Category: İş Hukuku

Manevi Tazminatın Belirsiz Alacak Olarak İstenememesi

“Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen...

Prime Esas Kazancın Tespitinde Yazılı Delil

İçtihat – Y. HGK., 2016/2554 E., 2019/582 K. “Taraflar arasındaki “tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Karaman İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 11.11.2015 tarihli ve 2015/114 E., 2015/384 K. sayılı karar davalı …...

error: Content is protected !!