 ve 652’nin Birlikte İleri Sürülmesi Devamı »

Mirasın Reddi Durumunda Mirasçılık Belgesi – İçtihat

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2015/2892 E., 2015/10280 K. “MAHKEMESİ : Buldan Sulh Hukuk MahkemesiTARİHİ : 26/12/2013NUMARASI : 2013/442-2013/406 Davacı tarafından, davalı 25.12.2013 gününde verilen dilekçe ile mirasçılık belgesi verilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 26.12.2013 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi mirascı Hikmet Köyüoğlu vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne …

Mirasın Reddi Durumunda Mirasçılık Belgesi – İçtihat Devamı »

Miras Ortaklığının Kısmen Giderilmesinde Uygulanan Maddeye İlişkin Bir Karşı Oy

Not: Kalın harflerle belirtilen yerler karşı oy görüşlerine aittir. Yargıtay 14. HD., E. 2013/16256 K. 2014/1736 T. 10.02.2014 “Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 11.03.2010 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 29.11.2011 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar Hasan Yüksel ve K1 tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz …

Miras Ortaklığının Kısmen Giderilmesinde Uygulanan Maddeye İlişkin Bir Karşı Oy Devamı »

Naylon (Sahte) Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu

Özet Bilgiler Gerçeğe aykırı olarak düzenlenen özel belgenin kullanılması esasında özel belgede sahtecilik suçunu oluşturmaktadır. Vergi kaçırma amacıyla sahte fatura düzenlemekse hem vergi hem de ceza mahkemelerinde yargılanmayı gerektirebilecek, daha ağır yaptırımları olan bir eylemdir. Mal satan veya hizmet sunan tarafından düzenlenen ve bu ilişki sebebiyle doğan borç ilişkisini bekgelemek amacıyla müşteriye verilen bir vesikaya …

Naylon (Sahte) Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu Devamı »

Bina İçinde Muhafazaya Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık

Bu yazıda yalnızca bina ve eklentileri içinde işlenen hırsızlık suçu üzerinde durulmuştur. Hırsızlık suçuyla ilgili çok daha kapsamlı ve ayrıntılı bilgiye ulaşmak için Hırsızlık Suçu ve Ceza Miktarını Etkileyen Haller başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz. Bina veya Eklentisi İçinde Yapılan Hırsızlık Ceza Kanunumuzda düzenlendiği üzere, hırsızlık suçunun herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte bina veya …

Bina İçinde Muhafazaya Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık Devamı »

Mirasta Denkleştirme Davası

Mirasta denkleştirme davası, yasal mirasçılar arasında açılan bir çeşit alacak davasıdır. Kanun koyucu denkleştirme hükümlerinin uygulanacağı yasal mirasçıları ikiye ayırmıştır. Bu ayrıma göre mirasbırakanın altsoyu için ayrı, diğer tüm yasal mirasçılar için de ayrı hükümler uygulanır. Yazımızda öncelikle denkleştirme davasına ilişkin özet bilgiler verilmiş, ardından yargıya yansıyan somut örneklere yer verilmiştir. Mirasta Denkleştirmeye Konu Kazandırmalar …

Mirasta Denkleştirme Davası Devamı »

Dernek Genel Kurul Kararına İtiraz ve Kararın İptali Davası

Dernek genel kurulunda alınan kararların kanuna veya dernek tüzüğüne aykırı olması durumunda, bunların iptali için dava açmak mümkündür. Bu yazıda sadece genel hususlara değinilmiştir. Dernek üyeliğinden çıkarılmaya ilişkin olarak Dernek Üyeliğinden Çıkarma (İhraç) Kararının İptali Davası başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. İptal Davası Açabilecek Kişiler İptal davası açacak kişiler şu niteliklere sahip olmalıdır: Dernek üyesi olmalı, …

Dernek Genel Kurul Kararına İtiraz ve Kararın İptali Davası Devamı »

Adli Tatilde Açılabilen Davalar

Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlayıp, otuz bir ağustosta sona eren dönemdir. Mahkemeler yılın bu döneminde çalışmaya ara verse de istisnai bazı dava ve işler görülmeye devam edilir. Adli Tatilde Hukuk Yargılamasında Görülebilecek İşler ve Davalar Geçici hukuki koruma tedbirlerinin alınması. Kanun bu tedbirlere ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ve delillerin tespiti örneklerini vermiştir. Deniz …

Adli Tatilde Açılabilen Davalar Devamı »

İşçinin Geçerli Fesihle İşten Çıkarılması

İş Güvencesi İş güvencesi, çalışanların bir sebep bulunmadan işten çıkarılmasına karşı teminat görevi gören bir iş hukuku kurumudur. Bu hükümlere göre, geçerli bir neden olmaksızın işveren tarafından iş sözleşmesinin feshi durumunda işçi, işe iadesini talep edebilecektir. İade talebinin haklı bulunmasına rağmen işçi işe geri alınmazsa tazminat talep edilebilecektir. İş güvencesi, bildirimli yapılan feshe karşı güvence …

İşçinin Geçerli Fesihle İşten Çıkarılması Devamı »

İşten Çıkarılma Durumunda Arabulucuya Başvuru

İş Hukukunda Arabuluculuk 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun kabulüyle birlikte, 2018 yılından itibaren iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklara dava yolundan önce arabulucuya başvurma şartı getirilmiştir. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk aslında 7036 Sayılı Kanundan evvel de mümkündü. Fakat dava şartı olarak düzenlenmediğinden sadece ihtiyari olarak başvurulabilen bir yol olarak kabul edilmekteydi. İlgili düzenlemeye göre uyuşmazlığa dayanan belge bireysel …

