Category: İçtihatlar

Kötüniyetli Islah

Islahla Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülmesi “…Taraflar arasında davalı tarafından yapılan ıslahın kötüniyetli olup olmadığı uyuşmazlık konusudur.6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 176. maddeye göre taraflardan her biri, yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah...

Islah Yoluyla Yeni Delil Gösterilmesi ve Tanık Dinletilmesi

Yeni Vakıalara İlişkin Tanık Dinletilmesi “DAVA TÜRÜ: Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı, ıslah...

Vasi Atanmasına İlişkin Davadan Feragat

“Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş olup hükmün davacı asil tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. KARAR Davacı...

Davadan Feragat Halinde Harç ve Vekalet Ücreti

Harç “…Dava, kiracı tarafından açılan menfi tespit istemine ilişkindir. Mahkemece davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmesi üzerine hüküm davacı vekili tarafından karar harcına yönelik olarak temyiz edilmiştir.492 sayılı Harçlar Kanununun 22. maddesi ve aynı...

Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti

Öninceleme Tutanağı Düzenlenmeden Önce Kabul, Sulh, Konusuz Kalma Söz Konusu Olursa Tarifedeki Ücretin Yarısına Hükmedileceği “…Karar tarihine göre uygulanması gereken 30.12.2017 tarihli Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde; tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların...

Manevi Tazminatın Belirsiz Alacak Olarak İstenememesi

“Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen...

error: Content is protected !!