Category: Diğer

Basit Yargılama Usülünde Temyiz Süresinin Başlangıcı

“MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi KARAR 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK’nın 321.maddesinin 2.fıkrasına göre; kararın tefhimi için hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte açıklanamadığı ve bu nedenle zorunlu olarak hüküm özetinin...

Gerekçeli Kararın Tebliği

Talep Olmaksızın Gerekçeli Kararın Tebliğ Edilemeyeceği “MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen ek karar...

İmzanın Kime Ait Olduğunun Belirlenememesi

Y. 12. HD., E. 2015/24989, K. 2016/1769, T. 21.1.2016 MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi “Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden...

error: Content is protected !!