İşten Çıkarılma Durumunda Arabulucuya Başvuru Devamı »

Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Davası

Hukukumuzda mahkeme kararı alınmadan dahi icra takibi yoluna başvurmak mümkündür. Yöntemin kolaylığından ötürü bunu kötüye kullananlar olacaktır. Dolayısıyla hem bu hakkı kötüye kullananları caydırmak hem de haksız yere zarara uğrayan tarafın zararını gidermek için haksız takip yapan alacaklıyı zararların tazmini ile yükümlü kılmak gerekmektedir. Kimi durumlarda ise alacaklı taraf kötüniyetli olmasa dahi takipte borçlu taraf …

Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Davası Devamı »

Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borcun Takibi

7155 Sayılı Kanun’un 1 Haziran 2019’dan itibaren yürürlüğe giren hükümleri gereği, abonelik sözleşmesinden doğan ve avukatla takip edilen borçlara ilişkin yapılacak ilamsız icra takipleri UYAP bünyesinde kurulan Merkezi Takip Sistemi (MTS) üzerinden başlatılacaktır. Bu takiplerin icra dairelerinde başlatılmak istenmesi durumunda takip talebi reddedilecektir. Abonelik sözleşmelerine ilişkin icra takiplerinin elektronik ortamda yapılabilmesi, hem icra memurlarının hem …

Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borcun Takibi Devamı »

Veraset İlamının İptali Davası ve Uygulama Örnekleri

Bu yazıda öncelikle veraset ilamının tanımı, nereden alınacağı, kimlerin isteyebileceği vb. üzerinde durulmuş; ardından veraset ilamının iptali davası hakkında bilgi verilmiştir. İlgili davalara ilişkin dilekçe örneklerine de yer verilerek konu daha da somutlaştırılmıştır. Yazının sonunda ise uygulamada karşılaşılan olaylara örnekler verilmiştir. Miras hukukuna ilişkin diğer yazılarımıza ulaşmak için tıklayınız. Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Mirasçılık Sıfatının …

Veraset İlamının İptali Davası ve Uygulama Örnekleri Devamı »

Kat İrtifakı Nedir? Nasıl Kurulur?

Kat mülkiyeti hukukuna ilişkin diğer yazılarımız için: Kat Mülkiyeti Nedir? Nasıl Kurulur? Kat Mülkiyetinde Anayapının Harap Olması Genel Olarak Kat İrtifakı Kat irtifakı, bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan yapı veya yapıların bağımsız bölümleri için o arsanın malik veya maliklerince kurulan arsa payına bağlı bir irtifak hakkıdır. Aslında …

Kat İrtifakı Nedir? Nasıl Kurulur? Devamı »

Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası

Bu yazıda öncelikle tapu kütüğüne yapılan tescille ilgili genel açıklama yapılacak, ardından yolsuz tescilin nitelikleri açıklanacaktır. Daha sonra yolsuz tescilin düzeltilmesi davası ve bu yolsuz tescili gidermek için izlenebilecek diğer yollar üzerinde durulacaktır. Yazının sonunda konuyla alakalı içtihatlara yer verilmiştir. Tapu Kütüğünde Tescil TMK m. 1022 gereğince tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerindeki ayni hakların doğumu tescil …

Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası Devamı »

Kat Mülkiyetinde Anayapının Harap Olması

Bu yazıda, kat mülkiyetinin sona ermesi sonucunu doğuran anayapının tümünün harap olması ve kural olarak kat mülkiyetini sona erdirmeyen kısmen harap olma hali üzerinde açıklamalar yapılmıştır. Kat mülkiyeti hukukuna ilişkin diğer yazılarımız için: Kat Mülkiyeti Nedir? Nasıl Kurulur? Kat İrtifakı Nedir? Nasıl Kurulur? Konuya giriş yaparken öncelikle incelenen maddenin neyi düzenlediği belirtilmelidir. KMK madde 2’de …

Kat Mülkiyetinde Anayapının Harap Olması Devamı »

Devremülk Kurulumu, Kullanılması ve Sona Ermesi

Genel Olarak Devremülk Devremülk hakkı, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenmiş olmasına rağmen kat mülkiyeti hukukunun uygulanmadığı yapılar da devremülk hakkına konu olabilmektedir. Kanun koyucunun yaptığı tanıma göre devremülk hakkı, konut olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerden her biri lehine kurulan ve her birinin bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde faydalanmasına …

Devremülk Kurulumu, Kullanılması ve Sona Ermesi Devamı »

Genel Hatlarıyla İşyeri ve Ev Kirası

Kapsam Öncelikle belirtelim ki, TBK m. 339’da belirtildiği üzere bu hükümler, niteliği gereği geçici kullanıma özgülenmiş taşınmazların altı ay ve daha kısa süreyle kiralanmalarında uygulanmaz. Niteliği gereği geçici kullanıma özgülenen yapılara otelleri ve yazlıkları örnek gösterilebiliriz. Bu yapılar ancak 6 ay ve üzeri bir süre için kiralandıklarında ev kirası gibi sayılarak konut ve çatılı işyeri …

Genel Hatlarıyla İşyeri ve Ev Kirası Devamı »

Scroll to Top
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul
İletişime Geç
1
İletişime Geç
Merhaba 👋
Ücretli danışmanlık ve vekillik hizmeti almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.