Category: Diğer

İmzanın Kime Ait Olduğunun Belirlenememesi

Y. 12. HD., E. 2015/24989, K. 2016/1769, T. 21.1.2016 MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi “Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden...

error: Content is protected !!