Category: Diğer

Davadan Feragat ve Kabulün İptali – HMK m. 311

Tek taraflı olarak yapılan bir kabul veya feragat beyanıyla davanın sonlandırılması mümkündür. Bu şekilde sonlanan bir dava hakkında kesin hüküm kurulmuş sayılacağından bir daha aynı davayı açmak mümkün değildir. Açılması durumunda bu dava reddedilir....

Trafik Kazasından Doğan Zararın Tazmini

Kanun koyucu, trafik kazalarına dayalı maddi ve manevi tazminat davalarının fazlalığı ve de meydana gelen zararın büyük miktarlarda olmasını göz önüne alarak sigorta yapılmasını zorunlu tutmuştur. Fakat sigorta poliçelerinin limitleri kimi zaman zararı karşılamaya...

Hakim Kesin Süre Vermemesine Rağmen Tanık Gösterilmesi

“…Yerel mahkemece; davalının davacıya karşı sorumluluklarını yerine getirmediği, tartışma çıkartıp davacıya bağırdığı, küfürler ettiği, bu sebeplerle tarafların ayrıldıkları, uzman raporunda müşterek çocuğun velayetinin davalı babaya verilmesinin yararlı olacağının belirtildiği, davalının tanıklarını gerek ön inceleme...

Bozma Kararından Sonra Davanın Islah Edilmesi

Y. 3. HD., 2019/2870 E., 2019/10039 K. “…Davacı; davalıdan boşandığını, nişan ve nikahta kendisine hediye edilmiş olan ziynet eşyalarının davalıda kaldığını beyan ederek; kolyesi, bilekliği, yüzüğü ve küpelerin bulunduğu Trabzon hasırı seti, 8 adet...

error: Content is protected !!